Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0189-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Помощ в дома - заедно за по-добър живот”
Бенефициент: Община Крумовград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Крумовград
Описание
Описание на проекта: С решение №144/12.06.2012 г. на ОбС Крумовград е създадено звено за услуги в домашна среда към съществуващия Домашен социален патронаж, което ще стартира своята работа при финансиране на настоящия проект. В звеното ще бъде назначен персонал за управление на звеното и персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. За управление на звеното ще бъдат назначени двама безработни на длъжност „Социален работник”, а за предоставяне на услуги в домашна среда ще бъдат назначени 35 безработни лица на длъжност „Домашен санитар”. Те ще предоставят почасови услуги по домовете на минимум 70 потребители.
Дейности: Дейност 1. Организация, управление и отчитане на проекта. За успешното изпълнение на проекта е необходимо създаването на екип, който да следи за изпълнението на процедурите и дейностите в срок, да осъществява мониторинг и отчита извършените дейности. За нуждите на проекта е необходим екип от трима специалисти: ръководител на проекта, координатор и счетоводител. За доставка на канцеларски материали, необходими за целите на проекта и доставка на оборудване и обзавеждане на звеното за услуги в домашна среда ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки. Процедурите ще бъдат проведени по реда и условията на Закона за обществените поръчки. В хода на реализирането на проекта ще се осъществява мониторинг от екипа за организация и управление на всички дейности, заложени в проекта, както и вътрешен контрол по предоставянето на почасови услуги в домашна среда. Координатор и счетоводител ще отчитат дейността си пред ръководителя на проекта, а ръководителят ще докладва на кмета на Общината за изпълнение на дейностите, заложени в проекта. Всеки месец ще се изготвя график за посещение в домовете на потребителите. При тези посещения ще се следи спазването на индивидуалните планове и работни графици, както и евентуални проблеми във взаимоотношенията между потребители и домашни санитари. Ще се наблюдава степента на удовлетвореност от предоставените услуги, времетраене, промени в здравословен, социален, психически, икономически аспект. Всички документи ще се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Същите ще се актуализират и съхраняват подредени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ.
Дейност 2. Организиране на информационна кампания за запознаване на общността и популяризиране на проекта. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на листовки и дипляни. Те ще бъдат разпространени на територията на цялата община: в селата чрез кметовете на населени места, а за града чрез Дирекция ”Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, общинска администрация и др. Ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие. Ще бъдат направени публикации в местните медии – вестници, кабелен оператор. Периодично ще бъде публикувана информация на сайта на общината. При стартирането на проекта ще бъде организирана пресконференция, на която ще се представи проектната инициатива, целите и дейностите в нея. В рамките на настоящата дейност ще се организира и проведе заключителна пресконференция. За участие в нея ще бъдат поканени представители на Дирекция ”Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, ползватели на услугата, персонал на звеното и неправителствени организации.
Дейност 3. Подбор и обучение на персонала на звеното за услуги в домашна среда. Подборът на персонала на звеното за услуги към Домашен социален патронаж включва: 1. Подбор на персонал за управление на звеното; 2. Подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. Кандидатите трябва да бъдат безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Екипът за организация и управление на проекта ще разработи критерии за подбор както за персонала за управление на звеното, така и за персонала, ангажиран с предоставяне на услуги в домашна среда. Критериите ще включват образование, здравен статус, опит в предоставянето на социални услуги / работа с хора/, мотивация за извършване на социална работа и др. Кметът на общината ще сформира комисия за подбор на персонал за управление на звеното и комисия за подбор на персонал, който ще предоставя услуги по домовете. Комисията ще проведе интервю с кандидатите, с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Те трябва задължително да представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Ще се наемат само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. Съответният кандидат ще се оценява индивидуално и ще се изготвя „Формуляр за индивидуална оценка на кандидата”. Комисията ще изготви списък на оценените кандидати (с брой точки, според получената от формулярите средноаритметична индивидуална оценка), подредени по низходящ ред. Персонала за управление на звеното ще включва двама социални работници. Те ще бъдат назначени на трудово договори. Персонала на звеното, ангажирано с предоставяне на услуги в домашна среда ще премине въвеждащо тридневно обучение. В обучението няма да бъдат включени лица, преминали идентично обучение по други проекти/програми. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат. Обученията ще се извършват от експерти и специалисти с подходяща квалификация, практици в съответната област, с професионален опит в социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на проекта. Екипът за управление на проекта ще изготви списък с успешно преминалите курса на обучение кандидати, както и тези, преминали предишни обучителни курсове. Екипът ще организира срещи между класираните потребители и одобрените лица за предоставяне на услугите. В тези срещи ще участват и социалните работници от звеното. С наетия за предоставяне на услуги персонал ще се сключват трудови договори.
Дейност 4. Подбор и идентифициране на потребителите, уточняване вида на индивидуално предлаганите почасови услуги. В настоящия проект ще се включат лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще бъде реализиран съгласно разработена Методика за извършване на оценка на потребностите за ползване на почасови услуги по схема „Помощ в дома”, която е част от проектната документация. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Лицата, които желаят да ползват услугите по проекта подават заявление – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в общината. Сроковете за приемане на заявленията ще бъдат оповестени при стартиране на проекта. След приключване на приема на заявленията, същите, с приложените документи към тях ще бъдат адресирани до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Крумовград, с искане за извършване на оценка на потребностите. Ще се спазват сроковете, посочени в Методиката за оценка на потребностите, за оценяване и попълване на Формулярите – част I и част II и списъка с кандидат-потребителите, подредени в низходящ ред. С приемо-предавателен протокол Дирекция „Социално подпомагане” ще предаде на бенефициента попълнените формуляри за оценка на потребностите, заявленията на кандидат-потребителите, с приложенията към тях и списъка с кандидат-потребители, подредени по низходящ ред. Това ще даде първоначална информация за обстоятелствата, свързани с индивидуалните нужди на кандидатите за ползване на услуги. В хода на изпълнение на проекта община Крумовград ще приложи собствен механизъм за актуализиране на първоначалната информация, което ще бъде основа за индивидуално планиране на необходимостта от почасови услуги за всеки потребител.
Дейност 5. Предоставяне на почасови услуги в домашна среда В звеното за услуги в домашна среда ще се предоставят следните услуги: 1. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др. 2. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. 3. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др. помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група. Предоставянето на услугите ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Индивидуалният план се изготвя на база оценката на потребностите от почасови грижи, предоставяни в домашна среда. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на почасовите услуги за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Дневникът на потребителя се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, като в него лицето, което го обслужва регистрира посещението и описва дейностите, които е извършил. Всички дейности по предоставяне на почасовите услуги се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната характеристика (или в договора за услуги) на домашните санитари, и в индивидуалния план на потребителя. Почасовите услуги в домашна среда ще се предоставят по начин, който зачита достойнството и личното пространство на потребителя и се съобразява с начина му на живот.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 217 937 BGN
Общ бюджет: 209 080 BGN
БФП: 209 080 BGN
Общо изплатени средства: 193 539 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 209 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 990 BGN
2014 116 549 BGN
2015 0 BGN
193 539 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 177 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 442 BGN
2014 99 067 BGN
2015 0 BGN
164 508 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 549 BGN
2014 17 482 BGN
2015 0 BGN
29 031 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - 189
Индикатор 5 Брой лица, назначени за управление на звеното за услуги в домашна среда - 189
Индикатор 6 Брой лица, назначени за предоставяне на услуги в звеното за услуги в домашна среда - 189
Индикатор 7 Брой обучени лица за предоставяне на услуги в домашна среда - 189
Индикатор 8 Брой обслужвани потребители от целевата група, включени в проекта - 189
Индикатор 9 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки - 189


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз