Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0060-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-60-144
Наименование: Реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадни води град Поморие
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 05.11.2012
Начална дата: 15.11.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Главната цел на този проект е изграждане на устойчива система за водите и отпадъчните води в гр. Поморие, община Поморие чрез повишаване на качеството на съществуващите услуги и намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в унисон с практиките и политиките на ЕС и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда”.
Дейности: Строителство
Техническа помощ
Надзор по време на строителството
Одит
проучване и проектиране
Публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПОМОРИЕ -Еко
„ВИК ПОМОРИЕ“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 182 985 BGN
Общ бюджет: 72 815 992 BGN
БФП: 70 513 720 BGN
Общо изплатени средства: 69 371 334 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 513 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 636 597 BGN
2014 10 036 811 BGN
2015 40 697 926 BGN
69 371 334 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 557 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 909 278 BGN
2014 8 029 449 BGN
2015 32 558 341 BGN
55 497 067 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 956 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 727 319 BGN
2014 2 007 362 BGN
2015 8 139 585 BGN
13 874 267 BGN
Финансиране от бенефициента 18 550 551 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нови и рехабилитирани ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз