Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0115-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗАЕДНО ЗА НАШИТЕ БЛИЗКИ”
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 21.11.2012
Дата на приключване: 03.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: Създаването на Звеното за услуги в домашна среда към съществуващия Домашен социален патронаж трайно ще допринесе за развитието на социалните услуги в общността и задоволяване на нуждите на самотно живеещите възрастни хора и лица с увреждания на територията на общината. Чрез предоставяне на почасови услуги ще бъде затвърден и надграден досегашния модел на предоставяне на социални услуги – домашен помощник, социален асистент и личен асистент.
Дейности: Дейност 2. Подбор и обучение на персонал за Звено за услуги в домашна среда. По проекта се назначава персонал към звеното за услуги, които осъществява дейностите по предоставяне на почасовите услуги. Числеността им е съобразена с прогнозния брой потребители на услугата. Наемат се лица, които са безработни и не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране, както и желаещите да работят допълнително лица и/или членове на семействата на потребителите. Служителите в звеното се назначават на трудов договор, след като бъде извършена процедурата за конкурс съгласно чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда. Екипът за управление на проекта разработва критерии за подбор – образование, опит в сферата на социалната работа и услуги и мотивация за работа с възрастни и лица с увреждания. Одобрените лица се назначават на следните длъжности: координатор – звено – 1 бр. , касиер – 1бр.; домашни санитари – 26 бр. и 12 бр. асистенти - социална работа; “Координатор – звено” - назначен по трудово правоотношение и на основание чл. 67, ал. 1, т.2 и 68, ал. 1, т.1 от Кодекса на труда. “Касиер” – назначен на основание чл. 114 от Кодекса на труда – до 40 часа месечно или 5 дни в месеца. Одобрените „Домашни санитари” и „Асистенти – социална работа” преминават нужното обучение, което се извършва в съответствие с Параметрите, заложени в Утвърдените от Изпълнителния директор на АСП Методики за предоставяне на социалните услуги „личен асистент”, „социален работник” и „домашен помошник”. Обучението е само за лицата които не са преминавали подобно обучение. Спазвайки техническото задание, разработено от екипа за управление и утвърдено от Кмета на общината. За целта е изготвена учебна програма и учебен план по които да се работи. То е въвеждащо тридневно, с цел придобиване на компетентности за предоставяне на услугата, както и надграждащо тридневно обучение. Обучението включва запознаване със същността на услугата, процеса и спецификата на предоставяне на услугата. Обучението се организира и провежда от външни обучители чрез процедура по съгласно чл.2, чл.2, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и ЗОП, като за избора ще бъде наблегнато върху опита при тъкъв вид обучение на експертите обучители. Заплащането на обучителите е по часово с договор за услуга.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Екипът за управление на проекта включва: Ръководител, счетоводител, координатор, технически сътрудник и контрольор. Координатор по Проекта координира и отговаря за изпълнението на Проекта на територията на цялата община, както и координира и отговаря за цялостното изпълнение, отчитане на дейностите и заложените индикатори. Чрез спазване на изискванията по ЗОП ще бъдат осигурени необходимите технически средства за изпълнение на дейностите по Проекта. Трансферът на средствата се извършва по извънбюджетна сметка на общината, съгласно изискванията регламентирани по ДНФ № 01/ 10.03.2009 г. Бюджетът включва средства за екипа, средства за работни заплати на персонала на звеното, средства за командировки, за технически материали (консумативи) и т.н. Екипът за управление се определя от Кмета на общината с Заповед, в съответствие с неговата оценка на спецификата на проекта, определения бюджет в часове и човешки ресурси на служителите и при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. Екипът за управление осъществява дейността си, в съответствие с разписаните и заложени отговорности и спрямо длъжността на всеки един от членовете и отговаря за изпълнението на индикаторите на проекта. Осигуряват се материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. За обезпечаване на необходимите материали и консумативи е избран изпълнител чрез обществена поръчка по Закона за обществените поръчки и на основание чл.2,ал.2,т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки. В хода на реализирането на Проекта се осъществява мониторинг на всички дейности, който се осъществява от координатора и счетоводителя на АСП за област Видин. Мониторинг и контрол ще осъществява и Дирекцията за „Социално подпомагане ” Белоградчик. Целта на мониторинга е правилно водене и съхранение на документацията – техническа и финансова; пряко наблюдение на проектните дейности и изпълнение на заложените в проекта индикатори за изпълнение и за качество. Резултатите от извършени проверки се отчитат с доклад до Ръководителя на Проекта. Първият технически и финансов доклад се изготвя след първите три месеца от стартиране на проекта. При констатиране на пропуски или проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им. В рамките на осъществявания мониторинг координатора отбелязват и анализира и констатираните добри практики. Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг, както и следи за прилагане на методическите насоки за предоставяне на услугата. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи. Ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта. Следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства. Контролира провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за целите на проекта.
Дейност 3: Подбор на потребители за ползване на почасови услуги в „Звеното за услуги в домашна среда”. Услугите се предоставят след извършена оценка на потребностите и при зачитане на личното желание и индивидуалните потребности на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора. Приемат на документи е отворен през целия период на действие на проекта, предвид на голямия брой лица нуждаещи се от обгрижване, както и риска от възникнала инцидентно нужда от социална услуга. Оценката на потребностите за да ползват услугата се извършва от дирекция „Социално подпомагане” Белоградчик, съгласно утвърдена методика, като за тази дейност не се предвиждат възнаграждения. На всеки потребител се извършва социална оценка и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; Имайки предвид специфичните потребности и нужди на потребителите, е осигурен гъвкав подход за предоставяне на услуги, като екипа за организация чрез механизъм за оценка ще определи нуждата на всеки потребител. Със Заповед на Кмета се назначава комисия, в която участва екипа, която провежда подбор на потребителите, като се вземе предвид изготвената социална оценка, посещение на място на кандидата потребител, попълване на изготвен за целта въпросник и т.н. Ще бъдат създадени условия за приемственост в обслужването на лицата, които до момента са ползвали услугите „личен асистент”, „домашен помощник”, „социален асистент”. Потребителите се възползват от услугите, без да се разделят със своята обичайна среда - дома си, в близост до роднини и приятели и без да променят жизнените си стереотипи. Лицата ползващи Домашен социален патронаж могат да ползват услугите на Звеното, само за услуга която не ползват в ДСП.
Дейност 4: Предоставяне на социалната услуга -почасова грижа. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.2, т.4 Домашния социален патронаж е услуга в общността. Съгласно § 1 от ДР, ал.1, т. 20, ДСП е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена на жилищните помощения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др. Проектното предложение предвижда създаване на Звено за услуги в домашна среда, към съществуващия ДСП - Белоградчик, като се създадат условия за обхващане на лицата нуждаещи се от грижи на територията на общината, чрез назначаване на персонал за обгрижване на тези лица, което ще се гарантира тяхното социално включване. За ползване на услугите на звеното потребителите заплащат такси, съгласно чл. 26, чл. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белоградчик. Персоналът, нает в Звеното се състои от следните длъжности: 1. Координатор – звено; 2. Касиер; 3. Домашен санитар; 4. Асистент – социална работа; „Координатор – звено” – 1 бр. : Осъществява контрол и координация, разпределя задачите и следи за качественото обслужване на потребителите на услуга. Отговаря на телефонни запитвания и запитвания по e-mail на потребители и/или на техни близки, както и на заинтересовани лица, относно социалната услуга, поддържа координация с Екипа за организация и управление, управителя на Домашния социален патронаж, териториална Дирекция “Социално подпомагане” и др. институции и т.н. “Касиер” – 1 бр.: Събира определените месечните такси, по реда и начина им за събиране, съгласно чл. 26, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белоградчик. „Домашен санитар” – 26 бр.: Лица, които предоставят рутинни персонални грижи и помощ в ежедневните дейности на лица, които се нуждаят от такива грижи поради страрост, болест, нараняване или други физически и умствени увреждания в домашни условия. Другата основна длъжност „Асистент – социална работа” – 10бр.: Лица, които предоставят комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на комуникативните им потребности, както и осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според индивидуалните интереси. Тези две услуги могат да се предоставят поотделно и/или заедно, в зависимост от нуждите на потребителите. Всеки асистент – социална работа/домашен санитар, нает на пълен работен ден обслужва по двама, трима или повече преки потребители. Наетите на непълен работен ден обслужват един или двама потребители на услугата. Като услугите бъдат предоставяни на лица с увреждания и на болни възрастни хора и самотни лица поставени в изолация. За ползва услугите на звеното всеки потребителя подписва тристранно споразумение с лицето, което го обслужва (домашен санитар/ асистент – социална работа), както и с Община Белоградчик. Изготвя се индивидуален план за грижа на потребителя, в който се формулират и описват дейностите, които се предоставят, на база изготвената социална оценка и оценка на риска. Индивидуалния план на всеки потребител се актуализира веднъж на всеки шест месеца или по-ранно, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. За всеки потребител се поддържа дневник от лицето, което го обслужва, като ежемесечно дневника подлежи на проверка за спазване на индивидуалния план от техническия сътрудник на екипа за организация и управление. На всеки потребител се изготвя досие, в което се събира информация за периода на реализиране на проекта. В досието се съхранява договорът, личния план, данни за постоянен адрес на потребителя, негови близки, телефони за контакт. Води се прецизна и периодично актуализирана документация, като се гарантирана защита на правата и интересите на потребителя. Документите се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. За ползване от Звеното се предвижда режиен разход за 2 телефонни абоната, с цел по- добра и по – качествена координация между персонала и екипа за организация и управление и потребителите на услугата. За нуждите на координатор –звено са осигуряват необходимите технически материали и канцеларски принадлежности. За извършване на проверки на място по домовете се осигурява подвижена компютърна конфигураци (лаптоп), по този начин ще се гарантира ефикасността и качеството на извършване на мониторинг по домовете на потребителите. Конкретните потребители на услугите на домашните санитари и асистенти – социална работа се определят след като стартира изпълнението на проекта, съгласно потребностите и нуждите им и изготвената им социална оценка. Услугите /дейностите/, предоставяни по часово са: 1. За помощ при поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др.; 2. За комунално битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помощения, обитавани от ползвателите, извършване и съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. Тези две дейности се извършват от домашните санитари. 3. За помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти, и др. Помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякъква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група; Тази дейност се извършва от „асистент – социална работа”. С оглед демографския срив в общината и все по-застаряващото население, което вече е неспособно да удовлетворява собствените си нужди, както комунално-битови, така и хигиенни, а също така и социалната изолация в която се намира е необходимо да бъдат предоставяни социални услуги с гъвкав подход и организация, задоволяваща потребностите на тази социална група. Тъй като селата в общината са предимно под 100 жители, често в тях не се продават дори и някои стоки от първа необходимост, уязвимите хора нямат достъп до жизнено-необходимите им лекарства. Затова проекта предвижда домашните санитари и асистентите – социална работа в селата да пътуват поне веднъж месечно със средства по проекта, за закупуване на лекартсва и други необходими продукти.
Дейност 5: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред общността. Дейността е планирана съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предвидени са целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи, включително и достъпно разясняване каква е социалната услуга, за какви целеви групи е предназначена. След всеки от етапите на реализиране на проекта се предоставя информация в публичното пространство за постигнатите резултати. Информацията за проекта достига до целевите групи и широката общественост посредством: - Информиране за дизайна на почасовите услуги и популяризиране на проекта. Като основни параметри в процеса на информиране ще бъдат заложени: - организиране и провеждане на 1 пресконференция, която ще обяви стартирането на проекта. В нея се представят планираните дейности; - подготовка на текстовете на информационни материали: 500 броя брошури, 20 броя плакати, 2 информационни табели. - публикации и/или излъчвания в местни медии – минимум 2 за периода на изпълнение на проекта; - Текущо публикуване на информация на интернет страницата на общината. Мярката отразява събитията по проекта, напредъка на проекта и резултатите и се осъществява от екипа за организация и управление на проекта. За провеждането на конференциите по проекта, както и 1 кръгла маса са предвидени необходимите финансови средства, като за организиране на кетъринга ще бъде спазена процедурата по ЗОП. Всички материали за популяризиране на услугите, публичните събития, продуктите и документите от проекта посочват приноса на общността и съдържат всички реквизити, посочени в изискванията за информиране и публичност на ОП РЧР. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта се отразява, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Организирана 1 заключителна конференция в края на проекта. За дизайна и отпечатването на информационните материали, за публикациите в медиите по проекта се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки и чл.2,ал.1,т2, от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 406 BGN
Общ бюджет: 190 024 BGN
БФП: 190 024 BGN
Общо изплатени средства: 174 600 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 190 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 114 216 BGN
2014 60 384 BGN
2015 0 BGN
174 600 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 161 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 083 BGN
2014 51 327 BGN
2015 0 BGN
148 410 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 132 BGN
2014 9 058 BGN
2015 0 BGN
26 190 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз