Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0009-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Звено за услуги в домашна среда „Подкрепа в дома” към Домашен социален патронаж - Брацигово
Бенефициент: Община Брацигово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Брацигово
Описание
Описание на проекта: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж –Брацигово -Разширяване на дейността на съществуващ Домашен социален патронаж и доразвиване на социални услуги за подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, чрез прилагане на гъвкави механизми за почасово ползване на различни социални услуги в домашна среда, ориентирани към индивидуалните потребности на целевата група. Ще се разкрият нови работни места, с което ще се създадат условия за намаляване на бедността.
Дейности: 1. Управление на проекта. След подписване на Договора, през първия месец от осъществяването на проекта се сформира проектният екип, състоящ се от Ръководител проект, Координатор, Счетоводител, Експерт мониторинг. На първата среща Ръководителят на проекта ще предложи за приемане работен план и график за срещите на екипа. Срещите ще се провеждат най-малко веднъж в месеца, с продължителност най-малко 2 часа. Цялата отговорност за резултатите от проекта, съответствието им с проектното предложение, техническата документация, спазването на правилата и сключения договор между кандидата и Управляващия орган ще се поеме от ръководителя на проекта, който ще бъде назначен на трудов договор, подписан с Кандидата. По същия начин ще се оформят правата и задълженията на счетоводителя, координатора и експерта мониторинг – сключване на трудови договори. Дейност 1 ще се изпълнява в офис, намиращ се в сградата на Младежки дом – Брацигово, предоставен от Община Брацигово, на който предварително ще бъде направен освежителен ремонт и включва: - Планиране и координиране на оперативните дейности; - Оперативно ръководство съобразно приетия детайлизиран план-график; - Контрол и мониторинг за съответствие на постигнатите резултати със заложените цели; - Проектно счетоводство; - Текущо, междинно и окончателно техническо и финансово отчитане (съобразно изискуемите форми и документи приложени към настоящата схема и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Предвидени са разходи за закупуване на необходимите канцеларски материали, за издръжка на офиса и за командировки на членовете на екипа.
2.Информационна кампания и осигуряване на публичност. На базата на договори с подизпълнители, според разпоредбите на ЗОП, ще се разработи интернет страница на Звеното за услуги в домашна среда „Подкрепа в дома”, на която ще бъде публикувана актуална информация за реализирането на проекта, снимков материал от провежданите мероприятия, полезна информация за целевата група. Страницата ще се поддържа по време на целия проект, както и след приключване на финансирането. Ще се проведат встъпителна и заключителна конференции през І-вия и ХVІ-я месец от плана на дейностите, и междинна кръгла маса през VІІІ-я месец от плана на дейностите – залата и презентационната техника ще се осигурят от фирма, след проведена процедура по ЗОП. Ще се разработят информационни материали –информационни табели, рекламни - дипляни, плакати, химикалки с печат, стикери, блок-листи . Ще се публикуват обяви и материали в местния и регионалния печат, и съобщения в местния радиовъзел, с които текущо ще се информира местното население и всички заинтересовани страни за напредъка на проекта. Екипът по управление на проекта, съвместно със служители от общината, ще посетят лично всеки един от потенциалните потребители, които ще бъдат информирани за предлаганите социални услуги „Помощ в дома”. Рекламните материали ще бъдат разпространени от доброволците по проекта –членове на Клуба на инвалида – град Брацигово, ученици от Младежкия парламент и възпитаници на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Брацигово, членове на Гражданско сдружение АВАНГАРД Брацигово. По време на реализацията на дейността ще се прави снимков материал.
3.Обзавеждане и оборудване на звеното за услуги в домашна среда. Община Брацигово ще предостави 2 помещения в сградата на Здравен дом – Брацигово, бул. „Трети март” 35 / която е публична общинска собственост – Акт № 43 / 1998 г./. Двете помещения се намират на втория етаж, на стълбищната площадка, вдясно от асансьора, на които предварително ще бъде направен освежителен ремонт. На партерния етаж се помещава Домашния социален патронаж, асансьорът е с голяма товароподемност и осигурява достър и на инвалидни колички. По-голямото помещение е с площ от 20 кв.м, в него ще бъде ситуиран административния офис на звеното и ще бъде оборудвано с 1 компютърна конфигурация с връзка с интернет, 1 мултифункционално устройство, 1 телефон/факс, 1 инверторен климатик, 1 бюро, 1 заседателна маса, 1 работен стол, 10 столове, 1 стелаж, 1 стелаж ½ закрит, 1 коркова дъска, 1 флипчарт. Прилагайки принципа на екологична устойчивост компютърната конфигурация и климатика са предвидени да бъдат с ниско ниво на шум, ел. уредите – с икономично потребление на енергия. Задължително цялото оборудване трябва да има СЕ-маркировка, което означава, че продуктът е в съответствие с общите предписания за здравето, безопасност и защита на околната среда, посочени в диретиви на ЕС.
4.Консултиране и подбор на потребителите на социалните услуги. Сътрудници социална работа, служители на общината, във всяко населено място от общината, ще посетят лично всеки един от потенциалните потребители, които ще бъдат консултирани за възможността да се възползват от предлаганите социални услуги „Помощ в дома”.Подборът на потребителите ще е на основание изготвена процедура за класиране на кандидат - потребителите, приложени документи и оценката на потребностите, с която се определят индивидуалните нужди на всеки един кандидат за потребител, в зависимост от здравословното състояние, социалните интереси, условията на живот и специфичните потребности на бенефициентите по проекта. Резултатите от оценката на потребностите се отразяват в Препоръка за подходящите услуги и социални дейности. Ще бъдат извършени индивидуални оценки на всички кандидат потребители, подали молба за ползване на социалната услуга, от Дирекция „Социално подпомагане”-Пещера, на основание Методика за оценка на потребностите по схема „Грижа в дома”. Предвидени са разходи за закупуване на необходимите канцеларски материали. Назначена комисия извършва подбор и класиране на потребителите. Изготвя се списък на преките бенефициенти.
5.Подбор и наемане на персонал в звеното за услуги в домашна среда. В подбора на 1 социален работник, 2 социални работници, 20 болногледачи и 5 домашни помощници ще се допуснат безработни лица, които търсят работа на пълен работен ден. Критериите и процедурата за подбор на кандидатите се публикуват в местен вестник и чрез обява по местния радиовъзел. В 20 дневен срок от публикуване на обявата, кандидатите за социални работници, социални работници, болногледачи и домашни помощници подават в деловодството заявление за постъпванена работа с приложени: автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за завършено образование, трудова книжка, служебна бележка от Бюрото по труда. Подборът се извършва съгласно разпоредбите на българското трудово законодателство - включва първичен подбор по документи и интервю с работодателя. Одобрените кандидати се назначават на трудов договор, запознават се с длъжностната си характеристика, получават копие от Правилника за вътрешния трудов ред и подписват декларация за спазване на поверителност на личната информация на потребителя. Предвидени са разходи за закупуване на необходимите канцеларски материали. След проведена процедура по ЗОП, ще бъде сключен договор със служба по трудова медицина за осигуряване на обслужване на работещите и в изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
6.Обучение на персонала в звеното за услуги в домашна среда за предоставяне на качествени услуги. Придобиване на базисни и специфични знания и умения, за изпълнение на професионални отговорности за работа с уязвими групи. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните работници, болногледачите и домашните помощници чрез надграждащи обучения по предоставяне на социални услуги и по екологична устойчивост. Обученията ще се извършат от лектори / обучители/, квалифицирани за предоставяне на обучение в сферата на социалните услуги. Лицензирана фирма ще предостави свои обучители за провеждане на въвеждащо обучение в третия месец от действието на проекта и на надграждащо обучение през деветия месец. Обучението ще се проведе по програма, отговаряща на Методиките за предоставяне на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” в общността. Въвеждащо е обучението на социалните работници, болногледачи и домашни помощници, които не са преминали такова в рамките на идентични проекти.То ще се проведе в рамките на 3 дни от трима /3/ обучители, назначени на граждански договор. Въвеждащото обучение ще се състои от няколко основни модули, а именно: 1. Общи познания за домашни грижи и услуги. Права и задължения на персонала за предоставяне на услуги в домашна среда; 2. Оказване на помощ и емоционална подкрепа на потребителите на социални услуги; 3. Специфика на грижите за хора с увреждания и възрастни хора с ограничения; 4. Развиване на социалните умения на персонала за предоставяне на услуги в домашна среда; 5. Процедури за осигуряване качеството на социалните услуги; 6. Екипни стандарти в работата на персонала за предоставяне на услуги в домашна среда; 7. Безопасни условия на труд. През надграждащи обучения ще преминат всички социални работници, болногледачи и домашни помощници. Надграждащото професионално обучение ще бъде с продължителност 2 дни и ще бъде проведено от двама обучители, назначени на граждански договор. При надграждащото обучение темите ще се определят от обратната връзка дадена от социалните работници, болногледачите и домашните помощници. И при двете обучения ще има теоретична и практическа част. Кандидатът по проекта ще проведе процедура по ЗОП за избор на обучители и осигуряване помещение за провеждане на обучението, което ще бъде оборудвано с необходимата за целта техника. Дейността ще се популяризира чрез публикация в местния вестник и обява по местния радиовъзел, чрез които обучаващите се лица ще бъдат информирани за предстоящия обучителен курс. На всеки участник ще се осигурят необходимите помощни и учебни материали. Успешно преминалите курса на обучение получават съответния сертификат.
7. Дейности по предоставяне на почасови услуги в домашна среда. 7.1.Разработване на необходимите документи, във връзка с управлението и организацията на звеното за услуги в домашна среда. 7.2. Разработване на индивидуални планове за предоставяне на 7.1.Разработване на необходимите документи, във връзка с управлението и организацията на звеното за услуги в домашна среда. Съгласно Закона за социалното подпомагане и Правилникът за приложение на ЗСП и утвърдените поднормативни актове за предоставяне на услуги в общността ще се изготвят необходимите документи, правила, процедури и правилници, във връзка с организиране работата на социалния работник, социалните работници, болногледачите и домашните помощници, както и защита правата и интересите на потребителите. В зависимост от вида на документа е възможно и съгласието и становището на потребителя или законния му представител. Всички необходими документи ще се изработят от експерт „социални дейности”, който ще бъде назначен на граждански договор и ще изготви специфичните за социалните дейности документи и процедури. Предвидени са разходи за закупуване на необходимите канцеларски материали. 7.2. Разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите и сключване на договори с потребителите. За всеки един от потребителите се изготвя индивидуален план за предоставяне на услугата от експерта социални дейности, назначен на граждански договор. Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Индивидуалният план се изготвя на база анализ на оценката на потребностите от социални услуги и оценка на риска, и се актуализира при поискване от страна на потребителя. Договорът регламентира правата и задълженията на доставчика и потребителя на социалната услуга. Той се сключва писмено в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата. Предвидени са разходи за закупуване на необходимите канцеларски материали. 7.3. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови дейности и в подкрепа на социалното включване. В рамките на тази дейност, след обучението и сключване на трудови договори с 1 социален работник, 2 социални работници, 20 болногледачи и 5 домашни помощници, ще се предоставя социалната услуга „Грижа в дома” индивидуално на всеки потребител. Назначените работници се запознават с Правилника за вътрешния ред, Процедурите за качеството на предлаганата услуга, Плана за намаляване на риска, Правилата за осигуряване на здравето и безопасността на социалния работник, социалните работници, болногледачите и домашните помощници. На базата на разработени индивидуални планове, всеки един социален работник, болногледач и домашен помощник, предоставя определени услуги, в зависимост от желанието и потребностите на бенефициента. Услугите, което ще предоставя социалния работник са в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица - помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа. Услугите, което ще предоставя домашния помощник са за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна и др. Услугите, които ще предоставят болногледачите са за лична помощ – помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, при вземане на лекарства, рехабилитационни или др. специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване да детско или учебно заведение, болнично заведение и др.; Всеки един ползувател се обслужва от социални работници, болногледачи и домашни помощници, които го посещават по определен график. За всяко свое посещение социалния работник, болногледача и домашния помощник води потребителски дневник. Предвидени са разходи за закупуване на необходимите материали и консумативи. 7.4.Контрол на дейността по предоставяне на почасови услуги. Един път месечно, експерта мониторинг и социалният работник извършват проверки на място за качеството на предлаганата услуга. Резултатите от проверките на място ще се отразяват в констативен протокол. и ще се води Регистрационен дневник на посетените потребители. Социалният работник изготвя ежемесечен доклад за необходимостта от актуализация на индивидуалните планове за предоставяне на услугата. Предвидени са разходи за закупуване на необходимите канцеларски материали.
8. Mониторинг и вътрешен контрол върху изпълнението на проекта; обратна връзка с преките бенефициенти. Тази дейност е вътрешна управленска дейност, която дава възможност да се сравнява напредъкът на проекта с планираните резултати, да се идентифицират проблемите и решенията. При мониторинга ще се използват формални и неформални методи за отчет. Основният фокус при реализация на мониторинга ще е върху ресурсите, дейностите и резултатите от проекта. Провежда се на всеки три месеца и завършва с доклад, изготвен от Експерта по мониторинг. При необходимост, ръководителят на проекта предприема превантивни и коригиращи действия. В рамките на тази дейност ще бъде проведено и анкетно проучване за степента на удовлетвореност на преките бенефициенти от предоставяните социални услуги, като резултатите от това допитване ще бъдат обработени и ще бъде изготвен окончателен доклад за оценка на въздействието на проекта върху целевата група по проекта. Предвидени са разходи за закупуване на необходимите канцеларски материали и за командировки на членовете на екипа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 761 BGN
Общ бюджет: 170 226 BGN
БФП: 170 226 BGN
Общо изплатени средства: 159 673 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 170 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 95 684 BGN
2014 63 989 BGN
2015 0 BGN
159 673 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 81 332 BGN
2014 54 390 BGN
2015 0 BGN
135 722 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 353 BGN
2014 9 598 BGN
2015 0 BGN
23 951 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой назначен персонал за управление на Звеното за услуги в домашна среда
Индикатор 5 Брой назначен персонал за предоставяне на услуги в домашна среда - 0009
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата - 0009
Индикатор 7 Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване - 0009
Индикатор 8 Брой предоставени почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови, административни и др. дейности, дейности в подкрепа на социалното включване - 0009
Индикатор 9 Брой проведени информационни кампании - 0009


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз