Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0042-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа в домашна среда за достоен живот
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда създаване на Звено за услуги в домашна среда, към Домашен социален патронаж и увеличаване броя ползватели. Ще бъдат обслужвани минимум 90 лица от 30 социални асистента срещу заплащане на такса, съобразно Методика за определяне на потребителската такса. Потребителите ще се определят от ДСП със индивидуални оценки на потребностите. За социалните асистенти е предвидено - подбор, след публична обява и събеседване, назначаване на трудов договор, обучение и последващи супервизии.
Дейности: 1. Сформиране на Екип за управление на проекта (ЕУ) За постигане на ефективно проектно изпълнение ще бъде сформиран Екип за управление на проекта(ЕУ), включващ ръководител, социален консултант, счетоводител и технически асистент. ЕУ който ще има ангажимента да управлява проекта в процеса на реализацията му, като изпълни всички заложени дейности. ЕУ ще спазва клаузите на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) изискванията на Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на проекти по процедура BG 051PO001-5.1.04 «Помощ в дома» на ОП РЧР, Указания за събиране и обобщаване на информация по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., като същевременно ще спазва и всички други указания и изисквания, разработени или предоставени от Договарящия орган, както при подписване на договора за изпълнение на проекта, така и впоследствие, в процеса на неговата реализация и изпълнение. Организацията, управлението и отчитането на проекта ще се осъществява от ЕУ. Към момента, е определен ръководителят на проекта, като автобиографията му е приложена към документите за кандидатстване и подлежи на оценка, като част от проектното предложение. Предложеният ръководител е ангажиран с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 „И аз имам семейство”, като ангажиментите му позволяват включването в настоящия проект, с почасова ангажираност до 60 часа месечно. Останалите членове на екипа ще бъдат избрани на база следните критерии: образователна степен, професионален опит, опит в сферата на настоящото проектно предложение, способност за работа в екип, организационни и комуникативни умения. ЕУ ще включва лица с много добър опит в организация и/или управление и/или изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти, който опит е минимум 3 години.
2. Информиране и публичност 1.1. Изработване на информационни материали за промотиране същността на проекта и за визуална идентификация:  отпечатване на брошури за популяризиране целите на проекта сред обществеността и на финансиращия и договарящия орган – 250 бр.;  изработване на пакет от промоционални материали (химикалка, тефтер със спирала, папка) – 100 бр.;  публикации в местната преса – 1 бр.  визуализиращи табели-2 бр. 1.2. Изработване и разпространение на информационни материали за популяризиране на социалната услуга:  отпечатване на брошури за популяризиране целите на проекта сред обществеността и на финансиращия и договарящия орган – 250 бр.;  публикации в местната преса – 2 бр.  радиосъобщение -2 бр. В информационните материали за популяризиране на социалната услуга ще се съдържа информация за същността на услугата и начина на предоставянето й; като потенциалните потребители ще бъдат информирани за основните си права при ползване на услугата. 1.3. Публично представяне на проекта – начална и заключителна пресконференция Организиране и провеждане на начална и заключителна конференция с представители на заинтересованите страни, институции, местни медии и др., които ще се проведат при стартиране и при приключване на проекта ще представят планираните цели, заложените дейности, включените целеви групи и очакваните резултати и съответно степента на тяхното постигне и удовлетвореността на включените лица. 1.4. Материалите, изработени и ползвани по проекта и актуална информация за случващото се и осъществено по проекта ще бъде периодично предоставена от ЕУ и достъпна на сайта на Община Габрово, Гореописаните мерки ще доведат до прозрачност и информираност на общността относно заложените цели, постигнатите резултати и установените добри практики при изпълнение на проекта. Всички материали, продукти и дейности, свързани с осигуряване на публичност и визуализация, ще бъдат разработени в съответствие с изискванията на Договарящия орган, заложени в Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Община Габрово, като бенефициент по проекта, ще отбелязва финансовия принос на Общността и логото на ЕС и на ОП РЧР винаги и неизменно на всеки продукт по проекта.
3. Провеждане на тръжни процедури Дейността включва разработване на тръжна документация, провеждане на съответната процедура при стриктно спазване изискванията на законодателството, определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на проектни дейности. Тръжни процедури се предвиждат за определяне на изпълнител за:  организиране и провеждане на обучение на социалните асистенти – въвеждащо и надграждащо обучение;  доставка за консумативи и материали;  осигуряване на информиране и публичност, включително кетъринг за провеждане на начална и заключителна пресконференция,  одит на проекта. Дейността ще се осъществява при спазване на Закона за обществени поръчки и в съответствие със Системата за финансово управление и контрол на Община Габрово. По този начин ще се осигури целесъобразно и законосъобразно изпълнение на проектните дейности, в условията на достъпност и прозрачност, при обективно определяне на най-подходящия изпълнител за оптимално реализиране на заложените проектни дейности.
4. Мониторинг и отчитане ЕУ ще извършава всички необходими дейности за регламентиране на социалната услуга, мониторинг, контрол и отчитане, а именно:  осъществява мониторинг и контрол на изпълнението през целия проектен цикъл;  провежда регулярни работни срещи, които ще бъдат общи (3 броя) и индивидуални ( при необходимост, съобразно спецификата на всеки конкретен случай), със социалните асистенти с цел организация, регулиране и контрол на работния процес;  изготвя и представя технически доклади и финансови отчети включващи междинни и заключителни технически доклади и междинни и заключителни финансови отчети към Договарящия орган – 3 броя междинни и 1 заключителен. За нуждите на отчитането документалните доказателства се организират и съхраняват в два архива:  организира оперативното изпълнение на дейностите по проекта,  организира финансово изпълнение, като ще има ангажимента да съхранява разходооправдателни документи и други, свързани с финансовото управление, доказателства (договори, банкови извлечения, платежни нареждания и др.). Във връзка с обезпечаване на организацията на предоставянето на социалната услуга и постигане на качество, ЕУ ще изготви следните документи:  Етичен кодекс за професионално поведение;  Правилник за вътрешния ред за предоставяне на услугата „социален асистент”  Методология за мониторинг;  План за мониторинг - включващ времево разпределение на планираните посещения в домовете на потребителите;  Оценка на риска за потребителя и План за намаляване на риска;  Правила за поведение на социалния асистент при боравене с пари и имущество на потребителя;  Основни правила при грижа за тежко болен;  Правила на поведение на социалния асистент във връзка с обезопасяване дома на потребителя;  Процедура за защита на личните данни;  Процедура за провеждане на инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;  Процедура за обучение по здравословни и безопасни условия на труд;  Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби и оплаквания. Ръководителят на проекта при констатиране на нередности/измами ще уведомява Договарящия орган; Осигуряването на отчетност и документираност е в съответствие с принципите на добро финансово управление и точно администриране на дейностите. Мониторингът гарантира добро изпълнение на дейностите по проекта, оптимална организация на изпълнение и ефективност на осъществената работа.
5. Одит на проекта Одитът на проекта ще бъде извършен от лицензиран експерт-счетоводител и изпълнен до крайния срок за изпълнение на проекта. Докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет. Одиторският доклад ще бъде изготвен в съответствие с действащата нормативна уредба, Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти.
1. Подбор и наемане на персонал Екипът за управление (ЕУ), след публично оповестяване, посредством публикация в местната преса и поставяне на информация на сайта на Община Габрово, ще осъществи набирането на кандидати за „социални асистенти”. След изтичане на срока за набиране на кандидати, комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Габрово, ще осъществи преглед на документацията на всеки от кандидатите. До обявените позиции ще бъдат допуснати само безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. С кандидатите, представили изискваните документи, ще се проведе събеседване от комисията, като се оценят мотивацията, нагласата и личното им отношение към характера на работата. Подборът на лицата за изпълнение на услугата „домашен помощник” ще бъде осъществен в съответствие с изискванията на раздел 4. 5. Подбор и назначаване на социални асистенти от Методика за предоставяне на услугата в общността „социален асистент” Определените, след приключване на процедурата по подбор, лица ще бъдат ангажирани по трудово правоотношение за изпълняване на социалната услуга „социален асистент” към Община Габрово, като към трудовите договори ще бъдат приложени - Декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, Етичен кодекс и Длъжностна характеристика.
2. Обучение на персонала Обученията ще дадат възможност за придобиване на нови знания и умения, или съответно подобряване на вече изградените компетенции, необходими за качествено предоставяне на услугата „социален асистент”. За целите на проекта ще бъде нает външен изпълнител, който ще организира и проведе обученията, като осигури специалисти със съответната квалификация, както и наемането на помещения за провеждане на обученията, ще предостави обучителни материали и обезпечи процеса с необходимите помощни средства и техника. Обученията ще бъдат начално и поддържащо. Началното въвеждащо обучение ще обхване всички новоназначени социални асистенти, които не са били обучавани, при предходни свои ангажименти за предоставяне на социални услуги. Обучението ще продължи 3 дни и ще включва общи познания за домашните грижи и за необходимите на социалния асистент умения; основни задължения на социалния асистент; специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания, за терминално болни; методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”; етични стандарти в работата на социалния асистент; здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт; осигуряване на качество на услугата. Ще се включат задължителни за предоставянето на услугата социален асистент теми като - спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване независимостта на потребителя, зачитане на неговото достойнство и правото му на лично пространство; поверителност на личните данни и информация; антидискриминационни практики; действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир/боравене с пари и имущество на потребителя и други сходни теми. По време на обучението ще бъдат представени документите, изготвени за организиране предоставянето на социалната услуга. Лицата, назначени за социални асистенти, ще бъдат запознати с регламентите и изискванията заложени в документите, като по един екземпляр от всички документи ще бъде предоставен на всеки социален асистент за лично ползване при изпълнение на задълженият им по проекта. Поддържащото обучение ще има последващ и текущ характер, като ще се предоставя в хода на изпълнение на проекта и ще включва консултиране и супервизия на социалните асистенти. Ще бъда дадена възможност за обсъждане и дискусии на добри/лоши практики, ще бъде осигурена и психологическа подкрепа в кризисни ситуации от специалист със съответната квалификация и компетенции. Супервизията ще бъде групова – ще се осъществи минимум двукратно при изпълнение на проекта и индивидуална - ще се осъществява при необходимост, в зависимост от всеки конкретен случай.
3. Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители на услугата „социален асистент” в община Габрово Кандидатите за потребители на услугата „социален асистент” ще бъдат набирани след публично оповестяване на възможността и условията за ползване на услугата. ЕУ събира заявления и необходимите документи, след което се извършва оценка на потребностите на потенциалния потребител от експертите в Дирекция „Социално подпомагане”. Оценката на потребностите се извършва от професионалист с участието на кандидата за потребител на услугата „Социален асистент”. Обобщените резултати от направените оценки се предоставят на ЕУ, като лицата-кандидати за потребители на услугата следва да бъдат подредени в низходящ ред. На база направените оценки, ЕУ ще определи конкретните лица, които ще бъдат потребители на услугата, като се даде приоритет на най-нуждаещите се. Съобразно Методика за предоставяне на услугата в общността „социален асистент”, с потребителите на услугата се сключва договор (7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата) и се разработва индивидуален план за предоставяне на услугата. Договорът регламентира правата и задълженията на доставчика и потребителя на социалната услуга, а индивидуалният план регламентира дейностите, които ще се извършват за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Направената оценка подлежи на актуализация, поне веднъж на шест месеца, или по-рано, при необходимост - по молба на потребителя/негови близки или промяна в състоянието му.
Дейност 4. Предоставяне на услугата „социален асистент” При предоставяне на услугата, неизменно ще се спазват, заложените в Методиката за предоставяне на услугата в общността „социален асистент”, ръководни принципи, а именно;  Зачитане на личното пространство и достойнство  Самостоятелност и независимост на потребителя  Поверителност на личните данни и информация. Предоставянето на услугата ще се осъществи съгласно сключения договор с потребителите, в който се регламентират и задълженията на страните, като се конкретизират предоставяните услуги и плащането им. При сключване на договора се взема под внимание и индивидуалния план за предоставяне на социалната услуга, който е съобразен в максимална степен с начина на живот на потребителя и неговите предпочитания. „Социалните асистенти” ще работят в домовете на потребителите, като в съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата схема, ще бъдат предоставяни следните видове подкрепа на потребителите:  Почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, като поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, вземане на лекарства, при рехабилитационни и други специализирани услуги и др.;  Почасови услуги за комунално битови дейности като пазаруване, хигиена в жилището, съдействие при дребни битови ремонти, приготвяне на храна и др.;  Почасови услуги в подкрепа на социалното включване, изразяваща се в помощ в общуването и при социални контакти, придружаване при посещения на кино,театър, изложби, концерти и др. За получените услуги, потребителите ще заплащат такси, съобразно изготвената и приложена към настоящия проект Методика за изчисляване на потребителската такса, като за събраните такси стриктно ще се съблюдава съответната счетоводна отчетност. За осъществените услуги лицата, наети за предоставяне на услугата „социален асистент”, ще получават ежемесечно възнаграждение, съобразно сключения с тях трудов договор, в който ще бъдат регламентирани правата и задълженията им. ЕУ ще има задължението да осигури не само качествено изпълнение на задълженията от страна на наетите социални асистенти, но и да изготви максимално ефективни и гъвкави графици и разпределение на ангажираните лица, съобразно нуждите на определените потребители, както и да следи и отчита реално отработените часове/дни, според отчетни присъствени форми, и да изплаща възнаграждението на лицата съобразно тях.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 210 197 BGN
Общ бюджет: 203 748 BGN
БФП: 203 748 BGN
Общо изплатени средства: 184 125 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 203 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 106 557 BGN
2014 77 568 BGN
2015 0 BGN
184 125 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 173 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 90 573 BGN
2014 65 933 BGN
2015 0 BGN
156 506 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 984 BGN
2014 11 635 BGN
2015 0 BGN
27 619 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на ДБФП/ - 42
Индикатор 5 1.1. Брой обслужвани потребители /брой възрастни лица от целевата група/ - 42
Индикатор 6 1.2. Брой обслужвани потребители /брой деца от целевата група/ - 42
Индикатор 7 Брой потребители, отпаднали по време на изпълнение на проекта - 42
Индикатор 8 Брой потребители, отказали се от ползване на социалната услуга - 42
Индикатор 9 2. Брой лица, започнали работа, в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки - 42
Индикатор 10 Брой назначени социални асистенти - 42
Индикатор 11 Брой обучени лица за извършване на социалната услуга - 42
Индикатор 12 Брой информационни материали/похвати - 42
Индикатор 13 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция - 42
Индикатор 14 Брой лица/деца, желаещи да ползват социалната услуга след приключване на проекта - 42
Индикатор 15 Брой обучени безработни лица, с придобити знания и умения за предоставяне на социалната услуга - 42
Индикатор 16 Брой безработни лица, върнати на пазара на труда - 42
Индикатор 17 Брой участници в публичните представяния - 42
Индикатор 18 Брой лица сред които е популяризирана социалната услуга и/или същността и финансирането на проекта - 42


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз