Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0108-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОДКРЕПА В ДОМА
Бенефициент: Община Кресна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Кресна
Описание
Описание на проекта: Проектът надгражда услугите в домашна среда от предходни проекти и програми чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на услуги, ориентирани към личните нужди на потребителите. Планират се и управляват качествени услуги за лична помощ, помощ при комунално - битови дейности и услуги за социално включване и социална подкрепа. Чрез проекта се създават нови работни места, увеличават се професионалните качества на местния човешки ресурс чрез обучения и супервизии. Повишава се качеството на грижа за уязвими и рискови групи чрез информиране и консултиране, изпълнение на индивидуални планове за услуги и индивидуални развиващи програми.
Дейности: Подготовка и организация за стартиране на проект 1. През първите две седмици се провежда процедура за подбор на Проектен експерт – консултант в помощ на екипа за управление на проекта. Проектният консултант е избран чрез процедура за възлагане. С експерта се сключва договор за възлагане, в който се описват всички негови задължения.. Изисквания: висше образование, специалност „Социални дейности”, „Социална педагогика” или „Социален менинджмънт” и опит в консултативни дейности на сходни социални проекти – минимум 3 проекта и в областта на социалната закрила минимум 1 година. 2. Провежда се работна среща в офиса по проекта, предоставен за целта от община Кресна със заповед на Кмета на общината за определяне на задълженията на екипа за управление и администриране на проекта; В срещата участват представители на всички заинтересовани страни и Проектният консултант. - Чрез дейността се предлага вътрешна система за мониторинг и оценка. Проектният експерт - консултант в десетдневен срок изготвя писмено съответните правила и процедури за вътрешен контрол и мониторинг и Правилника за вътрешния ред на звеното в социалното предприятие. - Приема се предложен от ръководителя на проекта детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача. Прилага се принципа на децентрализация и се поставя началото на добро управление на проекти в съответствие с хоризонталните принципи на ОП»РЧР» - Избира се Проектен съвет с представители на заинтересованите страни и на целевите групи. - Изготвят се длъжностни характеристики за персонала на социалното предприятие. Те се утвърждават до 10 дни след работната среща от Кмета на общината; - Уточняват се изискуемите документи към молбата за включване в проекта на персонала на звеното и на кандидат-потребителите. - Изготвят се правила и процедури, обслужващи доброто изпълнение на проекта. Те се утвърждават до 15 дни след работната среща от Кмета на общината. - Възлага се на Проектния консултант изготвянето на График за провеждане на тръжните процедури. - Възлага се на проектния консултант в екип с ръководител проект да изготви процедура за подбор на потребителите и процедура за подбор на персонала на социалното предприятие. -Публикува се обява за началото на приемане на молби от кандидат-потребители и желаещи за работа като персонал на проекта. В обявата се посочват изискуемите документи. -Ксерокопие от молбите на кандидат – потребителите и придружаващите ги изискуеми документи се приемат в офиса на проекта и след входиране се предават в Д”СП” за изготвяне на оценка на потребностите.
Подготовка, провеждане и оценка на тръжни процедури. Доставка на материали, консумативи и оборудване за функциониране на звеното, за обученията, популяризирането и управлението на проекта. Проектният експерт-консултант изготвя график за процедурите по възлагане, който се одобрява от ДО. Изготвят се технически задания за тръжните процедури относно доставките, изпращат се покани до доставчици, предварително проучени от консултанта, а избрани от екипа за управление. При изготвяне на техническите спецификации от Проектния експерт-консултант задължително се залагат екологични критерии. Спазва се графикът за обществените поръчки. Доставчикът се избира и с него се сключва договор за възлагане при предложена най-ниска цена и стоки, отговарящи на европейските стандарти за качество и прилагане на указанията за екологична устойчивост в контекста на ОП”РЧР”. Отговорен за доставките и тяхната законосъобразност е главният счетоводител на община Кресна. Доставят се офис материали и консумативи за обученията, предпазни работни ръкавици; информационни и рекламни материали, оборудване, офис материали и консумативи за екипа за управление.
Промотиране, популяризиране и отчитане на проекта Провежда се обширна информационна кампания, с участието на всички заинтересовани страни и разпространяване на информационни и рекламни материали. Издават се 500 бр. брошури за целите на проекта, целевите групи и дейностите за ОП”РЧР” и финансовият принос на ЕСФ. Рекламните и информационни материали се доставят по дейност 2, част от която е подготовка на поддейностите за промотиране и популяризиране на проекта. Провежда се начална конференция; изготвя се обява за оповестяване на старта и началната конференция в регионален ежедневник; излъчва се платен репортаж по областната телевизия. Провежда се кръгла маса с представители на заинтересованите страни, представители на печата, на съседни малки общини със сходни проблеми, представители на НПО, областни служители – популяризира се дейността на ЕСФ и Правителството по отношение подкрепата за преодоляване на бедността и постигане на по-добро здраве за потребителите, обменя се опит и добри практики относно развитието на социалното предприемачество и икономика; търсят се съмишленици и партньори за осигуряване на устойчивост на проекта . Заключителна конференция отчита резултатите от проекта. До Общинския съвет гр. Кресна и Кметствата в селата на общината се изпращат отчети за реализацията на проекта на 6 месеца, които стават достояние на обществеността чрез органите на местната власт по тяхна преценка за разпространяване. Всички събития се оповестяват чрез информационна табела.
Подбор на кандидат- потребителите. Информиране и консултиране. Сключване на договори за услуги. Оценката на потребностите на всички подали молба за включване в проекта кандидат - потребители се изготвя от Д”СП”, съгласно насоките за кандидатстване. Комисия от 3 члена на база на оценка на потребностите определя потребителите на услугата. Всички утвърдени потребители получават едночасово информиране и консултиране от експерт консултант относно услугите, правата и задълженията, отношенията с доставчика, таксите, определят се нагласите за допускане на друго лице в дома, очакванията на потребителя за същността на предлаганите услуги.По време на консултацията експертът-консултант извършва наблюдение и обследване по отношение необходимостта от изготвяне и изпълнение на индивидуална развиваща програма за малка част от потребителите със сериозни психо-социални и емоционални проблеми, които изискват комплексна работа от експерт и която не е по силите на помагащото лице без допълнителна помощ и подкрепа. Сключват се индивидуални договори за предоставяне на социална услуга като се уточнява помагащото лице, вида и времетраенето на услугата, дейностите по нейното предоставяне, права, задължения, такси, условия за прекратяване на договора. Подборът на целевата група ще се извърши по следния начин: • Провеждане на анкетно социологично проучване; • Обработка на данните и презентиране, съпоставено с анализа на докумените за конкретното лице; • Анализ на потребностите и нуждите на потребителите; • Интервю /психологична беседа/ с бъдещите потребители; Информиране и консултиране по време на интервюто • Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите. • Договаряне на услугите. Критериите за подбор: • Да не са ползватели на социални услуги от сходен характер; • Да са лица с увреждания или възрастни хора, които не могат напълно или частично да се справят в ежедневието и имат нужда от помощ и подкрепа • Да са мотивирали избора си за включване като потребители; • Да са наясно с изискванията, интересите и потребностите си; • Да са в потенциален или непосредствен риск; • Да демонстрират по време на социалното анкетиране и информационно- консултативна среща желание за промяна в начина си на живот и нагласа за управление на собствената си съдба. Подборът и консултирането се извършват от консултанти с опит, комисия и управленския екип на проекта.
Набиране и подбор на персонала на звеното. Сключване на трудови договори. Набирането и подборът на персонала на звеното ще се извършват от комисия по подбора( Кметът на общината издава заповед и определя състава й) Екипът по подбор ще работи, спазвайки следната процедура: - Спазване на критериите за подбор; - Публикуване на обява за работните места, условия и срок за подаване на заявления за включване в проекта; - Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; - Провеждане на интервюта с цел оценка на мотивацията, нагласите, способностите, комуникативни умения,здравна ,екологична и обща култура ; - Уведомяване на кандидатите. Трудови договори ще бъдат сключени за следните обявени работни места и длъжности: 1. Сътрудник социални дейности - Предоставя услуги за социална подкрепа и социално включване. 2. Домашен санитар - предоставя услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост. 3. Домашните помощници - предоставят услуги за помощ в комунално-битовите дейности. Трудовият договор на персонала ще съдържа описание на дължимите от изпълнителя услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време и други. В индивидуалния работен план на всеки член на персонала ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой на изпълнителя при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици ще се изготвят в 2 екз. и ще се подписват от доставчика и работника. Заплащането е на база часова ставка и действително изработени и отчетени часове. Часовата ставка е определена на база публикуваните данни на НСИ за икономическа дейност „Държавно управление” за първото тримесечие на 2012г. Заложената часова ставка за наетите лица за предоставяне на услугите е по-ниска от публикуваната в НСИ, но е по-висока спрямо минималния осигурителен доход по икономическа дейност „Държавно управление”и квалификационната група професии.
Обучение и развитие на персонала. Супервизии Въвеждащо обучение: Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на персонала за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на потребителите. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе в една група с времетраене -тридесет обучителни часа, в 5 модула. Модул 1: Общи познания за домашните грижи и услуги. Права и задължения на персонала. Модул 2: Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Модул 3: Специфика на грижите за хора с увреждания и за възрастни хора в риск Модул 4: Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда. Управление на отпадъците. Модул 5:. Етични стандарти в работата на хората от помагащите професии Ще се проведат две двудневни надграждащи обучения с поддържащ характер на уменията и знанията на персонала на звеното в две групи. Темите на този вид надграждащи обучения ще се определят от обратната връзка, дадена по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите, констатирани пропуски при извършваните проверки на място от координатора по проекта. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. В обученията ще се използва и издадения наръчник по фаза 2 на схема ”Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник””. Третото надграждащо обучение за преминалите курс на обучение изпълнители на услугата е в рамките на 12 обучителни часа и се провежда в две групи като акцентира върху разрешаването на кризисни ситуации с потребителите. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. В обучението отново ще се използва и издадения наръчник по фаза 2 на схема ”Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник””. За проследяване на качеството на предоставяната услуга, мониторинг на дейностите и коригиране на слабости и пропуски, установени при проверките на място или постъпили жалби са предвидени групови и индивидуални супервизии за членове на персонала, които обслужват потребители с индивидуални развиващи програми като по време на супервизията се работи едновременно и с потребителя, и с изпълнителя.
Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител. Изготвяне на индивидуални развиващи програми. 1. След изготвената от Д”СП” оценка на потребностите експерт- консултант, съвместно с още един експерт, прави предварителен проектоплан на услугите, които предлага за съответния потребител, съобразен с желанията на потребителя и наблюденията по време на информационно- консултативна среща по дейност 4 с всеки потребител. В плана се описват: - Проблеми и потребности; - Конкретните договорени дейности на социалната услуга, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; - Честота на оказване на услугата; - Име и телефон на помагащото лице; - Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Те трябва да се отчитат при оказване на социалните услуги. Проектопланът се обсъжда по време на беседа с потребителите, актуализира се и утвърждава от потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя и включва конкретни дейности. Планът се актуализира от експерта -консултант на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план се обсъжда и съгласува с потребителя. Преглед, актуализация, обсъждане и съгласуване на плана за услуги прави Проектният експерт- консултант. 2. По време на беседата при консултирането и информирането по дейност 4 експертът- консултант обследва психо- социалния статус и емоционалния континиум на потребителите, вкл. силна проява на астенични чувства, и при наличие на кризисни и сериозни стресови състояния, както и на пълна социална изолация прави предложение чрез кратък социален доклад за изготвяне на индивидуални развиващи програми и включване на комплексна експертна социална работа от приложен специалист. Индивидуалните развиващи програми са изготвени от подпомагащия експерт - консултант. Те са съставени в условията на информирано съгласие на потребителя и на обслужващото лице. В индивидуалната развиваща програма се включва усвояване на техники за самоконтрол, консултации за здравословен начин на живот; усвояване на техники за дишане и двигателни упражнения при намалена или ограничена до невъзможност подвижност и др. според индивидуалните нужди от силно утежнен здравословен и психо-емоционален характер. Участието на приложен специалист в случая е наложително, тъй като в общината няма социална услуга, която да предлага специализирана психо-социална подкрепа. Комплексната психо-социална работа се извършва под формата на индивидуална супервизия за помагащото лице и консултиране на потребителя като помагащото лице се подпомага практически за по-нататъшно изпълнение на индивидуалната програма. Ще бъдат включени максимум 18 потребители, а консултативните часове са по 6 часа за всеки един потребител с индивидуална развиваща програма.
Предоставяне на социални услуги от звеното за услуги и приложни специалисти в домашна среда Услугите, които се предоставят от звеното за услуги в дома в изпълнение на индивидуалните планове и развиващи програми са: 1. Услуги за социална подкрепа и социално включване - изпълнява се от сътрудници социални дейности, които: − помагат на потребителите за определяне и оценяване на обществените ресурси като юридическа, медицинска и финансова помощ, транспорт, помощ при придвижване, всекидневни грижи и други услуги; − Извършват административни услуги - Поддържат връзка с личния лекар - Закупуват лекарства и хигиенни материали със средства на потребителя; - Придружават потребителя на културни и обществени мероприятия: - Организират празници и работят за разширяване на приятелския кръг на потребителя − Оказват на потребителите и семействата им емоционална подкрепа и информация, съветват по теми като хранене, хигиена, упражнения, отношение към околния свят, управление на отпадъците; адаптиране към увреждането, възрастовите изменения или заболяването. - Предоставят психологическа подкрепа на потребителя чрез разговори, разходка сред природата или четене на глас; При нужда и в кризисни ситуации на нарушаване на психо-емоционалния статус на потребителя изискват от доставчика намеса и консултация с експерт – консултант по проекта; - Обучават потребителя за водене на здравословен начин на живот, енергийна пестеливост, управление на отпадъците чрез разделно събиране на отпадъците , рециклиране и др. 2.Услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост - предоставят ги домашни санитари, които − помагат на потребители с персонални и терапевтични нужди при осъществяване на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и при преобличане, в съответствие с индивидуалния план за услуги − поддържат хигиенните стандарти около потребителите като почистват стаите им и сменят спалното бельо, пране на дрехи и миене на чинии, както и почистване на помещенията, обитавани от потребителя; − Предоставят психологическа подкрепа на потребителя чрез разговори, четене на глас, преглед на печата, обсъждане на филми и др.; - При нужда и в кризисни ситуации на нарушаване на психо-емоционалния статус на потребителя изискват от доставчика намеса и консултация с експерт – консултант по проекта; − планират, купуват със средства на потребителя, приготвят и сервират ястия за задоволяване на хранителните нужди и предписаните диети; − уговарят приемни часове и придружават пациентите при посещенията им при лекари и други медицински специалисти или изпълняват други поръчки. 3.Помощ при комунално-битови дейности – оказва се от домашни помощници, които метат, почистват с прахосмукачка, мият и лъскат, сменят спално бельо, правят покупки за домакинствата, приготвят и сервират храни ,пазаруват със средства на потребителя и изпълняват други домакински задължения. Дейността включва следните поддейности: 1. Оценка на риска за здравето и безопасността на потребителите, които са сведени до минимум. Опазване здравето на потребителите. Доставчикът подкрепя всички потребители, които имат затруднения с приема на лекарствени средства като подпомага закупуването, съхраняването и разпределението им по указание на лекаря или фармацевта; поддържа връзка с личния лекар на потребителя на услугата. 2. Прилагане на всички, изготвени при стартиране на проекта, правила и процедури. Създаване на безопасни и здравословни условия на труд. 3. За всеки потребител се изготвя досие, в което се съхранява цялостната документация по предоставяне на услугата и информационна база данни за потребителя и за прекия доставчик на услугите, съхранявана в съответствие със Закона за защита на личните данни. 4. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите комплексно или поотделно, включващ: - Лични данни за помагащото лице - Честота на социалните услуги, съгласно договора - Видове социални услуги за месеца. 5. Всеки член на персонала спазва индивидуалния план за услуги, съответния график за предоставянето им, длъжностната си характеристика. 6. Дейността на персонала насърчава социалното включване на потребителите. Услугите в дома, предоставяни от приложни специалисти са: 1. Потребителите получават компетентно информиране и консултиране. Услугите в дома са планирани и договорени. Всеки потребител има индивидуален план за услуги. 2. При изпълнението на индивидуалните развиващи програми за част от потребителите консултант супервайзор оказва подкрепа на потребители със сериозни психо - социални и емоционални проблеми. Той е един от двамата предвидени супервайзори, който провежда индивидуалните супервизии като консултирайки потребителя той мониторира качеството на услугата и изпълнението на индивидуалната програма; оказва методическа помощ на помагащото лице за по- нататъшно изпълнение на развиващата програма 3. При сигнали за ненапасване между потребител и помагащото лице от персонала се извършва проверка на място от член на екипа за управление, при възникнала необходимост двете страни получават консултация от Проектния експерт – консултант. При невъзможност след консултацията да се отстранят пречките за напасване между двете страни и настъпва последващо задълбочаване на конфликта се сменя помагащото лице или се прекратява договора за услуги, ако причината е в характера или психичното здраве на потребителя. Последното са условия, вписани в съответния договор и в правилника за вътрешния ред на звеното. 4. Въвежда се електронен дневник на потребителя, за чието водене персоналът ще се подкрепя да получава умения за компютърна текстообработка от доброволци в кметствата. Хартиен носител ще се съхранява в папки в дома на потребителя.Материали и консумативи са предвидени в дейност 2. Задължение на екипа за управление е регулярната проверка на място за проследяване на качественото предоставяне на планираните услуги и подаване на информация за пропуски, слабости, нужда от надграждащо обучение и супервизии. Планират се минимум по 3 проверки на място в дома на всеки потребител като първата задължително е преди провеждане на надграждащите обучения и супервизии.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 205 BGN
Общ бюджет: 157 819 BGN
БФП: 157 819 BGN
Общо изплатени средства: 148 708 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 441 BGN
2013 71 787 BGN
2014 43 480 BGN
2015 0 BGN
148 708 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 425 BGN
2013 61 019 BGN
2014 36 958 BGN
2015 0 BGN
126 402 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 016 BGN
2013 10 768 BGN
2014 6 522 BGN
2015 0 BGN
22 306 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой подадени молби за включване. Общ брой оценки на потребностите на хора от целевите групи. - 108
Индикатор 4 Брой обучени - 108
Индикатор 5 Брой назначени обучители, консултанти и супервайзори – сключени договори - 108
Индикатор 6 Брой изготвени индивидуални планове за услуги - 108
Индикатор 7 Брой изготвени индивидуални развиващи програми - 108
Индикатор 8 Брой протоколи за изготвени и получени отчети до обществеността - 108
Индикатор 9 Брой проведени анкети за проучвания на резултатите и качеството на изпълнение на дейностите - 108
Индикатор 10 Брой рекламни и информационни материали - 108
Индикатор 11 Минимален брой лица от работилите в социалното предприятие, изявили желание за работа след приключване на проекта - 108
Индикатор 12 брой потребители - 108
Индикатор 13 Получили удостоверения за проведени обучения - 108
Индикатор 14 Брой обучителни часове супервизии; консултиране и информиране - 108
Индикатор 15 Брой успешно изпълнени индивидуални планове за услуги - 108
Индикатор 16 Минимален брой потребители с подобрен психо-емоционален и здравно-социален статус вследствие изпълнение на индивидуалните развиващи програми - 108
Индикатор 17 Минимален брой жители, запознати с отчетите според съставени протоколи за разпространение - 108
Индикатор 18 Брой обобщени резултати от анкетите, изпратени до ОбС - 108
Индикатор 19 Брой проведени информационни и рекламни събития - 108
Индикатор 20 Минимален брой сключени трудови договори - 108


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз