Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0200-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Помощ в дома"
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: В своята същност, проекта цели постигане на ефективна и устойчива държавна и местна политика за подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си. Домашен социален патронаж-Петрич ще разшири дейността си, като към него се създаде Звено за услуги в домашна среда. В рамките на Звеното за услуги в домашна среда ще се извършват два типа почасови дейности: дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности. За целта ще бъдат наети 5 безработни лица, които да предоставят комунално-битови дейности на 10 потребители, и 35 безработни лица, които ще предоставят на 35 потребители дейности за лична хигиена, в това число и дейности с медико-социална насоченост. За да подпомагат дейността на Звеното, като персонал към него ще се наемат социален работник и технически сътрудник.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Провеждане на процедура по реда и условията на Закона за обществените поръчки Дейността организация и управление на проекта, включва сформирането на екип по проекта, който да се състои от ръководител, координатор, счетоводител, технически секретар и специалист „Човешки ресурси”, съответно служители на Община Петрич – бенефициент по проекта. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта с цел защита на личните данни се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Документите се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Задължителна документация: • входящ дневник за кандидат- потребители • входящ дневник за кандидати за лични асистенти и домашни санитари • лично досие за всеки потребител; • регистър на потребителите • лично досие за всеки личен асистент, и домашен санитар • банка на личните асистенти и домашните санитари • правилник за вътрешния ред • процедура за жалби и сигнали • присъствена форма на личните асистенти, и домашните санитари, назначени на трудов договор • декларация за поверителност • други при необходимост Финансови документи: • финансов отчет и приложения • ведомости за заплати и отчети за осигуровките • други при необходимост Предвиждат се материали и консумативи за воденето на документацията по Проекта. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява мониторинг на всички дейности, както и вътрешен контрол по предоставянето на социалните услуги. Социалният работник, който ще се назначи на работа към звеното на Домашен социален патронаж-Петрич ще осъществява вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от личните асистенти чрез ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график. Проверките се извършват в дома на потребителя на социалните услуги, като резултатите се вписват в Дневника на потребителя. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени и процедурите за възлагане на обществени поръчки по проекта по реда на ЗОП. В изпълнение на дейността Община Петрич ще организира и проведе следните процедури съгласно приложимата нормативна уредба в сферата на обществените поръчки: - - директно възлагане по чл.14, ал.5 от ЗОП с предмет: Доставка на лични предпазни средства; - - директно възлагане по чл.14, ал.5 от ЗОП с предмет: доставка на канцеларски материали и консумативи; - - директно възлагане по чл.14, ал.5 от ЗОП с предмет: изработка и доставка на информационни материали; - - директно възлагане по чл.14, ал.5 от ЗОП с предмет: наем на мултимедия и озвучителна техника; - - директно възлагане по чл.14, ал.5 от ЗОП с предмет: осигуряване на кетъринг; - - директно възлагане по чл.14, ал.5 от ЗОП с предмет: разход за одит; - - директно възлагане по чл.14, ал.5 от ЗОП с предмет: разход за трудова медицина; - - директно възлагане по чл.14, ал.5 от ЗОП с предмет: доставка на обзавеждане; - - директно възлагане по чл.14, ал.5 от ЗОП с предмет: доставка на оборудване.
Дейност 2: Създаване на банка с лични асистенти и домашни санитари. Обучение на кандидатите за лични асистенти и домашни Създаването на банка с лични асистенти и домашни санитари, притежаващи знания и практически умения за качествено предоставяне на двата вида социални услуги е процес, който включва подбор и обучение на личните асистенти и домашните санитари. Лицата, които желаят да предоставят социалната услуга подават заявление по образец, придружено от определени документи (автобиография, копие на Лична карта, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост и др. при необходимост). В съответното заявление, лицата следва да посочат кой вид социална услуга ще предоставят. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат, или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс. Съответно лицата, представили подобен документ няма да бъдат включени в обучението за предоставяне на услугите. Кандидатите ще имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях конкретен потребител/и. Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за лични асистенти, и домашни санитари”. След преглед на подадените документи от кандидатите за предоставяне на социалните услуги и провеждане на събеседване с лицата се изготвя списък на оценените кандидати (с брой точки, според получената индивидуална оценка), подредени по низходящ ред. Списъкът с резултатите от проведения конкурс за лични асистенти и домашни санитари ще бъде изложен на специално определено място в сградата на общинска администрация-Петрич. Екипът за управление на проекта ще разработи процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, относно оценката и подбора на кандидатите и ще изготви и представи списък с лицата, които следва да бъдат включени в обучение. При изготвянето на списъка, екипът ще вземе предвид изискването, че в обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определената дейност. За недопускане на двойно финансиране, екипът на общинско ниво обменя информация с Дирекция „Бюро по труда” и Дирекция „Социално подпомагане”, относно лицата, обучени за лични асистенти или домашни санитари по национални програми или проекти, финансирани от други източници и по друг ред. Обученията ще се извършват от експерти и специалисти с подходяща квалификация, практици в съответната област, с професионален опит в социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на Проекта. За обучители могат да бъдат наемани и експерти и специалисти от Дирекция „Социално подпомагане”. Обучителите и консултантите, които следва да проведат въвеждащо и надграждащо обучение на кандидатите за предоставяне на социалните услуги, ще бъдат избрани след провеждане на процедура за подбор. Тя ще бъде разработена от екипа за организация и управление на проекта и ще включва прием на документи в рамите на уповестен срок, преглед на документите и събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията за подходящо образование и опит. Съответно изискванията за обучителите, които ще бъдат физически лица, наети за извършване на обучителна дейност ще следва да имат: средно, средно-специално образование, а част от изискванията, които ще бъдат отправени към консултантите са за средно-специално образование, професионална квалификация или висше образование. Обучението в рамките на настоящия Проект ще се реализира в групов формат, но не повече от 20 души в група, по разработена обучителна програма. Успешно преминалите курса на обучение, както и тези, преминали предишни обучителни курсове, се включват в банка „Личен асистент” и „Домашен санитар”. За всеки личен асистент или домашен санитар, включен в банката, се създава лично досие, което съдържа подадените от него документи и формуляра за индивидуалната му оценка. По настоящия проект за лични асистенти или домашни санитари, ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст. Ще се даде възможност да кандидатстват и заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд. Приоритетно ще се набират кандидати, обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги. Един личен асистент и/или домашен помощник ще може да работи с 1 (един) или повече потребители на услугата по настоящия проект, но в различно време. В проекта е заложено наемането на минимум 5 лица, назначени за лични асистенти или домашни санитари, които да предоставят съответната социална усулуга на двама потребители. При проявен интерес и възможност повече лица да предоставят услугата на двама потребители в различни часове, броят на обхванатите лица-целеви групи по проекта ще бъде разширен. В хода на социалната услуга, при отсъствие на личен асистент и/или домашен санитар за повече от една седмица, Ръководителят на проекта сключва договор с лице от банката лични асистенти и домашни санитари, които да заместват титуляра в срока на отсъствие. Така ще се осигури непрекъснатост на социалните услуги, която ще се договори с потребителя.
Дейност 3: Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за потребители на дейностите за лична помощ и комунално-битово обслужване. В настоящия проект ще се включат хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и др. Проектът ще даде възможност да бъдат обхванати отпадналите лица, обслужвани по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, ОП „Развитие на човешките ресурси” – „Личен асистент”, след прекратяване на дейността им, както и лица, необхванати до момента от други програми и проекти, но отговарящи на целевата група на Проекта. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалните услуги подават заявление – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице. Сроковете за приемане на заявленията ще бъдат оповестявани своевременно. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитаното от тях лице, което да бъде назначено за „Личен асистент” или „Домашен санитар”, както и да конкретизират вида на социалната услуга, която желаят да получават. Бенефициентът по проекта ще осигури служител (член на екипа за управление на проекта), и ще обособи помещение в общината за приемане на документите, което ще бъде оборудвано с необходимата техника за дейността и с достатъчно бланки за кандидатите. Заявленията от лица, неотговарящи на определената по проекта целева група не се предават за оценка, като заявителите се уведомяват писмено за причините, поради които не могат да бъдат включени в проекта. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи (архивира се след приключване на проекта). Специалисти от Дирекция ”Социално подпомагане” ще изготвят индивидуална оценка на кандидат-потребителите. Досиетата се предоставят за оценка на служителите от Дирекцията с протокол за предаване и приемане. Специалистите консултират потребителя и професионално препоръчват кой от двата вида социални услуги ще бъде най-подходящ за неговия случай в зависимост от потребностите му. Освен това специалистите посочват и брой часове за услугите на база на оценка за състоянието на потребителя, която се формира като сума от определени показатели. Комисията за оценка и подбор в общината, получава от оценителите документите на кандидатите за потребители и попълнените карти за оценка (с протокол за предаване и приемане). Комисията за оценка и подбор заседава, води протокол и се произнася с Решение по оценка на потребностите и класиране по низходящ ред за всеки кандидат-потребител. Списъкът с резултатите се излага на специално определено място в сградата на общината. На одобрените за потребители на услугата ще се връчат уведомителни писма с информация за определения им индивидуален месечен бюджет, вида на социалната услуга, която се препоръчва на кандидат-потребителите и последващите процедури. Уведомителни писма се изпращат и на кандидатите, които няма да бъдат включени в проекта на този етап. В 7-дневен срок от получаване на уведомителното писмо с решението на Комисията по оценка и подбор, всеки потребител може да подаде възражение по отношение на класирането. Комисията за жалби и сигнали, сформирана от Ръководителя на проекта, разглежда всяка една от жалбите и отговаря писмено на кандидат-потребителя. Следващият етап от изпълнението на дейността е екипът за управление на проекта да организира срещи между потребител и одобрени лица за предоставяне на двата вида социални услуги. Екипът на проекта ще организира срещи между всеки класиран за включване в проекта кандидат за потребител и одобрените лични асистенти и домашни санитари, съобразно изразените предпочитания на потребителя и/или асистента и санитаря. Потребител на услугата „Личен асистент" или „Домашен санитар” ползва 1 (един) или повече лични асистенти и/или Домашни санитари, в случаи на особено тежко здравословно състояние на лицето.
Дейност 4: Предоставяне на дейностите за лична помощ и комунално-битово обслужване и управление на риска за потребителите, личните асистенти и домашните санитари в процеса на ползване на социалните услуги. Социалните услуги ще се предоставят на 45 потребители, в продължение на 12 месеца. Предоставянето на услугите за лична помощ и комунално-битово обслужване стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между Ръководителят на проекта и потребителя и/или негов законен представител. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Индивидуалният план се изготвя от представител на бенефициента, с активното участие на потребителя, а когато това е невъзможно и/или потребителят е дете - с участието на негов законен представител, роднина или близък. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове в индивидуалния му месечен бюджет. Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. Индивидуалният план се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги и оценка на риска. Индивидуалният план се изготвя в три еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя (или негов законен представител), личния асистент и/или домашния помощник, и ръководителя на проекта. При необходимост индивидуалните планове на потребителите ще бъдат актуализирани. Екипът на общинско ниво ще разпише подробна инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя, която включва и изрични забрани за личния асистент и/или домашния санитар, които минимизират риска от злоупотреба и експлоатация на потребителя и/или неговата собственост. Осигуряването на безопасността на дома на потребителя при предоставянето на двата вида социални услуги е ангажимент на личния асистент и/или домашния санитар. В хода на предоставяне на социалните услуги, на всеки личен асистент и домашен санитар са разписани начините за осъществяване на контакт в случай на нужда с организации, които реагират в спешни ситуации - спешна медицинска помощ, болница, полиция и др., както и с лица, които имат отговорност за здравето на потребителя (лекар, законен представител, роднини и др.). Личните асистенти и Домашните санитари ще бъдат обучени и в безопасни техники на работа при дейности, изискващи физически контакт с потребителя. В проекта се предвижда обучение на Личните асистенти и Домашните санитари. Планира се провеждането на въвеждащо и надграждащо обучение. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугите за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Дневникът на потребителя се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, което е посочено от него или негов законен представител, близки или роднини, като в него личният асистент и/или домашния санитар регистрира посещението и описва дейностите, които е извършил. В дневника се записват и: действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя; промени във физическото състояние на потребителя, нови потребности и др.; за инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. След преустановяване ползването на услугата Дневникът на потребителя се архивира в личното му досие в общината. Всички дейности по предоставяне на социалните услуги от личния асистент и/или домашния санитар се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната му характеристика и в индивидуалния план на потребителя. Личният асистент и Домашният санитар спазват стриктно договореното работно време или обем работа. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на личния асистент и домашния санитар, подлежат на вътрешен контрол от страна на бенефициента. Екипът за управление на общинско ниво осигурява непрекъснатост на социалната услуга, която е договорена с потребителя. При отсъствие на личен асистент или домашния санитар за повече от една седмица, Ръководителят на проекта сключва договор с лице от банката лични асистенти и домашни санитари, което да замества титуляра за срока на отсъствието му. След назначаването на Личните асистенти и Домашните санитари ще се извърши преглед от лицензирана служба „Трудова медицина” в съответствие със законодателството на РБ. Предвидено е всеки от наетите да получи и „Работно облекло”, както и лични предпазни средства Екипът на проекта води Дневник за жалби и сигнали. Комисията за жалби и сигнали разглежда всяка жалба и отговаря писмено на потребителя и/или личния асистент и/или домашния санитар в 7-дневен срок от подаването й.
Дейност 5: Информиране и публичност. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. В съответствие с Ръководството за публичност ще бъдат проведени 2 пресконференции (в началото на проекта и в края на изпълнението му). В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: - 2 бр. информационни табели - 500 бр. информационни брошури за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата община. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие. - 500 бр. дипляни, с информация за дейностите предвидени по проекта, начина за включване в него, целевите групи и изискуемите документи при кандидатстване. Участието в публицистични предавания и новинарски емисии посредством интервюта и репортажи ще повиши информираността на обществото и ще спомогне за разпространение на информацията сред заинтересованите лица. При стартирането на проекта ще бъде организирана пресконференция с участие на представители на Дирекция „Социално позпомагане” и Дирекция „Бюро по труда”, на която ще се представи проектната инициатива, целите и дейностите в нея. Основната цел на форумите ще бъде да запознаят пряко обществеността и представителите на местни неправителствени организации с проекта, социалния ефект от неговото реализиране и да поставят началото на промяна на съществуващите обществени нагласи и стереотипи по отношение на предоставянето на социалните услуги за лична помощ и комунално-битово обслужване. В рамките на настоящата дейност ще се организира и проведе заключителна конференция.
Дейност 6: Одит на проекта Съгласно насоките за кандидатстване, при стойност на проекта над 200 000 лева, извършването на одит е задължително. След провеждане на процедура за избор на дипломиран експерт-счетоводител, Община Петрич ще възложи извършването на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта. Избраният одитор ще изпълнява следните дейности: 1.Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган. 2.Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези посочени в счетоводните записи, и разходо-оправдателни документи. 3.Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите, и отчитане на разходите по тях залегнали в проектното предложение от страна на бенефициентите, както и на процедурите по избор на изпълнители. 4.Проследяване за ефективното прилагане от страна на бенефициентите на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». 5.Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект. 6.Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове. 7. Проверки за проследяване на реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента. 8. В резултат на извършения одит се изготвя одитен доклад на проекта. Одиторският доклад ще съдържа описателна част за извършените дейности, констатации и препоръки. Той ще бъда представен на български език на хартиен носител и придружава всички необходими документи, които Община Петрич ще предаде за сертификация на разходите от Сертифициращия орган. Одиторът следва да извърши независим финансов одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС) изготвени съгласно изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане, приети за прилагане в Европейския съюз (МСФО).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 229 148 BGN
Общ бюджет: 226 409 BGN
БФП: 226 409 BGN
Общо изплатени средства: 214 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 226 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 830 BGN
2014 168 376 BGN
2015 0 BGN
214 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 192 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 955 BGN
2014 143 120 BGN
2015 0 BGN
182 075 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 874 BGN
2014 25 256 BGN
2015 0 BGN
32 131 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз