Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0059-C0001
Номер на проект: 12-11-49
Наименование: Повишаване ефективността на администрацията в община Върбица
Бенефициент: ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 20.11.2012
Дата на приключване: 20.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Върбица
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване организацията на работа и повишаване на ефективността на общинска администрация Върбица.
Дейности: Дейност 1 – Организация, управление и отчитане на проекта Дейността по организация, управление и отчитане на проекта включва :  Планиране изпълнението на дейностите по проекта и разработване на подробен график;  Определяне на длъжностни характеристики на членовете на екипа и съставяне на задачи и отговорности и срокове за изпълнение;  Комуникация, координация и администриране на задачите между членовете на екипа по проекта ;  Подготовка, договаряне, управление и контрол на сключените по проекта договори за изпълнение;  Изготвяне на периодични доклади и отчети;  Планирани и свиквани по необходимост работни срещи;  Отчитане на проекта – Изготвяне на финансови и технически отчети и подаване на документи за сертифициране и верифициране на разходите. Отчитането на проекта ще се извърши в съответствие с изискванията на Управляващия орган и ОП “Административен капацитет”.
Дейност 2 – Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители Дейността включва : o Подготовка на документация за провеждане на конкурсите. o Обявяване и провеждане на конкурси за изпълнители. o Сключване на договори с изпълнителите Работата ще се изпълни в съотвествие на ЗОП. Ще се създаде комисия за избор на изпълнители с представители на избрания изпълнител и членовете на екипа за управление на проекта.
Дейност 3 - Извършване на функционален анализ на общинската администрация Извършването на функционалния анализ ще се базира върху Единната методология за функционален анализ и Наръчника към нея, разработени по проект на МДААР по подприоритет 1.1. на ОПАК. Тази дейност ще се извърши на няколко етапа: Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ – След като бъде избран изпълнител ще се проведе среща с екипа на проекта и ще се уточни акцента на анализа, заинтересованите страни, времеви график, комуникационнен план и разпределение на задачите. Етап 2: Провеждане на функционалния анализ – ще се извърши чрез проучване на документи и информация предоставена от община Върбица като служителите на администрацията ще оказват пълно съдействие на избрания изпълнител. Етап 3: Приключване на функционалния анализ – На този етап от анализа ще се изготви план за действие. Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението – За да се популяризира проведения функционален анализ, ще бъде организирана презентация на пред служителите на общинската администрация.
Дейност 4 - Привеждане на вътрешните правила в съответствие с направените при анализа изводи След изготвяне на функционалния анализ и направения план за действие, ще се пристъпи към актуализация на вътрешните правила в организацията. Ще бъде подготвено и издадено „Ръководство с вътрешни правила”. Ще бъде проведено обучение на ръководния състав на общинската администрация за прилагането на актуализираните вътрешните правила.
Дейност 5 – Провеждане на информационна кампания Тази дейност има за цел да популяризира резултатите от проведените дейности по проекта сред гражданството. Отпечатването на 250 бр. и 500 бр. вестник ще имат за цел допълнителна популяризация на Проекта и ще се разпространят сред общини, граждани, институции и организации имащи отношение по проблематиката свързана с Проекта.
Дейност 6 – Дейности за информираност и публичност За да се изпълнят задължителните изисквания на Оперативна програма „Административен капацитет” за информация и публичност по време на проекта ще се извърши:  2 пресконференции, които ще се проведат в началото и в края на проекта. Ще бъдат поканени медии, общински съветници. В залата ще се постави банер с информация за проекта според изискванията на Оперативна програма “Административен капацитет”.  Отпечатване на брошури в началото и в края на проекта – 500 бр. общо;  Изработване на банер с информация за ЕС;  Публикации в местната преса и сайта на общината – 4 бр. Целта е да се информират гражданите за проведените дейности и постигнатите резултати, както и за предстоящи събития.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ф.И.С. Консулт"ООД
"БИ-ПРОМОУШЪН" ЕООД
Миа-Турс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 616 BGN
Общ бюджет: 51 252 BGN
БФП: 51 252 BGN
Общо изплатени средства: 51 252 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 722 BGN
2014 34 530 BGN
2015 0 BGN
51 252 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 214 BGN
2014 29 351 BGN
2015 0 BGN
43 565 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 508 BGN
2014 5 180 BGN
2015 0 BGN
7 688 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 4 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 5 По Дейност 1 - Бр. план график
Индикатор 6 По Дейност 1 - Бр. сключени договора с членовете на екипа за организация и управление
Индикатор 7 По Дейност 1 - Бр. проведени срещи с екипа за организаци и управление
Индикатор 8 По Дейност 1 - Бр. месечни доклади по проекта
Индикатор 9 По Дейност 1 - Бр. изготвени технически доклади и финансови отчети по проекта
Индикатор 10 По Дейност 1 - Бр. изготвен окончателен доклад по проекта
Индикатор 11 По Дейност 2 - Бр. разработена тръжна документация по проекта
Индикатор 12 По Дейност 2 - Бр. проведени процедури за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 13 По Дейност 2 - Бр. Директни възлагания
Индикатор 14 По Дейност 2 - Бр. избрани изпълнители по проекта
Индикатор 15 По Дейност 2 - Бр. подписани договори по проекта
Индикатор 16 По Дейност 3 - Бр. доклад за проведен функционален анализ по проекта
Индикатор 17 По Дейност 3 - Бр. времеви график по проекта
Индикатор 18 По Дейност 3 - Бр. план за действие по проекта
Индикатор 19 По Дейност 3 - Бр. презентация пред администрацията
Индикатор 20 По Дейност 4 - Бр. проведено обучение
Индикатор 21 По Дейност 4 - Бр. отпечатани Ръководства с вътрешни правила
Индикатор 22 По Дейност 5 - Бр. информационен ден
Индикатор 23 По Дейност 5 - Бр. календари
Индикатор 24 По Дейност 5 - Бр. вестници
Индикатор 25 По Дейност 6 - Бр. проведени пресконференции по проекта
Индикатор 26 По Дейност 6 - Бр. отпечатани брошури за началото на проекта
Индикатор 27 По Дейност 6 - Бр. отпечатани брошури за края на проекта
Индикатор 28 По Дейност 6 - Бр. банер
Индикатор 29 По Дейност 6 - Бр. публикации местната преса и сайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз