Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0027-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Помощ в дома”- нов модел на предоставяне на социални услуги в община Иваново
Бенефициент: ОБЩИНА ИВАНОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Иваново
Описание
Описание на проекта: Да се изгради звено за услуги в домашна среда към ДСП- Иваново, за предоставяне по иновативен начин два типа почасови услуги в домашна среда - за комунално – битови дейности, за лична помощ, в това число и дейности с медико – социална насоченост в община Иваново. Звеното за услуги включва - персонал за управление и персонал за предоставяне на услуги в домашна среда.
Дейности: Организация и управление на проекта. Екипа за управление ще бъде определен от кмета на общината със заповед, в съответствие с одобрения бюджет на Проекта. Екипът задължително трябва да включва ръководител, координатор, счетоводител и юрист (юрист - за първите три месеца от Проекта). За постигане на ефективна координация и оперативност при изпълнение на дейностите, ще се изгради надеждна информационна връзка между екипа на управление и персонала за управление на звеното чрез осигуряване на мобилна телефонна връзка. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. За обезпечаване на необходимите материали, консумативи, ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки. За провеждане на процедурите за обявяване и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки ще се използва юриста на проекта. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определен за целта шкаф, визуализиран с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носят всички от екипа на Проекта. Задължителна документация: • входящ дневник за кандидат- потребители; • входящ дневник за кандидати за персонал на звеното за услуги в домашна среда; • лично досие за всеки потребител; • регистър на потребителите; • лично досие за всеки служител от звеното за услуги в домашна среда; • правилник за вътрешния ред; • процедура за жалби и сигнали; • присъствена форма на назначени на трудов договор, служители от звеното за услуги в домашна среда; • декларация за поверителност • други при необходимост Финансови документи: • финансов отчет и приложения • ведомости за заплати и отчети за осигуровките • други при необходимост Екипът на управление извършва вътрешен контрол по отношение на договорените социални услуги, начина и времето на изпълнението им от персонала на звеното за услуги в домашна среда чрез проверки на място по предварително изготвен месечен график. Проверките се извършват в дома на потребителя на социалната услуга, като резултатите се вписват в Дневника на потребителя и Формуляр за месечен мониторинг. Графикът за осъществяването на посещения се изготвя на база предварително анализирана информация за реализация на дейността, като приоритетно в него се включват филиали с констатирани проблеми при осъществяване на дейността. При констатиране на пропуски или проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им. Отчитането на резултатите от извършените проверки се осъществява с месечен отчет за извършен вътрешен контрол. Екипът на Проекта изготвя ежемесечни междинни технически доклади, както и заключителен технически доклад и отчита дейността си пред кмета на общината чрез отчетен доклад за извършените дейности /Приложение № 14/.
Информиране, консултиране и подбор на кандидат – потребители на територията на община Иваново. По предварително съгласуван график ще се проведат информационни срещи в 13 населени места на общината. На срещите подпомогнати в организацията от кметовете на населените места и кметските наместници ще се разясни предоставянето на социални услуги в домашна среда чрез изграденото звено към Домашен социален патронаж – Иваново и реализацията на проекта. Ще бъде разработено информационно съобщение и разпространено във всички населени места в общината. Информация за проекта и графика за информационните срещи ще публикува и в електронният всекидневник – RuseInfo.net Желаещите да ползват услуги в домашна среда подават документи за кандидатстване- заявления /деца, лица/, придружени от документ за самоличност / за справка /, копие на ЕР на ДЕЛК /ТЕЛК/ НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон, /ако има такъв/, други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на детето, лицето /епикризи и други/, документ, удостоверяващ представителство и др. Възрастните хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, които нямат актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние подават заявление за кандидатстване и представят документ за самоличност за справка. Екипът на Проекта осигурява служител в офиса в общината за приемане на документите, който е оборудван с необходимата техника за дейността и достатъчно количество бланки за кандидатите. Подадените заявления се регистрират във входящ дневник за кандидат- потребители. След приемане на заявление за всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи (архивира се след приключване на проекта). Заявленията от лица, неотговарящи на определената по проекта целева група не се подават за оценка, като заявителите се уведомяват писмено за причините, поради които не могат да бъдат включени в проектните дейности. На всички заявили желание да ползват услуги в домашна среда и отговарят на целева група по проекта се извършва оценка на потребностите от по часови грижи. Със заповед на кмета на общината се сформира Комисия за оценка и подбор на лицата желаещи да предоставят социални услуги в домашна среда и на кандидат-потребители на социални услуги. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. За да бъде извършен прецизен подбор на потребителите на услуги и направена професионална оценка на потребностите от социални услуги на всеки кандидат поотделно се изготвя искане до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две Могили. Към искането се прилагат всички приети заявления от кандидат – потребителите, приложените документи към тях и празни бланки на ФОРМУЛЯРА (ЧАСТ I и ЧАСТ II) за оценка на потребностите на всяко лице от почасови услуги, визуализирани, съгласно изискванията. Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две Могили в срок указан в Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 ”Помощ в дома” с приемо-предавателен протокол (Приложение № 5) предават на община Иваново попълнени бланки на ФОРМУЛЯРА (ЧАСТ I и ЧАСТ II) за оценка на потребностите на всяко лице от почасови услуги, заявленията от кандидат – потребителите и приложените документи към тях и списък на кандидат- потребителите, подредени по низходящ ред (Приложение № 4). Комисията за оценка и подбор заседава, води протокол и се произнася с Решение по оценка на потребностите и подрежда кандидат-потребителите по низходящ ред въз основа на общия брой точки. Комисията изготвя списък с резултатите от оценката и подбора на кандидатите за потребители, подредени по низходящ ред на оценката в който ясно е отбелязано от кой до кой списъчен номер са одобрените за услуги в домашна среда. Списъкът с резултатите се излага на специално определено място в сградата на общината. На одобрените за потребители на услуги в домашна среда се изпращат уведомителни писма с информация за последващите процедури. Уведомителни писма се изпращат и на кандидатите, които няма да бъдат включени в проекта на този етап. С първите кандидат-потребители по низходящ ред от списъка и техните близки ще се проведат срещи за изясняване на техните права и отговорности, отговорностите на общината ( представители от екипа на проекта ) и на лицето от звеното към ДСП - Иваново, предоставящо социални услуги в домашна среда и за сключване на тристранни договори.
Подбор и наемане на персонал на трудов договор в звеното за услуги в домашна среда. Създаването на звено за услуги в домашна среда, с персонал притежаващ знания и практически умения за качествено предоставяне на социални услуги е процес, който включва подбор и обучение. Обучението на лицата е разписано в Дейност 4. Подборът на лицата за звеното за услуги в домашна среда е насочен към осигуряване на подходящи безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране, за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги в общността. Лицата, които желаят да предоставят социални услуги или назначени на длъжност сътрудник, социални дейности, подават заявление, придружено с определени документи в офиса на проекта в общината. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Подадените заявления се регистрират във входящ дневник за кандидати за персонал на звеното за услуги в домашна среда. Със заповед на кмета на общината се сформира Комисия за оценка и подбор на лицата желаещи да предоставят социални услуги в домашна среда и на кандидат-потребители на социални услуги. Комисията провежда интервю с кандидатите желаещи да предоставят социални услуги в семейна среда след изтичане на срока за подаване на заявленията. Целта на интервюто е да се установи мотивацията за работа на кандидатите, нагласата за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, трудовия и професионален опит, физическото и психично състояние. Всеки кандидат се оценява индивидуално от всеки член на комисията и се изготвя „Формуляр за индивидуална оценка на кандидата”. Комисията изготвя списък на оценените кандидати (с брой точки, според получената от формулярите средноаритметична индивидуална оценка), подредени по низходящ ред. Списъкът с резултатите от проведения конкурс за персонал на звеното за услуги в домашна среда се поставя на специално определено място в сградата на общината. Екипът изготвя списък с лицата, които следва да преминат обучение. При изготвянето на списъка екипът взема предвид изискването, че в обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определената по настоящия проект дейност. Екипът за управление разработва процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, относно оценката и подбора на кандидатите за персонал на звеното за услуги в домашна среда и кандидатите за потребители. В процедурата са разписани реда, начина и сроковете за целия процес, свързан с целия процес на оценката и подбора. Кметът на общината сформира комисия за разглеждане на жалби и сигнали. С подбраните лица за персонал на звеното за предоставяне на услуги в домашна среда /след проведено въвеждащо обучение/ и лицата подбрани за персонал за управление на звеното се сключва трудов договор в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Всяко лице подписва Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. Всеки договор се сключва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. Лицата наети за персонал на звеното по трудов договор, ще получат длъжностна характеристика и копие от Правилника за вътрешния ред. Организираният по този начин подбор на лица за звеното за услуги в домашна среда, гарантира в най-пълна степен удовлетвореността на потребителите за тяхното обслужване от подходящи лица. Едно лице от звеното за предоставяне на услуги, ще може да работи с два или повече потребителя на услугата по настоящия проект.
Обучение на персонала. Осигурява се въвеждащо, основно обучение на всички домашни санитари, преди да започнат работа в звеното за услуги в домашна среда и поддържащо обучение, в хода на предоставянето на социални услуги. Обучението ще се извърши от експерт – обучител, за целта ще се сключи договор за услуга. Обучителят ще представи учебна програма. Работата на обучителя ще се приеме с приемо – предавателен протокол след представен доклад анализ за проведеното обучение, отчет за вложения труд, попълнени входящи и изходящи анкетни карти и присъствени списъци . Обучението в рамките на настоящия Проект ще се реализира в групов формат по разработена учебна програма. Поради специфичните особености на Общината обучението ще се реализира в три населени места – Пиргово, Щръклево и Иваново. Първата група за обучение на лицата, които ще предоставят услуги в домашна среда, обхваща селата Пиргово, Мечка и Тръстеник. Втората група за обучение на лицата, обхваща селата Щръклево, Нисово, Сваленик и Церовец. Третата група за обучение на лицата обхваща селата Иваново, Кошов, Табачка, Божичен и Красен. Обучението за група е 16 часа (два дни по 8 часа). В месец шести от предоставяне на услугите ще се проведе еднодневно надграждащо обучение. Поради специфичните особености на Общината, то ще се реализира в три населени места – Пиргово, Щръклево и Иваново. Обучението за група е 8 часа (един ден по 8 часа).
Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда. Предоставят се социални услуги в домашна среда на потребители от целевата група в продължение на 12 месеца. Съставят се индивидуални планове за обслужване на всеки потребител и индивидуални графици за предоставяне на услугата. Предоставят се следните почасови услуги за комунално – битови дейности: 1. Пазаруване - снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и др.; 2. Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата; 3. Извършване и / или съдействие за дребни битови ремонти; 4. Помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и др.; 5. Приготвяне на храна с продукти на потребителя. Поради необходимост от предоставяне на почасови услуги за лична помощ, въпреки, че лицата ще бъдат назначени на длъжност „Домашен санитар”, на назначения персонал ще бъдат вменени /включително и в длъжностните характеристики/ и дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико – социална насоченост: 1.Помощ за поддържане на лична хигиена; 2. Помощ при обличане, събличане; 3. Помощ при хранене; 4. Помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; 5. Помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги; 6. Помощ при придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и др. Контролът за предоставянето на услугата се извършва от сътрудник, социални дейности на база дневника на потребителя в които са описани по часове услугите, които всеки потребител е получил ежедневно. Заплащането за почасовите услуги се извършва на база реално отработени часове. Отчитането на дейността на членовете на персонала за управление на звеното / Сътрудник, социални дейности / и звеното за услуги в домашна среда се извършва чрез отчетен доклад за извършените дейности / Приложение № 14 / пред кмета на общината. За обезпечаване на необходимите материали, консумативи, закупуване на обзавеждане и оборудване и други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта / трудова медицина и одит / ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки. Предвиден е одит на проекта защото размерът на безвъзмездната финансова помощ е на стойност над 200 000 лв. Съгласно Българското законодателство се сключва договор със служба трудова медицина. За провеждане на процедурите за обявяване и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки ще се използва юриста на проекта.
Осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на проекта. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена общинска информационна кампания чрез информация за проекта в електронният всекидневник RuseInfo.net, информационно съобщение, което ще бъде разпространено във всички населени места на общината, проведени по предварително съгласуван график информационни срещи в 13 населени места на общината. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. За провеждане на процедурите за обявяване и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, за обезпечаване на необходимите информационни материали / пресконференции и семинар /, ще се използва юриста на проекта. Ще бъдат изработени и разпространени: - 2 бр. информационни табели; - 300 бр. информационни брошури за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата община. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие; - 20 бр. плакати за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата община; - 100 бр. дипляни за отчитане на резултатите от проекта; - Банер – вертикален. В рамките на дейността по публичност ще се организират и проведат две пресконференции в началото и в края на изпълнение на дейностите и информационен семинар . Основната цел на форумите ще бъде да запознаят пряко обществеността и представителите на местни неправителствени организации с проекта и социалния ефект от неговото реализиране. За участие в пресконференциите ще бъдат поканени представители на териториалните поделения на МТСП, АСП, ползватели на услугата, персонала на звеното за услуги в домашна среда, неправителствени организации и медии.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 244 288 BGN
Общ бюджет: 227 800 BGN
БФП: 227 800 BGN
Общо изплатени средства: 207 389 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 227 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 121 914 BGN
2014 85 475 BGN
2015 0 BGN
207 389 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 193 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 103 627 BGN
2014 72 654 BGN
2015 0 BGN
176 281 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 287 BGN
2014 12 821 BGN
2015 0 BGN
31 108 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой сключени договори с преките потребители на почасови услуга - 27
Индикатор 5 Брой лица, включени в програма за обучение за предоставяне на услуги в домашна среда - 27
Индикатор 6 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услуги в домашна среда - 27
Индикатор 7 Брой обслужени лица потребители на почасови услуги - 27
Индикатор 8 Брой лица, завършили програма за обучение за предоставяне на услуги в домашна среда - 27
Индикатор 9 Брой лица обхванати от проведените информационни кампании за популяризиране на услуги в домашна среда - 27


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз