Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0011-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА
Бенефициент: община Ракитово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 20.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Ракитово
Описание
Описание на проекта: Създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда чрез формирането на звено за социални услуги за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез който да се създаде изразен социален ефект на територията на община Ракитово.
Дейности: 1: Подбор и наемане на персонал за Звено за социални услуги Сформиране на комисия за подбор с участието на екипа за организация и управление на проекта, 1 консултант-подбор на експертна позиция в Общината и 1 външен експерт за кандидатстващата организация консултант-подбор с цел осъществяване на качествен подбор и предотвратяване на потенциален конфликт. Подбор на персонала за Звеното по документи и събеседване от нарочно създадена комисия за подбор. Разписване на критерии за подбор на персонала. Разработване на критерии и оценка на труда. Съблюдава се принципът за равнопоставеност. Подготовка на типови договори и назначаване на избраните доставчици на социални услуги на трудов договор.
2: Обучение на персонал на Звено за соц. Услуги Всички одобрени при подбора преки доставчици на социални услуги, както и екипът за управление на Звеното, ще преминат въвеждащо и/или надграждащо обучение. Провеждането на специализирано мероприятие с лектори, имащи съответния опит ще допринесе за повишаване капацитета на доставчиците и за разширяване на контактите им с колеги, работещи в същата сфера. По този начин в Звеното ще се внедрят по-лесно добри практики и опит. За целите на предлаганата дейност, Община Ракитово ще потърси съдействието на Външен изпълнител. Предвижда се всяко от обученията да бъде с продължителност от 3 обучителни дни
3: Информиране, консултиране и подбор на потребители Информиране и консултиране на потенциални потребители, нуждаещи се от ползване на социални услуги. Проучване на потенциални клиенти въз основа на оценката на потребностите, изготвена от ДСП. Подбор на потребители съгласно оценката на потребностите на ДСП. Сключване на договор за предоставяне на социални услуги. Съблюдава се принципът за равнопоставеност. „Напасване на двойките”. Среща между потребителя и определения от екипа на проекта доставчик. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирани съображение на наблюдаващия срещата, се прави нов подбор.
4: Предоставяне на социални услуги в Звеното Същинско предоставяне на социални услуги в домашна среда за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите за извършване на следните дейности: 1. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които включват помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др.; 2. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.; 3. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуванетои осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на културни мероприятия и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социалната работа с представителите на целевата група. За целта в Дейност 1 е предвиден подбор на Социални асистенти, Лични асистенти и Домашни помощници. Създаване на подробни Индивидуални планове за работа с всеки потребител с предвидена актуализация поне веднъж на 6 месеца. Изчисляване и събиране на такси за услугите. Наблюдение и вътрешна оценка на качеството на предоставяните услуги, разработване на индивидуални форми за отчет на работата на всеки участник в проекта. Създаване на вътрешно-административни механизми за функциониране на Звеното в рамките на Общинската администрация.
5: Информиране и публичност Създаване на цялостен ПР-план на проекта. Изготвяне на списък с ПР адресати. Популяризиране на проекта чрез печатни материали (публикации), лични срещи, интервюта, прес-съобщения и други ординарни и интерактивни ПР подходи, систематизирани в кампания. Интензивно уеб-отразяване в официалния сайт на община Ракитово. Изработка на постоянни и временни табели. Участия в семинари и конференции на други организации, изпълняващи подобни проекти (при покана).
6: Администриране на проекта Създаване на организация за управление на проекта и ангажиране на екипа за управление. Успешно реализиране на всички дейности по проекта във времевия график и отчетени съгласно изискванията на ДО. Разработване на вътрешни правила за работа на екипа. Създаване на система за наблюдение и анализ на качественото изпълнение на проекта и управление на процесите. Създаване на мерки за контрол и влияние при неизпълнение. Разработване на документация съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предвидените в настоящото предложение процедури, както и за непредвидени към настоящия момент процедури, но възникнали допълнително във връзка с ангажименти на община Ракитово и по други проекти. Съгласуване на процедурите с ДО. Обявяване на процедури и провеждане при максимална коректност и публичност. Ангажиране на одит. Разработване на механизми за ясна демаркация на постиженията по проекта.
7: Изграждане на партньорска мрежа в подкрепа на Звеното Проектът предвижда да привлече всички ръководители на второстепенни разпоредители в Община Ракитово, ангажирани в хуманитарната сфера, представители на НПО, местни администрации, бизнес организации, с помощта на чийто опит и ресурс да бъде утвърдена активно действаща мрежа от партньорски взаимоотношения в подкрепа на хората в неравностойно положение и техните близки. Ще бъдат проведени индивидуални и групови срещи с и на потенциални партньори, за да бъде създаден механизъм за ефективно взаимодействие. Ще бъде създадена партньорска база данни, ще бъдат стимулирани съвместни инициативи в подкрепа на хората в неравностойно положение от Община Ракитово. Ще се търси разширяване на мрежата и на територията на региона. Мрежата ще бъде структурирана с подкрепата на външен консултант в активно взаимодействие с екипа на проекта и екипа на Звеното.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 228 069 BGN
Общ бюджет: 205 013 BGN
БФП: 205 013 BGN
Общо изплатени средства: 195 781 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 205 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 96 153 BGN
2014 99 628 BGN
2015 0 BGN
195 781 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 81 730 BGN
2014 84 684 BGN
2015 0 BGN
166 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 423 BGN
2014 14 944 BGN
2015 0 BGN
29 367 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой утвърдени и предлагани социални услуги
Индикатор 5 Брой реализирани информационни мероприятия
Индикатор 6 Брой медийни отразявания -0011
Индикатор 7 Брой проведени обучения -0011
Индикатор 8 Брой лица, успешно преминали обучение -0011
Индикатор 9 Брой обслужени потребители -0011
Индикатор 10 Брой участници в информационни мероприятия - 0011
Индикатор 11 Брой проведени интервюта и прес-съобщения - 0011


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз