Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0045-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин
Бенефициент: Община Девин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 21.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Предвижда се предоставяне на почасови социални услуги чрез Център за услуги в домашна среда. Ще бъдат наети 1 управител и 25 души персонал – за предоставяне на социалните услуги «домашен помощник»; «социален асистент» и «личен асистент». Ще се предоставят услуги за осигуряване на помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лица от уязвимите групи, както и разширяване на възможностите да водят самостоятелен начин на живот.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта При стартиране на проекта със Заповед на Кмета на Община Девин ще бъде сформиран екип по управление на проекта включващ ръководител, технически сътрудник и счетоводител. Ще бъдат разпределени конкретните ангажименти. Ще бъде разкрит офис по проекта, индикативно в административната сграда на Община Девин. Екипът ще поддържа непрекъсната връзка с Управителя по проекта. Екипът по проекта ще организира и проведе тръжнте процедури, необходими за успешното реализиране на проекта, а именно: - за доставка на консумативи и материали по проекта; - за доставка на необходимото оборудване и обзавеждане за Центъра за услуги в домашна среда - за извършване Оценка на работните места и професионалните рискове; - за доставка на работно облекло, обувки и лични предпазни средства на наетия персонал в Центъра - За изработване и доставка на информационни материали За успешното реализиране на проекта е необходмо тази поддейност да стартира преди всички останали дейности. Това се налага, за да се обезпечи проекта с необходимите материали, консумативи и информационни материали за реализиране на дейностите по проекта.
Дейност 2: Информационна кампания 1/ Организиране и провеждане на две пресконференции – първа - при стартиране на проекта, а втора - заключителна. На първата пресконференция ще бъдат представени целите и дейностите по проекта, предлаганите социални услуги, възможностите за кандидатстване по проекта и изискванията към кандидат-потребителите и кандидатите за персонал. На заключителната пресконференция ще бъдат представени постигнатите резултати. На тях ще бъдат поканени заинтересованите страни по проекта. 2/ Разработване и публикуване на материали в регионалния печат, радио и ТВ излъчвания, публикации в интернет сайта на Община Девин – 3 публикации в регионалния печат- при стартиране на проекта, при стартиране предоставянето на услугата и при приключване на проекта; 1 радиоизлъчванe, 3 публикации в Интернет сайта на Община Девин; 1 ТВ излъчваниe 3/ Разработване, издаване и разпространение на информационни материали:  Обяви – при стартиране на проекта и прием на документи  Брошури - адресирани до широк кръг заинтересовани страни, представящи проекта и дейностите, които ще се осъществяват в Центъра за услуги в домашна среда.  Изработване на информационни табела за популяризиране на проекта- 1 табела за офиса на Центъра за предоставяне на услуги в домашна среда .  Стикери – за визуализация на материалите, обзавеждането и оборудването по проекта  Презентационни материали – ще бъдат раздавани на двете пресконференции Информационните материали ще се разпространяват по време на кампанията, в местните публични институции, сред заинтересованите страни, кметства на населените места и др. Всички материали ще са съобразени с правилата и изискванията на ОП „РЧР” за визуализация
Дейност 3: Подбор и наемане на персонал в Центъра за предоставяне на услуги в домашна среда 1.Подбор на управител на Центъра за услуги в домашна среда Провеждане на процедура по подбор: а/ Обява, подготовка на стандартен пакет от документи включващ: заявление по образец, автобиография, мотивационно писмо, лична карта за справка, свидетелство за съдимост, копие от документи за завършено висше образование, копие от трудова/служебна книжка, документи за придобити допълнителни квалификации, служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда” и др. б/сформиране на комисия, за провеждане на процедура по подбор на Управител по проекта. в/ Подаване на документи от безработни лица кандидати за длъжността „Управител” г/ Проверка за съответствие на документите с изискванията г/ Интервю с преминалите подбора по документи кандидати за управител на Центъра за услуги в домашна среда- Ще бъдат разработени критерии и оценъчни карти от външен експерт – психолог. По време на интервюто ще бъдат проучени нагласите, очакванията, мотивацията, готовността, комуникативни, креативни и др. способности д/ класиране и уведомяване на кандидатите – на видно място в Община Девин ще бъде изнесено класирането в низходящ ред, като за резултатите от проведеното интервю ще бъде уведомен писменно всеки един от кандидатите за управител на Центъра за услуги в домашна среда. е/ Назначаване на Управител на Центъра- сключване на трудов договор, изготвяне и връчване на длъжностна характеристика, изпращане на Уведомление до НАП, провеждане на Начален инструктаж за работа, декларация за спазване на поверителност за информация и др. 2. Подбор на персонал за предоставяне на услугите в Център за услуги в домашна среда 2.1.Подаване на документи от кандидатите за домашни помощници, социални асистенти и лични асистенти 2.2 Разработване и утвърждаване на процедура по подбор на кандидатите за домашни помощници, социални асистенти и лични асистенти – ще бъде разработена от психолог. 2.3. Сформиране на комисия и разработване на критерии и оценъчни карти. За подпомагане работата на комисията ще бъде нает психолог. 2.4. Подбор по документи и проверка за съответствия с изискванията. Лицата ще подадат заявление по образец за участие в проекта, професионална автобиография, документи за завършено образование, свидетелство за съдимост, лична карта за справка, документ за преминато обучение за предоставяне на сходни услуги, документ удостоверяващ статута им на безработни лица и др. 2.5. Интервю с кандидатите- проучване на нагласите и очакванията им, мотивация, комуникативни, креативни и др. способности, класиране и уведомяване на кандидатите. На видно място в Община Девин ще бъде изнесено класирането в низходящ ред, като кандидатите за за работа ще бъдат уведомени за датата на изнасяне на списъка с класирането и точките, които са получили при провеждането на интервюто. Лица, които са получили по- малък брой точки от интервюто, отколкото минимално определените съгласно разработените критерии, няма да бъдат назначвани. При изявено желание от одобрените потребители да бъдат обслужвани от конкретен кандидат за работа, същите ще бъдат приоритетно включвани в проекта, независимо от реда в крайното класиране. 2.6. Сключване на трудови договори с персонала за предоставяне на социалните услуги, връчване на длъжностна характеристика, провеждане на начален инструктаж за безопасни условия на труд, запознаване с правила и инструкции по проекта, декларация за спазване на поверителност и др.
Дейност 4: Обучение на персонала Предвижда се персонала на Центъра за услуги в домашна среда, който ще предоставя социалните услуги - да премине едно въвеждащо четиридневно обучение по 8 часа дневно и две поддържащи еднодневни шестчасови обучения. Въвеждащо обучение ще преминат лицата, които не са преминали идентично обучение по други проекти и програми или по друг ред. В поддържащите обучения ще бъде предвидено целия персонал, предоставящ социалните услуги да премине обучение, включващо теми за опазване на околната среда. Обучението ще бъде организирано в две групи, в зависимост от спецификата на длъжностите. Разработените учебни програми от обучителите ще бъдат предварително съгласувани с Ръководителя на проекта.
Дейност 5: Информиране, консултиране и подбор на кандидат- потребители а/Дейността ще се организира съгласно Методиката за оценка на потребностите на кандидатите за ползване на почасови услуги по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. 1/Подаване на документи от кандидатите за ползватели на социалните услуги- заявление придружено от документ за самоличност /за справка/, копие на ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК, копие от амбулаторен картон/ при наличие на такъв/, други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на детето/лицето, документ удостоверяващ представителство, декларация за ползване/неползване на подобна услуга по други проекти и програми и др. Възрастните хора, които нямат актуални медицински документи представят заявление за кандидатстване и представят документ за самоличност. Проектът ще даде възможност да бъдат обхванати отпадналите лица по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, ОП „РЧР”- Проект „Подкрепа за достоен живот” и проект „Нови възможности за социално включване на лица, зависими от грижа в община Девин – услуги „социален асистент” и „домашен помощник”, както и лица, необхванати до този момент от проекти и програми, но отговарящи на целевата група на проекта. След приключване приема на заявления за ползване на услугата ще бъде изготвено искане за извършване на оценка на потребностите на всички лица, депозирали заявления. В искането няма да бъдат включвани лица, неотговарящи на изискванията за недопускане на двойно финансиране. 2/ Извършване на оценка на потребностите от почасови грижи в домашна среда. Ще се извърши от Дирекция ”Социално подпомагане”- Девин. За дейноста не се предвижда изразходване на средства по проекта. 3/ Сформиране на Комисия за подбор на кандидат- потребители. Със Заповед на Кмета на Община Девин ще се създаде комисия за справедлив и прецизен подбор на кандидат-потребителите. Ще бъде създаден формуляр с критерии, по които ще бъдат прецизирани оценките на Дирекция „Социално подпомагане” - Девин. Създаването на подобна Комисия е необходимо, за да бъдат постигнати целите и да се изпълнят индикаторите на проекта. 4/ ”Напасване” между потребител и лице, което ще предоставя заявените от потребителя услуги. На потребителя ще му бъде предоставена възможност да избере сам лицето, което ще го обслужва. За резултатите от срещата ще бъде изготвен Протокол. 5/ сключване на договор за услуга и предоставяне на екземпляр от Процедурата по подаване на жалби б/информиране и консултиране на кандидат- потребителите – екипа по управление на проекта, през целия период на прием на документи ще информира и консултира кандидат- потребителите относно допустимостта на кандидатите, необходимите документи и начина за кандидатстване, както и за вида на услугите, които ще се предлагат от Центъра за услуги в домашна среда.
Дейност 6: Предоставяне на почасови услуги на лица, зависими от грижа от населените места на община Девин 1/ Разработване Оценка на риска и план за неговото управление; разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите на одобрените потребители, индивидуални правила за достъп до дома. Индивидуалният план на всеки потребител ще бъде разработен и актуализиран на всеки 6 месеца от Управителя на Центъра или при заявена потребност от актуализиране на индивидуалния план от страна на потребителя / при възникнала необходимост 2/ Предоставяне на услугите в Центъра за услуги в домашна среда на 50 потребители от населените места в Община Девин. Предвижда се наемане на 25 лица за предоставяне на социалните услуги, от които: 5 лица - на 4 часа; 10 лица – на 6 часа и 10 лица - на 8 часа. Всеки потребител ползва услугата/ услугите според предварително изготвен и договорен с него/законния му представител график и индивидуален план и съобразно договора подписан между потребителя, обслужващото лице и доставчика. За предоставянето на услугите се води Дневник , в който персонала предоставящ социалните услуги вписва вида и времетраенето им, честотата на предоставяне на услугата, кой служител предоставя услугата, оценката на потребителя/ законния представител за качеството на представените услуги. Дневникът се попълва в деня на предоставяне на услугите. Едно лице може да ползва един тип почасова услуга или комплекс от социални услуги, в зависимост от заявените потребности и индивидуалния план на потребителя. За предоставяните услуги ползвателя заплаща при счетоводителя на проекта такса до 25-то число следващ месеца на предоставяне на услугата. Размера на таксата се определя съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин, променена с Решение №117/18.06.2012 год. На потребителите/ техните законни представители, ще има бъде предоставяна възможност да подадат жалба до Управителя на Центъра за услуги в домашна среда по всякакви въпроси, свързани с процеса на предоставяне на услугите. Потребителите по проекта ще имат право да искат смяна на лицето, което предоставя услугата, при неудовлетвореност от начина по който им се предоставя. За мотивите за исканата промяна ще се обосноват писмено. При констатирани нарушения и нередности се предприемат мерки, съобразно Кодекса на труда. 3/ Ежемесечно екипа по проекта ще осъществява вътрешен контрол по предоставяне на услугите по предварително изготвен график, включващ потребителите по проекта. Резултатите от извършения контрол се вписват в дневника на потребителя. Управителят на Центъра поддържа непрекъсната оперативна връзка с назначения персонал за предоставяне на социалните услуги. 4/ Осигуряване на работно облекло, обувки и лични предпазни средства на наетия персонал 5/ Извършване на Оценка на работните места и професионалните рискове от Служба по трудова медицина
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 350 BGN
Общ бюджет: 149 182 BGN
БФП: 149 182 BGN
Общо изплатени средства: 140 777 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 470 BGN
2013 45 728 BGN
2014 61 579 BGN
2015 0 BGN
140 777 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 450 BGN
2013 38 869 BGN
2014 52 342 BGN
2015 0 BGN
119 660 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 021 BGN
2013 6 859 BGN
2014 9 237 BGN
2015 0 BGN
21 117 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Общ брой потребители на услугите - 45
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугите - 45
Индикатор 6 Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване - 45
Индикатор 7 Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване - 45


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз