Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0039-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: За по-добър живот
Бенефициент: ОБЩИНА ОПАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Опан
Описание
Описание на проекта: Създаване на звено за услуги в домашна среда към «Домашен социален патронаж»(ДСП)Опан, в рамките на което ще се извършват три основни типа почасови дейности: 1. Дейности за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост; 2. Дейности за социална подкрепа и социално включване; 3. Комунално-битови дейности. За целта в рамките на звеното ще бъдат наети и обучени безработни лица в трудоспособна възраст, непридобили право на пенсия, които да обслужват нуждаещите се на територията на община Опан.
Дейности: 1. Подбор и наемане на персонал – на трудов договор в звеното за услуги в домашна среда. С цел максимална обективност и прозрачност при подбора на персонала в звеното за услуги в домашна среда, се предвижда да бъде сформирана на 1 комисия за провеждане на подбора посредством конкурс. Комисията ще има задача да подготви и публикува обявление за предстоящия подбор в ДБТ – Ст.Загора, като в условията за кандидатстване се посочи изискването кандидатите да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Конкурсът ще премине през следните етапи: 1. Проверка по документи за наличието на факти, съгласно посочените изисквания в обявлението за конкурс; 2. Интервю. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. С одобрените кандидати се сключва трудов договор.
2. Обучение на персонал. Предвижда се всички новоназначени лица – персонал за предоставяне на услуги в домашна среда да преминат 1 въвеждащо и 1 надграждащо обучение, всяко от които с минимална продължителност 3 дни / краткосрочно, при пълно откъсване от работата/по предварително одобрен учебен план в съответствие с Параметрите, заложени в Утвърдените от Изпълнителния директор на АСП Методики за предоставяне на социални услуги в общността „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, като стриктно се следи да не се допуска включване във въвеждащо обучение на лица, преминали през идентично обучение по други програми или проекти или по друг ред.
3. Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители на територията на 13 населени места от община Опан. С цел максимална обективност и прозрачност при подбора на кандидат-потребителите, както и при информирането и консултирането им, за изпълнението на дейността се предвижда сформиране на две комисии: 1. Комисия за подбор на кандидат-потребители, която ще има задача да информира и консултира кандидат-потребителите и вследствие на приетите заявления и извършена оценка на потребностите от дирекция „Социално подпомагане“, да извърши подбора на лицата. 2. Комисия за разглеждане на жалби и сигнали, която ще има задача да разглежда всички постъпили жалби и сигнали, като в хода на разглеждането ще информира и консултира потребителите относно правата и задълженията им, както и ще оказва експертна помощ, като информира и консултира потребителите по време на изпълнението на дейности 4, 5 и 6.
4. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на обслужваните лица, в т.ч. помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар.
5. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности на нуждаещи се лица. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности на обслужваните лица, в т.ч. пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя.
6. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица, в т.ч. помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, както и всяка друга социална работа с обслужваните лица.
7. Закупуване на обзавеждане и оборудване на звеното за услуги в домашна среда. Дейността включва всички действия по закупуването, инсталирането и въвеждане в експлоатация на описаното в Таблица 1 на Приложение Б-4 към бюджета на проекта оборудване и обзавеждане. С цел обезпечаване на настоящия проект е необходимо закупуване на съвременно и адекватно обзавеждане и оборудване на звеното за услуги в домашна среда. По този начин ще бъде гарантиран ефекта на подобряване на качеството и ефективността на предлаганите услуги, както и повишаване удовлетвореността на наетите безработни лица и ползвателите на услугите. Осъществяването на дейност 1 е невъзможно без да бъде закупено необходимото обзавеждане и оборудване. Извършването на тези разходи е задължително необходимо за изпълнението на проекта и са пряко свързани с него.
8. Организация и управление на проекта. За доброто управление на проекта при неговото стартиране ще бъде проведена среща за сформиране на екипа за управление на проекта. Включва среща на всички членове на екипа, разглеждане на детайлите по проекта и неговото изпълнение, цели и очаквани резултати, дефиниране на отговорностите и задълженията на всеки от екипа, определяне на график за срещи и отчети по време на изпълнение на проекта, както и детайлно запознаване с методите на оценка и анализ на прогреса на проекта и начините за предотвратяване и разрешаване на проблеми свързани с неговото реализиране. Успешното реализиране на проекта ще бъде гарантирано с точно разпределение на ролите на членовете на екипа, ясно дефиниране на техните задължения и отговорности, както и стриктното спазване на правилата за мониторинг, контрол и отчетност.
9. Информиране и публичност. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Опан ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект в чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу: Ще бъдат осъществени 2 броя пресконференции; Ще бъдат изработени 2 бр. информационни табели и 2 броя транспаранти; Ще бъдат изготвени и разпространени 500 информационни брошури и 50 информационни плакати; Ще бъде излъчен по регионална телевизия медиен репортаж за изпълнението на проекта. Ще бъдат издадени 3 прессъобщения в регионален вестник за осъществяването на проекта; Ще бъдат изработени 50 папки, 50 химикалки, с цел популяризиране на ЕС, ЕСФ, ОПРЧР и проекта, съобразени с правилата за визуализация. Ще бъдат изготвени и разлепени стикери на придобитото обзавеждане и оборудване. По този начин ще бъде постигната една от основните цели на Структурната помощ – а именно публичност и информираност на широката общественост в процеса на усвояване на средства от бюджета на ЕС.
10. Одит. Дейността предвижда одит, от дипломиран експерт-счетоводител, на финансовата част от изпълнението на проекта. Ще бъде извършен одит с цел да се провери дали декларираните разходи при изпълнение на проекта са извършени по законосъобразен и целесъобразен начин, съгласно разпоредбите на договора, регламентите и всички актове, отнасящи се до разходването на средства. Изборът на одитор ще бъде извършен още през втория от времеви график месец, с цел да се правят междинни проверки, които да помогнат за своевременното отстраняване на евентуални пропуски в хода на изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 222 398 BGN
Общ бюджет: 215 482 BGN
БФП: 215 482 BGN
Общо изплатени средства: 205 364 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 215 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 95 663 BGN
2014 109 702 BGN
2015 0 BGN
205 364 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 183 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 81 313 BGN
2014 93 246 BGN
2015 0 BGN
174 560 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 349 BGN
2014 16 455 BGN
2015 0 BGN
30 805 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой назначени конкурсни комисии - 39
Индикатор 5 Брой проведени конкурси – 2 етапа - 39
Индикатор 6 Брой проведени обучения на всички новоназначени лица – персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. - 39
Индикатор 7 Брой обучени новоназначени лица – персонал за предоставяне на услуги в домашна среда преминали въвеждащо и надграждащо обучение за изпълнение на задълженията им по предоставяне на услуги в домашна среда - 39
Индикатор 8 Брой назначени комисии за подбор на кандидат-потребители - 39
Индикатор 9 Брой назначени комисии за разглеждане на жалби и сигнали - 39
Индикатор 10 Брой сформиран екип за управление на проекта - 39
Индикатор 11 Брой подробни планове за действие за изпълнение на заложените дейности - 39
Индикатор 12 Брой осъществени организационни срещи на екипа - 39
Индикатор 13 Брой осъществени пресконференции - 39
Индикатор 14 Брой информирани, консултирани и подбрани потребители - 39
Индикатор 15 Брой хора в неравностойно положение, получили услуги за лична помощ - 39
Индикатор 16 Брой хора в неравностойно положение получили услуги за комунално-битови дейности - 39
Индикатор 17 Брой хора в неравностойно положение получили услуги в подкрепа на социалното включване - 39


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз