Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0070-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ПОМОЩ В ДОМА”
Бенефициент: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 21.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Харманли
Описание
Описание на проекта: Проектът изпълнява стратегическата цел на ОП „РЧР” за подобряване качеството на живот на хората с увреждания за социалното им включване. Заложените в това проектно предложение социални услуги на лица с трайни увреждания в домашна среда ще даде възможност за активното им участие в социално-икономическия живот на общността. Настоящото проектно предложение е продължение на услугата „Личен асистент” и си поставя за цел да я усъвършенства и подобри като социална услуга.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Изпълнеието на дейностите и специфичните особености на Проекта изисква създаването на управленски екип. Екипът ще включва Ръководител, координатор и счетоводител. Ще бъдат организирани въвеждаща и регулярни междинни срещи на екипа, при които ще се съблюдава напредъка по проекта. Ще се прецизира плана за изпълнение на конкретните дейности и ще се предприемат корективни мерки при необходимост. Екипът ще носи отговорността за техническото и финансово отчитане на проекта и предаване на необходимите отчети в срок. Дейността ще обезпечи финансовото и техническо управление и отчитане по проекта: изпълнение на заложените задължения; контрол за законо-съобразност и целесъобразност при разходването на бюджета; осъществяване на оперативен контрол спрямо външните изпълнители; провеждане на регулярна комуникация с ДО; поддържане на комуникация и обсъждане напредъка на проекта с ръководителите на общинската администрация.
Дейност 2. Създаване на Звено за услуги в домашна среда Създаваето на Звено за услуги в домашна среда е процес, който разширява социалните дейности на „Социален патронаж” и включва подбор и обучение на незаети лица, които не са придобили право на пенсия и които ще предоставят услугите в домашна среда на нуждаещи се лица на територията на Общината. Предвиденото помещение, в което Звеното ще бъде създадено и ще функционира е отделна стая в отдел „Социални дейности“. Предвижда се в помещението да се осъществяват единствено дейности, залегали в целите на този Проект. Помещението ще разполага с отделна телефонна линия, както се предвижда й закупуването на мултифункциунално устройство (принтер, скенер, копир), за нуждите на проекта, което включва обработката на различни документи, свързани с изпълнителите и потребителите на социалните услуги.
Дейност 3. Цялостен подбор на персонал, който предоставя услуги в домашна среда. Цялостният подбор на персонал, който да осъществява услугите в домашна среда ще се проведе според изискванията регламентирани в Кодекса на труда, разписани в чл. 90, 91, 92, 93, 94, 95, в последователност: обявяване и иформиране на местната общественост за протичане на конкурса, подбор на апликационни форми от кандидатите, одобрение от комисия за допускане до интервю и предлагане а заетост. Одобрените кандидати ще предоставеят качествени социални услуги, съгласно предмета и дейноститена Проекта. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). В обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определената по настоящия проект дейност.
Дейност 4. Обучение на наетия персонала в Звеното за услуги в домашна среда. Обученията ще се извършват от експерт-обучител с подходяща квалификация, практик в съответната област, с професионален опит в социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на Проекта. Обучителят ще бъде избран в съответствие със ЗОП, директно договаряне поради размера на разхода. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Кандидатите ще имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях конкретен потребител/и. Подадените заявления се входират. За недопускане на двойно финансиране, ще се обменя информация с териториалните поделения на АСП и АЗ, относно лицата, обучени за лични асистенти по национални програми или програми, финансирани от други източници и по друг ред. Организира се обучението на одобрените кандидати, включени в списъка за участие в обучението по програма, утвърдена от Ръководителя на Проекта. Обучението в рамките на настоящия Проект ще се реализира в групов формат, но не повече от 25 души в група, по разработена обучителна програма. Провежда се едно въвеждащо обучение след избора на лицата, които ще предоставят услугата и едно надграждащо обучение за опресняване на знанията.
Дейност 5. Кандидатстване, оценка и класиране на кандидати, желаещи да ползват социални услуги в домашна среда. В настоящия проект ще се включат хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/ обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания: • Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца. • Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване Процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще бъде реализиран съгласно разработена Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата, като продължение на предоставяната услуга „Личен асистент”. Подборът ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление, които се входират. Лица, неотговарящи на определената целева група се уведомяват писмено за причините. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи. Специалистите извършват индивидуална оценка на потребностите на кандидатите до 5 (пет) работни дни след получаване на досието на кандидат-потребителя. Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. Специалистът консултира потребителя и професионално оценява видовете услуги и брой часове за тях. Комисията за оценка и подбор заседава, води протокол и се произнася с Решение по оценка на потребностите за всеки кандидат-потребител. В решението се вписва индивидуалния месечен бюджет на лицето (брой часове). Комисията изготвя списък с резултатите от оценката и подбора на кандидатите, който се излага на специално определено място в сградата на общината.
Дейност 6. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които включват помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабили-тационни или Социалната услуга ще се предоставя на 62 потребители, живеещи на територията на общината. Предоставянето на услуги в домашна среда стартира за всеки потребител от датата, посочена в Договора за предоставяне на социална услуга. Услугата ще се предоставя съгласно Методика за предоставяне на социалната услуга в общността, утвърдена от изп. директор на АСП на 26.06.2009 г. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Социалният асистент спазва стриктно договореното работно време или обем работа. Контролът по качеството на социалната услуга се извършва от служители на дирекции „Социално подпомагане” в качеството им на специалисти по предоставяне на социални услуги.
Дейност 7. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на чист и приветлив вид в жилищните помещения, съдействие за дребни битови ремонти, административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти Социалната услуга ще се предоставя на 80 потребители, живеещи на територията на общината. Предоставянето на услуги в домашна среда стартира за всеки потребител от датата, посочена в Договора за предоставяне на социална услуга. Услугата ще се предоставя съгласно Методика за предоставяне на социалната услуга в общността, утвърдена от изп. директор на АСП на 26.06.2009г. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Социалният асистент спазва стриктно договореното работно време или обем работа. Контролът по качеството на социалната услуга се извършва от служители на дирекции „Социално подпомагане” в качеството им на специалисти по предоставяне на социални услуги.
Дейност 8. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа социалното вклчване на обслужваните лица като помощ в общуването и разширяване и поддържане на социалните контакти, придружаване и посещение на културни събития. Социалната услуга ще се предоставя на 80 потребители, живеещи на територията на общината. Предоставянето на услуги в домашна среда стартира за всеки потребител от датата, посочена в Договора за предоставяне на социална услуга. Услугата ще се предоставя съгласно Методика за предоставяне на социалната услуга в общността, утвърдена от изп. директор на АСП на 26.06.2009 година Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Социалният асистент спазва стриктно договореното работно време или обем работа. Контролът по качеството на социалната услуга се извършва от служители на дирекции „Социално подпомагане” в качеството им на специалисти по предоставяне на социални услуги.
Дейност 9. Информиране и публичност. За популяризиране на дейностите, начина за участие и социалния ефект от осъществяването на проекта ще се организира информационна кампания, която ще се състои от следните етапи: • Разработване и разпространение на инфор-мационни материали от екипа на проекта на местно ниво: 500 бр. брошури и 2 бр.табели; • Популяризиране на дейностите чрез местни медии за стартирането и реализацията на Проекта, предвиждат се 3 публикации в местен вестник; • Провеждане на финална конференция; • Подготовка, отпечатване и публикуване на сайта на общината на официален отчет на извършените дейности и постигнатите резултати от проекта. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. За достигане до максимално широка аудитория за популяризирането на проекта и достигане на информацията сред потенциални бенефициенти, ще бъдат организирани участия в публицистични предавания и. В рамките на информационната кампания ще бъдат публикувани тематични статии и интервюта в регионалната преса, които да представят проекта и информацията, свързана с него. Като допълнителен информационен канал ще се използват активно и възможностите на интернет.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АйВи Комюникейшънс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 237 748 BGN
Общ бюджет: 214 002 BGN
БФП: 214 002 BGN
Общо изплатени средства: 198 584 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 214 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 454 BGN
2014 109 130 BGN
2015 0 BGN
198 584 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 036 BGN
2014 92 760 BGN
2015 0 BGN
168 797 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 418 BGN
2014 16 369 BGN
2015 0 BGN
29 788 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз