Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0061-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „МОЯТА СРЕБЪРНА ЕСЕН-ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ”
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: От 2003 год. дейността на Домашния социален патронаж се управлява и финансира от Общинска администрация – Свиленград. Към момента от услугите му се възползват 230 потребители от цялата община. Капацитетът на Домашния социален патронаж , след ремонтирането и снабдяването му с модерни уреди за готвене е увеличен на 320 потребители. Услугите, които се предлагат се ограничават основно в приготвяне и доставка на храна. В момента от услуги и социална подкрепа се ползват само потребителите от града два пъти седмично. В настоящия проект предвиждаме създаването на звено за обслужване в домашна среда на 60 потребители и 30 лица обслужващ персонал. Услугите, които ще се предлагат са: лична помощ , услуги за социална подкрепа и включване и комунално-битови дейности;
Дейности: 1. Управление на проекта Тази дейност е свързана със сформиране на екипа на проекта. Дейността включва срещи между ръководителя, координатора, и счетоводителя, изготвяне на план за работа, изготвяне на отчети,мониторинг. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители, сключване на договори. Отговорност на екипа е осъществяването на публичността по проекта. С цел доброто управление на дейностите, предвиждаме членовете на екипа да бъдат лица с опит по изпълнението на проекти.
2. Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда Дейността ще се реализира в отговор на необходимостта от въвеждане на иновативни практики в сферата на социалното обслужване. Персонала, който ще бъде нает за работа в звеното ще бъдат 30 безработни лица, Всички ще бъдат наети на 8 часов работен ден, на трудов договор, като почасовото разпределение на услугите, които ще предоставят ще бъде в зависимост от определените потребности на потребителите от целевата група. Услугите, които ще предоставя наетия персонал са лична помощ на нуждаещи за лична хигиена, подкрепа за социално включване и комунално-битови дейности. Чрез наемането на безработни лица ще се даде възможност на ангажираните лица в семействата в грижа за близки хора, да се върнат към трудова реализация. Всички ще бъдат наети на длъжност „Домашен санитар”. С оглед по ефективно предоставяне на социалната услуга едно лице ще обслужва двама потребители. В длъжностната характеристика на наетите лица ще бъдат разписани функции и задължения както за лична помощ на нуждаещи при поддържане на лична хигиена и комунално-битови дейности, така и за подкрепа за социално включване. Необходимостта от съвместяването на трите вида социални услуги е съпроводена от нуждите и потребностите на целевата група. Освен това в отдалечените населени места на общината съществува възможност да няма лица в трудоспособна възраст, подходящи за наемане като обслужващ персонал. Уязвимите групи, който ще включим като потребители на услугите бързо изграждат връзки на доверие и привързаност към човека, полагащ грижи за него. От опита, който имаме, считаме, че честата смяна на обслужващото лице не е в интерес на потребителя. При провеждане на въвеждащото обучение ще се заложат теми, даващи възможност за придобиване на умения и знания за предоставянето на комплекс от социални услуги. Домашните санитари ще изпълняват следните основни задачи: • помагат на пациенти с персонални и терапевтични нужди при осъществяване на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и при преобличане, в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти; • водят дневник за грижите за пациента, промените в състоянието, реакциите на грижите и лечението, информират специалистите от здравните или социални служби; • настаняват, повдигат, обръщат и транспортират пациенти с инвалидни колички или подвижни легла; • предоставят на пациентите и семействата им емоционална подкрепа и информация, съветват по теми като хранене, хигиена, упражнения, грижи за децата или адаптиране към инвалидността или заболяването; • поддържат хигиенните стандарти около пациентите като почистват стаите им и сменят спалното бельо, пране на дрехи и миене на чинии, както и почистване на жилището; • предоставят психологическа помощ на пациента чрез разговори или четене на глас; • планират, купуват, приготвят и сервират ястия за задоволяване на хранителните нужди и предписаните диети; /само за тези който не ползват – доставка на храна от Домашен социален патронаж Със заповед на кмета на общината ще бъдат определена комисия, която ще проведе конкурса. Резултатите от конкурса се нанасят в бланка, разработена от екипа на проекта и поставените оценки от комисията ще могат да бъдат проверявани и дискутирани с кандидатите, при наличие на спорове. Кандидатите за обслужващ персонал задължително ще се интервюират от екипа на проекта с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Кандидатите представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Ще бъдат наети само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. За всички работещи лица ще бъде осигурена трудова медицина.
3. Въвеждащо обучение на новоназначени лица и последващо надграждащо обучение в периода на изпълнение на проекта. Дейността предвижда всички наети 30 лица да преминат въвеждащо обучение в рамките на 24 часа /три дни/. Те ще бъдат запознати с основните изисквания и правила за предоставяне социални услуги и ще включва следните теми: • общи познания за домашните грижи и за необходимите знания и умения; • основни задължения и права • етични стандарти в работата; • специфика на грижите за стари хора, за лица с увреждания; • разпознаване и навременно сигнализиране на рискове и опасности за потребителя; • умения за предоставяне на подкрепа, изискваща физически контакт; • умения за разпознаване на рискове и справяне с кризисни ситуации (оказване на първа помощ и начин на действие в спешни случаи, рискове при физически контакт, др.); • здравословни и безопасни условия на предоставяне и ползване на социални услуги Надграждащо обучение ще бъде извършено след изминали 6 месеца от работата на обслужващия персонал и извършена оценка. То ще бъде в рамките на 24 часа /три дни/ Обученията ще бъдат проведени в съответствие с параметрите, заложени в Утвърдените методики за предоставяне на социални услуги в общността.
4. Информация и публичност на проекта; По проекта се предвиждат две пресконференции. Първата се предвижда за откриване на проекта след подписване на договора с финансиращия орган с цел информиране на местното население за целта, дейностите по проекта и приноса на финансиращия орган. Предвиждаме и заключителна пресконференция при приключване дейностите по проекта. При стартиране на проекта и в хода на изпълнение ще бъдат направени официални публикации в местни печатни, електронни и в регионални медии. Ще бъдат отпечатани и разпространени 500 бр. листовки. Информация за проекта ще бъде оповестявана и чрез сайта на община Свиленград- www.svilengrad.bg За срока на набиране на документи за кандидат- потребители и кандидати за домашни санитари, ежедневно по местното радио ще се дава подробна информация за мястото и времето на приема им. В тези предавания ще се дава ясна информация както за продължителността на проекта и финансиращата организация, така и за дейностите по устойчивостта на проекта.
5. Подбор на кандидат потребители на територията на община Свиленград. Подаването на документи от кандидат потребителите или техни законни представители ще се извършва в офиса на проекта. Необходимите документи за кандидатстване са: заявление по образец, Решение на ТЕЛК/НЕЛК или протокол от ЛКК, удостоверяващ невъзможността за обслужване на лицето, документ за самоличност или за дете - удостоверение за раждане (копие), декларация, относно ползване на социални услуги по други програми и проекти, пълномощно за подаващия заявлението. Всеки пет дни ще се изпраща списък на кандидат потребителите до Дирекция „Социално подпомагане”, съдържащ: три имена, ЕГН, актуален адрес, степен на увреждане и телефон. Оценката на потребностите на желаещите да ползват услугата ще се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” по утвърдената Методика, като по този начин ще има допълнителен контролен механизъм за гарантиране на достъпа на действително нуждаещи се лица до услугите и ще се гарантира приемственост в обслужването на лицата, които са ползвали услугите „Личен асистент” „Социален асистент” и „Домашен помощник” по вече приключили проекти в община Свиленград. След оценката получена от Дирекция „Социално подпомагане”, със заповед на Кмета на община Свиленград ще бъде назначена комисия, която ще направи подбор на оценените от ДСП лица, с цел да се постигне оптимално ангажиране и разпределение на часовата ангажираност на обслужващите лица, съгласно заложените в проекта брой лица и часове за работа. За целта ще бъде изработена инструкция, по която ще бъде извършван подбора. Инструкцията ще има за цел да осигури както оптималното ангажиране на обслужващите лица, така и по-пълното удовлетворяване на потребностите на потребителите на услугите. Ще се съблюдава заложения в проекта брой лица и часове за работа. По предварително планирания бюджет на проекта предвиждаме потребителите на услугата да бъдат 60 лица с невъзможност за обслужване, с трайни увреждания и възрастни хора. В процеса на изпълнение на проекта ще бъде допускана заменямост на лица, които по различни причини са се отказали от услугите, те ще бъдат заменяни с други оценени лица в нужда. Екипа за управление на проекта ще следи за подбора и текучеството на потребителите.
6. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица; Услугите, които ще се организират и предоставят на обслужваните лица в обичайната домашна среда са:поддържане на лична хигиена;хигиена на жилищните помещения обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства, при ползватели с увреждания;закупуване на храни и вещи от първа необходимост; закупуване на лекарства; административни и други битови услуги. За целта ще бъдат назначени 30 лица,които ще обслужват 60 потребители. Те ще бъдат назначени на длъжност «Домашен санитар». При стартиране на дейността ще бъдат сключени договори с наети персонал, разписани длъжностни характеристики с конкретната часова ангажираност за лицата. Координаторът на проекта ще изготви индивидуален план за грижи на всеки потребител взависимост от потребностите му. Провеждането на среща с домашния санитар в дома на потребителя ще се извърши от координатора по проекта. На проведените срещи ще се договорят дейностите, който ще извършва домашния санитар и времето през което ще обслужва лицето. На наетите лица ще се проведе начален инструктаж, който ще се регистрира в Книга за провеждане на начален инструктаж. В досиетата на домашните помощници ще се съхранява служебна бележка за проведения инструктаж. Доставчикът на социалните услуги и потребителя или неговия законен представител ще подпишат договор за предоставяне на услуга. Разработването на индивидуален план за грижи съвместно с потребителя и домашния санитар ще се извърши от координатора по проекта. В този документ ще се уточнят видовете услуги, който ще полза потребителя и тяхното времетраене. Ежемесечно по предварително изготвен график, координатора и ръководителя ще извършват проверки в дома на потребителя по качеството на предоставяната услуга. Броя на извършените мониторингови срещи ще бъде 30% от броя на обслужваните лица. Ще се попълва се формуляр за проверка на място/, където ще се записва оценката на лицето извършило проверката и ще се получава обратна връзка от потребителя за предоставените социални услуги Чрез тези проверки ще се осъществява и обратната връзка с потребителите-ползватели на услугата за техните нужди и удовлетвореност. Всеки потребител ще се възползва от почасовата услуга в зависимост от степента на индивидулната потребност. Това ще бъде съобразено с предварителната оценка на потребностите. Ще се води Регистър на потребителите, ползвали услугите. Този документ ще даде информация за хората от уязвимите групи, възползвали се от реализацията на проекта.
7. Оборудване на звено към домашен социален патронаж; С цел осигуряване на условия за работа на наетия персонал от 30 лица е необходимо закупуване на следното оборудване за звеното: Бюро- 1 бр; Столове- 10 броя; Оборудването ще бъде разположено в общинска сграда предоставена за ползване от звеното. За всички наети лица ще бъдат закупени работно облекло – комплекти зимен и летен /туника с панталон/ и ръкавици.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 090 BGN
Общ бюджет: 146 638 BGN
БФП: 146 638 BGN
Общо изплатени средства: 134 977 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 818 BGN
2014 95 159 BGN
2015 0 BGN
134 977 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 845 BGN
2014 80 885 BGN
2015 0 BGN
114 730 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 973 BGN
2014 14 274 BGN
2015 0 BGN
20 247 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз