Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0193-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Създаване на Звено за услуги в домашна среда, което да разшири дейността на ОП „Домашен социален патронаж” гр. Разлог, като предоставя по иновативен начин два типа почасови услуги в домашна среда – за помощ при комунално-битови дейности и за лична помощ. Социалното предприятие ще създаде предпоставка съществуващите вече услуги да се доразвият и ще гарантира по-висока ефективност при използване на по-малък финансов ресурс.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Екипът за управление ще бъде определен от кмета на общината, в съответствие с неговата оценка на спецификата на общината, определения бюджет и човешките ресурси, при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. Екипът ще включва Ръководител на проекта, координатор, счетоводител и технически сътрудници. Не е задължително членовете на екипа да са служители на общинската администрация. Конкретните ангажименти и обхватът на управленската отговорност ще бъдат детайлно разписани в договорите и длъжностните характеристики, които ще се подпишат при стартиране изпълнението на дейностите по Проекта. Екипът за управление ще осъществява дейността си, в съответствие с методически указания и подписаният договор за финансиране. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. За обезпечаване на необходимите материали и консумативи ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки. За провеждане на процедурите ще бъде използвана експертна помощ на юрист за обявяване и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипа. Задължителна документация: • входящ дневник за кандидат- потребители • входящ дневник за кандидати за домашни санитари и детегледачи; • лично досие за всеки потребител; • регистър на потребителите • лично досие за всеки домашен санитар и детегредач; • регистър на домашните санитари и регистър на детегледачите; • правилник за вътрешния ред • процедура за жалби и сигнали • присъствена форма на домашните санитари и детегледачите, назначени на трудов договор • декларация за поверителност • други при необходимост Финансови документи: • финансов отчет и приложения • ведомости за заплати и отчети за осигуровките • други при необходимост Предвиждат се материали и консумативи за воденето на документацията по Проекта. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява мониторинг на всички дейности от екипа, контрол по отношение на качеството на предоставянето на услугата, както и вътрешен контрол по предоставянето на социалните услуги в домашна среда. Екипът за управление извършва вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от домашните санитари и детегледачите чрез ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график. Проверките се извършват в дома на потребителя на социалната услуга, като резултатите се вписват в Дневник на потребителя. Отчитането на резултатите от извършените проверки се осъществява с месечен отчет за извършен вътрешен контрол, до Ръководителя на екипа и е неразделна част от пакета отчетни документи за съответния месец. Екипът за управление изготвя междинни доклади всеки месец от стартиране на дейността по предоставяне на услугите, както и годишен доклад. При констатиране на пропуски или проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им.
Дейност 2: Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звеното за услуги в домашна среда. Създаването на база данни /регистър на домашните санитари и детегледачи/, притежаващи знания и практически умения за качествено предоставяне на почасови услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост и за комунално-битови дейности е процес, който включва подбор и обучение на персонал. Подборът и обучението на домашни санитари и детегледачи са насочени към осигуряване на подходящи хора в трудоспособна възраст, одобрени от потребителите, за предоставяне на почасови, качествени и гъвкави социални услуги в общността. Подаване на заявление до Дирекция „Бюро по труда” за набиране на безработни лица за домашни санитари и детегледачи; Публикуване на обява във вестник „Струма” за набиране на безработни лица за работа в Звеното за услуги в домашна среда; Кандидатите подават до кмета на община Разлог следните документи: заявление за постъпване на работа; копие от документ за самоличност и оригинал за справка; автобиография; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство за работа; копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка; копие на трудовата книжка; удостоверение от Дирекция ”Бюро по труда”, че са регистрирани като безработни; Извършване на първичен подбор по документи и интервю на кандидатите с работодателя за установяване на мотивацията и нагласите на кандидата за работа с уязвими групи хора. Подборът на домашни санитари и детегледачи се извършва съгласно разпоредбите на българското трудово и антидискриминационно законодателство; Подписване на трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда /КТ/ Всеки домашен санитар и детегледач се запознава с длъжностната си характеристика, получава копие от Правилника за вътрешния ред и подписва декларация за спазване на поверителността на личната информация на потребителя. Към договора се прилага график за извършваните услуги; Изготвяне на индивидуален работен план на домашния санитар и на всеки детегледач с описани услуги за всеки от потребителите, за които се грижи, тяхната продължителност; място на извършване и времето, необходимо за придвижване от един потребител до друг потребител. Индивидуалният план се базира на сключения договор, длъжностната характеристика на домашния санитар или детегледач и индивидуалните планове на обслужваните потребители. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Кандидатите ще имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях конкретен потребител/и. Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за домашни санитари и детегледачи”. Ръководителят на екипа за управление на проекта сформира Комисия за оценка и подбор на домашни санитари, детегледачи и потребители. Комисията провежда интервю с кандидатите в срок до 3 (три) дни след изтичане на срока за подаване на заявленията. Съответният кандидат се оценява индивидуално от всеки член на комисията и се изготвя „Формуляр за индивидуална оценка на кандидата”. Комисията изготвя списък на оценените кандидати (с брой точки, според получената от формулярите средноаритметична индивидуална оценка), подредени по низходящ ред. Списъкът с резултатите от проведения конкурс се излага на специално определено място в сградата на общината. Екипът за управление разработва процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, относно оценката и подбора на кандидатите за домашни санитари, детегледачи и кандидатите за потребители. В процедурата са разписани реда, начина и сроковете за целия процес, свързан с целия процес на оценката и подбора. Екипът за управление води и дневник за жалби и сигнали. Ръководителят на екипа за управление сформира комисия за разглеждане на жалби и сигнали. Обжалване на резултатите от проверката, на комисията се извършва пред кмета на общината. Екипът за управление изготвя и представя списък с лицата, които следва да бъдат включени в обучение. При изготвянето на списъка екипът взема предвид изискването, че в обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определената по настоящия проект дейност. За недопускане на двойно финансиране, екипът за управление обменя информация с териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане и Агенциата по заетостта, относно лицата, обучени за домашни санитари и детегредачи по национални програми или програми, финансирани от други източници и по друг ред. Екипът за управление организира обучението на одобрените домашни санитари и детегредачи, включени в списъка за участие в обучение по обучителна програма, утвърдена от Ръководителя на Проекта. Обученията ще се извършват от експерти и специалисти с подходяща квалификация, практици в съответната област, с професионален опит в социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на Проекта. За целта ще се сключат договори за услуга между представляващия прекия бенефициент и съответните обучители. При наличие на повече кандидати от необходимия брой обучители, се провежда конкурсна процедура. Обучението в рамките на настоящия Проект ще се реализира в групов формат, но не повече от 20 души в група, по разработена обучителна програма. Въвеждащо обучение ще бъде проведено на два етапа: 1-ви етап тридневно обучение по 4 часа на ден за 20-те домашни санитари и 2-ри етап тридневно обучение по 4 часа на ден за 10-те детегледачи. Надграждащо обучение ще бъде проведено по същия начин: 1-ви етап еднодневно обучение /4 часа/ за 20-те домашни санитари и 2-ри етап еднодневно обучение /4 часа/ за 10-те детегледачи. Изготвят се присъствени форми за всяка група обучени домашни санитари и детегледачи, и на всяко лице се издава удостоверение. Успешно преминалите курса на обучение, както и тези, преминали предишни обучителни курсове, се включват в база данни на общината/регистър на домашните санитари и детегледачи/. За всеки домашен санитар или детегледач, включен в базата данни, се създава лично досие, което съдържа подадените от него документи. Подборът за пряко включване в предоставяне на почасовите услуги на домашните санитари и детегледачите ще се извършва от екипа за управление. Екипът ще организира срещи между потребители и одобрени домашни санитари и детегледачи, съобразно изразените предпочитания на потребителя и/или домашния санитар и/или детегледач. Резултатите от проведените срещи и изборът на конкретния потребител се отразяват в протокол, подписан от потребителя, избрания домашен санитар или детегледач и провеждащия срещата член на екипа за управление. Копия на протокола се съхраняват в досиетата на потребителя и на домашния санитар или детегледач. Кмета на общината сключва трудов договор с избрания домашен санитар или детегледач, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, а домашния санитар или детегледач подписва Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. Всеки договор се сключва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. Домашните санитари и детегледачите, наети по трудов договор, ще получат длъжностна характеристика, разработена от Ръководителя на проекта, предоставя се и копие от Правилника за вътрешния ред. Организираният по този начин подбор на домашни санитари и детегледачи гарантира в най-пълна степен удовлетвореността на потребителите за тяхното обслужване от подходящи лица, особено, когато те са външни за съответното семейството. По настоящия проект ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст. Приоритетно ще се набират кандидати, обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги. Един детегледач ще може да работи с 1 (един) потребител на услугата по настоящия проект. Един домашен санитар ще може да работи най-малко с двама или повече потребители на услугата по настоящия проект, но в различно време.
Дейност 3: Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители на територията на гр. Разлог и населените места. В настоящия проект ще се включат хора, отговарящи на едно от следните изисквания: • Лица с трайни увреждания /включва и деца/ с ограничения или невзможност за самообслужване; • Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване; Оценката на потребностите на желаещите да ползват услугата ще се извършва от дирекция „Социално подпомагане” на територията на община Разлог по утвърдена методика за целите на настоящия проект, като по този начин ще бъде въведен допълнителен контролен механизъм за гарантиране на достъпа на действително нуждаещи се лица до услугите и от друга страна ще се гарантира приемственост в обслужването на лицата, които до момента ползват услугите „личен асистент” и „домашен помощник” след приключване на финансираните проекти. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Проектът ще даде възможност да бъдат обхванати и лица, необхванати до момента от други програми и проекти, но отговарящи на целевата група на Проекта. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице община Разлог. Екипът за управление по Проекта осигурява служител /техническия сътрудник/ и обособено помещение /офис на проекта/ за приемане на документите, оборудвано с необходимата техника за дейността и достатъчно количество бланки за кандидатите. Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на социални услуги в „Звено за услуги в домашна среда”. Кандидатите за потребители ще могат да подават заявленията си за ползване на социални услуги в Звено за услуги в домашна среда” през първите 20 (двадесет) дни на втори месец от стартирането на Проекта. Набиране на заявления за ползване на социални услуги в „Звено за услуги в домашна среда” от кандидатите или от техни законни представители /подадени до Кмета на общината/; Извършване на оценка на потребностите от социални услуги от социален работник на Дирекция ”Социално подпомагане” въз основа на подадените заявления от кандидатите за потребители, приложените документи и по методика, разработена за целите на конкретния проект. Дейността се извършва с участието на кандидата; Оценка на потребностите от социални услуги – кратка история на лицето и описание на: общо физическо и психическо състояние; образователно ниво/степен; способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; социална активност и интереси; взаимоотношения със семейството; други социални контакти; битови условия на живот; изисквания за медикаментозно лечение и диети; други потребности, свързани със специфични състояния; безопасност и рискове. Резултатите от оценката на потребностите се отразяват в доклад-предложение за подходящите услуги; Запознаване на всеки кандидат за потребител с методите и условията за предоставяне на социалната услуга и с екипа, администриращ услугата. Срокът за приемане на заявленията ще бъде своевременно оповестен на гражданите на общината преди започването на кампания за набиране на документи, както и в информационните материали, включени в информационната кампания на Проекта. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи (архивира се след приключване на проекта). Заявленията от лица, неотговарящи на определената по проекта целева група не се подават за оценка, като заявителите се уведомяват писмено за причините, поради които не могат да бъдат включени в проектните дейности. Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. Специалистът консултира потребителя и професионално оценява видовете услуги и брой часове за тях. Комисия за оценка и подбор заседава, води протокол и се произнася с Решение по оценка на потребностите и определянето на индивидуален месечен бюджет за всеки кандидат-потребител в часове. В решението се вписва индивидуалния месечен бюджет на лицето (брой часове), съобразен с оценката и регламентирания в проекта бюджет. На одобрените за потребители на услугата ще се връчат уведомителни писма. Уведомителни писма се изпращат и на кандидатите, които няма да бъдат включени в проекта. Екипът за управление организира срещи между всеки класиран за включване кандидат за потребител и одобрени домашни санитари или детегледачи, съобразно изразените предпочитания на потребителя и/или домашния санитар и/или детегледач. Резултатите от проведените срещи и изборът на конкретния потребител се отразяват в протокол, подписан от потребителя, избрания домашен санитар или детегледач и провеждащия срещата член на екипа за управление. Копия на протокола се съхраняват в досиетата на потребителя и на домашния санитар или детегледач. След избора на домашен санитар или детегледач, Ръководителят на проекта сключва договор със съответния потребител, в който са регламентирани правата и задълженията на страните по договора, както и индивидуалния месечен бюджет от часове за предоставяне на услуги в домашна среда. При получаване на информация за некоректно попълнена декларация от кандидат-потребител, относно участието му в други проекти и програми с идентична насоченост, екипът за управление обменя информация с дирекция „Социално подпомагане”. При констатирани неверно декларирани данни със заповед на Ръководителя на проекта се прекратява договора за предоставянето на социалната услуга и се предприемат необходимите действия за търсене на наказателна отговорност. Жалбите и сигналите се разглеждат по реда, начина и сроковете, разписани в Процедурата за приемане и разглеждане на жалби и сигнали. Екипът за управление води Дневник за жалби и сигнали . В 7-дневен срок от получаване на уведомителното писмо с решението на Комисията по оценка и подбор, всеки потребител може да подаде възражение до Ръководителя. Комисията за жалби и сигнали, сформирана от Ръководителя, разглежда жалбата и отговаря писмено на кандидат-потребителя.
Дейност 4. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ и комунално-битови дейности и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване услугите. Социалната услуга ще се предоставя на 60 потребители, живеещи в гр. Разлог и 6 населени места в общината, в продължение на 12 месеца. Предоставянето на почасови услуги в Звеното за услуги в домашна среда стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между Ръководителя на проекта и потребителя и/или негов законен представител. Услугата ще се предоставя съгласно Методика за предоставяне на социалната услуга, разработена специално за този проект. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът включва дейностите, които са договорени с домашния санитар или детегледач за подобряване качеството на живот на съответния потребител. Индивидуалният план се изготвя от представител на екипа за управление на проекта и домашния санитар или детегледач, с активното участие на потребителя, а когато това е невъзможно и/или потребителят е дете - с участието на негов законен представител, роднина или близък. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове в индивидуалния му месечен бюджет в часове. Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. Индивидуалният план се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги, и оценка на риска. При изготвянето на индивидуалния план ще се приложи подхода за индивидуален бюджет от часове. Потребителят (или неговият представител), сам определя времето за ползването на всяка услуга – брой часове (вкл. от ... ч. до ... ч.), ежедневно, ежеседмично, веднъж на месец или друго. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Индивидуалният план се изготвя в три еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя (или негов законен представител), домашен санитар или детегледач и служителя от екипа за управление. Всеки индивидуален план се актуализира от екипа за управление чрез извършване на преглед на всеки 6 (шест) месеца от стартирането на услугата за съответния потребител. Преглед на плана може да се направи и по заявка на някои от страните, участващи в процеса на предоставянето на услугата при констатирана промяна на обстоятелства или възникване на друга необходимост. Актуализираният план се подписва от лицата, с право и задължение за това, съгласно първоначалния индивидуален план. Ръководителя на проекта ще утвърди Правилник за вътрешния ред и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалната услуга. Управлението на основните рискове за потребителите е предпоставка за опазване на здравето, спазване на принципите, зачитане и защита на интересите и правата на хората с увреждания. Оценката на риска за потребителите се извършва преди изготвянето на индивидуалния план и преди да започне предоставянето на социалната услуга. Екипът за управление на проекта ще изготви оценка на потенциалните рискове за потребителя и домашния санитар или детегледач при предоставянето на услугата. Екипът ще извършва и текуща оценка на динамиката на развитие на рисковите фактори в процеса на предоставяне на услугата. В оценката се акцентира на основни рискове, като: помощ при вземане на лекарства; физическа подкрепа; предпоставки от битовите условия на живот на потребителя; от злополуки; оценка на риска извън дома на потребителя - работно място, учебно заведение или други обществени места. На база направената оценка в индивидуалния план се залагат дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. Екипът за управление ще разработи процедура за действие при възникване на кризисни ситуации. Инцидентите, предприетите действия и последващото развитие на всеки случай ще се протоколират и документът ще се съхранява в личните досиета на потребителя, домашния санитар или детегледач. Екипът за управление ще разпише подробна инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя, която включва и изрични забрани за домашния санитар или детегледач, които минимизират риска от злоупотреба и експлоатация на потребителя и/или неговата собственост. С всеки потребител на услугата (или неговия представител), служител от екипа ще уговори в писмен вид правила за достъп на домашния санитар или детегледач до дома на потребителя. Осигуряването на безопасността на дома му при предоставянето на услугата е ангажимент на домашния санитар или детегледач. В хода на предоставяне на социалната услугата на всеки домашен санитар или детегледач са осигурени възможности и са разписани начините за осъществяване на контакт в случай на нужда с организации, които реагират в спешни ситуации - спешна медицинска помощ, болница, полиция и др., както и с лица, които имат отговорност за здравето на потребителя (лекар, законен представител, роднини и др.). Домашните санитари и детегледачи ще бъдат обучени и в безопасни техники на работа при дейности, изискващи физически контакт с потребителя. Ръководителят на проекта организира провеждането на инструктаж за безопасна работа на личните асистенти при предоставяне на услугата. Инструктажът се регистрира в Книга за инструктаж, съгласно Наредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугите “домашен санитар” или „детегледач” за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Дневникът на потребителя се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, което е посочено от него или негов законен представител, близки или роднини, като в него домашния санитар или детегледач регистрира посещението и описва дейностите, които е извършил. В дневника се записват и: действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя; промени във физическото състояние на потребителя, нови потребности и др.; за инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. Записите в Дневника се датират (в т.ч. час от ... до ...), и всеки път се подписват от обслужващия и потребителя (или негов представител). След преустановяване ползването на услугата Дневникът на потребителя се архивира в личното му досие в общината. Всички дейности по предоставяне на социалните услуги от домашния санитар или детегледач се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната му характеристика (или в договора за услуги), и в индивидуалния план на потребителя. По Проекта се предвиждат разходи за заплащане на пътни на домашния санитар или детегледач от и до дома на потребителя, само в случаите, когато асистентът живее извън населеното място на потребителя, като за придвижването се определя оптимален маршрут. Домашният санитар или детегледач спазва стриктно договореното работно време или обем работа. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на домашния санитар или детегледач, подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа за управление. Екипът за управление разработва правила за осигуряване безопасността и здравето на домашните санитари . При извършване на проверки за качеството на предоставяната услуга, се отчита и ползването на предпазните средства от домашните санитари или детегледачи, които им е осигурила общината. При сигнали за действия от страна на домашен санитар или детегледач, които уронват достойнството и/или увреждат физическото здраве на потребителя, екипът за управление незабавно изяснява случая и при необходимост уведомява компетентните органи (полиция, прокуратура, др.). В делото на домашния санитар или детегледач се вписват и съхраняват всички данни за негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени дисциплинарни наказания. Екипът за управление осигурява непрекъснатост на социалната услуга, която е договорена с потребителя. При отсъствие на домашен санитар или детегледач за повече от две седмици, Ръководителят на проекта сключва договор с лице от базата данни /регистър на домашните санитари и детегледачи/, което да замества титуляра за срока на отсъствието му. Контролът по качеството на социалната услуга се извършва от служители на дирекции „Социално подпомагане” в качеството им на специалисти по предоставяне на социални услуги. Проверките се извършват на всеки 3 месеца от стартирането на услугата. Реализирането на дейността по проверка на качеството на услугата се извършва, чрез посещение в дома на потребителя. В процеса на проверката се изследва мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга. С цел гарантиране на качество и ефективност при предоставяне на социалната услуга, в рамките на проекта ще се осъществява мониторинг от екипа за управление, по отношение на всички дейности на проекта, контрол на качеството на предоставяната услуга от квалифицирани специалисти, както и вътрешен контрол от екипа за управление. Разработената от екипа за управление процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали по реализирането на проекта, включва и периода на предоставянето на социалните услуги „домашен санитар” и „детегледач”. Екипът за управление води Дневник за жалби и сигнали. Комисията за жалби и сигнали разглежда всяка жалба и отговаря писмено на потребителя и/или домашния санитар и/или детегледач в 7-дневен срок от подаването й.
Дейност 5. Информиране и публичност. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена общинска информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Информационната кампания ще се провежда в съответствие с определените етапи за набиране на потребители, домашни санитари и детегледачи. В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: - 2 бр. информационни табели – 1 за сградата на общинска администрация гр. Разлог и 1 за офиса на проекта. - 500 бр. информационни брошури за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата община - в дирекция ”Социално подпомагане”, дирекция „Бюро по труда”, социалните заведения за предоставяне на социални услуги на територията на общината, НПО, общинска администрации и др. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие. Предвиденият брой на брошурите е съобразен с необходимостта от популяризиране на Проекта. - 50 бр. плакати за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата община - дирекция ”Социално подпомагане”, дирекция „Бюро по труда”, социалните заведения за предоставяне на социални услуги на територията на общината, НПО, в общинска администрации. За достигане до максимално широка аудитория за популяризирането на проекта ще бъдат организирани участия кмета на общината или на представители на екипа за управление в регионалните електронни медии. В рамките на информационната кампания ще бъдат публикувани тематични статии и интервюта с представители на екипа за управление в местната преса, които да представят проекта и информацията, свързана с него. Като допълнителен информационен канал ще се използват активно и възможностите на интернет. В рамките на настоящата дейност ще се организира и проведе заключителна конференция за резултатите от проекта. Организацията на конференцията ще се извърши от екипа за управление на проекта.. В рамките на форума ще бъдат представени добрите практики по отношение на междуинституционалното партньорство, организацията, управлението и предоставянето на услугата в различни общини.
Дейност 6. Оборудване и обзавеждане на помещение и организиране на специализиран офис и приемна на проекта. Подготовка на техническите задания за избор на външни изпълнители, които да реализират конкретни дейности по оборудване и обзавеждане на помещението, определено за офис и приемна на проекта; Избор на външен изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване, подробно описано в техническа спецификация на проекта, сключване на договор и изпълнение; Избор на външен изпълнител за доставка и монтаж на офис обзавеждане, подробно описано в техническа спецификация на проекта, сключване на договор и изпълнение; Организиране на специализирания офис /приемна по проекта/: оборудване на помещението с 1 бр. бюро, 2 бр. офис стелажи, 4 бр. работни столове, компютърна конфигурация, скенер и принтер, канцеларски материали и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 206 237 BGN
Общ бюджет: 179 282 BGN
БФП: 179 282 BGN
Общо изплатени средства: 169 146 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 179 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 248 BGN
2014 127 898 BGN
2015 0 BGN
169 146 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 152 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 060 BGN
2014 108 714 BGN
2015 0 BGN
143 774 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 187 BGN
2014 19 185 BGN
2015 0 BGN
25 372 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз