Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0069-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “ПОДКРЕПА”
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: В рамките на Проект “Подкрепа” ще се създаде Звено за доставка на услуги в домашна среда към съществуващият “Домашен социален патронаж” в Община Пазарджик. Проектът ще се реализира на територията на град Пазарджик и 31 села, влизащи в Община Пазарджик. В продължение на 12 месеца 76 лица ще получават необходимите им почасови услуги.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Спецификата на Проекта налага изграждането на управленски екип. Не е задължително членовете на екипа да са служители на общинската администрация, а да притежават необходимата квалификация и опит. Задължителна документация: • входящ дневник за кандидат- потребители; • входящ дневник на кандидатите за предоставяне за предоставяне на услуги; • лично досие за всеки потребител; • регистър на потребителите; • лично досие за персонала за предоставяне на предоставяне на услуги; • банка на персонала за предоставяне на услуги – регистър; • правилник за вътрешния ред; • процедура за жалби и сигнали; • присъствена форма на персонала, който предоставят социални услуги - назначени на трудов договор; • декларация за поверителност; • други документи при необходимост; Финансови документи: • финансов отчет и приложения; • ведомости за заплати и отчети за осигуровките; • други при необходимост; Предвиждат се материали и консумативи за воденето на документацията по Проекта. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява вътрешен контрол по предоставянето на социалната услуга от екипа. Проверките се извършват в дома на потребителя на социалната услуга, като резултатите се вписват в Дневника на потребителя. През 9-ти месец от началото на проекта ще бъде проведен Методическа среща - семинар за обсъждане на възникнали трудности.
Дейност 2: Създаване на банка с персонал за предоставяне на почасови услуги Създаването на банка с кандидати за предоставяне на социални услуги е процес, който включва подбор и обучение на кандидатите. Подборът и обучението са насочени към осигуряване на подходящи хора в трудоспособна възраст, одобрени от потребителите, за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги в общността.. Лицата, които желаят да предоставят социалната услуга, подават заявление, придружено с определени документи по настоящ адрес в офиса на екипа. Заявленията ще се набират, от 15-30 число на втория месец от стартирането на проекта: Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Кандидатите ще имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях конкретен потребител/и. Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията на персонал за предоставяне на услуги.
Дейност 3: Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на почасови услуги за дейностите лична помощ, социално включнване и комунално битови дейности. В настоящия проект ще се включат лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване отговарящи на едно от следните условия: • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ или с определена чужда помощ, както и • лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите. • лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на услуги. Заявленията от лица, неотговарящи на определената по проекта целева група не се подават за оценка в Д”СП”, като заявителите се уведомяват писмено за причините, поради които не могат да бъдат включени в проектните дейности. Кандидатите за потребители ще могат да подават 15 до 30 число на втория месец от стартиране на проекта. За всеки кандитдат- потребител се създава лично досие в което се съхраняват подадените документи.
Дейност 4: Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, комунално–битова дейност и социално включване. Почасовите услуги ще се предоставя на 76 потребители, живеещи в община Пазарджик в продължение на 12 месеца. Предоставянето на услуги стартира в началото на третия месец от стартирането на проекта и дата регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между Кмета и потребителя и/или негов законен представител. Услугата ще се предоставя съгласно Методика за предоставяне на почасовите услуги в общността изготвена от АСП и методическите указания, разработени от екипа за управление. Предоставянето на почасовите услуги ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Индивидуалният план се изготвя от представител на екипа за управление с активното участие на потребителя, а когато това е невъзможно и/или потребителят е дете - с участието на негов законен представител. Индивидуалният план се изготвя на база Картата за оценка и изборът за почасови услуги от потребителя или негов законен представител.. Ръководителят на проекта утвърждава ПВР и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалната услуга. Екипът на управление изготвя оценка на риска за потребителите преди изготвянето на индивидуалния план и преди да започне предоставянето на социалната услуга Екипът на управление изготвя, процедура за действие при възникване на кризисни ситуации, осигурява инструктаж за лицата, които ще предоставят услугите. Инструктажът се регистрира в Книга за инструктаж. Ползваните услуги ще се отразяват в Дневник на потребителя. За предоставените почасови услуги, потребителите заплащат такса по Тарифа определена от Общински съвет Пазарджик, указващ размера на таксите и начина на събирането им. Тарифата е приложена към настоящия формуляр за кандидатстване. По Проекта се предвиждат разходи за заплащане на пътни на лицата, които предоставят услуги от и до дома на потребителя, само в случаите, когато работникът живее извън населеното място на потребителя. Контролът по качеството на социалната услуга се извършва от екипа на управление, един път месечно, в дома на потребителя, които се отразяват в Дневника на потребителя.
Дейност 5: Информиране и публичност. Провеждане на процедура по реда и условията на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. За популяризиране на проекта, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще организирана и проведена информационна кампания. Информационната кампания ще се провежда първи и втори месец от стартирането на проекта в съответствие с набиране на потребители и лица за предоставяне на услугата. Ще бъдат изработени и разпространени: - 2 бр. информационни табели. - 500 бр. информационни дипляни за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата община, Д”СП”, Д „БТ”, в общинска администрация, НПО и др. Дипляните ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 230 831 BGN
Общ бюджет: 211 546 BGN
БФП: 208 161 BGN
Общо изплатени средства: 190 399 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 208 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 166 BGN
2014 144 233 BGN
2015 0 BGN
190 399 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 176 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 241 BGN
2014 122 598 BGN
2015 0 BGN
161 839 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 925 BGN
2014 21 635 BGN
2015 0 BGN
28 560 BGN
Финансиране от бенефициента 3 753 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз