Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0009-C0001
Номер на проект: 12-11-9
Наименование: Община Стралджа – за ефективна структура и подобрена дейност в полза на гражданите и бизнеса.
Бенефициент: Община Стралджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 20.11.2012
Дата на приключване: 20.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване организацията на работа на Общинска администрация Стралджа за ефективно изпълнение на функциите й.
Дейности: Дейност 1. Изготвяне на документация за провеждане на процедури по ЗОП за избиране на изпълнител на отделните дейности и провеждане на тръжните процедури Разработването на документацията за избор на изпълнителя по дейност 1, както и провеждането на процедурите, ще бъде извършена от екипа по проекта. Дейността по разработване на документацията по дейности 2,3,4 и 5 ще бъде извършена от външен изпълнител, с който общината ще сключи договор, ще приеме резултатите от неговата работа и ще заплати извършената услуга. Избраният изпълнител ще изработи следните пакети тръжна документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки: - Пакет тръжна документация за възлагане на поръчка по ЗОП за извършване на функционален анализ на Общинска администрация Стралджа по Единна методология за извършване на функционален анализ на администрацията; - Пакет тръжна документация за възлагане на поръчка по ЗОП за разработване на Вътрешни правила за работа на Общинска администрация Стралджа. - Пакет тръжна документация за възлагане на поръчка по ЗОП за провеждане на съпътстващи обучения по прилагане на новите Вътрешни правила за работа на Общинска администрация Стралджа. - Пакет тръжна документация за възлагане на поръчка за реализиране на дейности по информация и публичност. Изпълнителят на услугата трябва да има познания в областта ЗОП и опит в разработването на тръжна документация за възлагане на дейности на изпълнители. Ще участва с консултантска роля в провеждането на процедурите.
Дейност 2. Извършване на функционален анализ на общинска администрация Стралджа по Единна методология за функционален анализ на административните структури Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител чрез процедура по ЗОП и ще включва следните етапи: 1.Планиране и подготовка на функционалния анализ – сформиране на екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцента на анализа; изготвяне на времеви график и разпределение на отговорностите; комуникация и гарантиране на ангажираност; 2. Провеждане на функционалния анализ – анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране на области за подобрение, формулиране на предложения за подобрение, включително структурни промени; 3. Приключване на функционалния анализ – приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие, изготвяне на проект на доклада, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад, комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни; 4. Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението – анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките, публичност за резултатите от проведения функционален анализ;
Дейност 3. Разработване на нови Вътрешни правила за работа на Общинска администрация Стралджа Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител чрез процедура по ЗОП. На база проведеният функционален анализ, разработените планове за действие и препоръки за подобрение ще се актуализира структурата на администрацията /ако такава необходимост бъде идентифицирана/. За подобряване работата на администрацията ще бъдат разработени нови Вътрешни правила за работа на администрацията за да се постигне подобряване на процесите, контрола и координацията в и между звената, да по-добро и адекватно обслужване на гражданите и бизнеса. В разработването на правилата ще участват всички заинтересовани страни. Процесът ще се осъществява от външен изпълнител с опит в тази дейност, но при непрекъснатото и активно участие на целевата група. Участието на служителите в процеса ще допринесе за по-доброто разбиране на нововъведенията и по-висока мотивация за изпълнението на новите Вътрешни правила.
Дейност 4. Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на разработените нови Вътрешни правила за работа на Общинска администрация Стралджа Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител чрез процедура по ЗОП. Община Стралджа ще контролира работата на избрания изпълнител и ще заплати получената услуга. Изпълнителят ще извърши:  Анализ на потребностите от обучение и определяне на групите от обучаемите;  Подготовка на обучителна програма, подготовка и отпечатване на обучителни материали;  Провеждане на обучение за прилагане на новите Вътрешни правила.  Провеждане на измерване на ефекта от обучението. Обучението ще се проведе на 2 групи, тъй като не е възможно всички служители едновременно да отсъстват поради участие в обучение.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Дейността включва: • Провеждане на 2 пресконференции : - Встъпителна пресконференция за откриване и започване изпълнението на проекта с не по-малко от 80 участника. - Заключителна пресконференция за отчитане изпълнението на проекта и постигнатите резултати – с не по-малко от 80 участника • публичност на проекта в медиите – минимум 2 публикации; • рекламен банер на Интернет-страницата на Община Стралджа; • Изработване на рекламни материали - 100 пакета с рекламни материали (папка А4, химикал, блокнот с 20 листа, USB); - 300 брошури, представящи финансиращата програма, идеята, целите и начина на изпълнение на проекта за встъпителната пресконференция и разпространение; - 300 брошури представящи резултатите от проекта, допринасящи за споделяне на опита по проекта; - Изработване на информационен транспарант с размери 200 см х 80 см. Върху транспаранта ще се посочат: − вида и името на проекта; − емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти и наименованието „Европейски съюз”; − логото и слогана на ЕСФ; − логото и слогана на ОПАК; - 2 табели: за входа на Общината и за офиса на екипа по проекта .
Дейност 6. Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 490 BGN
Общ бюджет: 138 057 BGN
БФП: 138 057 BGN
Общо изплатени средства: 138 057 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 952 BGN
2014 91 105 BGN
2015 0 BGN
138 057 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 909 BGN
2014 77 439 BGN
2015 0 BGN
117 348 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 043 BGN
2014 13 666 BGN
2015 0 BGN
20 709 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 По Дейност 1 - Бр. разработени документации
Индикатор 4 По Дейност 1 - Бр. проведени процедури по проекта
Индикатор 5 По Дейност 1 - Бр. избрани изпълнители
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой функционални анализи
Индикатор 7 По Дейност 2 - Бр. проведени анкети на служители
Индикатор 8 По Дейност 2 - Бр. обсъждания
Индикатор 9 По Дейност 2 - Бр. участвали служители
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой Вътрешни правила
Индикатор 11 По Дейност 3 - Бр. обсъждания
Индикатор 12 По Дейност 3 - Бр. участвали служители
Индикатор 13 По Дейност 4 - Брой проведени обучения по пр. предложение
Индикатор 14 По Дейност 4 - Брй обучени служители, в т.ч. % жени
Индикатор 15 По Дейност 4 - Бр. решени тестове, в т.ч. правилно решени
Индикатор 16 По Дейност 5 - Бр. проведени пресконференции по пр. предложение
Индикатор 17 По Дейност 5 - Бр. публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания, статии и интервюта в медиите
Индикатор 18 По Дейност 5 - Бр. платени прессъобщения
Индикатор 19 По Дейност 5 - Бр. разработени и разпространени информационни и рекламни материали (брошури, папки, блокнот, химикали, Блокноти, USB, транспаранти, табели)
Индикатор 20 По Дейност 5 - Бр. изработени банери
Индикатор 21 По Дейност 6 - Брой проведени заседания
Индикатор 22 По Дейност 6 - Брой протоколи от заседания
Индикатор 23 По Дейност 6 - Брой отчети на членове на екипа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз