Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.03-0001-C0001
Номер на проект: 12-32-1
Наименование: Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите източници на енергия
Бенефициент: Агенция за устойчиво енергийно развитие
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2012
Начална дата: 21.11.2012
Дата на приключване: 21.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Гарантиране на модерно обслужване на гражданите и бизнеса в областта на възобновяемите източници на енергия (ВИE) чрез прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии и осигуряване на оперативна съвместимост
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта. Организация на дейността на екипа. Процедури по ЗОП. Наблюдение и контрол на проектните дейности и действия за превенция на рисковете за изпълнение на проекта. Отчети. (Управление на проект) Дейността ще бъде реализирана чрез следните поддейности: 1.1. Организация на дейността на екипа Ще се сформира екип, ще се назначат експерти и ще се разработи подробен и текущо актуализиран план график за действие с конкретни задачи, срокове, роли и задължения на екипа. Ще се координира работата на екипа по проекта с тази на изпълнителите на дейностите (изброени в т.1.2), които ще бъдат избрани чрез процедури по ЗОП. Всяка една от процедурите, които предстои да бъдат обявявани по ЗОП, ще се фиксира във времето, в логическата последователност на взаимно обвързаните и следващи една от друга дейности. Ще се разработи детайлен план за мониторинг и контрол на дейностите, човешките ресурси и бюджета, както и план за оценка на риска, с ясно формулирани индикатори, които да позволяват ранна диагностика на проблеми и бързи дейности за тяхната превенция. Екипът ще разработи начален доклад, който при необходимост ще актуализира и ще оптимизира предложената в проектното предложения методология. 1.2. Процедури по ЗОП Екипът ще подготви тръжна документация, включително техническо задание и методика за оценка, в съответствие с изискванията на ЗОП за четири процедури за избор на изпълнители по дейности, както следва: • Дейности 2-6 • Дейност 7 • Дейност 8 • Дейност 9 Ще се проведат четири процедури за избор на изпълнител. 1.3. Наблюдение и контрол Ще бъде разработен план за текущо наблюдение и контрол, както и оценка на междинните и крайни резултати от проекта, а също така и за анализ, оценка и превенция на риска. Екипът ще подготви първоначален доклад по проекта и ще го представи на вниманието на ръководството на АУЕР. Ще се осъществява текущо наблюдение и контрол над проектните дейности, още от подготвителната фаза, когато екипът ще разработи вътрешни процедури и правила за мониторинг на дейностите спрямо целите и резултатите, както и финансовите ресурси. Ще се подготвят междинни отчети за изпълнението на проекта съгласно изискванията на ОПАК. Ще се гарантира изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на договора по ОПАК.
Дейност 2. Анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към АУЕР в сферата на ВИЕ и информационното им обезпечаване (Анализ) Ще бъдат описани и анализирани услугите, които АУЕР предоставя в сферата на ВИЕ в момента. Ще бъдат описани, класифицирани и анализирани заявяваните услуги в сферата на ВИЕ. Ще бъде извършено сегментиране на групите потребители по различни признаци с оглед оптимизиране на процеса на предоставяне на услуги. Ще бъде направен анализ на информационното обезпечаване на текущо предоставяната и искана информация от АУЕР във връзка с ВИЕ и необходимостта от подобряване в тази сфера. Ще бъде проучен и анализиран процесът на информационно взаимодействие между АУЕР, МИЕТ, областните и общински администрации и доколко настоящите процеси осигуряват изпълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за електронното управление и наредбите към него. Ще се оценят и дефинират нуждите от промени и ще се изготвят препоръки за осигуряване на оперативна съвместимост и достъп до пространствени данни. На база на горните, ще бъде извършена оценка на несъответствието между настоящото състояние и бъдещия модел за обслужване в сферата на ВИЕ и ще се изготвят препоръки за оптимизиране на процесите и изграждане на модерна организационна среда в АУЕР и осигуряване нейното взаимодействие с регионалната и местна власт.
Дейност 3. Проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба (ЗЕВИ, ЗЕУ, ЗДПД и др.) (Оптимизиране на процеси) На базата на резултатите от предната дейност ще бъде извършено проектиране на оптимизирани административни процеси по отношение на ВИЕ в АУЕР, в МИЕТ, в областните и в общинските администрации. Ще бъдат описани информационните потоци в и между АУЕР, МИЕТ, областите и общините по отношение на информацията за разполагаемите ресурси на ЕВИ, и настоящи производители на ЕВИ, произведените и реализираните количества ЕВИ. Ще бъдат изготвени „карти” на оптимизираните административни процеси в сферата на ВИЕ за целите на подобреното административно обслужване.
Дейност 4. Изграждане на Национална информационна система за ППП на ЕВИ (Система) Дейността ще включи реализиране на следните поддейности: 4.1. Проектиране и прототипиране на Национална информационна система за ППП на ЕВИ (Проектиране) Ще бъде създаден първоначално концептуален, а в последствие детайлен проект на Националната информационна система. Ще бъде разработен прототип на системата, обхващащ ограничена функционалност и работни процеси с цел верификация и при необходимост актуализация на проекта на системата. 4.2. Доставка на базов ГИС софтуер (Доставка) Изграждането на Националната информационна система за ППП на ЕВИ е немислимо без наличието на съвременен базов ГИС софтуер. Обработката и анализът на териториално разпределените данни с помощта на този софтуер ще дадат възможност да се издигне на качествено ниво цялата разработка, а от там – и качеството на административните услуги. Ще се прилагат най-модерните решения чрез поддръжка на многослойна и сервизно ориентирана архитектура за обхващане на над 800 потребителя от цялата страна. Ето защо ще бъде доставен чрез процедура по ЗОП подходящ базов ГИС сървърен и настолен софтуер, както и актуални базови геоданни за страната. 4.3. Създаване на цифров модел на геобаза данни с ресурсите и производителите на EВИ (ГБД) Ще бъде проектирана геобаза данни за ресурсите и производителите на ЕВИ (Съгласно ЗЕВИ). Ще бъдат въведени /мигрирани наличните данни в АУЕР за гаранциите за произход. Ще бъдат създадени електронни регистри с ресурсите и производителите на енергия от ВИ и ще бъде осигурен публичен достъп до регистрите при спазване на ЗЕУ и наредбите към него. 4.4. Разработване на Национална информационна система за ППП на ЕВИ с модул за автоматизиране административните процеси във връзка с издаване на гаранции за произход, прехвърляне и отмяна на тези гаранции (Разработка) На база на оптимизираните работни процеси и информационни потоци и разработения и верифициран проект в дейност 4.1 и доставен софтуер и хардуер в дейности 4.2 и 7 ще бъде разработена Национална информационна система за ППП на ЕВИ с модул за автоматизиране административните процеси във връзка с издаване на гаранции за произход, прехвърляне и отмяна на тези гаранции в изпълнение на ЗEВИ. Системата ще осигури възможност за контрол и верификация на въвежданите данни. 4.5. Публикуване на пространствени данни (Публикуване) Чрез публикуване на данни за ресурсите и производителите на ЕВИ ще бъде осигурен достъп на гражданите и бизнеса до тях чрез Интернет на основата на геопортал. Подсистемата ще предостави възможност за навигация по картата, включване и изключване на слоеве, идентификация на обекти и справки, включително чрез посочване на определен обект и извличане на информация за него. Подсистемата ще осигури възможност и за контрол и верификация на въвежданите данни. 4.6. Внедряване на системата и съпровождане (Внедряване) Предвижда се първоначално да бъде разработен прототип на модула, обхващащ ограничена функционалност и работни процеси, с цел верификация и при необходимост актуализация на проекта на системата. След прегледа на прототипа, системата може да бъде разработена в пълен обхват. Дейността включва инсталация на модула към предвижданата Национална информационна система за ППП на ЕВИ и нейното конфигуриране, внедряване на системата и съпровождане. Системата ще бъде внедрена в АУЕР, и ще бъде проведена опитна експлоатация и съпровождане. 4.7. Виртуализация на хардуерни компютърни системи (Виртуализация) Виртуализацията ще намали необходимия ресурс като хардуерни машини, ще увеличи надеждността и uptime на системата, ще улесни административните задачи по поддръжка на операционните системи като бекъп и възстановяване, пач и ъпдейт/ъпгрейд.
Дейност 5. Въвеждане на електронни административни услуги за ВИЕ (е-Услуги) Ще бъдат реализирани електронните административни услуги - Предоставяне на информация и справки от регистри, администрирани от АУЕР Административните услуги ще включат отговор на заявления и предоставяне на информация и справки във връзка с: - Регистъра на издадените гаранции за произход - Регистъра на прехвърлените гаранции за произход - Регистъра на отменените гаранции за произход Електронните административните услуги ще бъдат реализирани на база на резултатите от направените анализ и оптимизиране на административни процеси в дейности 2 и 3. Услугите ще бъдат предоставяни от Националната информационна система за ППП на ЕВИ и ще бъдат изградени съгласно изискванията на ЗЕУ и по-специално на Наредбата за електронни административни услуги към него, Наредбите за единната среда за обмен на електронни документи и т.н. Услугите ще се предоставят чрез раздел в сайта на АУЕР.
Дейност 6. Обучение на служителите (Обучение) В рамките на дейността ще бъдат направен план за обучение за работа със системата и ще бъдат изготвени програми за обучение в съответствие с ролите и задачите по отношение на системата на АУЕР, централните, областните и общински администрации, както и нейните администратори. Ще се изготви план-програма за провеждане на обученията и ще се подготвят обучителни материали в цифров и хартиен вид. Ще бъдат обучени служители на АУЕР, централните, областните и общински администрации за работа с Националната информационна система за ППП на ЕВИ, както следва: 1. За служители на АУЕР: 3 курса на обучение: - Въведение в ГИС – 3 дневен присъствен курс за обучение на 10 бр. служители на АУЕР - Практическа работа с информационната система – 5 дневен присъствен курс за обучение на 10 бр. служители на АУЕР - Администриране на Националната информационна система за ППП на ЕВИ – 3 дневен курс за обучение на 3 бр. служители на АУЕР 2. За служители от централните, областните и общински администрации: 2 курса на обучение: - Въведение в ГИС – 3 дневен дистанционен курс за обучение за 34 бр. служители на централната администрация, 56 бр. служители на областни и 528 бр. служители на общински администрации - Практическа работа с информационната система – 3 дневен дистанционен курс на обучение за 34 бр. служители на централната администрация, за 56 бр. служители на областни и 528 бр. служители на общински администрации
Дейност 7. Доставка и монтаж на хардуерен сървър (Доставка) Надеждната работа на информационната система изисква да се осигурят 2 отделни сървъра – за базата данни, за ГИС софтуерния сървър и за уеб приложенията. Те ще бъдат със следните параметри: rackmount кутия, 2 процесора с по 4 ядра всеки, 32 GB RAM, SAS дискове и операционна система.
Дейност 8. Дейности за информация и публичност. Провеждане на информационна кампания (Публичност) Чрез провеждането на интегрирана комуникационна кампания ще бъде извършено популяризиране на новите възможности, които АУЕР предоставя на обществото за достъп до информация в сферата на ВИЕ. Интегрираната комуникационна кампания ще включва: o Изработване на Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране; o Две пресконференции – в началото и при отчитане резултатите от проекта; o Изработка и поставяне на постоянни разяснителни табели за проекта и неговите източници с формат 50/70 см; o Издаване на информационни и комуникационни материали за проекта (брошура с Формат А4, обем 4 страници, листовка с Формат А4, обем 2 страници, бюлетини с Формат А4, обем 4 страници и др.) и отразяване в тях на задължителните данни за проекта; o Изработване и разпространяване на плакат с формат 50/70 см за проекта; o В цикъл от 3 публикации (статии и интервюта) в средствата за масово осведомяване да се популяризира дейността по проекта.
Дейност 9. Одит и финален одитен доклад (Одит) Дейността е в пряко изпълнение на общата цел и на специфична цел 1 на проекта. Тя включва извършване на постоянен одит съгласно нормативните изисквания: o Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта o Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта o Изготвяне на одитни доклади
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МАП РИАЛ ДЗЗД
Пабликом ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 632 677 BGN
Общ бюджет: 589 836 BGN
БФП: 589 836 BGN
Общо изплатени средства: 589 836 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 589 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 126 535 BGN
2014 463 301 BGN
2015 0 BGN
589 836 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 501 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 107 555 BGN
2014 393 806 BGN
2015 0 BGN
501 361 BGN
В т.ч. Национално финансиране 88 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 980 BGN
2014 69 495 BGN
2015 0 BGN
88 475 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой разработени информационни системи
Индикатор 3 Брой разработени анализи/програми за развитие на националната инфраструктура за пространствена информация
Индикатор 4 По Дейност 1 - Подготвени плана
Индикатор 5 По Дейност 1 - Форми и система за наблюдение
Индикатор 6 По Дейност 1 - Първоначален, междинни и финален доклад
Индикатор 7 По Дейност 1 - Бр. тръжни документации
Индикатор 8 По Дейност 1 - Бр. сключени договори с изпълнители, избрани по ЗОП
Индикатор 9 По Дейност 2 - Подготвен доклад
Индикатор 10 По Дейност 3 - Подготвен проект
Индикатор 11 По Дейност 3 - Подготвено предложение за промяна в Наредба
Индикатор 12 По Дейност 4 - Доставен базов ГИС софтуер
Индикатор 13 По Дейност 4 - Проектирана, разработена и внедрена Национална геобазирана информационна система за ППП на ЕВИ
Индикатор 14 По Дейност 4 - Бр. публични регистри за гаранции за произход
Индикатор 15 По Дейност 5 - Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 16 По Дейност 6 - Бр. сертификати за проведено обучение
Индикатор 17 По Дейност 6 - Списък на курсисти с предоставени 13 бр. електронни материали за обучение
Индикатор 18 По Дейност 6 - Бр. сертификати за проведено дистанционно обучение
Индикатор 19 По Дейност 6 - Бр. сертификати за проведено дистанционно обучение по предложение
Индикатор 20 По Дейност 6 - Бр. сертификати за проведено дистанционно обучение по пр. предложение
Индикатор 21 По Дейност 7 - Доставен хардуерен сървър
Индикатор 22 По Дейност 8 - Бр. пресконференции в началото и при отчитане на резултатите от проекта
Индикатор 23 По Дейност 8 - Бр. Интернет банер
Индикатор 24 По Дейност 8 - Бр. разяснителни табели
Индикатор 25 По Дейност 8 - Бр. брошури
Индикатор 26 По Дейност 8 - Бр. листовки
Индикатор 27 По Дейност 8 - Бр. бюлетини
Индикатор 28 По Дейност 8 - Бр. плакати
Индикатор 29 По Дейност 8 - Бр. публикации
Индикатор 30 По Дейност 9 - Представени доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз