Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0036-C0001
Номер на проект: ESF-1109-07-13001
Наименование: Квалификация и бъдеща заетост при поддържане на "зелената инфраструктура" на град Русе
Бенефициент: ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 13.11.2012
Дата на приключване: 02.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектната инициатива е да подобри качеството на живот и производителността на Русенската икономика, чрез инвестиране в човешки капитал на 60 безработни от гр.Русе, които ще бъдат професионално обучени и ще придобият нова професионална квалификация. Това ще създаде условия за трайна заетост, посредством стаж във фирмата партньор, включително и за уязвими лица.
Дейности: 1. Управление на проекта Методи за управление на проектното Обосновка Методи за управление на проектното предложение Управленските решения по проекта ще бъдат вземани от излъчени представители на двамата партньора - отговорни служители с висок ранг в структурите на фирмите, за да могат да вземат бързи и ефективни управленски решения. Дейностите по проекта са разнообразни и ще се налага свикване на съвместни съвети (всеки месец) за избор на определен вариант от дейността. Избора на варианти и методология кореспондира с успешно изпълнение на набелязаните цели. Заключителната фаза се състои във финалното отчитане на дейностите и извършените разходи от страна на партньорите по проекта пред УО на ОП „Развитие на човешките ресурси”, тяхното одобрение и признаване. Текуща дейност Всяка система се нуждае от управление. Управлението на проект по европейска програма представлява сложна система от взимани връзки и съдържа в себе различни Компоненти - Управление на интегритета в проекта; Управление на времето в проекта; Управление на цената в проекта; Управление на качеството в проекта; Управление на човешките ресурси в проекта; Управление на комуникацията в проекта Дейността изисква структуриране на управленския екип; Създаването на длъжностни характеристики. Подготовка и стартиране на проектните дейности. Съгласно заложените параметри в проекта организационната структура (управлението на проекта) ще се изпълнява от двама души. 1.Ръководителят на екипа ще осъществява връзката с Договарящият орган и с Междинното звено и други компетентни органи. Той ще наблюдава, контролира работата на екипа и ще подпомага взаимодействието му с външните институции, ангажирани с изпълнението на проекта. Ще подготвя общият доклад за напредъка на дейностите по проекта (технически и финансов отчет) 2.Координатор на проекта (експерт с регионална или релевантна подготовка) Ще отговаря за ефективно и навременно изпълнение на дейностите за оферти, техническо оборудване съгласно договорите по проекта и времевите графици за изпълнение и по процедурите, определени от донора; Ще осигурява доставка и зареждане с консумативи и материали, като гарантира спазването на определените от донора процедури; Ще осигурява технически изпълнението на дейности, свързани с печат, издаване и разпространение на информационни материали; Ще осигурява логистиката при организиране на срещи, обучения и събития по проекта; Ще следи и отговаря за базите данни по проекта, пренасочва информацията от бенефициента към експертите наети по проекта или към фирмите изпълняващи поръчки по проекта; Ще координира воденето на цялостната документация по проекта. Инициира и координира въвеждането и поддържането на прегледна и съвременна система за файлиране на проектната дейност; Ще подкрепя административно ръководителя на проекта при окомплектоване на отчетната документация; Ще следи и координира извършването на финансовите плащания по проекта по утвърдени от ръководител проекта. Инициира и подготвя варианти за технически отчет и изисква финансовият отчет от счетоводителя за отчетният период; Ще изготвя финансови заявки, месечни и тримесечни отчети, съгласно определените срокове и формати; Ще извършва дейности по обработка, печат, класиране, архивиране на документацията по проекта на хартиен и електронен носител. 3.Счетоводителя (Икономист) - ще контролира планирането на финансите по проекта, воденето цялата счетоводна отчетност, ще контролира правилното съставяне и достоверността на първичните документи, ще следи за правилното разходване на средствата по разплащането на проекта. Извършва проверки на цялата счетоводна документация, представяна от структурата да извършва счетоводство по проекта. Ще предоставя ежемесечни финансови отчети за напредъка по проекта Предвидените ресурси за управление на проекта са обосновани. Управляващият орган ще е в състояние да контактува и изисква документи от лица, които са отговорни за изпълнението на разписаните по проекта дейности.
2. Подбор на целевата група от община Русе Обосновка Ще бъде изградена комисия с представители на кандидата и ДБТ – Русе Изисквания към целевите групи безработните : • Представителите на целевите групи, които се предвижда да бъдат включени в професионално обучение, следва да отговарят на изискуемото от ЗПОО и ЗНЗ минимално входящо образователно равнище за съответната професия или специалност. • Лицата от целевите групи не могат да бъдат включвани в дейности, финансирани в рамките на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в случай, че участват или са участвали в такива дейности, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или друг публичен източник. • Представителите на целевите групи, които могат, ще бъдат насочвани за включване в изпълняваните проектни дейности са безработни лица, ако са регистрирани в бюрото по труда в гр.Русе. Приоритетно съгласно програмната схема ще бъдат насочвани представители на следните целеви групи: младежи до 29г.; жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство/отглеждане на дете; лица с увреждания; неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ).
3. Подготовка на професионалният учебен процес Обосновка Всеки учебен процес е съпроводен от специфични нужди като: учебни помагала зали, консумативи уточняване и графици на учебният процес
4. Професионална квалификация на безработните избрани по проекта Обосновка Проектната инициатива на партньорите предвижда професионална квалификация по три професии. Към момента във фирмата има текучество и нискоквалифициран персонал. Нуждите за ефективност при поддържането на публичните паркови зони изисква квалификация на среден персонал със професии характерни за дружеството. 1. Професионално направление: градинарство код 622 Професия: работник в озеленяването код 622030 Специалност: озеленяване и цветарство код 6220301 2. Професионално направление: градинарство код 622; Професия: техник-озеленител код 622010 Специалност: парково строителство и озеленяване код 6220102 3. Професионално направление: градинарство код 622 професия: техник-озеленител код 622010 Специалност: цветарство код 6220101 1.Първата професионална специалност завършва със: Свидетелство за професионална квалификация (за завършена Първа степен) 2.Професионална Специалност две и професионална специалност три завършват със: Свидетелство за професионална квалификация (за завършена ТРЕТА степен)
5. Стажуване във фирма „Паркстрой” ЕООД за срок от три месеца съгласно придобитите професии Обосновка Дейността произтича от изисквания на програмната схема. Разходите са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1081/2006, Регламент 1083/2006, ПМС № ; 180/27.07.2007 (и по следващите му изменения) Бъдещите разходи са пряко свързани с изпълнението на целите на проекта; ще бъдат заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; ще отговарят на принципите за добро финансово управление и ефективност на разходите. Разходът представлява финансови ресурси за стажуване при работодател за срок от 3 месеца на успешно завършилите обучението представители на целевата група
6. Информация и публичност по проекта Обосновка Дейността по информация и публичност е задължителна за всеки европейски проект съгласно регламент. Дейността ще бъде съобразена с предвидените ресурси по наредбата. Основната цел е да се даде гласност за факта, че европейският съюз е финансирал проект, като с това е подобрил човешки капитал в област Русе, създал е условия за стабилна заетост на безработни лица. Създал условия за стажуване на безработни в подобряване на публична зелена инфраструктура. Кандидата предвижда да извърши следните дейности по проекта: • Да постави информационна табела • Да проведе три броя пресконференции • Да реализира четири публикации в местни медии • Да изготви 1500 броя информационни брошури по проекта • Да се направят плакати по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 743 BGN
Общ бюджет: 161 418 BGN
БФП: 161 418 BGN
Общо изплатени средства: 161 409 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 349 BGN
2013 41 633 BGN
2014 80 428 BGN
2015 0 BGN
161 409 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 446 BGN
2013 35 388 BGN
2014 68 364 BGN
2015 0 BGN
137 198 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 902 BGN
2013 6 245 BGN
2014 12 064 BGN
2015 0 BGN
24 211 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз