Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0146-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Качествен живот в общността”
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще се създаде Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. Ще бъдат подбрани, обучени и назначени 35 домашни санитари, които оптимално да задоволят потребностите на лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на почасови иновативни социални услуги, на база индивидуалните планове за грижи, съобразени с оценките на потребностите. Работата им ще се координира от специалнист в социалната услуга.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Определяне на екипа на проекта. Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта. Провеждане на работна среща за определяне на задълженията на екипа. Осигуряване на офис консумативи и канцеларски материали за администрирането на проекта. Създаване на вътрешна система за контрол и мониторинг. Изготвяне на график за тръжните процедури. Подготовка по стартиране на процедурите по ЗОП. Извършване на външен одит.
Дейност 2: Създаване на Звено за услуги в домашна среда Определяне на общинско помещение за звено със заповед на кмета. пред звеното ще се постави банер на стойка, а в офиса на звеното поставки за брошури. Осигуряване, доставка и монтаж на необходимото оборудване и обзавеждане на помещението за оптимално функциониране на звеното. Доставка на: компютърна конфигурация-1бр, мултифункционално устройство–1бр.,шредер–1бр. бюро–2бр.,сектор-1бр.,офис стол-2бр.,стелаж–1бр., стелаж с врати–2бр.,помощен контейнер–2бр., закачалка–1бр.,стол посетителски–4бр., разклонител – 1бр.,телефон–1бр., метален кардекс–1бр.,калкулатор – 1 бр.,чанта за документи– 1 бр., кошче – 1 бр., коркова дъска – 1бр.,поставка за брошури – 1бр.,шкаф за мултифункционално устройство–1бр. Назначаване на специалист в Звеното. Извършване на подбор от комисия, определена със заповед. Тя ще работи по следната процедура: Изготвяне на длъжностна характеристика; Определяне на критерии за подбор; Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; Провеждане на интервю; Избор на кандидат; Сключване на договор; Назначаване и инструктаж. Осигуряване на доставка на материали и консумативи за звеното – хартия ксероксна, тонер касети, PVC папки, класьори, химикали, моливи, гупи. острилки, джобове, перфоратор, телбод, телчета, кламери, тетрадки, коректори, индекси за маркиране, цветна хартия А4, тиксо, кубчета и др.необходими за звеното.
Дейност 3.1: Набиране, подбор и назначаване на домашни санитари. 3.2. Осигуряване на материали, свързани с предоставянето на услугата. По 3.1.Набирането и подборът ще се извърши от Комисия по подбор, определена със заповед на Кмета, в съответствие с българското трудово и антидискриминационно законодателство за осигуряване защита на потребителите, спазваки хоризонталния принцип на подкрепа от ЕСФ – равенство между половете и недопускане на дискриминация. Екипът по подбор ще работи по следната процедура: Разработване на процедура и определяне на критерии за подбор; Публикуване на обява в регионални медии и сайта на общината, в Дирекция „Бюро по труда”; Разглеждане на документите и провеждане на интервюта с цел установяване на мотивацията и нагласата за работа на кандидатите; Извършване на подбор; Класиране на кандидатите в низходящ ред; Създаване на банка „Домашни санитари”; Назначаване и инструктаж. В хода на социалната услуга при отсъствие на домашен санитар за повече от една седмица доставчикът сключва договор с лице от банката „Домашни санитари”, което да замества титуляра в срока на отсъствие. Така се осигурява непрекъснатост на социалната услуга, която ще се договори с потребителя. По 3.2. Осигуряване на материали на домашните санитари за предоставяне на услугите в дома, които включват: лятно и зимно работно облекло, работни чехли, работни обувки, медицински маски , домакински ръкавици, елеци.
Дейност 4.1.: Разработване на план за обучение и развитие. 4.2. Провеждане на въвеждащо и надграждащи обучения. Провеждане на въвеждащото и надграждащите обучения съгласно методиките за предоставяне на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. По 4.1: Изготвяне на план за обучение и развитие на домашните санитари включващ: анализ на нуждите от обучения, разработване на време график и план за обучение, провеждане на обучение. По 4.2: Провеждане на въвеждащото обучение в групов формат, но не повече от 20 души, насочено към придобиване на практическите умения за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслучване. Продължителносттъ на въвеждащото обучение е четири дни и е насочено към одобрените от Комисията за подбор лица за домашни санитари, които не са преминали курс на въвеждащо обучение по други проекти и програми. Провеждане ан обучението от наети за целта двама външни обучители, експерти – практици в съответната област, с професионален опит в социалната работа и социалните услуги за посочените целеви групи, обект на проекта. Обучението включва следните теми: Общи познания за домашните грижи и за необходимите умения; Основни задължения на домашните санитари; Специфика на грижите за възрастни хора и лица с увреждания; Методики за предоставяне на услугата „Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Личен асистент”; Етични стандарти в работата на помагащите професии; Здравословни и безопасни условия на труд; Процедури за осигуряване на качество на услугата и мониторинг, Разпознаване и навременно сигнализиране на рискове и опасности за потребителя, както и за нововъзникнали потребности; Умения за предоставяне на подкрепа, изискваща физически контакт; Провеждане на 4 еднодневни надграждащи обучения на домашните санитари. Те ще се провеждат от двама обучители с необходимите опит и познания, свързани с предоставянето на социални услуги в общността. Темите на надграждащите обучения ще се определят на база анализ, извършен чрез анкетни карти, раздадени по време на консултации, установени пропуски при предоставяне на услугата по време на мониторинг, както и въпроси възникнали по време на консултации. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. За обученията ще бъат осигурени флипчарт, проектор, екран, рекламни папки, химикали, блок-нот, кетеринг, пътни за участниците в обученията.
Дейност 5. 5.1.Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на социални услуги. 5.2. Сключване на договори. По 5.1. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще се извърши съгласно Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема „Помощ в дома”. Ще се публикува обява в местен вестник, сайта на общината, пред общинска администрация, дирекция „Социално подпомагане” и кметства. Приемането и регистрацията на заявления ще се извършва от екипа на проекта. На всеки кандидат ще се създаде лично досие, където ще се съхраняват подадените документи. Досието на всеки регистриран случай ще се предаде за извършване на оценка на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане”. Със заповед на кмета ще се определи Комисия за подбор, която ще заседава, ще води протокол и се ще произнасе с Решение. Комисията ще изготви списък с резултатите от подбора. Списъкът ще се изложи пред общината. Ще се създаде банка „Потребители на услугата Домашен санитар”. Ще се информират всички кандидати, подали заявления с уведомителни писма. Екипа по проекта ще организира срещи с потребители и кандидатите за работа включени в банка „Домашен санитар”. Изготвя се протокол.Досиетата ще съхраняват в метален кардекс, а ненужните документи с лични данни ще бъдат унищожавани с шредер, с цел защита на лични данни. По 5.2. Общината сключва договор за предоставяне на почасови услуги с класиралия се потребител и избрания домашен санитар, като се съобразява с оценката на потребностите и желанията на потребителя.
Дейност 6.1.: Предоставяне на социални услуги и управление на риска за потребителите и домашните санитари. 6.2. Консултиране на домашни санитари и потребители на звеното. По 6.1. Въз основа на направената оценка на потребностите и индивидуалния план в зависимост от потребностите и желанията на потребителите Звеното ще предоставя следните видове почасови услуги: за лична помощ - помощ за поддържане на лична хигиена, при хранене, при вземане на лекарства, предписани от лекар, при извършването на рехабилитационни и други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение и др. за комунално – битови дейности - пазаруване, поддържане на хигиената в жилището на ползвателя, извършване или съдействие за битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. подкрепа на социалното включване - помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване по желание на потребителя, концерти, помощ при писане на писма, заявления и при подаването им до съответните институции и друга дейност изразена със социална работа с представителите на целевата група. Услугата ще се предоставя по изготвен индивидуален план за всеки потребител от специалист в социалната услуга. Планът ще е съобразен в максимално с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределение на определените часове. Индивидуалния план ще се изготви на база оценка на потребностите, както и ще се изготви оценка на риска. В индивидуалния план ще се заложат дейности за намаляне и предотвратяване на рисковете. Екипът на проекта ще разработи процедура за действие при възникване на кризисни ситуации. За всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Той ще се съхранява в дома му. Реализирането на дейноста по проверка качеството на услугата се извършва чрез посещение в дома на потребителя. В процеса на проверката ще се изследва мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получавани услуги. Резултатите от извършената проверка се попълват в специално формуляр. Екипът за управление осигурява непрекъснатост при предоставяне на услуга. За предоставяне на качествена социална услуга екипът за администриране на проекта ще разработи следните процедури: Правилник за вътрешния ред; Процедура за действие при кризисни ситуации; Инструкция, за осигуряване на защита на имуществата на потребителите и финансовите им средства; правила за достъп на домашния санитар до дома на потребителя; разписани начини за осъществяване на контакт с институции, които реагират при спешни ситуации; Инструктаж за безопасна работа на домашните санитари; Правила за осигуряване на безопасността и здравето на домашните санитари; Процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали; Процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалната услуга; Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград. За домашните санитари ще бъде осигурена трудова медицина. По 6.2. За консултилране ще бъде назначен експерт-консултант. Консултациите ще бъдат индивидуални и групови, като ще се акценттира върху методологията на работа. То ще се извършва както в звеното, така и на работните места на домашните санитари и в домовете на потребителите. След консултация, експерт, който ще изготвя и представя доклад. Консултирането ще се извършва на база подадена заявка. Консултанта ще се помещава в звеното за услуги. За посещенията в домовете на потребителите ще се осигурят командировъчни разходи. Хората трябва да бъдат стимулирани като съавтори и собственици на личните си стратегии за развитие, за да възстановяват самоувереността си, за да се чувстват сигурни и защитени в домашната си среда, подкрепяни от специалисти.
Дейност 7: Информиране и публичност Организиране и провеждане на встъпителна и заключителна конференция с представители на всички заинтересовани страни за популяризиране на проектните цели, дейности и резултати. Осигуряване на кетеринг и пътни за участниците. Провеждане на информационни кампании в 4 те микрорайона за набиране на потребители и домашни санитари. Извършване на дизайн, предпечат и печат на брошури, листовки, химикали, папки, блок-нот, моливници, ключодържатели, календари, рекламни екологични торбички от плат и щамповани рекламни тениски и шапки. Организацията на конференциите и информационните дни ще се извърши от екипа на проекта. В рамките на дейността ще бъдат извършени: 1 публикация за встъпителна конференция; 1 публикация за заключителна конференция, 1 публикация за информационните дни в микрорайоните, 1 публикация за напредъка на проекта; 1 обява за набиране на кандидати за домашни санитари, 1 обява за набиране на ползватели на услуги. Поставяне на информационна табела на входа на общината и банер пред Звеното. Закупените работни облекла ще бъдат ще бъдат щамповани и визуализирани съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 206 594 BGN
Общ бюджет: 197 656 BGN
БФП: 197 656 BGN
Общо изплатени средства: 186 537 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 197 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 318 BGN
2014 145 218 BGN
2015 0 BGN
186 537 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 168 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 121 BGN
2014 123 436 BGN
2015 0 BGN
158 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 198 BGN
2014 21 783 BGN
2015 0 BGN
27 981 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз