Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0054-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: СПОКОЙНИ У ДОМА
Бенефициент: Община Нова Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 20.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Създаване на звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда към ДСП – Нова Загора за лична помощ, комунално битови дейности и подкрепа на социалното включване. Подбор на кандидат потребителите. Подбор и наемане безработни лица. Обучения и супервизия за качествено предоставяне на социалните услуги. Обхващане на максимален брой лица нуждаещи се от социални услуги в семейна среда и осигуряване на заетост на безработни лица.
Дейности: 1. Информиране и публичност - провеждане на кампания сред потенциалните кандидат потребители и кандидатите за работа. Ще бъдат изработени и разпространени информационни материали за: предоставената безвъзмездна помощ по ОП; организацията доставчик на социалните услуги; процеса на предоставяне на услугите; описание на правата и задълженията на предоставящите социални услуги и съответно на потребителите. Ще се проведат информационни кампании чрез организиране и провеждане на стартова пресконференция с помощта на местните печатни и електронни медии. Ще бъде осъществена логистика за пресконференцията чрез избран изпълнител. Ще бъдат разработени текстовете за материалите; ще бъде избран изпълнител, на който ще се възложи предпечат и печата им. В сайта на кандидата ще бъде публикувана информация.
2.Обзавеждане и оборудване на Звеното за услуги в домашна среда. Помещението предназначено за звеното за услуги в домашна среда е общинска собственост. Закупуването на оборудване и обзавеждане ще създаде оптимална обстановка за работа в звеното за услуги в домашна среда. Ще бъдат оборудвани две работни места, предвидени за персонал на звеното. Закупени и доставени: преносим компютър – 2 бр., мултифункционално устройство – 1 бр., бюро – 2 бр., контейнер чекмеджета – 1 бр., офис стол – 2 бр., посетителски стол – 5 бр., шкаф метален врати – 1 бр., офис шкаф с етажерки – 1 бр., мобилен телефонен апарат – 2 бр.
3.Подбор и наемане на персонал в Звеното за услуги в домашна среда. Ще бъде разработена процедура за подбор на кандидатите - безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Лицата ще бъдат назначени на пълен работен ден за: персонал за управление – на длъжност сътрудник социални дейности и организатор дейности и персонал за предоставяне на услугата на длъжност личен асистент. За личните асистенти ще бъдат разработени и приложени към трудовия договор индивидуален план-график, включващ обслужваните от тях потребители. Ще бъде закупено работно облекло.
5. Подбор на кандидат-потребители на социалните услуги. Прецизно и справедливо включване за обслужване на кандидат-потребителите във основа на изготвената оценка на потребностите. Въз основа на оценката и степента на неотложност на включване ще се извърши подбора на лицата, които ще ползват почасовите услуги – на база Процедура за подбор.
4. Провеждане на въвеждащо обучение, надграждащи обучения и супервизия на персонала. Въвеждащото обучение гарантира качеството на предоставяната социалната услуга. Ще се извърши в рамките на 5 дни по теми, в съответствие с Методиката за предоставяне на социалната услуга в общността „Личен асистент”. Ще завърши с решаване на тест и сертификат. По време на предоставяне на услугите, на персонала на звеното, за повишаване качеството на предоставяните услуги ще бъдат проведени: два надграждащи обучителни модули с практическа насоченост и включен модул „Опазване на околната среда” – всеки по един ден и регулярни групови и индивидуални супервизии по един ден на месец /в рамките на 10 поредни месеца/ по теми и предварителни заявки от личните асистенти. Ще бъдат предвидени разходи за командировка за избрания експерт супервизия. За 10 лица за въвеждащото обучение и 25 лица за поддържащото, които са от населените места на общината ще бъдат предвидени разходи за командировка Предвидени са разходи за консумативи и материали.
6. Предоставяне на почасови услуги на одобрените потребители Социалните услуги в Звеното за услуги в домашна среда ще се предоставят на лица с трайни ограничения или невъзможност за самообслужване, възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване - в рамките на пълен работен ден от безработни лица, регистрирани в бюрото по труда. Личният асистент ще предоставя трите вида услуги - за лична помощ, комунално битови дейности и подкрепа на социалното включване. С всеки одобрен потребител ще бъде сключен договор за ползване на услугите, с подробно разписани правата и задълженията на всички страни по договора – доставчика, „личния асистент” и потребителя. Ще бъде разработен индивидуален план за удовлетворяване на конкретните нужди на потребителя, в съответствие с чл. 40 г от ППЗСП. Предвидени са средства за обслужване трудова медицина на персонала на звеното и командировъчни разходи на посещения в домовете на потребителите от персонала за управление на звеното.
7. Организация и управление на проекта. Ще бъде сформиран екип за управление и координация. Екипът ще следи изпълнението да се извършва в съответствие с установените процедури, съгласно изискванията на Възложителя и специалните условия на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР”. Ще бъде разработен график на дейностите с отговорни лица за изпълнението им; методология за извършване на мониторинг и контрол; план за реализиране на информационната кампания.
8. Популяризиране на резултатите от проекта Изработване и разпространение на печатни материали, заключителен семинар с осъществена логистика с участието на всички заинтересовани страни и местните електронни и печатни медии. В сайта на Общината ще пъде публикувана информация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Татяна Георгиева Кючукова
"СКОДИ" ЕООД
ВИТО - 5 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 241 661 BGN
Общ бюджет: 229 890 BGN
БФП: 229 890 BGN
Общо изплатени средства: 212 686 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 229 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 194 BGN
2014 126 493 BGN
2015 0 BGN
212 686 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 73 264 BGN
2014 107 519 BGN
2015 0 BGN
180 783 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 929 BGN
2014 18 974 BGN
2015 0 BGN
31 903 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой сключени трудови договори с одобрените кандидати за извършване на услугата в домашна среда - 0054
Индикатор 5 Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугата - 0054
Индикатор 6 Брой проведени обучения - въвеждащо и надграждащи обучения - 0054
Индикатор 7 Брой оценени потенциални потребители - 0054
Индикатор 8 Брой обслужени потребители - 0054
Индикатор 9 Брой проведени публични събития на проекта - 0054
Индикатор 10 Брой създадени работни места за извършване на услугата - 0054
Индикатор 11 Обучен персонал -брой лица - 0054
Индикатор 12 брой проведени часове за обучение - 0054
Индикатор 13 Брой подбрани потенциални потребители - 0054
Индикатор 14 Брой лица, желаещи да ползват услугата и след приключване на проекта - 0054
Индикатор 15 Раздадени информационни материали на участниците в публичните събития - 0054


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз