Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0152-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подобряване на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев”
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда в рамките на 12 месеца да се осигурят грижи за най-неотложните нужди на хора с увреждания (включително деца) и самотно живеещи възрастни жени и мъже в община Г. Делчев. За целта ще бъде създадено Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж". Безработни лица в трудоспособна възраст ще бъдат наети в Звеното за предоставяне на почасови услуги за лична помощ и комунално-битови дейности на обслужваните лица.
Дейности: Дейност 1: Подбор и наемане на персонал в Звеното за услуги в домашна среда В рамките на тази дейност ще бъдат изработени критерии и ще бъде извършен подбор на 56 лица от представителите на целевите групи по проекта, които да работят като детегледачки /15/ и домашни помощници /41/ в Звеното за услуги. По-важните критерии, на които трябва да отговарят изпълнителите са: • да са безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия. Те трябва да са регистрирани в Бюрото по труда – гр. Гоце Делчев. Приоритет имат лицата с медицинско или педагогическо образование - медицински сестри; учители (предучилищна и начална педагогика за деца с увреждания); както и лицата с опит в сферата на предоставяне на социални услуги; • да имат завършено минимум основно образование; • да не са осъждани • да имат желание да помагат на хора в неравностойно положение. • да имат желание да преминат въвеждащо и надграждащо обучения. Подборът ще бъде направен след публикуване на обява и провеждане на конкурс. Конкурсът ще включва два етапа – подбор по документи и интервю с кандидатите. Конкурсната процедура ще бъде проведена комисия назначена със заповед на кмета на общината. На класираните от комисията лица ще бъде предложено сключване на трудови договори за предоставяне на социални услуги в Звеното за услуги в домашна среда. Част от наетите лица ще работят почасово, а друга част на пълен работен ден /в зависимост от типа услуги, които предоставят и специфичните потребности на потребителя, за които се грижат/. Осигуряването на достатъчен брой мотивирани лица, за работа в Звеното е основна предпоставка за постигане на ефективност на проекта. Правилният избор на персонал ще гарантира положителното въздействие от ползваните услуги на нуждаещите се лица.
Дейност 2: Професионална подготовка на лицата, предоставящи услуги в домашна среда Качествената подготовка на персонала на Звеното е изключително важна, имайки предвид специфичните потребности на потребителите на услугите. Дейността съдържа две поддейности: Д 3.1. Провеждане на обучение- Поддейността ще стартира с разработване на обучителна програма и материали. Ангажиран с това ще бъде външен експерт – обучител. Предвижда се обучението да бъде въвеждащо и да се проведе в рамките на три дни /по 8 часа дневно/ през първия месец от стартиране предоставянето на услугите /месец 3 от стартиране на проекта/. Въвеждащото обучение ще обхване 10 лица от персонала на Звеното, които за пръв път се включват в подобна дейност и до момента не са били обучавани по предишни сходни проекти. Обучението ще бъде структурирано съгласно изискванията на методиките за предоставяне на услугите „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” и ще включва теми, свързани с: Общи познания за домашните грижи и за необходимите за предоставянето им умения; Основни задължения на лицата, предоставящи услуги в домашна среда; Специфика на грижите за стари и самотни хора, за деца и лица с увреждания, за терминално болни; Методика за предоставяне на услугите; Етични стандарти в социалната работа; Здравословни и безопасни условия на труд; Процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг; Разпознаване и навременно сигнализиране на рискове и опасности за потребителя; Действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; Права на детето и методи за тяхната закрила и др. Логистичното осигуряване на обучението – осигуряване на оборудвана зала, на кафе–паузи и обяд за участниците ще бъде извършено от ръководителя на проекта. Провеждането на обучение ще създаде условия за лицата от целевата група да развиват и запазят мотивация си за предоставяне на услуги в домашна среда; да получат базово ниво на компетентност за изпълнение на задълженията, както и получаване на специфични умения и компетентности за адекватна самооценка на възможностите. Д 2.2. Подкрепа и консултиране В рамките на тази поддейност се предвижда провеждане на консултиране и подкрепа на лица от целевата група, наети като персонал на Звеното. Консултирането ще се извършва по два часа месечно, след старта на предоставяне на услугите. Ангажиран с извършване на тази дейност ще бъде наетия външен експерт – консултант. Консултациите ще се провеждат в рамките на два часа месечно по график и предварителна заявка на лицата от целевата група, при възникнала необходимост и по препоръка на екипа по проекта, като резултат от извършен мониторинг върху качеството на работата им и междуличностната комуникация с потребителите на услугите. Консултирането ще засегне конкретни проблеми и ситуации, свързани с предоставяне на услугите. Ръководителят на екипа за управление ще бъде ангажиран с дейността по избора на експертите, както и с логистичното осигуряване на обученията. Външните експерти, ще бъдат избрани след провеждане процедура съгласно изискванията на ЗОП, при ясни критерии и прозрачност на избора. Предвид риска да не се явят достатъчно подготвени местни кадри в проекта е предвидена възможност /командировки/ за наемане на специалисти извън община Г. Делчев.
Дейност 3: Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители на услугите на Звеното Дейността включва две поддейности: Д 3.1. Информиране и консултиране на кандидат-потребителите: Процеса на информиране и консултиране на лицата от целевите групи за възможността да ползват услуги в домашна среда и изискванията за участие в проекта включва: • провеждане на информационни събития – пресконференция в началото на проекта; • разпространение на информация за възможностите на проекта чрез местните медии и сайта на община Г. Делчев; • индивидуални срещи и разговори за разясняване естеството на услугите, възможностите и ограниченията за ползването им и критериите за включване в проекта. Ангажирани с тази дейност са основно ръководителя и координатора на проекта. Д 3.2. Подбор на потребителите на услугите: Подборът ще се извърши от заявилите желание нуждаещите се лица, представители на следните целеви групи: • лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване /включително и деца/; • възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще бъде реализиран съгласно Методиката за извършване на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет, утвърдена и приложена в проект „Подкрепа за достоен живот”. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Процедурата по подбор ще премине през няколко етапа: 1. Подаване на заявление от лицата, които желаят да бъдат включени в проекта. 2. Създаване на лично досие за всеки кандидат депозирал заявление, в което се съхраняват подадените документи. 3. Извършване на оценка на потребностите на кандидатите за потребители. Индивидуалната оценката ще се извърши от определените специалисти от териториалната дирекция „Социално подпомагане” съгласно утвърдената от финансиращата програма методология. Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/ или на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. 4. Заседание на Комисията за оценка и подбор в общината. След проучване на получените от оценителите личните досиета на кандидатите за потребители и попълнените карти за оценка комисията изготвя протокол и се произнася с Решение по оценка на потребностите и определянето на индивидуален месечен бюджет за всеки кандидат-потребител. Комисията изготвя списък с резултатите от оценката и подбора на кандидатите за потребители, подредени по низходящ ред на оценката, в който ясно е отбелязано кои са одобрените за включване в услугата на съответния етап. 5. На одобрените за потребители на услугата се връчват уведомителни писма с информация за определения им индивидуален месечен бюджет и последващите процедури. 6. Екипът по проекта организира срещи между всеки класиран за включване кандидат за потребител и одобреното лице, предоставящо услуги съобразно изразените предпочитания на потребителя и/или лицето. Резултатите от проведените срещи се отразяват в протокол. 7. Сключване на договор със съответния потребител, в който са регламентирани правата и задълженията на страните по договора, както и индивидуалния месечен бюджет.
Дейност 4: Функциониране на Звеното за услуги в домашна среда Дейността включва разработване и окомплектоване на работна документация – лични досиета на наетите лица, процедури и правилници за функциониране, тарифа за размера на таксите и начина на събирането им, инструктажи и др. изискуеми документи, съгласно спецификата на дейността на Звеното. Организирането, координирането и провеждането на дейностите на Звеното за услуги в домашна среда ще се извършва от директора на структура „Домашен социален патронаж” в гр. Гоце Делчев. Офисът на Звеното за услуги ще бъде ситуиран в сградата на Общинска администрация, в помещенията на „Домашен социален патронаж”. За съхранението и архивирането на работната документация ще бъде закупен офис шкаф. Освен директното управление на персонала, директора на „Домашен социален патронаж” ще има и задача да контактува с потенциални потребители на услугите като проучва възможностите им за включване през периода на проекта. Звеното ще предоставя на услуги в домашна среда, чието съдържание е разписано в рамките на финансираща програма и включва: Извършване на дейности за лична помощ на нуждаещи се лица: • помощ при поддържане на лична хигиена; • помощ при обличане и събличане; • помощ при хранене; • помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; • помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги; • придружаване до детско, учебно, болнично заведение или месторабота и др. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности на нуждаещи се лица: • Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и други; • Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата; • Извършване и/ или съдействие за дребни битови ремонти; • Помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и други; • Приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. Изброените дейности се прилагат според индивидуалните потребности на всеки потребител. През целия период на функциониране на Звеното ще бъде осъществяван мониторинг върху качеството на работа на наетите лица. Това ще извършва от директора на „Домашен социален патронаж” (който е и ръководител на проекта) посредством директен контрол на работното място, разговори с наетото лице, разговори и анкети за обратна връзка от потребителите на услугите. Мониторинг ще извършва и координатора от екипа за управление на проекта, посредством посещения на място. По този начин не само ще се гарантира качество на предлаганите услуги, но и ще се влияе на процеса на развитие и усъвършенстване на професионални умения на наетите лица.
Дейност 5: Популяризиране на проекта и възможностите на Звеното за услуги в домашна среда Ще бъде изработена и поставена (в Общинска администрация – гр. Г. Делчев) информационна табела за проекта и финансиращата програма. Ще бъдат проведени 2 пресконференции - в началото и в края на проекта. Освен медии на събитията ще бъдат поканени представители от всички заинтересовани страни и представители на целевите групи по проекта, с цел популяризиране на възможностите на новосъздаденото звено за услуги и изпълнението на проекта. В определено време, всеки работен ден, представител на екипа по изпълнение на проекта ще бъде на разположение за личен разговор с лица заинтересовани от участие в проекта. Проектът и предлаганите услуги в Звеното ще бъдат представени чрез публикации и информация в местния и регионален печат /2 бр./, по Общинското радио /4 бр./, местна телевизия /2 бр./. На интернет страницата на общината ще се подържат актуални текстове относно изпълнението на проекта. По този начин ще бъдат информирани максимален брой хора и ще се спазят изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Дейност 6: Организация и управление на проекта Общият подход за реализиране на тази дейност се базира на методика за управление на проекти и включва няколко основни процеса: 1. Организация и управление на проектния екип – целта на този процес е да се организира проектен екип, който да изпълнява заложените дейности в проекта с необходимото качество, гарантиращо постигане на заложените резултати и цели. При стартирането на проекта ще се назначи екип за организация на проекта в съответствие с описаните роли и задължения. 2. Управление на комуникацията - целта на този процес е да се изгради единна система за предаване на информация между участниците в екипа за управление, целевите групи и заинтересованите страни. При стартиране на проекта ще се проведе първоначална среща, на която ще бъдат разпределени задълженията и отговорностите и ще бъдат съставени длъжностните характеристики на всеки от екипа. Ежемесечно ще се провежда минимум по една проектна среща с цел проследяване изпълнението на планираните дейности и постигане на заложените резултати. 3. Управление на документацията и отчетността – ще бъдат определени методи за документиране и архивиране на проектната документация, с които да се гарантира точното документиране и съхранение на информацията, касаеща проекта. „ 4. Управление на разходите – целта на този процес е събиране и обработване на точна и редовна счетоводна документация, отразяваща изпълнението на проекта. 5. Осигуряване на качеството и контрол на работата по проекта и проектните резултати – процеса включва сравняване на постигнатите резултати с планираните такива и с индикаторите за успех. Това сравняване ще се извършва по време на изпълнение на дейностите, като при установяване на несъответствия между планираното и постигнатото качество ще се предприемат действия за подобряване на качеството на проектните резултати. Екипът за управление на проекта ще отчита своята дейност на ежемесечните срещи. С правилното разпределение на ангажиментите ще постигне ефективно и навременно изпълнение на дейностите в проекта и успешното му приключване в планирания срок, според планирания бюджет, и с постигане на набелязаните цели и резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 245 194 BGN
Общ бюджет: 239 391 BGN
БФП: 239 391 BGN
Общо изплатени средства: 236 627 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 239 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 128 957 BGN
2014 107 670 BGN
2015 0 BGN
236 627 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 203 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 109 613 BGN
2014 91 520 BGN
2015 0 BGN
201 133 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 343 BGN
2014 16 151 BGN
2015 0 BGN
35 494 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз