Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0129-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ДА ПРОТЕГНЕМ РЪКА ЗА ПОМОЩ
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда създаване на Звено към общинска структура „Домашен социален патронаж“ с цел предоставяне на три основни типа почасови дейности: - за лична помощ, - за социална подкрепа и социално включване, - комунално-битови дейности на нуждаещи се лица. Социалните услуги ще се изпълняват от персонал, преминал през предварителен подбор и нает на трудов договор. Екипът за управление на проекта ще координира, подпомага и съблюдава качественото предоставяне на услугите.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: Организация и управление на проекта За добрата организация по реализирането на Проекта ще се създаде екип за неговото управление, който ще подготви план за действие и разработи документацията, свързана с изпълнението и контрола на Проекта. Екипът ще координира дейностите, ще извършва вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им, чрез ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график. На екипа на Проекта ще се осигури преносим компютър, необходим за улесняване на дейността му по разработване, класифициране и съхраняване на документацията. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. За обезпечаване на необходимите материали, консумативи и оборудване ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки по ЗОП.
ДЕЙНОСТ 2: Подбор и наемане на персонал на трудов договор в звеното за услуги в домашна среда Дейността ще премине през следните етапи: 1.Обявяване на период, в който всички желаещи да бъдат наети на трудов договор, като персонал в звеното към „Домашен социален патронаж“ ще подадат заявление. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). 2.Ще се сформира Комисия за оценка и подбор, която ще проведе интервю с кандидатите,с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Всеки кандидат се оценява индивидуално от членовете на комисията. Комисията изготвя списък на оценените кандидати, подредени по низходящ ред Списъкът с резултатите от проведения конкурс се излага на специално определено място в сградата на общината. 3. Екипът на Проекта ще подготви списък за обучение на одобрените кандидати, като взема предвид изискването, че в курса за въвеждащо обучение могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определените по настоящия проект дейности, а в курса за надграждащо обучение – само тези, които са представили сертификат или декларация за завършен обучителен курс. 4.С лицата, преминали успешно обучението и одобрени за длъжностите „Домашна помощничка”, „Домашен санитар” и „Сътрудник социални дейности” по Проекта ще се сключи трудов договор, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Наетите по трудов договор, ще получат длъжностна характеристика и ще подпишат Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. По настоящия проект ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст. За тях ще бъдат осигурени лични предпазни средства.
ДЕЙНОСТ 3: ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА Обучението на одобрените кандидати за извършване на социалните услуги по Проекта се изпълнява по програма, утвърдена от Ръководителя на Проекта. Екипът на Проекта изготвя списъка, като взема предвид изискването, че в курса за въвеждащо обучение ще бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определените по настоящия проект дейности, а в курса за надграждащо обучение – само тези, които са представили сертификат или декларация за завършен обучителен курс. Обученията ще се извършват от експерти и специалисти с подходяща квалификация, практици в съответната област, с професионален опит в социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на Проекта. За целта ще се сключи договор за услуга между представляващия бенефициента и съответния обучител. Изборът на изпълнител ще се извърши по реда на ЗОП. Обучението ще се реализира в групов формат, но не повече от 12 души в група. Изготвят се присъствени форми за всяка група, на всяко лице успешно преминало курса на обучение ще се издаде удостоверение.
ДЕЙНОСТ 4: Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребителите на социалните услуги, предоставяни по Проекта на територията на Община Балчик Ще бъдат информирани лицата от целевата група за възможностите и услугите, които предоставя Проекта. На всяко лице, подало молба за ползване на социални услуги се разработва индивидуална оценка на потребностите. Оценките се разработват в съответствие с чл. 40, от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др. Екипът на Проекта ще изготви списък с резултатите от оценката и подбора на кандидатите за потребители, подредени по низходящ ред на оценката. На одобрените за потребители на услугата ще се връчат уведомителни писма с информация за определения им индивидуален месечен брой часове и последващите процедури. Уведомителни писма се изпращат и на кандидатите, които не са включени в проекта.
ДЕЙНОСТ 5: Предоставяне на нуждаещи се лица на почасови социални услуги: - лична помощ - комунално-битови дейности - оказване на съдействие и подкрепа за социалното включване Социалните услуги ще се предоставят на потребители, живеещи в община Балчик в продължение на 12 месеца. Предоставянето на услугите ще се реализира по разработен за всеки потребител от екипа на проекта индивидуален план. Той се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги и ще е съобразен в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за времето за ползването на всяка услуга. Ръководителя на Проекта ще утвърди Правилник за вътрешния ред и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалните услуги. За всеки потребител на услуги ще се изготви оценка на риска преди изготвянето на индивидуалния план и преди да започне предоставянето на социалните услуги. На база направената оценка в индивидуалния план се залагат дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. С всеки потребител на услугите (или неговия представител), ще се уговорят в писмен вид правила за достъп на персонала до дома му. Ръководителят на Проекта ще организира провеждането на инструктаж на персонала за безопасна работа при предоставяне на услугите. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугите за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя, който ще се съхранява в дома му. Всички дейности по предоставяне на социалните услуги от персонала се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностните характеристики, и в индивидуалния план на потребителя.Сътрудникът по социални дейности ще осъществява С цел гарантиране на качество и ефективност при предоставяне на социалната услуга, екипът на Проекта ще се осъществява ежемесечен контрол.
ДЕЙНОСТ 6: Популяризиране на проекта В периода на изпълнението на Проекта ще бъдат използвани различни комуникационни инструменти: - Ще бъдат проведени пресконференции при стартиране и при приключване на Проекта. - Ще бъдат изготвена и монтирана табела пред сградата на Общината, на която ще бъде указано, че се осъществява Проект, с финансовия принос на Европейската общност и ще бъдат поставени и логото на ЕС и на ОП РЧР. - Ще бъде изготвен 1 банер, който ще бъде поставян в залите за провеждане на информационните и обучителните събития . - Ще се изготвят дипляни, в които ще бъдат представени целите и дейностите по Проекта; - Ще бъдат направени публикации в местните и областни медии.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 085 BGN
Общ бюджет: 117 736 BGN
БФП: 117 736 BGN
Общо изплатени средства: 110 780 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 804 BGN
2014 61 976 BGN
2015 0 BGN
110 780 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 483 BGN
2014 52 680 BGN
2015 0 BGN
94 163 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 321 BGN
2014 9 296 BGN
2015 0 BGN
16 617 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз