Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.03-0004-C0001
Номер на проект: 12-32-4
Наименование: Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане на оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции
Бенефициент: Патентно ведомство на Република България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2012
Начална дата: 23.11.2012
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е осигуряване на по-високо качество на административното обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции, чрез създаване на единна потребителска среда за електронно заявяване на обекти на индустриална собственост – изобретения, полезни модели, марки, географски означения, промишлени дизайни, нови сортове растения и породи животни и поддържане на електронни държавни регистри.
Дейности: 1. Аналитични дейности и изготвяне на спецификации: Анализ на съществуващата ситуация по отношение на налични системи, оперативна съвместимост, информационна сигурност и изисквания по отношение на Закона за достъп до пространствени данни; анализ на а
2. Изграждане на единна информационно-комуникационна среда: • Внедряване и надграждане на специализирана система „IPAS”, безвъзмездно предоставена от СОИС, за администриране на обектите на индустриална собственост; • Интегриране към IPAS на специал
3. Подготовка на нормативни документи и практически ръководства: въз основа на резултата от аналитичните дейности – разработка на правила, методики, наръчници и техническа документация и при необходимост – проекти за нови нормативни актове или за изм
4. Провеждане на съпътстващи обучения за работа с единната информационно-комуникационна среда и административните услуги, предоставяни он-лайн, както и на служителите, които ще поддържат системата.
5. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейности 1, 2, 3 и 4.
6. Информация и публичност: планиране и провеждане на информационни кампании, семинари и проучвания на общественото мнение относно дейностите, които са предмет на анализ и подобряване в рамките на проекта.
7. Одит: Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта и изготвяне на одиторски доклад.
8. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен к
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Одит Консулт - Б" ЕООД
"Ай Пи Дивелопмънт" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 556 580 BGN
Общ бюджет: 533 142 BGN
БФП: 533 142 BGN
Общо изплатени средства: 533 142 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 533 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 111 316 BGN
2014 421 826 BGN
2015 0 BGN
533 142 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 453 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 94 619 BGN
2014 358 552 BGN
2015 0 BGN
453 170 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 697 BGN
2014 63 274 BGN
2015 0 BGN
79 971 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) 1 доклад от анализите
Индикатор 3 (Д) 1 бр. внедрена специализирана система IPAS;
Индикатор 4 (Д) 1 бр. надградена специализирана система IPAS;
Индикатор 5 (Д) 1 бр. интегриран към IPAS специализиран модул за предоставяне на електронни административни услуги, безвъзмездно предоставени от и внедрени със съдействието на ОХВП;
Индикатор 6 (Д) 1 бр. разработен и внедрен модул за електронно заявяване на изобретения и полезни модели по национален ред към специализираната система e-OLF;
Индикатор 7 (Д) 1 бр. интегриран към IPAS новоразработен модул за електронно заявяване на изобретения и полезни модели по национален ред;
Индикатор 8 (Д) 1 бр. разработен софтуерен модул за поддържане на държавните регистри на обектите на индустриална собственост;
Индикатор 9 (Д) 1 бр. създадена единна потребителска среда за електронно заявяване на обекти на индустриална собственост чрез внедряване и интеграция на софтуер за Единен портал („Common Gateway”), безвъзмездно предоставен от ОХВП; Разработени и внедрени 3 бр. електр
Индикатор 10 (Д) 3 бр. разработени утвърдени и внедрени процедурни наръчници за изпълнение на дейностите звената, отговорни за приемане на заявките за регистрация, отделните фази на обработка, съхранение на информацията и предоставяне на информационни услуги във връзк
Индикатор 11 (Д) 1 бр. разработена техническа спецификация
Индикатор 12 (Д) Обучени и подготвени 30 служители за работа с всички компоненти на новоизградената информационно-комуникационна среда
Индикатор 13 (Д) 2 проведени обучения 50 % жени
Индикатор 14 (Д) 1 бр. изготвени пакети на тръжна документация за обществена поръчка(и).
Индикатор 15 (Д) 1 бр. успешно проведени процедури – избрани изпълнители.
Индикатор 16 (Д) Публикувани 2 прессъобщения в печатни и електронни медии и на Интернет страницата на Ведомството.
Индикатор 17 (Д) Проведени 2 пресконференции при стартиране и завършване на проекта за представяне на целите и резултатите.
Индикатор 18 (Д) Проведен 1 информационен ден за целевите групи на проекта.
Индикатор 19 (Д) Изработени и разпространени 2000 брошури с информация за целите на оперативната програма, целите и дейностите по проекта, приноса на финансиращата институция и на ЕСФ
Индикатор 20 (Д) Окончателен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз