Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0181-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Звено за услуги в домашна среда"
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Звеното за услуги в домашна среда ще разшири дейноста на Домашния социален патронаж в Община Русе, като предостави по иновативен начин два вида почасови услуги за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности в домашна среда за хора, които са с частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Със създаването на звеното ще се осигури заетост на безработни лица, които ще работят като "Социален асистент" или "Домашен помощник" и ще развият трудови навици.
Дейности: 1. Организация, подготовка и управление на проекта т.ч.:  Сформиране на екип за управление на проекта;  Подготовка на помещението, в което ще бъде разположено Звеното за услуги в домашна среда чрез закупуване на необходимото обзавеждане и оборудв Сформиране на екип за управление на проекта. Сформираният екип ще гарантира успешното реализиране и изпълнение на проекта, чрез обединяването но мотивирани и отговорни специалисти в тясно сътрудничество помежду си и с представителите на целевата група. Ще бъдат разпределени задачите и отговорностите между членовете на екипа – ръководител, счетоводител и координатор на проекта. Координаторът ще бъде назначен на етап изпълнение на проекта. Екипът ще провежда периодични срещи за уточняване на извършените до момента дейности по проекта, систематизиране и подготовка на техническата и финансова документация. Подготовка на помещението, в което ще бъде разположено Звеното за услуги в домашна среда, чрез закупуване на необходимото обзавеждане и оборудване. Помещението предоставено от Община Русе ще бъде обзаведено и оборудвано с две бюра, два стола, един секционен модул за съхраняване и архивиране на документацията на Звеното. За техническото обезпечаване на дейността на Звеното ще бъде закупена компютърна конфигурация и мултифункционално устройство. Подготовка и провеждане на процедури в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба, за избор на изпълнител за доставка. Подготовка за закупуване на материали и консумативи, свързани с дейността на Звеното за услуги в домашна. Подготовка и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба, за доставки и услуги, съгласно изискванията и представен график по ЗОП. Избор и назначаване на специалисти, които да осъществят подбора на целевата група потребители и на лицата, които ще ги обслужват, както и цялостно администриране на социалната услуга и оказване на психологическа подкрепа. За да бъдат подходящо подбрани ползвателите на услугата и персонала на Звеното за услуги в домашна среда ще бъдае назначен социален работник, който в рамките на първите три месеца от реализирането на проекта ще приема заявления на кандидатите за ползване на социалната услуга, ще осъществява взаимодействие с екипа от ДСП – Русе, изработващ оценките на потребностите на желаещите да ползват услугата, ще участва в комисия за подбор и класиране на потребителите и ще администрира социалната услуга в Звеното за услуги в домашна среда. Социалния работник ще бъде ангажиран за период от 15 месеца.
2. Информиране и публичност. Информиране и публичност - предвижда се информационни дни и конференции в началото и в края на изпълнението на проекта, изготвяне и разпространение на информационни материали под формата на дипляни и брошури, които ще бъдат разпространени сред целевите групи по проекта, както и до всички други заинтересовани лица. В рамките на информационната кампания ще бъде проведена пресконференция. Ще се изготви информационна табела, информационен транспарант, предвиждат се реклами в сайта на общината. Чрез разпространението на информационни материали и провеждането на кампания, проектът ще бъде отразен в местни печатни и радио медии, интернет страницата на Община Русе – при стартиране и по време на проекта. По този начин ще бъдат информирани всички заинтересовани и максимален брой хора, което осигурява неговата устойчивост. Методите за визуализация ще включват изготвянето на информационна табела за Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” на ОП “Развитие на човешките ресурси”, при спазване на изискванията за визуална идентификация. В края на проекта ще бъде проведена заключителна конференция, на която ще се представят постигнатите по проекта резултати, както и възможните варианти за осигуряване на устойчивост на Звеното за услуги в домашна среда.
3. Подбор на потребителите на социалната услуга и сключване на договор с тях. Избор и назначаване на специалисти, които да осъществят подбора на целевата група потребители и на лицата, които ще ги обслужват, както и цялостно администриране на социалната услуга. Социалните работници ще разработят формуляри за подаване на заявления за кандидатстване на желаещите да ползват социалната услуга. Желаещите потребители да ползват социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” подават заявление, като прилагат необходимите документи, удостоверяващи правото им да кандидатстват по проекта. Копия от постъпилите заявления се предоставят на ДСП - Русе, с цел изготвяне на оценка на потребностите на желаещите да ползват услугата. В резултат на изготвените оценки, сформирана Комисия със Заповед на Кмета на Община Русе, в която ще се включат и социалните работници за извършване на подбор и класиране на заявилите желания да ползват социалната услуга, осъществява техния подбор по предварително разработена и утвърдена от Кмета на Община Русе процедура. Класираните кандидати ще бъдат уведомени в определените за това срокове, чрез публикуване на списъци на информационното табло в Община Русе и на видно място в Звеното за услуги в домашна среда. С класираните кандидати ще се сключи договор за ползване на услугата, съгласно Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Съгласно разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, потребителите на социални услуги заплащат такси. В тази връзка потребителите на Звеното за услуги в домашна среда ще заплащат минимална такса за ползвана услуга „Социален асистент” или „Домашен помощник”, като реда за изчисляване на таксата и нейното събиране е регламентиран в документ, разработен специално за нуждите на проекта и приет от Общински съвет Русе.
4. Подбор на социални асистенти и домашни помощници и сключване на договори с тях. Подборът на социалните асистенти и домашните помошници ще се извърши от комисия, назначена от Кмета на Община Русе, в която ще участват и социалните работници. Подборът на кандидати ще се извърши на две нива – по документи и интервю. Одобрените кандидати ще бъдат допуснати до интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа с хора с увреждания; Устойчивост на вниманието при работа; Точност на възприемане на инструкциите; Способност за вземане на решения в критични ситуации; Устойчивост на стрес и напрежение; Бърза адаптация; Устойчива работоспособност. С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор за изпълнение на възложените им дейности.
5. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници – въвеждащо и надграждащо. В обучението ще бъдат включени само тези лица, които до този момент не са преминавали в подобни обучения по други програми. Целта на въвеждащото обучение е да се поставят основните акценти и професионални изисквания за предоставяне на съответната социална услуга, като тематичните обучения ще бъдат съобразени с методиката на работа за „Социален асистент” и „Домашен помощник”. В това първо обучение, персоналът на Звеното за услуги в домашна среда ще се запознае с видовете заболявания, характерни за целевата група и ще научи техники за полагане на адекватни грижи за хората с увреждания. Персоналът ще се запознае с възрастовите специфики на старите хора и методи за оказване на специализирана помощ. В хода на въвеждащото обучение, екипът на Звеното за услуги в домашна среда ще се запознае с нормативната уредба в областта на социалното законодателство и ще придобие знание за видовете социални услуги, съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Обучението ще помогне на персонала да осъзнае своите отговорности и задължения в работата с целевата група, както и документацията, която трябва да води с цел отчитане на своята дейност. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на три дни по 6 часа общо 18 часа. Надграждащото обучение има за цел да допълни професионалните знания на персонала и да доусъвършенства неговите умения. По време на обучението ще бъдат представени добри практики и екипът ще има възможност да обмени полезна информация и опит, който ще надгради придобития до този момент. Ще се обсъждат конкретни казуси, поставени от самите участници, а обучителите ще намерят професионални решения. Надграждащото обучение ще се проведе в един ден по 6 часа. Методите, които ще се използват при двете обучения са: кратки лекции, индивидуални и групови задачи, казуси, ролеви игри. На завършилите се издава Сертификат.
6. Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда. мониторинг и контрол. Социалните асистенти и домашни помощници ще предоставят почасови услуги на потребителите в домашна среда. Същите поддържат дневници, в които отразяват извършената почасова дейност. Дневниците се съхраняват в домовете на Потребителите.Социалните работници ще оказват подкрепа на потребителите на услугата и ще посредничат между тях и персонала на Звеното за услуги в домашна среда. Психологът ще оказва психологическа подкрепа на потребителите, на персонала на Звеното на социалната услуга в домашна среда и ще работи в посока недопускане на конфликти. Екипът за управление на проекта ще изготви процедура за мониторинг и контрол. Мониторингът ще се извършва на три нива: - социалните работници и психологът, ще извършват мониторинг на потребителите на услугата по предварително изготвен график, като отразяват посещението си в дневника на потребителя; - екипът за управление на проекта ще осъществява мониторинг и ще следи изпълнението на заложените индикатори за изпълнение и качество на дейностите; - мониторинг от външни представители – граждани – близки и роднини на потребителите, мониторинг от представители на МТСП, АСП и регионален координатор по ОПРЧР. При предоставяне на услугите в домашна среда ще бъде оказван контрол върху качеството на изпълнение на работата от екипа за управление на проекта.
7. Одит на проекта. Одитът е задължителен, с оглед спазване изискванията от общите условия към договора. Бенефициентът е задължен да предостави доклад за външен одит на проекта, изготвен от регистриран одитор. Докладът се прилага към искането за окончателно плащане в случай, че размерът на отпуснатата безвъзмездна помощ надхвърля 200 000 лв.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 226 083 BGN
Общ бюджет: 198 372 BGN
БФП: 198 372 BGN
Общо изплатени средства: 172 762 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 198 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 102 338 BGN
2014 70 425 BGN
2015 0 BGN
172 762 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 168 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 987 BGN
2014 59 861 BGN
2015 0 BGN
146 848 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 351 BGN
2014 10 564 BGN
2015 0 BGN
25 914 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - 181
Индикатор 5 2. Брой назначени „Домашни помощници” и „Социални асистенти” - 181
Индикатор 6 3. Брой обучени лица за извършване на услугата - 181
Индикатор 7 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/ от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ - 181
Индикатор 8 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки. - 181


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз