Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0103-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за независимост
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Разширяване дейността на Домашен социален патронаж с разкриване на Звено за услуги в домашна среда. Чрез него обучени безработни лица ще предоставят по определен график почасови услуги на хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Услугите ще се договарят и предоставят в зависимост от личните потребности (установени чрез "оценка на потребностите") и предпочитания на нуждаещите се.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Изграждане на цялостна визия и план на проекта. Сформиране на екип за управление със заповед на Кмета на общината в състав – Ръководител, Координатор и Счетоводител. Подготвяне и подписване на договори с екипа на проекта. Разпределението на задълженията на екипа за управление се фиксират в длъжностни характеристики към договорите както следва: Ръководител – Ръководи изпълнението на дейностите по проекта - организира, разпределя, наблюдава и контролира работата на екипа. Представлява проекта на местно и национално ниво. Осигурява връзка със заинтересованите страни - държавни институции, организации, външни експерти и др. Контактува с медиите. Участва в комисиите по проекта. Отговаря за отчетността - подготвя междинни и окончателни отчети и доклади. Координатор – Организира подготовката и изпълнението на дейностите по проекта. Осигурява методическа и административна подкрепа на Ръководителя на проекта за: организиране и провеждане на обучения; екипни срещи; отчитане по проекта и др. Следи за работата на обслужващия персонал. Осъществява вътрешен мониторинг на дейностите. Работи под прякото ръководство на Ръководителя на проекта и подпомага дейността на останалите членове на екипа. Взаимодейства с преките и косвени бенефициенти. Счетоводител – Изпълнява финансовата и счетоводна дейност по проекта: оформя счетоводните операции и изготвя финансовите отчети; подпомага екипа при отчитането на проектните дейности; събира потребителските такси; следи за правилното разходване на средствата, в рамките на проектния бюджет. Работи под прякото ръководство на Ръководителя на проекта. Провеждане на ежемесечни работни срещи на екипа за управление, за своевременно вземане на решения с оглед на ситуацията и осигуряване на успешно реализиране на проекта. Изготвяне на необходимата проектна документация за навременно и успешно реализиране на заложените дейности: - разработване на формуляри по проекта – бланка на проекта; регистри за подаване на заявленията; комплект документи за кандидатстване (за служители и потребители на звеното); формуляри за решения на комисиите за оценка и подбор на потребителите и доставчиците; договори за предоставяне на социалните услуги; трудови договори за обслужващия персонал на Звеното; 3 типа Длъжностна характеристика на преките доставчици на услугите, съобразени с трите типа дейности, които Звеното предоставя; Дневник на потребителя и др. - разработване и утвърждаване на правила и процедури – за оценка и подбор на кандидатите за обслужващ персонал и потребители на услугите; правила за безопасност при работа; процедура за действие при кризисни ситуации; процедура за сигнализиране в случаи на дискриминация, насилие и неглижиране; инструкция относно защита на имуществото на потребителите; правила за достъп до дома им и др. Водене на стриктна счетоводна отчетност относно планираните и направените разходи. Ефективност и прозрачност при разходването на средствата. Счетоводителят на проекта е пряко отговорен за правилното осчетоводяване на разходите и ежемесечно информира останалите членове на екипа за тях. През целия период на изпълнение на проекта се изготвят и представят междинни и заключителен технически и финансов доклад. За офис на проекта, където се изготвя и съхранява цялата документация по изпълнението му, се използва офиса на Звеното за услуги, който се предоставя от община Първомай и се оборудва по проекта през първите четири месеца от стартирането на дейностите. През 15-тия и 16-тия месец от реализирането на проектните дейности се предвижда одит на проекта.
Дейност 2 : Подбор на персонал на Звеното за услуги. Подаване на заявления, придружени с определени документи от кандидатите за обслужващ персонал на звеното. Водене на регистър на подадените заявления. Сформиране на комисии за оценка и подбор на кандидатите и за жалби и сигнали. Класиране на кандидатите по документи, според предварително утвърдени критерии. Провеждане на интервю с допуснатите по документи кандидати. Окончателно класиране. Известяване на кандидатите с уведомително писмо за мястото им в класирането и последващи процедури. Разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали за дейността на Звеното, които да са достъпни на обществени места през цялото продължение на проекта и след това.
Дейност 3 : Подбор на потребители на социалните услуги Осигуряване на обособено помещение за прием на документи, оборудвано с необходимата техника за дейността, включително телефон, на който кандидат-потребителите могат да заявят желание да бъдат посетени в дома, за да попълнят документите за кандидатстване. Подаване на заявления, придружени с определени документи от кандидатите за потребители на социалните услуги или чрез упълномощено от тях друго лице. Водене на регистър на подадените заявления. Сформиране на комисии за оценка и подбор на кандидат-потребителите. Създаване на лично досие на всеки един от кандидатите, в което се съхраняват всички негови документи от този момент нататък. Изготвяне на Оценката на потребностите на кандидат-потребителите, съгласно „Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома“. Социалната оценка се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” – Първомай, според изискването на схемата. Класиране на потребителите от Комисията за оценка и подбор, според предварително утвърдена процедура и в съответствие с установените им нужди в изготвената Оценка на потребностите. Класирането се актуализира след постъпване на всяко ново заявление от кандидат-потребител, изготвяне на Оценка и разглеждането му от Комисията, тъй като заявления ще се приемат 12 месеца. Извършване на подбор и класиране при недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др.
Дейност 4 : Обучение на кандидати за обслужващ персонал на Звеното за услуги Подготовка на тръжна документация за избор на обучаваща организация съгласно изискванията на ЗОП и сключване на договор. Програмата за обучение се утвърждава от Ръководителя на проекта. Подготовка на обучителни материали. Организиране и провеждане на въвеждащо обучение, в рамките на 5 дни, за всички одобрени кандидати за служители на Звеното за услуги. Предвижда се обучение на 30 лица като се има предвид, че голям брой от кандидатите за работа в Звеното може вече да са преминали обучения по предишни програми за предоставяне на подобни услуги – личен и социален асистент и домашен помощник. Така ще се избегне двойното финансиране и ще се даде възможност да се обучат по-голям брой кандидати (тоест всички или почти всички кандидати, подали заявление), за да се осигурят резерви при напускане, продължителен отпуск, болничен или други причини за освобождаване на работно място в Звеното. Организиране и провеждане на надграждащо обучение, в рамките на 3 дни, за всички служители и/или одобрени кандидати за служители на Звеното за услуги. Надграждащото обучение се провежда на третия месец, след стартиране на предоставянето на услугата. Предвижда се обучение на 30 лица като се има предвид, че част от наетите в Звеното служители може вече да са преминали обучения по предишни програми. В такъв случай, за да се избегне двойното финансиране, ще се даде възможност да се обучат определена част от резервите (кандидати за работа) до допълване на бройката. За преминалите два курса на обучение, кандидатите за работа в Звеното, получават сертификати. Провежда се една супервизия за персонала за обслужване на Звеното (30 човека), която се провежда от консултант-супервизори. Организира се на шестия месец от началото на предоставяне на услугите с цел превенция на прегряването в социалната работа, запазване на актуалността на преките доставчици и подобряване качеството на социалната услуга.
Дейност 5 :Предоставяне на социалните услуги – изготвяне на индивидуални планове и графици за обслужване; управление на риска; напасване (потребител-доставчик); предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда; мониторинг и контрол. Изготвяне на оценка на риска и подробен индивидуален план за предоставяне на услугите за всеки потребител. Индивидуалният план се изготвя от членове на екипа, с участието на потребителя или негов законен представител, и е съобразен със специфичните потребности и изисквания на потребителя. В индивидуалния план се залага и вида на услугата, която ще получава потребителя. Планът се актуализира на всеки 6 месеца, за да се провери и реализира потребността от промяна или предоговаряне. Напасване между потребителите и преките доставчици на социалните услуги. Провежда се от екипа на проекта, в присъствието на двете заинтересовани страни. Изготвяне на графици за обслужване, съобразени с нуждите на всеки от потребителите и заетостта на всеки от персонала. Изготвят се от Координатора на проекта и се утвърждават от Ръководителя ежемесечно. Сключване на тристранни договори с потребителите за предоставяне на услугите. Сключване на трудови договори със служителите на Звеното (персонал за управление и персонал за обслужване), в съответствие с разпоредбите на КТ, за период от 12 календарни месеца. Лицата от обслужващият персонал подписват един от 3-те типа Длъжностна характеристика, в зависимост от дейностите, които предоставят, и Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. Назначават се 4 лица на длъжност „Специалист в социална услуга“ (дейности за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване) и 26 лица на длъжност „Домашен санитар“ (дейности за лична помощ и комунално-битови дейности). Разграничението на дейностите, които извършват домашните санитари (т.е. 13 за комунално-битови дейности и 13 за дейности за лична помощ), се залага в Длъжностната характеристика. Лицето назначено като технически сътрудник към Звеното за подпомагане на организационната и управленска дейност, подписва длъжностна характеристика със следните задължения: да отговаря за правилното съхранение на документацията; да съдейства на Координатора при вътрешния мониторинг; да отговаря за техническото изпълнение на отчетността за работата на служителите на Звеното; да осигури постоянно присъствие в офиса на Звеното; да отговаря на сигнали за нередности и своевременно да информира екипа и Комисията за жалби и сигнали; следи за спазването на работното време от служителите на Звеното и правилното изпълнение на графиците за предоставяне на услугите; информира екипа за управление за всяка настъпила промяна. Провеждане на инструктаж за безопасна работа на обслужващия персонал на Звеното от Координатора на проекта. Осигуряване на консумативи – маски, ръкавици и други, за хигиенична и безопасна работа на Звеното. Предоставяне на социалните услуги по предварително установен месечен график. Ежедневно отчитане на извършената работа, с попълването на „Дневник на потребителя“. Индивидуални форми за отчет на работата на всеки служител на Звеното (отчетен доклад) – ежемесечно. Механизми за наблюдение, оценка и контрол на предоставяне на социалните услуги. Вътрешният мониторинг се провежда от Координатора и Ръководителя на проекта (при наличието на обективна невъзможност от страна на Координатора да извърши дейността) ежемесечно, в дома на потребителите, за което се попълва „Формуляр за проверка на място“. За нуждите на проекта община Първомай предоставя офис на Звеното за услуги, снабден с телефон и достъп до интернет. За обезпечаване на нормалното протичане на дейността, със средства от проекта се закупуват: • Обзавеждане на офиса на Звеното за услуги – 1 бр. бюро; 1 бр. столове; 1 бр – метален шкаф със заключващ механизъм за съхранение на досиетата на потребителите и документите на персонала за обслужване; • 1 бр. преносим компютър; • 1 бр. мултифункционално устройство (3 в 1 – принтер, скенер и копир);
Дейност 6 : Информиране и публичност Организиране на избор на фирма за изготвяне на информационните материали по проекта (листовки, плакати, банери и табели), както и на бланките за сертификати от курса на обучение. Организиране провеждане на информационни кампании (през целия период на изпълнение на проекта) за популяризиране на дейностите по проекта и финансовата подкрепа на Правителството и ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“: • Подаване на регулярни прес-съобщения и даване на интервюта от екипа на проекта в местните медии; • Разпространяване на информационни материали – листовки и плакати с основна информация (цели, дейности, целеви групи и финансиране на проекта). Разпространяват се доброволно от членовете на екипа с помощта на Клубовете на инвалида и на пенсионера, младежката организация на БЧК – Първомай и други НПО на територията на общината; • Визуализиране на офиса на Звеното за услуги с табели и банери на проекта; • Интензивно уеб-отразяване чрез сайта на общината и други местни сайтове; • Организиране и провеждане на една фокус група с представители на институции и организации на територията на общината, пряко или косвено свързани с дейностите по проекта (Дирекции „СП“ и „БТ“; НПО; ДВХФУ и др.); • Регулярни срещи със заинтересовани страни и писмена кореспонденция с институции, организации и медии с информация за хода на проекта. • Организиране и провеждане на Начална и Заключителна конференция за отчитане и популяризиране на резултатите от проекта, с участието на всички заинтересовани страни – поне 60 участника (за всяка), подготовка за 80 (за всяка). Конференциите се организират от екипа на проекта. За нуждите на форумите се използват закупеният преносим компютър и банерите на проекта, както и печатните информационни материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 204 799 BGN
Общ бюджет: 172 911 BGN
БФП: 172 911 BGN
Общо изплатени средства: 159 294 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 050 BGN
2014 75 244 BGN
2015 0 BGN
159 294 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 443 BGN
2014 63 957 BGN
2015 0 BGN
135 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 608 BGN
2014 11 287 BGN
2015 0 BGN
23 894 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз