Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0099-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Протегната ръка за по-достоен живот”
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Подбор и предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда за лична помощ, социална подкрепа и помощ за комунално-битови дейности на лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж.
Дейности: „Организационно управленски дейности за ефективно управление на проекта Тази дейност включва сформиране на екип за управление, който се състои от: Ръководител на проекта, Координатор, Счетоводител и Експерт „тръжни процедури”. Изготвяне и приемане на правила за работа, разпределение на отговорности. За всички членове на екипа по проекта ще бъдат изготвени длъжностни характеристики и граждански договори. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи за планиране на дейностите по проекта с 2-мата експертите, които ще подпомагат изпълнителите.ще се обсъжда информация за хода на изпълнение на дейностите по проекта и ще се вземат конкретни решения. Работните срещи ще се провеждат в оборудвано помещение – офис на екипа за реализация на проекта, за което ще бъдат необходими средства / режийни разходи за ел.енергия за отоплителен сезон, вода и разходи за комуникация/. Сформиране и функциониране на Консултативна група, която да подпомага реализацията на дейностите по проекта – подбор на изпълнители на почасови социални услуги на 2-ма експерти. разработва и приема правила за дейността си. Провежда работни срещи – периодично и при кризисни ситуации. Консултативната група включва представители на: екипа за управление на проекта, на общинска администрация, на Д”БТ”, на НПО в областта на предоставяне на социални услуги и сътрудник социални дейности, след назначаването му по проекта.
Изграждане на звено за услуги в домашна среда. За създаването на звеното ще бъдат предприети следните дейности: подбор на експерти за работа в звеното; оборудване на помощение в сградата на Домашен социален патронаж (компютърна конфигурация; преносим компютър; многофункционално устройство; обзавеждане на две работни места и място за консултиране на домашни санитари и потребители и членове на техните семейства на почасови услуги); разработване на методики затяхната работа. В рамките на 12 месеца в звеното за услуги в домашна среда ще се предоставят консултации на потребителите на почасови услуги в домашна среда, посещения на домашните им адреси – ежемесечно и менторство и подкрепа на домашните санитари, изпълнители на почасовите социални услуги. С цел прилагане на иновативен подход, различен от предлаганите досега социални услуги в общността, ще се използват гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни соц. услуги, съобразени с инивидиуалните нужди и потребности на всеки нуждаещ се.
Оценка и подбор на потребители на почасови социалните услуги Социална оценка за физическото и психическото състояние на всеки потенциален потребител, способността му да се справя с ежедневните си дейности, взаимоотношения с близки, социални контакти и други специфични потребности ще се извърши от експерти на Дирекция „Социално позпомагане” съгласно Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” . Подборът на потребителите ще извърши от Комисия за подбор на потребители на почасови социални услуги, съобразно изготвените социални оценки на потребностите, подредени по низходящ ред и представени по населени места от Дирекция „Социално подпомагане”. Задължителната документация ще се изготвя при използване на закупеното оборудване – компютърна конфигурация; преносим компютър; многофункционално устройство и консумативи. Сформиране на Комисия за подбор на потребители на почасови социални услуги, която да включва представители на екипа по проекта, сътрудник социални дейности, на клуб на инвалида – гр. Лясковец, представител на Дневен център за възрастни хора – Лясковец.
Подбор на изпълнители на почасови социални услуги на длъжност „домашен санитар” В рамките на тази дейност ще се изготвят критерии на които да отговарят кандидатите за изпълнители на почасови соц. услуги в домашна среда. Ще се извърши огласяване на инициативата сред гражданите на общината и ще се приемат документи на желаещите лица на територията на общината. За извършване на оценката и подбора ще се изработи методика, като изборът на изпълнители ще се извърши на два етапа – подбор по документи и събеседване с кандидатите. Тази дейност ще се извърши от комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Лясковец, при спазване на принципите за пълна прозрачност, информираност и недопускане на дискриминация. В комисията за оценка и подбор на кандидатите ще се включат: представител на общинска администрация, ръководителя на проекта; представител на Дирекция „БТ”, на НПО и член Консултативната група. С одобрените кандидати се сключват тр. дог., съгласно т. з., (допълнителни средства за обезщетения по КТ и КСО); извършване на оценка на риска от Служба по трудова медицина. За наетитие лица ще бъде закупено работно облекло: работна манта, обувки и ръкавици. За всяко наето лице се изготвя индивидуален работен план за работа с потребителите, за които ще полага грижи. За оборудваното помещение, което ще се ползва от 2-мата експерти са заложени режийни разходи – ел. енергия и вода и абонаментен план за два моб. телефона. Необходими за комуникация с изпълнителите на почасови усл. в дом. среда от съотв. населени места.
Провеждане на обучения ( въвеждащи и надграждащи) и супервизия на изпълнителите на почасови социални услуги и експертите. Наетите новоназначени лица се запознават с правата и задълженията като изпълнители на почасови социални услуги, специфика на предоставяне на социални услуги в общността, мерки при кризисни ситуации, свързани със здравето и безопасността на потребителя, обсъждане и разглеждане на казуси. За наетите лица вече изпълнявали социалните услуги ще бъдат проведени надграждащи обучения. Провеждане на второ надграждащо обучение в рамките на 3 дни за всички наети лица, шест месеца след стартиране на проекта, в помещение, намиращото се в сградата на Домашен социален патронаж гр. Лясковец. Осъществяване на супервизия – индивидуална и групова на всеки три месеца с цел повишаване на професионалната компетентност, снемане на напрежението в трудни работни ситуации, което ще осигури по-добро качество на услугите. Супервизията ще се извършва от експерти, за груповата ще се изготвят доклади, а за индивидуалната протоколи. Докладите и протоколите са конфиденциални, но ще са на разположение при осъществяване на контрол върху качеството на услугите. Супервизиите ще се провеждат в помещението, оборудвано за Звеното за услуги в домашна среда за изпълнители от гр. Лясковец и в помещения в кметствата по населени места: с. Джулюница; с. Добри дял; с. Драгижево; с. Козаревец и с. Мерданя.
Разработване на индивидуални планове на потребителите на почасови социални услуги и графици на изпълнителите на почасови социални услуги Ще се изготви индивидуален план за всеки потребител на база на социалната оценка, при спазване изискванията на Методиката. Планът подлежи на промяна или актуализация по време на проекта при необходимост. На база на нуждите на потребителите, екипът ще разработи работен график за всеки изпълнител, който ще съдържа дейностите и лицата, на които ще се предоставя услугата. В тях ще бъдат описани ежедневните и месечните услуги, тяхното време и място на предоставяне и продължителност, оценка на рисковете за потребителя и начини за тяхното контролиране. Индивидуалните планове ще се разглеждат на 6-месеца от предоставяне на услугата и ще се актуализират при необходимост от експертите – сътрудник „социални дейности” и технически сътрудник. Плановете и работните графици са неразделна част от досиетата на потребителите, респ. Изпълнителите (домашните санитари )
Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда Предвижда се 24 лица да предоставят почасови социални услуги социални в семейна среда за 52 потребители. Услугите ще се предоставят при спазване на принципите за зачитане на личното пространство и достойнство, подкрепа на независимостта, съобразно индивидуалните потребности на потребителя и гарантиране на поверителността на личните данни и информация. Експертите ще осъществяват ежемесечни домашни посещения на потребители на почасовите соцл услуги с цел наблюдение на качеството на предлаганите услуги и при констатиране на нарушения, предприемане на адекватни мерки за своевременното им отстраняването.
Индивидуална и групова работа на психолог с потребителите и членовете на семействата им Психологически консултации и подкрепа на потребителите и членовете на техните семейства – индивидуално и групово, съгласно целите, заложени в разработените и утвърдени индивидуални планове на потребителите. Психологическите консултации, изискват благоприятна среда, за целта ще се използва оборудваното помещение, в сградата на Домашен социален патронаж са за потребители от града ще се провеждат консултации за потребители от гр. Лясковец и провеждане на консултации по населени места, в дома на потребителите, при необходимост и преценка, разписано в индивидуалния план на потребителя. Груповите консултации ще се провеждат в подходящи помещения Клуб на пенсионера в съотв. населено място.
Популяризация на проекта Организиране и провеждане на 2 пресконференции с представители на институции, граждани и медии при стартирането и приключването на проекта. Изработка на информационни табели – 2 броя; Публикуване информация в месечния бюлетин на Община Лясковец – 5 броя; Отпечатване и разпространение на брошура/дипляни – цветна 500 броя; Отпечатване на плакати – 150 броя; Отпечатване на обяви в областен вестник – 3 броя. Изработка на банер – 1 бр. Стойка за банер – 1бр. Изработка и отпечатване на наръчник на нуждите на домашните санитари – 30 броя; Провеждане на информационни срещи в 5-те съставни села на Община Лясковец. Организиране на регионална кръгла маса за споделяне на добри практики на областно ниво между изпълнители, потребители, заинтересовани лица и институции – 1 брой. Изготвяне и публикуване на актуална информация на сайта на община Лясковец – 5 броя
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Красимира Минева
"Елтех" ЕООД
Офис консумативи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 568 BGN
Общ бюджет: 156 588 BGN
БФП: 156 588 BGN
Общо изплатени средства: 143 417 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 010 BGN
2014 64 407 BGN
2015 0 BGN
143 417 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 158 BGN
2014 54 746 BGN
2015 0 BGN
121 904 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 852 BGN
2014 9 661 BGN
2015 0 BGN
21 513 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой потребители, ползвали социалните услуги /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - 99
Индикатор 5 Брой лица преминали обучение - 99
Индикатор 6 Брой лица - персонал в Звеното за социални услуги в домашна среда и наетите лица, предоставящи соци.услуги в домашна среда - 99
Индикатор 7 Брой проведени конференции Първоночална и заключителна / - 99
Индикатор 8 Кръгла маса - 99
Индикатор 9 Брой обгрижени потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта/ - 99


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз