Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Помощ в дома в община Угърчин
Бенефициент: Община Угърчин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 21.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Угърчин
Описание
Описание на проекта: Община Угърчин е доставчик на услугата домашен социален патронаж,който приготвя и доставя храна в 10 населени места на територията на общината.ДСП е с капацитет 200 места и две кухни – в гр.Угърчин и с.Лесидрен. Проекта дава възможност за укрепване и разширяване на създадената мрежа за предлагане на социални услуги в общността.
Дейности: 1.Организация и управление на проектни дейности Организационни дейности.Информиране на местната общественост за предлаганите услуги.Разработване на Правилник за вътрешния ред с процедури.Ежемесечен мониторинг на удовлетвореността от предоставяната услуга.Технически и финансови отчети за изпълнението на проекта.
2.Предлагане и предоставяне на услугата „домашен санитар” Приемане на заявления за включване на потребители в проекта.Първоначалните индивидуални оценки на потребностите ще се изготвят от експерти от Дирекция „Социално подпомагане”.Предлагане на качествена социална услуга в домашна среда.
3. Подбор, обучение и назначаване на работа на домашни санитари Подбор ще се извърши след провеждане на интервюта с насочените безработни лица от ДБТ и желаещи да предоставят социални услуги,за установяване мотивацията им за работа и нагласите им към потребителите на услугата и към работата.Предимство при подбора ще имат лица работили в здравни и социални заведения,лица работили по предходни подобни схеми или такива,които са се грижили за близки и имат положително отношение към болни или стари хора.Изискване към кандидатите за домашни санитари е да имат минимум основно образование. Преди да бъдат наети на работа нововключените лица,които не са преминавали обучение по предходни подобни схеми е предвидено въвеждащо обучение.На 6-тия месец от предоставяне на услугата/8-ми от началото на проекта/ всички домашни санитари преминават надграждащо обучение.Предвидени са средства за командировки на наетите лица по време на обучението. С наетите лица ще бъдат сключени трудови договори, съгласно действащото трудово законодателство в страната.Ще бъде осигурено работно облекло,лични предпазни средства,трудова медицина.
4. Популяризиране и визуализация на проекта Дейностите за визуализация включват: Поставяне на табела за офиса на проекта; издаване на дипляни с информация за проекта, които ще се разпространяват във всички населени места на общината. Публичност ще се осигури чрез: - 3 бр. платени публикации в регионалните медии; - информация на сайта на общината; - начални информационни срещи в населени места от общината и заключителна пресконференция. Всички дейности ще бъдат съобразени с Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИСА - МИЛЕНИУМ 3" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 684 BGN
Общ бюджет: 115 610 BGN
БФП: 115 610 BGN
Общо изплатени средства: 106 415 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 931 BGN
2014 61 484 BGN
2015 0 BGN
106 415 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 191 BGN
2014 52 261 BGN
2015 0 BGN
90 453 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 740 BGN
2014 9 223 BGN
2015 0 BGN
15 962 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой сключени договори с преките потребители на услугата домашен санитар - 0030
Индикатор 5 Брой сключени договори с назначени домашни санитари - 0030
Индикатор 6 Брой лица включени в обучение - 0030
Индикатор 7 Брой обслужени лица- потребителите на услугата домашен санитар - 0030
Индикатор 8 Брой обучени лица - 0030


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз