Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0040-C0001
Номер на проект: ESF-1109-02-10001
Наименование: За хора с бъдеще
Бенефициент: АРИ - ЗДД ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 08.11.2012
Дата на приключване: 02.01.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността в Ямболска област на лица, регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда”, чрез обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на възможност за стаж по специалността.
Дейности: 1. Подбор и мотивация на обучаемите Осъществяването на тази дейност ще бъде отговорност на Ръководителя на проекта. Той ще работи в сътрудничество с представители на Бюро по труда, което е информирало регистрираните безработни за наличието на курс за професионално обучение по Бизнес администрация и Оперативно счетоводство, според изискванията на финансиращата организация. Ще се публикува поне 1 брой съобщение в местните медии, с цел да се достигне до по-голям брой потенциални курсисти. Ще се изработят и разпространят 1000 бр. листовки за подбор на обучаеми, в които подробно ще бъдат описани условията за кандидатстване, ангажиментите на курсистите, възможностите за професионално обучение, стаж и професионална реализация след неговото приключване. Ръководството на проекта предвижда значителен интерес от страна на безработните, тъй като от една страна е осигурило стипендии в размер на 8 лева на ден по време на обучението и от друга - предлага обучение в професия, която е с перспективи за осигуряване на постоянна заетост след завършването на учебния период. Обучителите от кандидатстващата организация с помощта на ръководителя на проекта и координатора, психолога от Д „БТ” извършват окончателния подбор на 30 души от отзовалите се кандидати. Целта е да се подберат онези от тях, които са най-мотивирани и с най-големи възможности и желание за развитие. С предимство ще се ползват трайно безработните млади майки и лица с увреждания. Същите се уведомяват своевременно от офиса на проекта за началото и времетраенето на обучението.
2. Подготовка на учебни материали и доставка на необходимите учебни пособия В тази дейност ще се разработят, наберат и размножат учебните материали по отделните модули на квалификационните курсове за обучение по проекта. Материалите ще бъдат подготвени в ясен, точен и систематизиран вид и ще бъдат използвани за самоподготовка. Готовите материали ще бъдат окомплектовани в папки за всеки участник и по един екземпляр за преподавателите.
3. Провеждане на професионално обучение Обучението включва 30 безработни лица, подбрани сред потенциалните кандидати, регистрирани в Д „БТ”. Учебният план е разработен в съответствие с изискванията на ЗПОО – чл.6, ал.1; чл.12, т.1, ДОИ за придобиване на квалификация по професионалната рамкова програма и е неразделна част от проекта. Професионалното обучение по всяка специалност завършва с полагане на 2 държавни изпити за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по: 1.Теория. 2. Практика Изпитът по теория на професията се провежда по национални изпитни програми, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Завършеното обучение се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, чието съдържание е определено в чл. 52 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. на МОН за документацията в системата на Народната просвета.
4. Провеждане на тримесечен стаж по специалността. Тримесечният стаж е основна и задължителна дейност в проектното предложение, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. Това е чудесно условие, успешно завършилите курсисти да придобият практически опит и самочувствие по новопридобитите специалности. Времето, през което ще стажуват, е възможност да се опознаят с ръководството на фирмите, в които ще премине стажът на всеки курсист и при благоприятни икономически условия за фирмите–партньори е напълно реална възможността част от тях да останат на работа в същите фирми.
5. Управление и мониторинг на проекта През целия проектен период ръководителят на проекта активно участва, следи, наблюдава и ръководи действията на водещата организация, партньорите и на служителите по проекта. Това се извършва, както чрез редовна проверка на фактическата документация, така и чрез посещения на място и по всяко време. Ръководителят на проекта прави ежемесечни доклади относно етапите на изпълнение и подготовката на проектните дейности. По всяко време има готовност за внезапни проверки от страна на възложителя и възможност да му бъде предоставено всичко, което той намери за необходимо да изиска.
6. Дейности, свързани с информираност и публичност. Тази дейност включва: • 1000 информационни листовки. Те ще популяризират сред потенциалните представители на целевата група възможностите за поридобиване на професионална квалификация и начинът за кандидатстване. • Изготвяне и публикуване в местните медии на 3 информационни съобщения. Първото ще има за цел да информира и привлече потенциалните участници в обученията. Второто информационно съобщение ще информира широката публичност за изпълнението на заложените дейности, а третото – за резултатите от изпълнението на проектните дейности и постигнатите цели. • 2 пресконференции – начална и заключителна. Ще бъдат поканени представители на медиите, на различни сдружения на работодатели и представители на големи фирми. Целта е да се намери работа на всички успешно завършили курсисти, след приключването на проектните дейности. • Банер за информационни събития. • 500 брошури по проекта. Целта е както да се популяризира проекта сред широката общественост, така и да се представят в края на проекта новите специалисти пред потенциалните работодатели.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 025 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 005 BGN
2013 - 28 005 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 804 BGN
2013 - 23 804 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 201 BGN
2013 - 4 201 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз