Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.06-0021-C0001
Номер на проект: 11-13-21
Наименование: Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 30.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за ефективно прилагане, наблюдение и координиране изпълнението на политиката за младежта в страната с цел постигане развитието на модерно и благоденстващо общество.
Дейности: Дейност 5: Осъществяване на оценка на въздействието върху младите хора в страната от изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010-2020) Предвидената оценка на въздействието на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) цели да оцени въздействията и върху състоянието на младите хора от 15 до 29 г. след първите години от прилагането и поради голямата динамика на външните фактори в средата. Резултатите от оценката ще бъдат използвани за верифициране на приоритетите, целите и мерките на стратегията с цел постигане на търсения ефект върху целевата група. За целта оценката ще идентифицира и анализира напредъка/изоставането на целевата група по дефинираните девет приоритети области по отношение на: икономическата реализация и кариерно развитие на младите хора, младежкото участие, младежката мобилност, достъпът до услуги, здравословния начин на живот и превенцията на престъпността сред младите хора в страната, реализирането на младите хора в малките населени места и социалното включване на младите хора в неравностойно положение. За нуждите на оценката ще се осъществи национално представително проучване, което да гарантира достоверност на резултатите. Предвижда се оценката да обхване чрез анкетиране не по-малко от 1500 представители на младите хора във възрастовите групи – 15-18 г., 19-24 г. и 25–29 г., за да се отчетат по-точно резултатите/последствията от изпълнението й. Предвижда се да бъдат организирани и 6 фокус групи, по една във всеки регион за планиране, като във всяка фокус група трябва да има представители на трите възрастови категории, както и млади хора от големи и малки градове и села. В групите ще бъдат обсъдени различни аспекти от състоянието на младите хора в страната. На базата на получените резултати ще се направи анализ на въздействието от изпълнението на стратегическия документ, на дефинираните цели и мерки в него, и на начина на осъществяването им. Анализът и направените изводи и препоръки ще бъдат представени в подробен доклад по оценката за въздействие. Резултатите от проучването ще бъдат представени и дискутирани на предвидената национална среща с представители на целевите групи по проекта в дейност 4, както и на заключителната конференция по проекта за представяне на резултатите от него.
Дейност 4: Създаване и въвеждане на механизъм за координация, наблюдение и отчитане на изпълнението на националната политиката за младежта Дейността предвижда изпълнението на три основни поддейности: 1. Механизъм за координация изпълнението на националната стратегия за младежта 2010 – 2010 г. 1.1 Провеждане на срещи с представители на целевите групи по проекта и обществени консултации с представители на общински и областни администрации и младежки лидери за обсъждане и създаване на механизъм за координация и наблюдение на изпълнението на политики за младежта Предвижда се провеждането на 1 среща на национално ниво с представители на държавните институции(столицата) и 6 срещи в 6-те планови региони в страната. Планирано е срещите да са с продължителност 2 дни, като във всяка среща се очаква участието на максимум до 40 представители на целевите групи и заинтересовани страни от проекта. На срещите ще бъдат представени и обсъдени доклада от проучването на добрите практики на механизми за наблюдение на изпълнението на политики за младежта в поне две страни членки на ЕС, както и националните стратегически документи в областта на младежта (Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г., План за действие за изпълнение на Националната стратегия за младежта, Национална програма за младежта (2011-2015). За обезпечаване на нормалното и ефективно протичане на срещите ще бъдат използвани по двама модератори за всяка среща. 1.2 Разработване и въвеждане на механизъм за координация и наблюдение на изпълнението на националната политиката за младежта. Резултатите от обсъждането ще бъдат обобщени и представени на национална двудневна среща с представители на целевите групи и заинтересовани страни по проекта. На срещата ще се представят и резултатите от дейностите за оценка на въздействието върху младите хора в страната от осъществяване на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. (дейност 5) и анализа на състоянието на младежката работа в страната (дейност 4, т.3). Планира се в срещата да вземат участие 60 участници, като общините могат да бъдат представени от НСОРБ, а заинтересованите страни от национално представени организации и Националния младежки форум. Участниците в срещата ще дискутират и дефинират подходящ механизъм за координация и наблюдение на изпълнението на политиката за младежта. Предвижда се разработване на правилник за прилагане на избрания механизъм за координация от екипа по проекта. Правилникът ще бъде одобрен от министъра на образованието, младежта и науката. Екипът на проекта ще организира въвеждането на механизма за координация и наблюдение на изпълнението на политиката за младежта и неговото прилагане и след приключване на дейностите по настоящия проект. 2. Система за наблюдение и отчитане на изпълнението Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. Системата ще отрази конкретните дейности по отчитане постигането на целите и приоритетите чрез определените индикатори, организацията и методите на изпълнение, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на национално ниво. Индикаторите за измерване ще бъдат представени ясно и точно, като ще бъде описана същността им, начините на измерване, честотата на тяхното отчитане, корективни действия при необходимост и др. Те ще бъдат структурирани в единна система. При разработването системата ще бъде търсено съответствие със системата за наблюдение и отчитане на изпълнението на Националния план за развитие на Р България (2007-2013). Дейността ще бъде изпълнена съвместно с експерти от Националния статистически институт (НСИ), които са специалисти методолози в конкретната тематична област. 3. Анализ на състоянието на младежката работа в страната За да се прецизира изготвянето на системата за наблюдение и отчитане на изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) проектът предвижда осъществяване на национално представително проучване на организациите, предоставящи услуги на младите хора в страната и на специалистите, работещи в сектора, като едни от основните изпълнители и индикатори за наблюдение по Националната стратегия за младежта (2010 -2020). В резултат на проучването ще се направи анализ на проблемите и нуждите в сектора, което ще подпомогне процеса на разработване на политики и инструменти за подкрепа на сектора в процеса на предоставяне на качествени и достъпни услуги на младите хора в страната. Анализът и направените изводи и препоръки ще бъдат представени в подробен доклад.
Дейност 7: Информация и публичност на проекта Дейността предвижда реализиране на мерки за информация и публичност, съгласно изискванията на Регламент на Съвета (ЕО) No.1083/2006 и на Регламент на ЕК No.1828/2006. Всички информационни материали ще съдържат реквизитите съгласно изискванията на мерките за информация и публичност по Приложения 13 към Насоките за кандидатстване по настоящата схема. Провеждане на 2 пресконференции (начална и заключителна). Началната пресконференция ще представи целите и дейностите на проекта, а финалната ще обобщи постигнатите резултати от проекта. В пресконференциите ще участват минимум 60 представители на водещата организация, заинтересовани страни и медиите. 10 публикации в медиите: Ще бъдат изготвени 10 информационни материала, които ще бъдат отпечатани в национални и регионални издания. Така информацията ще достигне до максимален брой хора – преки и косвени бенефициенти. 200 бр. плакати, 1 транспарант и 3 бр. постоянни обяснителни табели за популяризиране на проекта и срещите с целевата група и заинтересованите страни по проекта; 500 бр. промо-пакети (папка, бележник, химикалка, подложка за мишка, фанелка, USB-устройство) за нуждите на провеждане предвидените срещи в дейност 4; обществените консултации и популяризиране на проекта; Изработка на 1000 броя информационни брошури, предназначени да запознаят заинтересованите страни с целите, дейностите и планираните за постигане резултати по проекта.
Дейност 8: Одит на проекта Външната оценка ще одитира изпълнението на проекта в съответствие с принципите за прозрачност, обективност, високото качество, ефективност и добро финансово управление при реализиране на дейностите за постигане на заложените резултати по проекта. Одитът ще бъде извършен от фирма, вече избрана с открита процедура по ЗОП от МОМН. Предвижда се използването на канцеларски материали предвид характера на дейността.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността обхваща организирането, управлението, мониторинга и отчитането на дейностите по проекта, като се предвиждат следните дейности: 1. Срещи за координация на екипа (мин. веднъж месечно, а при необходимост и по-често) за : • съставяне на подробни месечни планове за реализация на проекта; • обсъждане на дейностите и осъществяване на координация, вътрешен мониторинг и контрол при изпълнението на проекта; • планиране на срещите и координацията с партньора по проекта; • отчитане на постигнатите до момента индикатори, преките и непреки резултати и подготовката на отчетите по проекта (когато е приложимо) 1. Координация с партньора за обсъждане подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта; 2. Мониторинг За обезпечаване изпълнението на проекта ще бъдат разработени функционални характеристики на членовете на екипа, система за наблюдение на индикаторите по проекта и програма за превенция на риска. Ще се осъществява текущ и периодичен мониторинг на базата на приетите подробни месечни планове за изпълнение на дейностите. Екипът за управление на проекта ще ръководи, контролира и наблюдава процеса по изпълнение на дейностите по проекта. При възникване на проблеми своевременно ще се уведомява и търси съдействието на Управляващия орган. Отговорности по мониторинга ще бъдат възложени на Ръководителя на проекта. 3. Изготвяне и изпращане на технически доклади и финансови отчети и искания за междинни плащания. С всяко искане за междинно плащане екипът по управление на проекта ще изготвя и предава технически доклади и финансови отчети по изпълнението на дейностите по проекта през целия период на изпълнение на проекта. В края на изпълнение на проекта той ще подготви окончателен технически доклад и финансов отчет. Цялостната процедура по отчитане работата по проекта ще бъде съобразена с изискванията по договора с УО.
Дейност 6: Разработване на мерки за популяризиране на младежката политика Дейността предвижда изпълнението на две под-дейност като: 1. Развиване на национална информационна-система за младежта, която се предвижда да бъде осъществено чрез: 1.1 Създаване и популяризиране на единна търсачка за различните информационни страници на държавните институции, насочени към младите хора в страната Дейността предвижда създаването на обща страница на съществуващите официални електронни източници на информация като младежкия портал към дирекция „Младеж”, страницата на Eurodesk и на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” (НЦЕМПИ). С предвидената дейност се търси улесняване на достъпа на младите хора и по-доброто организиране на потока на информация по младежките въпроси в страната. Това ще повиши качеството на информационната услуга и ще насочи вниманието на младите хора към информация, която до този момент е била извън полезрението им. За нуждите на изпълнение на дейността ще бъде проведена процедура за избор на външен изпълнител. Дейността предвижда популяризиране на единната търсачка чрез електронни медии, като например най-слушаните национални ефирни радиа – „БГ Радио“, „Дарик“, „FM+“, „Enjoy“, „Fresh“ др. Предвиждат се минимум 50 платени съобщения в посочените медии. 1.2 Разработване на тримесечен електронен информационен бюлетин за информиране на младите хора в страната с актуална информация за младежкия сектор по приоритетни за младите хора теми. Предвижда се създаването на 4 тримесечни електронни бюлетини в обем минимум 20 стандартни страници, които да третират различни важни теми за младите хора в страната като професионално ориентиране и младежка заетост; младежко участие в демократичния живот; здравословен живот и участие на младите хора в инициативи за превенция на зависимости; доброволчеството сред младите хора в страната. За разработване на бюлетините ще бъдат привлечени 16 външни експерти с експертиза в областта на младежката работа по предвидените теми в страната (по 4 експерти по всяка от предвидените теми). Предвижда се за нуждите на изданията да бъде привлечен и експерт – коректор и редактор на текстове. 2. Разработване и разпространение на информационни материали (тематични филми и печатни материали) за прилагане на националната политика за младежта 2.1 Изработване и излъчване на тематични филми в областта на младежката политика Дейността предвижда създаването на пет тематични филми с продължителност до 15 минути в областта на националната младежка политика като: младежки услуги; младежко доброволчеството; младежка работа; мобилност на младите хора и участие на младите хора в демократичния живот. Ще бъде създаде и кратък спот за всеки от филмитe с продължителност до 3 минути. Проектът предвижда изработването на 500 броя електронни носители (DVD) на филма (по 100 за всеки филм). Спотовете ще бъдат излъчени в две ефирни телевизии, Канал 1 и btv (30 излъчвания на 5-те филмови спотове). 2.2 Изработване и разпространение на книжка за стратегическите документи в областта на младежката политика Предвижда се отпечатването на 1000 бр. (обем 50 страници, 4х4 цвята) информационни материали за националните стратегически документи в областта на младежката политика (национална стратегия, национална програма за младежта и др.). Печатните материали ще бъдат разпространени по време на предвидените в дейност 4 срещи с целевите групи и заинтересованите страни по проекта, както и на заключителната конференция по проекта. 2.3 Отпечатване и разпространение на резултатите от анализа на младежката работа в страната и оценката на въздействие върху целевите групи от изпълнението на Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. Предвижда се отпечатването на един общ документ, съдържат резултатите и изводите от двата доклада за оценката за въздействие и анализа на състоянието на младежката работа в страната. Документът ще бъде отпечатан в обем 1000 броя (обем 50 страници, 4х4 цвята). Документът ще бъде разпространен по време на предвидените в дейност 4 срещи с целевите групи и заинтересованите страни по проекта, както и на заключителната конференция по проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги Дейността включва подготовката и провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги за изпълнение на дейностите по: - Осъществяване на оценка на въздействието върху целевите групи от реализирането на Националната стратегия за младежта (2010-2020) ; - Анализ на състоянието на младежката работа в страната; - Разработване на мерки за популяризиране на младежката политика и на дейностите по проекта; - Информираност и публичност на проекта. Тръжни процедури ще бъдат подготвени и за избор на изпълнител на дейностите за оказване на логистични услуги по организацията и провеждането на дейностите в проекта. Предвиденият по проекта одит също ще изисква избор на изпълнител за тази дейност. Изборът на вида процедура и провеждането им ще бъдат стриктно съобразено с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Наредбата за малки обществени поръчки.
Дейност 3: Проучване на добри практики за координиране, наблюдение и отчитане на изпълнението на политиката за младежта в държави-членки на ЕС Дейността цели запознаване с добри практики на две страни-членки на ЕС в областта на междуведомствената координация в процеса на координиране, наблюдение и отчитане на изпълнение на национална политика за младежта. Дейността включва: идентифициране на двете страни с добри практики, две работни 5-дневни посещения на 8 представители на бенефициента и целевите групи за детайлно запознаване с практиките на място, обобщаване на проучения опит за партньорство между институциите за координиране, наблюдение и отчитане на изпълнението на политиката за младежта. Предвижда се също обмен на информация, материали и документи, превод и разглеждането им в контекста на спецификите на българската политика за младежта и начина и на прилагане. В резултат на проучването ще бъде изготвен доклад със сравнителен анализ на добрите практики в двете страни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 344 509 BGN
Общ бюджет: 271 294 BGN
БФП: 271 294 BGN
Общо изплатени средства: 68 901 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 271 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 901 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 901 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 566 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 566 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 694 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 335 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 335 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 2 Брой създадени и въведени механизми за интер- и интраинституционална координация и консултация между административните структури и заинтересованите страни
Индикатор 3 Брой създадени и функциониращи бази данни, регистри и др.
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой месечни планове
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой функционални характеристики
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой договори с членовете на екипа
Индикатор 7 По Дейност 1 - Брой срещи с екипа
Индикатор 8 По Дейност 1 - Брой изготвена Система за отчитане на индикаторите по поректа
Индикатор 9 По Дейност 1 - Брой разработена Програма за управление на риска
Индикатор 10 По Дейност 1 - Брой отчети по проекта
Индикатор 11 По Дейност 2 - Брой тръжни процедури по проекта
Индикатор 12 По Дейност 2 - Брой избрани външни изпълнители
Индикатор 13 По Дейност 3 - Брой реализирани проучвания
Индикатор 14 По Дейност 3 - Брой аналитичен доклад
Индикатор 15 По Дейност 3 - Брой представители на целевите групи с повишени знания на база проучване и запознаване с конкретни практики
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой проведени срещи
Индикатор 17 По Дейност 4 - Брой разработен механизъм и правилник за прилагането му
Индикатор 18 По Дейност 4 - Броя доклад за анализ на състоянието на младежката работа
Индикатор 19 По Дейност 4 - Брой разработена система за наблюдение и отчитане на политиката за младежта
Индикатор 20 По Дейност 5 - Брой осъществена оценка на въздействието
Индикатор 21 По Дейност 6 - Брой единна интернет търсачка
Индикатор 22 По Дейност 6 - Брой електронни бюлетини
Индикатор 23 По Дейност 6 - Брой тематични филми с младежка тематика
Индикатор 24 По Дейност 6 - Брой спотове с младежка тематика
Индикатор 25 По Дейност 6 - Брой излъчвания на тематични филми и спотове
Индикатор 26 По Дейност 6 - Брой книги с информационни материали
Индикатор 27 По Дейност 6 - Броя електронни носители (DVD) на филма
Индикатор 28 По Дейност 7 - Бр. проведени пресконференции по пр. предложение
Индикатор 29 По Дейност 7 - Бр. разпространени прессъобщения по пр. предложение
Индикатор 30 По Дейност 7 - Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали на МОМН по проекта
Индикатор 31 По Дейност 7 - Бр. отпечатани и разпространени брошури с информация за проекта
Индикатор 32 По Дейност 7 - Разпространени плакати на проекта
Индикатор 33 По Дейност 7 - Разпространени промоционални пакети
Индикатор 34 По Дейност 8 - Брой одитни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз