Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0052-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 22.10.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на предоставяните услуги за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в гр. Видин и повишаване качеството на живот на населението в региона чрез инвестиране в изграждане на нова Пречиствателна станция за отпадъчни води и изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в град Видин. С реализирането на проекта: • Въпреки, че 100% от населението вече имат достъп до водоснабдяване с питейна вода, което отговаря на изискванията, след проекта рискът от замърсяване в резулат на аварии на тръби ще намалее.Броят на населението, включено към канализационната система, ще се увеличи от 90% до 92%. В момента процентът на пречистване на тези отпадни води е 0%. След изпълнението на проекта пречистването ще бъде на 100%. • В момента във Видин няма съоръжение за пречистване на отпадни води. Цялото количество отпадни води от града се зауства директно в река Дунав. Проектът предвижда събиране на изхвърлените от
Дейности: Строителство
Одит
Надзор по време на строителството
Техническа помощ
проучвания и проектиране
Публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 335 908 BGN
Общ бюджет: 39 960 783 BGN
БФП: 38 530 236 BGN
Общо изплатени средства: 48 086 783 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 530 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 467 182 BGN
2014 20 531 397 BGN
2015 13 088 204 BGN
48 086 783 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 136 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 573 745 BGN
2014 16 425 118 BGN
2015 10 470 563 BGN
38 469 426 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 393 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 893 436 BGN
2014 4 106 279 BGN
2015 2 617 641 BGN
9 617 357 BGN
Финансиране от бенефициента 10 388 114 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз