Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0032-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПО-ДОБРАТА ГРИЖА
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 21.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Към съществуващия Домашен социален патронаж ще се създаде Звено за услуги в домашна среда, което ще предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги в домашна среда: за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности. За персонал ще бъдат наети, след подбор и обучение, безработни лица.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и контрол За организация и управление на проекта предвиждаме сформиране на екип, включващ: - Ръководител на проекта – определен при разработва-не на проектното предложение; - Координатори – 2 бр; - Технически сътрудник – 1 бр.; - Счетоводител – 1 бр. На всички длъжности ще бъдат назначени лица по граждански договор. Екипът ще разработи Правилник за вътрешен ред, процедури за предоставяне на услугите и система за вътрешен мониторинг. Ежемесечно ще посещава домовете на ползвателите за проверка качеството на предоставяните услуги и удовлетвореността на бенефициентите. Ще изготвя междинни и финални технически доклади и финансови отчети. Ще бъде сключен договор с одитор, който ще направи преглед на финансовите данни от изпълнението на проекта.
Дейност 2. Информационна кампания и популяризиране на проекта Информационната кампания ще бъде организирана по следния начин:  1 начална конференция за информиране на обществеността за дейностите по проекта и неговото финансиране, потенциалните потребители, начина на предоставяне на услугите в домашна среда ;  1 заключителна конференции за представяне на резултатите от проекта, "добри практики", възник-нали проблеми при реализирането му и начини за справяне със затрудненията;  3 бр. публикации в местни и регионални медии;  Регулярна информация за реализираните дейности по проекта на сайта на община Луковит. За визуална идентификация ще се изработят:  Табела за помещението за Звено за социални услуги – 1 бр.  дипляни с информация за проекта и финансиращите институции – 500 бр.;  плакати с информация за дейностите по проекта – 50 бр.  папки с презентация на проекта и химикалки – визуализирани - по 100бр.  обозначителни етикети за закупеното оборудване – 25 бр.
Дейност 4. Подбор на потребители Подборът на потребители ще се извърши на база изготвени оценки на потребностите от почасови услуги на всички лица, подали заявления.Оценките ще се изготвят от Дирекция „Социално подпомагане” Луковит, съгласно Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 «Помощ в дома». Изготвените оценки ще се разгледат от комисия, която ще изготви окончателни списъци на одобрените за включване в проекта потребители и на чакащите за включване.
Дейност 5: Оборудване и обзавеждане на помещение за Звеното за услуги в домашна среда В помещението ще се съхраняват досиетата на наетите лица и на потребителите на почасовите услуги в до-машна среда, както и цялата документация, свързана с дейността. В помещението ще се провежда подбора и интервютата с лицата, кандидати за работа, обучения-та, работни срещи, консултации и конфиденциални разговори с потребители и техните близки (родители, настойници) и др. По реда на ЗОП ще бъде избран доставчик на обзавеждане и оборудване.
Дейност 6. Предоставяне на социалните услуги Звеното за услуги в домашна среда ще предоставя на потребителите три типа основни дейности: дейности за лична помощ; дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности. Ще бъдат сключени трудови договори с персонала на Звеното. Социалните асистенти, личните асистенти и домашните санитари ще предоставят почасовите услуги на един или няколко потребители, съгласно индивидуални графици за работа с отразени дни и часове за конкретна услуга при всеки потребител. С одобрените потребители ще бъдат сключени дого-вори и изготвени индивидуални планове за видовете почасови услуги, техния обхват и времетраене. Графи-ците за работа и плановете за грижа ще бъдат актуали-зирани шест месеца след започване предоставянето на услугите – след актуализиране на оценките на потребителите или по-рано при необходимост. На лицата, назначени на длъжност личен асистент и домашен санитар, ще бъде осигурено работно облекло и защитни средства – престилки, чехли и ръкавици, доставени от избран по реда на ЗОП изпълнител. Назначеният на граждански договор психолог, по предваретелно изготвен график ще посещава населе-ните места на общината, в които се предоставят услу-гите, и ще оказва психологическа подкрепа и консул-тиране на потребителите, техните семейства и на ли-цата, предоставящи почасовите социални услуги. Сътрудникът социални дейности (с работно място в звеното) ще поддържа връзка с потребителите и пер-сонала за предоставяне на услуги. Ще актуализира при нужда графиците за работа и плановете за грижа. Ще консултира кандидат-потребители и при нужда ще ги насочва към други програми и/или доставчици на услуги. Ще се сключи договор със служба по трудова медицина за изготвяне на оценка на риска за здравето и безопасността на наетия персонал. Необходимите за дейността на звеното канцеларски материали и консу-мативи ще бъдат доставени от избран по реда на ЗОП изпълнител.
Дейност 3. Подбор и обучение на персонал на Звеното и избор на експерти за обучителни и подкрепящи дейности За персонал на Звеното ще бъдат назначени 1 сътрудник социални дейности в социална услуга и 39 лица за предоставяне на почасови услуги в домашна среда, от които 15 лични асистенти, 4 социални асистенти и 20 домашни санитари. Персоналът на звеното ще бъде назначаван след извършване на подбор и ще включва само безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Подборът ще се извърши от комисия, в която ще бъде включен представител на Д”БТ” Луковит. За одобрените лица, които не са преминали през идентично обучение по други програми или по друг ред (предвиждаме 10 лица), ще се проведе въвеждащо обучение за предоставяне на услуги в домашна среда в рамките на 3 дни по 8 учебни часа (общо 24 уч. ч.) За лицата, притежаващи документ за преминато идентично обучение, ще се организира тридневен курс за една група за надграждащо обучение (общо 24 часа) През 7-ми месец от началото на предоставянето на почасовите услуги в домашна среда, всички назначени лица, разделени в 3 групи, ще преминат двудневно надграждащо обучение (общо 48 часа). Обучението ще се извърши от избран по реда на ЗОП обучител, с който ще бъде сключен граждански договор. По реда на ЗОП ще бъдe избран психолог. С лицeто ще бъде сключен граждански договори за услуга: за консултиране и психологическа подкрепа на потребителите, техните семейства и персонала на Звеното – 12 месеца по 20 часа, общо 240 часа
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 241 268 BGN
Общ бюджет: 227 947 BGN
БФП: 227 947 BGN
Общо изплатени средства: 211 969 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 227 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 254 BGN
2014 163 715 BGN
2015 0 BGN
211 969 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 193 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 016 BGN
2014 139 158 BGN
2015 0 BGN
180 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 238 BGN
2014 24 557 BGN
2015 0 BGN
31 795 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Общ брой потребители на почасоните услуги /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - 0032
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата - 0032
Индикатор 6 Брой обслужвани потребители - 0032
Индикатор 7 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки - 0032
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция - 0032


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз