Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Взаимопомощ
Бенефициент: Община Павел Баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Павел баня
Описание
Описание на проекта: Съчетано почасово предоставяне на социални услуги, в домашна среда , специално насочени към лица изпаднали в неравностойно положение поради ограничения или невъзможност за самообслужване. Услугите ще се предоставят от безработни лица в трудоспособна възраст, обучени да задоволяват специфичните потребности на потребителите в съответствие с техните предпочитания, те ще бъдат назначени по трудов договор към Звено за услуги в домашна среда към ДСП гр.Павел баня.
Дейности: Организация и управление. Провеждане на процедури по ЗОП. Екипът ще се състои от Ръководител, счетоводител и технически сътрудник назначени със Заповед от Кмета на община Павел баня. Техните задължения ще бъдат разписани в длъжностна х-ка . Ще бъдат изготвени ПВТР, инструкции и вътрешни процедури свързани с дейностите по Проекта . В офиса ще се приемат заявления от кандидатите от целевите групи , ще се изготвят , съхраняват и използват всички документи. Ще се изготвят всички видове регистри, дневници, досиета на потребители и персонал, финансови документи. Ще бъдат проведени процедури по ЗОП за доставка на компютърна конфигурация, монитор, МФУ, касета, работно облекло, канцеларски материали.
Кандидатстване на потребители и персонал Лицата, които желаят да ползват социални услуги подават заявления, ЕР на ТЕЛК за лицата с увреждания / медицински документ, епикриза за лица с определени заболявания/, декларация за това дали ползват или не към момента подобни социални услуги в домашна среда, копие на документ за самоличност. Всяко прието заявление се датира и завеждат в регистър изготвен за съответната целева група. Лицата които желаят да бъдат включени като персонал за предоставяне на социални услуги подават следните документи: заявления по образец, копие на документ за самоличност, служебна бележка относно регистрация в БТ, копие на сертификат за преминато обучение, декларация за липса/наличие на подходящо обучение, ЕР на ТЕЛК при наличие на такова. Всяко прието заявление се датира и завеждат в регистър изготвен за съответната целева група.
Обучение на персонал Обучението ще се проведе от представител на доставчика на социалната услуга, притежаващ документ удостоверяващ подходящо образование и квалификация. Във въвеждащо обучение ще се включат единствено лица без премитат курс по идентични програми.. Ще се прилагат параметрите заложени в Методиката за предоставяне на социални услуги в общността „Личен асистент”.
Оценка и подбор на потребители и персонал Оценка и подбор на потребители: оценката на потребителите от почасови грижи се извършва от представители на Дирекция „СП” гр.Казанлък. като се използват определени за тази цел два броя формуляри.Изготвя се списък на всички кандидат-потребители според количествено изражение на получената оценка. Ръководителят на проекта изготвя Процедура за подбор на потребители. Окончателният подбор се извършва от Комисия за подбор на потребители . Оценка и подбор на персонал: персонала се подбира от Комисия за подбор на персонал, като се спазва съответната Процедура и заложените в нея критерии и правила за подбор. Водещо при подбора на персонала ще бъдат мотивация, опит, физическо и емоционално състояние, лични качества на кандидата.. Ще бъде изготвен регистър на одобрените лица /лични асистенти/, от който всеки потребител ще може да направи своя личен избор.
Предоставяне на социалната услуга Социалните услуги в домашна среда ще се предоставят от персонал от безработни лица назначени на трудови договори, преминали подходящо обучение. На всеки един от тях ще бъде оформено досие съдържащо задължителните документи изисквани при постъпване на работа съгласно КТ. Те ще предоставят социални услуги на потребителите в зависимост от заложените в индивидуалния им план дейности почасово. С всеки потребител ще бъде сключен договор за предоставяне на социална услуга, ще бъде изготвен индивидуален план за предоставяне ня сациална услуга с фиксирани услуги и времетраене, ще бъде изготвена оценка на риска за потребителя, дневник на потребителя.
Информиране и публичност За популяризиране на дейностите и социалния ефект от Проекта ще бъдат проведени следните информационни дейности: 2 пресконференции при стартиране и приключване на проекта, две ТВ емисии ще бъде излъчена по месния ТВ канал, ще бъдат отпечатани 500 бр. дипляни, 40 бр. плакати, 2бр. информационни табели, 100 бр. рекламни химикали, 100 бр. рекламни папки, 5 информации на електронната страница на Общината.
Мониторинг С цел наблюдение и оценка на извършената работа ръководителят на проекта и техническият сътрудник извършват посещения по домовете на потребителите един път месечно, а при възникване на непредвидени ситуации и по често. Резултатите от проведените срещи се документират във формуляр „Мониторинг на място”, в него се отразява мнението на потребителя, на лицето предоставящо социалната услуга оценката на Ръководителя на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 227 BGN
Общ бюджет: 98 971 BGN
БФП: 98 971 BGN
Общо изплатени средства: 92 517 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 172 BGN
2014 39 344 BGN
2015 0 BGN
92 517 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 197 BGN
2014 33 443 BGN
2015 0 BGN
78 639 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 976 BGN
2014 5 902 BGN
2015 0 BGN
13 878 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой лица, включени в програма за обучение - договор 14
Индикатор 5 Брой приети молби от кандидати за потребители - 14
Индикатор 6 Брой приети молби от кандидати за предоставяне на услуга в домашна среда - 14
Индикатор 7 Брой проведени информационни мероприятия - 14
Индикатор 8 Брой месеци в който е осъществен мониторинг - 14
Индикатор 9 Брой лица, завършили програма за обучение - 14
Индикатор 10 Брой обслужвани лица - 14
Индикатор 11 Брой лица, желаещи да ползват услугата след приключване на проекта - 14
Индикатор 12 Брой сключени трудови договори с персонал за предоставяне на услуги - 14
Индикатор 13 Брой участници в информационните кампании - 14
Индикатор 14 Брой посетени потребители - 14


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз