Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0176-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ГРИЖА В ДОМА”
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Симитли
Описание
Описание на проекта: Проектът надгражда услугите в домашна среда от фаза 1 на схема за безвъзмездна помощ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” и проект „Алтернативи” чрез предоставяне на почасови услуги в домашна среда според индивидуалните нужди на потребителя. Ще се предоставят услуги за лична помощ, помощ при комунално - битови дейности и услуги за социално включване и социална подкрепа. Ще се създадат нови работни места в сферата на социалното предприемачество и условия за преодоляване на бедността.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта. Разработване на необходимата документация по проекта. - Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта. - Провеждане на работна среща в община Симитли за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта. За дейността са необходими печатна хартия, химикалки, папки. Дейността включва изготвяне на следната задължителна документация: 1. Общ работен проектен план 2. Система за вътрешен контрол и мониторинг 3.„Правилник за вътрешния ред” 4. Критерии и правила за подбор на потребителите 5.Оценка на риска. 6. „Правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите”. 7. Критерии за подбор и правила за назначаване на персонала 8. Процедура по за жалби и сигнали 8. Система за подкрепа на персонала. През първите 7 дни след стартиране на проекта се провежда процедура за подбор на Проектен експерт –консултант в помощ на екипа за управление на проекта. Проектният консултант е избран чрез процедура за възлагане. С експерта се сключва договор за възлагане, в който се описват всички негови задължения, свързани с оказване на методическа помощ на екипа за управление. Изисквания: висше образование и опит в консултативни дейности на сходни социални проекти – минимум 2 проекта и работа в областта на социалната закрила минимум 1 година. Провежда се тридневна работна среща за определяне на задълженията на екипа за управление и администриране на проекта. В срещата участват представители на всички заинтересовани страни и Проектният консултант. - Чрез дейността се предлага вътрешна система за мониторинг и оценка.. Проектният експерт - консултант в десетдневен срок изготвя писмено съответните правила и процедури за вътрешен контрол и мониторинг и Правилника за вътрешния ред на звеното в социалното предприятие в рамките на 18 консултативни часа. - Разпределят се задачите и задълженията. - Избира се Проектен съвет с представители на заинтересованите страни и на целевите групи. - Изготвят се длъжностни характеристики за персонала на социалното предприятие. Те се утвърждават до 14 дни след работната среща от Кмета на общината; - Възлага се на Проектния консултант изготвянето на График за провеждане на тръжните процедури в рамките на 12 консултативни часа. - Публикуват се обяви за стартиране на проекта, за началото на приемане на молби от кандидат-потребители и за желаещи за работа като персонал на проекта. В обявите се посочват изискуемите документи и срокът за подаване на заявленията. Молбите на кандидат – потребителите и придружаващите ги изискуеми документи се приемат в офиса на проекта и ксерокопия от тях се предават в Д”СП” за изготвяне на оценка на потребностите.
Дейност 2: Провеждане на встъпителна конференция. Издаване на информационни и рекламни материали Провежда се обширна информационна кампания, на която се разпространяват брошури, промотиращи проекта. - Идентифициране на участниците за встъпителната конференция, съставяне на списък с гостите и официални покани за конференцията. - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни, регионални и национални медии за проекта. Излъчване на телевизионен репортаж от конференцията. - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други с проекта - цели, дейности и очаквани резултати. Издават се брошури за целите на проекта, целевите групи и дейностите, рекламни материала /тефтери / за ОП”РЧР” и финансовият принос на ЕСФ, които обслужват и събитията. Доставката на рекламни и информационни материали подлежи на процедура за възлагане, съгласно график, изготвен от Проектния експерт консултант и одобрен от ДО.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Доставки. Сключване на договори с външни изпълнители. Проектният експерт-консултант изготвя график за процедурите по възлагане, който се одобрява от ДО. Изготвят се технически задания за тръжните процедури в рамките на 20 консултативни часа относно доставките, изпращат се покани до доставчици, предварително проучени от консултанта, а избрани от екипа за управление. При изготвяне на техническите спецификации от Проектния експерт-консултант задължително се залагат екологични критерии. Спазва се графикът за обществените поръчки. Доставчикът се избира и с него се сключва договор за възлагане при предложена ниска цена и стоки, отговарящи на нужните стандарти и изисквания за екологичност. Отговорен за доставките и тяхната законосъобразност е главният счетоводител на община Симитли. Доставят се офис-материали и консумативи за обученията, предпазни работни ръкавици, офис-материали и консумативи за екипа за управление, шкаф за съхраняване на документацията. За съхраняване на документацията по проекта се закупува метален шкаф като се спазва съответната процедура за възлагане.
Дейност 4: Набиране и подбор на персонал. Сключване на трудови договори. Набирането и подборът на персонал ще се извършва от комисия по подбор (Кметът на Общината издава заповед и определя състава й). Екипът по подбор ще работи, спазвайки следната процедура: - Спазване на критериите за подбор. - Публикуване на обява за назначаване на персонал. - Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите. - Провеждане на интервюта. - Уведомяване на кандидатите. Сключване на договор с избраните кандидати. - Назначаване и инструктаж. - Изготвяне на индивидуален работен план на всеки изпълнител (работен график). Договорът на всеки член от персонала ще съдържа описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време и други. В индивидуалния работен план на всеки ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици ще се изготвят в 2 екземпляра и ще се подписват от доставчика и служителя. Трудови договори ще бъдат сключени за следните обявени работни места и длъжности: 1. Сътрудник социални дейности – 6 лица: Предоставя услуги за социална подкрепа и социално включване. 2. Домашен санитар - 16 лица- предоставя услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост. 3. Домашен помощник- 15 лица предоставят услуги за помощ в комунално-битовите дейности.
Дейност 5: Подбор на потребителите на услугите. Информиране и консултиране. Сключване на договори. Оценката на потребностите на всички подали молба за включване в проекта кандидат-потребители се изготвя от Дирекция”СП”, съгласно насоките за кандидатстване. Комисия от 3 членове, съставена със заповед на Кмета на общината, на база на оценка на потребностите, определя потребителите на услугата. Всички утвърдени потребители получават едночасово информиране и консултиране от експерт-консултант относно услугите, правата и задълженията, отношенията с доставчика, таксите, определят се нагласите за допускане на друго лице в дома, очакванията на потребителя за същността на предлаганите услуги. Сключват се индивидуални договори за предоставяне на социална услуга, като се уточнява помагащото лице, видът и времетраенето на услугата, дейностите по нейното предоставяне, права, задължения, такси, условия за прекратяване на договора, включително при виновно поведение на потребителя и конфликт с помагащото лице.
Дейност 6: Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител. Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор на потребителя и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя от Д”СП” и включва конкретни дейности. Изготвя се с участието на потребителя (или негов законен представител) от консултанти, подбрани по процедура за възлагане. В плана се описват: - Проблеми и потребности - Конкретните договорени услуги, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; - Честота на оказване на услугата; - Име и телефон на помагащото лице; - Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Те трябва да се отчитат при оказване на социалните услуги; - Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на услугите се подписва от потребителя (или негов законен представител), изготвилият го консултант и Ръководителя на проекта. Планът се актуализира от консултанта на всеки четири месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план се съгласува с потребителя. Консултантите изготвят проекто-план въз основа на оценката на потребности. Проекто-планът се обсъжда по време на беседа с потребителите, актуализира се и утвърждава от потребителя. Беседата е обстойна и е с продължителност минимум 1 час. Планът се актуализира от експерт-консултанта на всеки четири месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план се обсъжда и съгласува с потребителя.
Дейност 7: Обучение и развитие на персонала. Супервизии. Въвеждащо обучение: Обучението е с практическа насоченост. Обучителният процес се основава на добри практики. Въвеждащото обучение ще се проведе в една група с времетраене – тридесет и два обучителни часа, в 4 модула / двама обучители по 2 дни/. Модул 1: Общи познания за домашните грижи и услуги. Модул 2: Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Модул 3: Права и задължения на персонала. Здравословни и безопасни условия на труд. Етични стандарти в работата на хората от помагащите професии . Правила и процедури при работа. Модул 4: Специфика на грижите за хора с увреждания и за възрастни хора в риск. Опазване на околната среда. Управление на отпадъците Ще се проведат две двудневни надграждащи обучения за допълване на знанията и уменията на персонала на звеното в две групи. Обучението е с времетраене 6 ч. на ден – 24 ч. на група. Темите на надграждащите обучения ще се определят от обратната връзка, дадена по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите, констатирани пропуски при извършваните проверки на място от координатора по проекта. Обучението ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. В обученията ще се използва и издадения наръчник по фаза 1 на схема” Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” За проследяване на качеството на предоставяната услуга, мониторинг на дейностите и коригиране на пропуски, установени при проверките на място или постъпили жалби и сигнали са предвидени 4 групови супервизии по 4 часа – поотделно за трите помагащи професии и 56 индивидуални супервизии – по една десетминутна за всеки член на персонала.
Дейност 8: Предоставяне на социални услуги от звеното за услуги в домашна среда. Услугите, които се предоставят от звеното за услуги в дома в изпълнение на индивидуалните планове и развиващи програми са: 1. Услуги за социална подкрепа и социално включване - изпълнява се от сътрудник социални дейности, които: - Извършват административни услуги - Поддържат връзка с личния лекар - Закупуват лекарства, храни и хигиенни материали със средства на потребителя; - Придружават потребителя на културни и обществени мероприятия: - Организират празници и работят за разширяване на приятелския кръг на потребителя - Организират разходки сред природата, водят свободни разговори; обсъждат филми, телевизионни предавания и др. − Оказват на потребителите емоционално-психологическа подкрепа и информация, съветват по теми като хигиена, упражнения, хранене, отношение към природата и околния свят, управление на отпадъците или адаптиране към увреждането, възрастовите изменения или заболяването, преодоляване на стреса и отрицателните емоции.. - Предоставят психологическа подкрепа на потребителя чрез разговори, разходка сред природата или четене на глас; При нужда и в кризисни ситуации на нарушаване на психо-емоционалния статус на потребителя изискват от доставчика намеса и консултация с експерт – консултант по проекта; - Обучават потребителя за водене на здравословен начин на живот, самостоятелно справяне енергийна пестеливост, управление на отпадъците. 2.Услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост - предоставят ги домашни санитари, които − помагат на потребители с персонални и терапевтични нужди при осъществяване на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и при преобличане, в съответствие с индивидуалния план за услуги − поддържат хигиенните стандарти около потребителите като почистват стаите им и сменят спалното бельо, пране на дрехи и миене на чинии, както и почистване на помещенията, обитавани от потребителя; − Предоставят психологическа подкрепа на потребителя чрез разговори, четене на глас, преглед на печата, обсъждане на филми и др.; - При нужда и в кризисни ситуации на нарушаване на психо-емоционалния статус на потребителя изискват от доставчика намеса и консултация с експерт – консултант по проекта; − планират, купуват със средства на потребителя, приготвят и сервират ястия за задоволяване на хранителните нужди и предписаните диети; − уговарят приемни часове и придружават потребителя при посещенията при лекари и други медицински специалисти или изпълняват други поръчки. 3. Помощ при комунално-битови дейности – оказва се от домашни помощници, които : - почистват обитаваните помещения - почистват с метла или с прахосмукачка, мият пода - сменят спално бельо - приготвят и сервират храни - пазаруват със средства на потребителя и изпълняват други домакински задължения -подкрепят емоционално потребителите. Дейността включва следното: 1. Безопасността на потребителите, рискове, които са сведени до минимум. Опазване здравето на потребителите. 2. Прилагане на всички правила и процедури. Създаване на безопасни и здравословни условия на труд. 3. За всеки потребител се изготвя досие, в което се съхранява цялостната документация по предоставяне на услугата. Досиетата се съхраняват в метален шкаф, заедно с цялата документация по проекта. 4. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите. 5.Всеки член на персонала спазва индивидуалния план за услуги, съответния график за предоставянето им, длъжностната си характеристика.6. За всеки потребител се води електронен дневник на потребителя. Услугите в дома, предоставяни от приложни специалисти са: 1. Потребителите получават компетентно информиране и консултиране. Услугите в дома са планирани и договорени. Всеки потребител има индивидуален план за услуги. 2. При сигнали за липса и невъзможност за напасване между потребител и персонал се извършва проверка на място от член на екипа за управление, при възникнала необходимост двете страни получават консултация от Проектния експерт – консултант. При невъзможност след консултацията да се отстранят пречките за напасване между двете страни и настъпва последващо задълбочаване на конфликта се сменя помагащото лице или се прекратява договора за услуги, ако причината е в характера или психичното здраве на потребителя. Последното са условия, вписани в съответния договор и в правилника за вътрешния ред на звеното. Задължение на екипа за управление е регулярната проверка на място за проследяване на качественото предоставяне на планираните услуги и подаване на информация за пропуски, слабости, нужда от надграждащо обучение и супервизии. Планират се минимум по 4 проверки на място в дома на всеки потребител като първата задължително е преди провеждане на надграждащите обучения и супервизии.
Дейност 9: Популяризиране на проекта и провеждане на заключителна конференция. 1.До заинтересованите страни и до Общинския съвет на община Симитли се изпращат кратки отчети за развитието на проекта популяризиращи проекта и инициативите на ЕСФ и Българското правителство. 2. Провежда се заключителна конференция, на която се отчитат резултатите от проект събитията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 583 BGN
Общ бюджет: 174 727 BGN
БФП: 174 727 BGN
Общо изплатени средства: 165 139 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 436 BGN
2014 95 703 BGN
2015 0 BGN
165 139 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 021 BGN
2014 81 347 BGN
2015 0 BGN
140 368 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 415 BGN
2014 14 355 BGN
2015 0 BGN
24 771 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз