Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0032-C0001
Номер на проект: 12-11-29
Наименование: Повишаване ефективността на общинска администрация Златица
Бенефициент: Община Златица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 20.11.2012
Дата на приключване: 20.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Златица
Описание
Описание на проекта: Създаване на предпоставки за по-добро управление чрез повишаване ефективността на общинска администрация Златица.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейността по организация и управление на проекта включва: • оперативно управление и мониторинг на проекта; • провеждане на процедури съгласно ЗОП; • изготвяне на отчетната документация по проекта. Оперативното управление и мониторинг на проекта е насочено към текущото управление и наблюдение за реализирането на планираните дейности. Екипът на проекта ще бъде тричленен - ръководител, координатор, счетоводител. Естеството на дейностите налага възлагането им на изпълнител/и. Екипът на проекта ще отговаря за провеждане на процедури за избор на изпълнители, съобразно действащото законодателство. Изготвяне на отчетна документация по проекта е свързана със създаване на предпоставки за навременно подготвяне на необходимите документи, стриктно и навременно предаване на отчетната документация, съгласно правилата на ОПАК и изискванията на УО на програмата.
Дейност 2. Извършване на функционален анализ, разработване на препоръки и изготвяне на План за действие за оптимизиране на функциите и организационно структуриране, План за подобряване ефективността, План за подобряване на ефикасността и икономичност В рамките на тази дейност ще се извърши функционален анализ на общинска администрация Златица, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Ще бъде извършен анализ на релевантността, ефикасността и ефективността на администрацията. В резултат на анализа ще се разработят препоръки за подобрение – изработен и предложен План за действие за оптимизиране на функциите и организационно структуриране, План за подобряване ефективността, План за подобряване на ефикасността и икономичността на общинска администрация Златица.
Дейност 3. Анализ и изработване на предложения, актуализиране и усъвършенстване на нормативната база в общинска администрация Златица Целта на дейността е да се проучи детайлно и анализира задълбочено съществуващата нормативна база в общинска администрация Златица. Ще бъдат анализирани, актуализарани и усъвършенствани правилници, правила, инструкции, процедури и други документи. При необходимост ще бъдат разработени нормативни докуменити, които ще дадат възможност да се осигури по-голяма ефективност в дейността на администрацията.
Дейност 4. Изработване на стратегия за организационно развитие на общинска администрация Златица, включваща и модели за управление на промяната Изработването на стратегията за организационно развитие включва преглед, анализ и оценка на съществуващото положение в организацията. Определяне на приоритетите, ключовите цели и задачи в дейността, съобразени с външните условия, възможности и заплахи на средата. Разработване на план за действие относно организационното развитие на общинската администрация. Част от стратегията е и разработване на модели за управление на промяната.
Дейност 5. Провеждане на съпътстващо обучение на служителите от общинска администрация Златица във връзка с проведения функционален анализ В рамките на двудневно обучение служителите на общинската администрация ще бъдат информирани с резултатите от проведения функционален анализ и резултатите от него. Целта на дейността е служителите да бъдат запознати с промените, да разберат техния смисъл и значение за подобряване на работа им, както и да се осигури тяхното участие и подкрепа. Лекторите ще разработят програмата и ще приоритизират темите в съответствие със спецификата на организацията и резултатите от проведения функционален анализ.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се осъществят разнообразни мерки, насочени към популяризиране на проекта, неговите цели, дейности, постигнати резултати, източници на финансиране. По-конкретно в процеса на изпълнение на проекта ще бъде извършено следното: • Провеждане на две пресконференции- встъпителна и заключителна; • Статии в печатни медии; • Изпращане на регулярни прессъобщения до медиите за изпълнението на проекта; • Разработване и разпространение на флаери за началото и края на проекта; • Изработване на интернет банер; • Брошура относно резултатите от проекта, която ще бъде предоставена и на други общини основно от Югозападен район за планиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 895 BGN
Общ бюджет: 52 206 BGN
БФП: 52 206 BGN
Общо изплатени средства: 52 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 979 BGN
2014 38 227 BGN
2015 0 BGN
52 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 882 BGN
2014 32 493 BGN
2015 0 BGN
44 375 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 097 BGN
2014 5 734 BGN
2015 0 BGN
7 831 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 По Дейност 1 - Проведени най малко 12 работни срещи на проектния екип
Индикатор 4 По Дейност 1 - Изпълнени проектни дейности
Индикатор 5 По Дейност 1 - Постигане на заложените индикатори
Индикатор 6 По Дейност 2 - Функционален анализ
Индикатор 7 По Дейност 2 - План за действие за оптимизиране на функциите и организационно структуриране
Индикатор 8 По Дейност 2 - План за подобряване ефективността
Индикатор 9 По Дейност 2 - План за подобряване на ефикасността и икономичността
Индикатор 10 По Дейност 3 - Правилници
Индикатор 11 По Дейност 3 - Правила
Индикатор 12 По Дейност 3 - Инструкции
Индикатор 13 По Дейност 3 - Процедури
Индикатор 14 По Дейност 3 - Други документи
Индикатор 15 По Дейност 4 - Стратегията за организационно развитие на общинска администрация, с включени модели за управление на промяната
Индикатор 16 По Дейност 5 - Обучени най-малко 20 служители от администрацията
Индикатор 17 По Дейност 6 - Бр. изработени интернет банери
Индикатор 18 По Дейност 5 - Бр. проведени пресконференции от бенефициента
Индикатор 19 По Дейност 6 - Бр. разпространени прессъобщения
Индикатор 20 По Дейност 6 - Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 21 По Дейност 6 - Бр. разработени и разпространени информационни и рекламни материали (презентации, ръководства, брошури, бюлетини, листовки, USB, CD и пр.)
Индикатор 22 По Дейност 6 - Бр. статии и интервюта в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз