Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0079-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “За по-добър живот”
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Надграждане и разширяване на дейността на Домашен социален патронаж – Велико Търново, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда за предоставяне на гъвкави почасови социални услуги за лица, в т.ч. и деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване и осигуряване на трудова заетост на безработни лица в трудоспособна възраст на територията на общината.
Дейности: Организация и управление на проекта За реализиране на дейността ще бъде сформиран екип за управление на проекта, включващ ръководител, счетоводител и координатор. Членовете на екипа за управление ще се определят със заповед на Кмета на общината, в съответствие с неговата оценка на спецификата и наличните човешки ресурси, при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. Екипа по проекта ще е пряко ангажиран с изпълнението на предвидените проектни дейности и тяхното отчитане и ще провежда регулярни срещи за реализиране на планираните проектните дейности, разпределяне на отговорности и взимане на решения за оперативно управление на проекта. За постигане на ефективна координация между заинтересованите от изпълнението на проекта страни е планирано създаването на Съвет за партньорство /СП/, в който участие да вземат членовете на екипа по проекта, представител на Община Велико Търново, управителя на Домашен социален патронаж и представители на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Велико Търново и Дирекция „Бюро по труда” – гр. Велико Търново. Заседания на СП ще се провеждат най-малко веднъж на три месеца и на тях екипа по проекта ще предоставя информация за хода на изпълнение на дейностите и ще се обсъждат възникнали при реализацията им проблеми. За постигане на качествено и навременно изпълнение на проектните дейности ще бъдат приети правила и процедури за ефективна организация и контрол на проекта. Правилата и процедурите ще бъдат разработени от екипа по проекта и утвърдени от Кмета на Общината в рамките на два месеца след началото на проекта. За осъществяване на дейностите по реализиране на проекта ще бъде обособено помещение за офис на проекта в сградата на Община Велико Търново (стая 218).
Информиране и публичност За осигуряване на визуализация и публичност на проекта ще бъдат предприети следните действия: - организиране на начална и заключителна пресконференция за популяризиране на проекта в общността и запознаване на целевите групи с целите и задачите на проекта. - изработване на 1 брой информационна табела на проекта; - публикуване на информация в сайта на Община Велико Търново; - информация чрез Общинско кабелно радио; - отпечатване и разпространение на 500 броя дипляни и 50 броя плакати с информация за целите на проекта, целевите групи и предвидените за изпълнение дейности; - публикуване на 2 броя прессъобщения в местен всекидневник – при стартиране изпълнението на проекта за запознаване на обществеността с целите и дейностите по проекта и след приключване на проектните дейности за обявяване на постигнатите резултати. - публикуване на 1 брой обява в местен всекидневник с информация за целевите групи по проекта, видовете предоставяни почасови социални услуги от Звено за услуги в домашна среда, необходимите документи за кандидатстване и срока за прием на документи - изработване на 50 броя стикери за визуализация на закупеното по проекта оборудване и обзавеждане; - популяризиране на проекта ще се осъществи и чрез изписване името на проекта и финансиращият го орган върху работното облекло на наетия персонал в Звеното за услуги в домашна среда; За отпечатването на дипляните и плакатите, изработването на информационната табела, както и за публикуването на обявата и прессъобщенията за популяризиране на проекта ще бъдат избрани изпълнители чрез провеждане на процедура по реда и условията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. През целия период на изпълнение на проектните дейности екипа по проекта ще информира обществеността, относно проектните цели и дейности на място в сградата на Община Велико Търново, в офиса на Звеното за услуги в домашна среда, както и чрез сайта на Община Велико Търново и Общинското кабелно радио.
Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за потребители на социални услуги по проекта Със стартиране изпълнението на проектните дейности, екипа по проекта ще създаде необходимата организация за набиране на кандидати за ползване на почасови социални услуги и ще разработи необходимите документи за кандидатстване. В местен всекидневник ще се публикува обява, описваща целевите групи по проекта, видовете предоставяни почасови социални услуги от Звено за услуги в домашна среда, необходимите документи за кандидатстване и срока за прием на документи. Лицата, които желаят да ползват социални услуги по проекта, подават заявление до Кмета на Общината и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, в офиса на Звеното за услуги в домашна среда. Всеки кандидат-потребител се информира, относно предлаганите по проекта услуги, условията и реда за ползването им и се уведомява, че за предоставяните социални услуги по проекта се заплаща месечна потребителска такса, начина за формирането й и сроковете за плащане. Подадените заявления, с приложени необходимите документи, се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на социални услуги” и за всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи. На всички лица, заявили желание да ползват социални услуги по проекта, се извършва оценка на потребностите от почасови грижи в домашна среда от специалисти от териториалната Дирекция “Социално подпомагане”. За целта, Ръководителя изготвя Искане за извършване на оценка на потребностите на всички кандидатствали за ползване на социални услуги по проекта лица до Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Велико Търново, като към него се прилагат всички приети Заявления от кандидат – потребителите с приложените документи към тях, както и празни бланки на Формуляра /Част І и Част ІІ/ за оценка на потребностите за всяко лице. С цел постигане на по-голяма гъвкавост при предоставянето на социални услуги по проекта и обхващане на по-голям брой нуждаещи се лица, документи от желаещи да ползват социални услуги по проекта ще се приемат през целия период на изпълнение на проектните дейности. След изтичане на регламентирания срок за извършване на оценка на потребностите, Директора на ”Дирекция “Социално подпомагане” предоставя обратно комплектовани попълнените бланки на Формуляра /Част І и Част ІІ/, заявленията и приложените към тях документи, както и списък на кандидат-потребителите, подредени по населени места по низходящ ред, съобразно получените количествени резултати от извършените оценки. Списъкът с резултатите се излага на видно място в сградата на общината, а също така се публикува и на интернет страницата на Община Велико Търново. След извършване на оценка на потребностите на потребителите към всяко следващо искане, списъка с класираните кандидат-потребители ще бъде актуализиран, съобразно получените количествени резултати от извършената оценка на различните етапи от проекта
Провеждане на обучение и супервизия Дейността включва организиране и провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, които ще бъдат наети да предоставят социални услуги по проекта – домашни санитари и социални асистенти. Въвеждащо обучение ще преминат всички лица, кандидатствали за работа като домашни санитари и социални асистенти, които успешно са преминали подбор и не са преминавали през идентично обучение по други програми или по друг ред. Въвеждащото обучение ще е с продължителност 3 дни и ще се проведе в зала, намираща се в сградата на Община Велико Търново. Въвеждащото обучение ще е общо за всички лица като при разработването на учебната програма за провеждането му ще се съблюдават утвърдените методики за предоставяне на социалните услуги в общността – “Социален асистент”, “Личен асистент” и “Домашен помощник”. Планирано е въвеждащо обучение да се проведе както на лицата, избрани за сключване на трудови договори след подбора, така и на допълнителни 10 лица, които да бъдат резерви, в случай на отпадане от проектните дейности на някой от назначените лица. При реализирането на дейността е предвидено провеждане на надграждащо обучение на назначените лица, което да се проведе 4 месеца след стартиране предоставянето на социални услуги по проекта. В рамките на дейността се предвижда провеждане на групова и индивидуална супервизия на персонала за предоставяне на социални услуги на всеки 3 месеца след назначаването им. Целта на планираната супервизия е да се обменят нови знания за потребностите на потребителите и на персонала, чрез представяне и обсъждане на актуални случаи от практиката на участниците, дискусия на значимите проблеми и възможни решения. Провеждането на въвеждащото и поддържащо обучение, както и провеждането на супервизия на персонала за предоставяне на социални услуги в домашна среда, ще се осъществи от служители на Община Велико Търново, притежаващи необходимия опит и квалификация за изпълнение на дейността. Със специалистите, определени за провеждане на супервизията и обученията на персонала за предодставяне на социални услуги в Звеното ще бъдат сключени договори за услуга, в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите /съгласно приложимото законодателство/.
Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Велико Търново, подбор и назначаване на персонал Създаването на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж се предопределя от необходимостта да се предложат гъвкави услуги за комплексно задоволяване на потребностите на нуждаещите се лица, чрез управление и планиране на услугите за всеки конкретен потребител в условията на единна организация. В рамките на Звеното за услуги в домашна среда ще се извършват три основни типа почасови дейности – за лична помощ, за социална подкрепа и комунално-битови дейности. Потребители на социалните услуги, предоставяни от Звеното са лица, в т.ч. деца с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. За реализация на дейността на Звеното се предвижда наемане на персонал за управление на Звеното и на персонал за извършване на социални услуги. За персонал на Звеното могат да кандидатстват безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. За определяне на персонала на Звеното, с който ще бъдат сключени трудови договори ще бъде проведен конкурс, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране на всички кандидати се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и др. на кандидатите. За извършване на подбора, в местен всекидневник ще се публикува обява с посочени необходимите документи за кандидатстване, изисквания за заемане на длъжността и срок за прием на документи. Желаещите да работят по обявените длъжности подават изискваните документи в офиса на Звеното за услуги в домашна среда в сградата на Община Велико Търново. Подбора на персонал за управление на Звеното включва оценка, класиране и избор на 1 лице за заемане на длъжността “социален работник”. Работата на социалния работник ще се изразява в оказване на помощ на екипа за управление на проекта при организиране предоставянето на социалните услуги от Звеното. Социалния работник ще е в непрекъсната комуникация с наетите социални асистенти и домашни санитари, както и с обслужваните от тях лица, ще изготвя графиците на наетите лица за предоставяне на социални услуги, ще извършва посещения в домовете на обслужваните по проекта лица за проследяване качеството на предоставяните социални услуги, ще извършва оценка на потребностите и др. Подбора на персонал за предоставяне на социални услуги има за цел избор и назначаване на 30 безработни лица в трудоспособна възраст за предоставяне на социални услуги в домашна среда като домашни санитари и социални асистенти. Планирано е да бъдат назначени 27 лица на длъжност „Домашен санитар” и 3 лица – на длъжност „Социален асистент”. Населените места, в които ще бъдат назначени социалните асистенти са гр. Велико Търново – 2 лица и с. Ресен – 1 лице. Домашните санитари ще бъдат назначени в следните населени места – гр. Велико Търново – 20 лица; гр. Килифарево – 2 лица; гр. Дебелец – 2 лица; с Ресен – 1 лице; с. Ново село – 1 лице; с. Пчелище – 1 лице. Конкретните задължения за всяко наето лице в рамките на Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат определени в длъжностната му характеристика. Подбора на персонал на Звеното ще се осъществи на база разработена от екипа по проекта и утвърдена от Кмета на Общината “Процедура за подбор на персонал на Звено за услуги в домашна среда”. Избора на подходящи лица за персонал на Звеното ще се извърши на два етапа – подбор по документи и провеждане на събеседване с всеки кандидат за установяване на мотивираността и готовността за работа с хора в неравностойно социално положение. За провеждане на подбора ще бъде сформирана Комисия със Заповед на Кмета на Община Велико Търново, за участие в която ще бъдат поканени Управителя на Домашен социален патронаж и представител на Дирекция “Бюро по труда” – гр. Велико Търново. За всяко от заседанията си Комисията за оценка и подбор ще води протокол и ще се произнася с решение – индивидуална оценка за всеки кандидат. Успешно преминалите подбора лица ще бъдат класирани в списъци и с одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори, съгласно разпоредбите на трудовото законодателство. На назначените лица ще бъде осигурено работно облекло /туника, панталон, чехли/ и ще бъдат предоставени лични предпазни средства – санитарни маски и латексови ръкавици. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на нормативното база, е планирано сключването на договор със Служба по трудова медицина за обслужване на назначения в Звеното персонал. В рамките на дейността се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане за обособяване на Звеното в помещение в сградата на Община Велико Търново – стая 218А. За ефективна организация и качествено и навременно изпълнение, управление и отчитане на дейностите, осъществявани в рамките на Звеното ще бъде необходимо закупуване на компютърна конфигурация, копирна машина, телефонен апарат, лазерен принтер, климатик, стол /работен/, стол /посетителски/ - 2 бр., шкаф за материали, бюро, корково табло, кошче за отпадъци. Към Звеното за услуги в домашна среда ще бъде изведена отделна телефонна линия с номер 062 63 49 08, която ще служи единствено за обслужване на дейностите по проекта. Номера на телефона за връзка, както и определеното помещение за офис на проекта ще бъдат посочени в информационните материали за популяризиране на проекта. След приключване на проектните дейности оборудваното и обзаведено помещение в сградата на Община Велико Търново за нуждите на Звеното ще продължи да се използва със същото предназначение.
Предоставяне на социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Дейността е основна за проекта и ще се реализира чрез ежедневната дейност на екипа за управление и персонала на Звеното в услуга на потребителите. След приключване на първоначалния подбор ще бъдат определени потребителите, с които ще се сключат договори за предоставяне на социални услуги. Броя на лицата, с които ще бъдат сключени договори ще е в зависимост от заявените в процеса на оценка на потребностите брой и вид социални услуги от кандидат-потребителите до запълване на графиците за работа на наетите лица. Кандидат-потребителите, с който не могат да бъдат сключени договори непосредствено след стартиране на дейността ще бъдат включени в списък с чакащи и при отпадане на включен потребител или при заявено желание на потребител за намаляване на броя и вида на ползваните социални услуги, ще бъдат включвани в проектните дейности. Предоставянето на услугите стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга и се осъществява на база разработен индивидуален план за социални услуги. Индивидуалният план се изготвя от член на екипа по проекта с участието на потребителя, а когато това е невъзможно и/или потребителят е дете - с участието на негов законен представител, роднина или близък. В плана се описват дейностите, които домашния санитар или социалния асистент се ангажира да извършва в помощ на потребителя, както и тяхната честота и продължителност на предоставяне, съобразно заявените и оценени индивидуални потребности на конкретното лице. Планът ще бъде съобразен в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на заявените часове и ще се актуализира веднъж на шест месеца или по-често, ако са настъпили промени в първоначално констатираните обстоятелства. Преглед на плана може да се направи и при изразено желание на някоя от страните, участващи в процеса на предоставяне на услугата, при констатирана промяна на обстоятелства или възникване на друга необходимост. Наетите лица – социални асистенти и домашни санитари, ще водят т.нар. “Дневник на потребителя”, в който ще регистрират всяко свое посещение и ще описват извършените от тях дейности по предоставяне на услугата и периода от време за извършването им, като след всяко посещение ще се подписват от тях и от потребителя (или негов представител). Дневникът ще се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, посочено от него или негов законен представител, близки или роднини. С цел обхващане на максимално голям брой потребители е планирано със средства от безвъзмездната финансова помощ да бъдат покрити пътните разходи на наетите лица при придвижването им от един потребител до друг. Пътните разходи до дома на първия потребител и от дома на последния са за сметка на наетото лице. Транспортните разходи ще се отчитат в края на всеки месец, чрез представяне на билети от ползвания градски транспорт и ще се изплащат след проверка за съответствие с работния график на наетото лице. За ползваните социални услуги, предоставяни от Звеното, потребителите ще заплащат месечна такса в размер и по начин, определени в приложената Методика за формиране и заплащане на потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново.
Осъществяване на мониторинг на предоставяните социални услуги Екипът ще отговаря за управлението и отчитането на проекта и мониторинга на качеството на предоставяните социални услуги. Мониторинга и отчетността са задължителни дейности гарантиращи спазването на заложеното в проекта и постигане на целите. За ефективно управление на процеса на предоставяне на социалната услуга и защита интересите на потребителите, екипа по проекта ще създаде необходимата организация за извършване на вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от наетите лица, чрез ежемесечни проверки на място в дома на потребителя. Проверките се извършват по предварително изготвен месечен график и при необходимост /жалба, сигнал/. В процеса на проверката се изследва мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга и се проследява дали наетите лица изпълняват задълженията си, съгласно длъжностната си характеристика. Резултатите от извършените проверки се вписват във формуляр за проверка на място. Проверката в дома на потребителя, относно качеството на предоставяната услуга, както и вписването на оценка от потребителя за ежедневната работа на социалния асистент/ домашен санитар, дава реална представа за удовлетвореността на ползвателя на услугата. Тези форми на обратна връзка осигуряват гъвкавост и възможност за предприемане на мерки за отстраняване на пропуски в работата на личния асистент. Констатациите от извършените проверки се обобщават в месечен отчет за извършен вътрешен контрол.
Оценка /мониторинг/ на постигнатите резултати от изпълнените проектни дейности. Одит на проекта Оценката включва: - Оценка на работата на персонала на Звеното за услуги в домашна среда, на база резултатите от проведения мониторинг, месечните отчети и обратната връзка с потребителите; - Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с техните планирани стойности. Мониторинг на изпълнението на проектните дейности ще се осъществява и чрез провежданите регулярни срещи на Съвета за партньорство, на които екипа по проекта ще предоставя информация, относно постигнатите резултати от изпълнението на проектните дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 229 BGN
Общ бюджет: 170 659 BGN
БФП: 170 659 BGN
Общо изплатени средства: 145 689 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 170 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 394 BGN
2014 71 295 BGN
2015 0 BGN
145 689 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 145 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 235 BGN
2014 60 601 BGN
2015 0 BGN
123 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 159 BGN
2014 10 694 BGN
2015 0 BGN
21 853 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой сключени договори с преките потребители на социални услуги - 79
Индикатор 5 Брой лица, включени във въвеждащо обучение за предоставяне на социални услуги в домашна среда - 79
Индикатор 6 Брой лица, включени в поддържащо обучение за предоставяне на социални услуги в домашна среда - 79
Индикатор 7 Брой проведени супервизии на персонала за предоставяне на социални услуги на Звеното - 79
Индикатор 8 Брой лица, ползващи социални услуги по проекта - 79
Индикатор 9 Брой лица, включени във въвеждащо обучение за предоставяне на социални услуги в домашна среда - 79
Индикатор 10 Брой лица, включени в поддържащо обучение за предоставяне на социални услуги в домашна среда - 79
Индикатор 11 Брой лица, преминали супервизия - 79


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз