Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0206-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
Бенефициент: Община Крушари
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Крушари
Описание
Описание на проекта: Проектът ще предложи иновативен модел за предоставяне на социална услуга в семейна среда, пряко обвързана с оценените индивидуалните потребности на всеки потребител. Комплексният подход при предоставяне на услугата ще даде възможност потребителите да получат пакет от услуги, излизащи извън рамките на комунално-битовите дейности, като по този начин ще се акцентира върху възстановяване на нарушената, следствие на ограничения от здравословен, възрастов или друг признак, социална мрежа.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта При изпълнението на основната цел на дейността се планират следните поддейности: 1.1 Изработване на организационна структура за управление на проекта. 1.2 Изработване на вътрешна документация, която включва всички документи, регламентиращи правилата и процедурите при предоставяне на социални услуги по проекта. 1.3 Изработване на схема за информационните и документо- потоци. 1.4 Изработване на оперативен график за дейностите на Екипа за управление. 1.5 Изработване на Етичен кодекс в работата на служителите на Звеното. 1.7 Изработване на инструментариум и план за вътрешен мониторинг. 1.8 Изготвяне на междинни и заключителен доклад по проекта.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури За всички дейности, чието извършване налага сключване на договори с външни за организацията изпълнители, ще бъдат проведени процедури по ЗОП. В изготвените технически задания и изисквания към изпълнителите максимално точно и обективно ще бъдат посочени критерии за доставката на стоки или предоставянето на определени услуги.
Дейност 3 Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители и кандидат-служители към Звеното 3.1 Предоставяне на информация за услугата. Информация за услугата ще се предоставя чрез изработване и разпространение на брошура, която да дава информация за проекта и описание на социалната услуга, консултиране от екипа ца управление и чрез провеждане на информационни срещи с местната общност по селата в общината. Целта на тези срещи е информацията за проекта и за услугата да достигне до всички потенциални потребители. 3.2 Оценка на индивидуалните потребности. Оценката ще се изготви от служители на Дирекция „Социално подпомагане” съгласно утвърдената Методика. 3.3. Подбор на кандидат служители На информационната кампания, която екипът ще проведе, успоредно с предоставяне на информация за кандидат-потребителите, ще се разясняват и възможностите за наемане на работа и на служители към Звеното. Ще се проведат индивидуални интервюта с желаещите да бъдат работят в Звеното и отговарящи на изискванията за заемане на съответната длъжност.
Дейност 4 Обучение на персонал 4.1 Провеждане на въвеждащо обучение за 8 човека, които са първи път се сблъскват с професия, свързана с предоставянето на услуги. Обучението ще бъде във рамките на 5 дни, непосредствено преди започване на конкретната работа. Преминалите въвеждащо обучение ще получат сертификати. 4.2 Поддържащо обучение на 18 човека, служители на Звеното, в специфични практически умения за предоставяне на услугата, справяне със стреса и други влияния при упражняване на професията. Като част от обучението ще се наблегне на здравословните и безопасни условия на труд. Поддържащото обучение ще се проведе в рамките на 2 дни, по средата на изпълнение на предоставяните услуги. Предвижданото обучение няма да попречи на наетите лица да изпълняват задълженията, а ще ги подпомогне да се разтоварят от ежедневните задължения и да поддържат мотивацията си работа.
Дейност 5 Наемане на персонал След извършения първоначален подбор на кандидати за служители в Звеното, който ще бъде проведен по Методика за подбор на кандидатите за наемане по проекта, ще се изготви Сключване на трудови договори
Дейност 6 Супервизии на персонала Супервизията като част от дейностите по проекта ще предложи метод за управляване директно при изпълнението на специфичните задачи на работещите. Това е ефективен метод, чрез който може да се подсигури извършването на определената работа по предоставянето на услугата за потребителите, както и гарантира спазването на определените стандарти за работа. По време на супервизията, супервизорът работи заедно със супервизираните в две насоки – приоритизиране на работата и планиране, разпределение, мониториране и оценка на работата по всеки случай от практиката. Основните методи на работа ще бъдат: насочване /супервизора ще направлява процеса на супервизия, с цел осигуряване на атмосфера на сигурност, предизвикателство и концентрация/, съпровождане /по този начин се избягва изкушението да се предлагат готови решения на случаи в работата и се проявява креативност при решаването на проблемите/, подкрепа /тя е важна за да се постигне развитие. Супервизираният трябва да чувства подкрепата, за да се справя успешно с преноса/ контрапреноса. Супервизията ще предложи на служителите място за превилигировано слушане. По време на срещите те ще имат възможност да бъдат изслушвани и да анализират работните ситуации в обстановка на конфиденциалност. Супервизорът ще насочва разговорите към наболелите теми, ще изслушва служителите, ще им дава възможност за анализ на ситуацията и изявяване на техните емоции, вътрешни притеснения и опасения. Супервизията ще предостави възможност за развитие на индивидуални практики.
Дейност 7 Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови нужди и за социално включване Дейност 7 Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови нужди и за социално включване
Дейност 8 Информиране и публичност на проекта 6.1 Публично представяне на проекта, неговите цели, услугите, които ще предоставя, както и на постигнатите резултати, чрез провеждане на две пресконференции - в началото и в край на проекта. 6.2 Изработване на информационни материали: плакати, брошура и информационно табло за проекта. 6.3. Заснемане и излъчване на два телевизионни репортажа, чрез които ще бъдат „разказани” личните истории на потребителите по проекта в контекста на оказаната им помощ по проекта; 6.4. Провеждане на Конференция-среща на доставчиците на социални услуги от област Добрич, на която представителите на общините ще имат възможност да обменят опит и представят добри практики при предоставянето на услуги за конкретните рискови групи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 155 963 BGN
Общ бюджет: 142 235 BGN
БФП: 142 235 BGN
Общо изплатени средства: 136 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 193 BGN
2014 105 134 BGN
2015 0 BGN
136 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 514 BGN
2014 89 364 BGN
2015 0 BGN
115 878 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 679 BGN
2014 15 770 BGN
2015 0 BGN
20 449 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз