Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0127-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА”
Бенефициент: Община Ценово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Ценово
Описание
Описание на проекта: Разширяване на дейността на съществуващия Домашен социален патронаж, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда, което да предоставя три типа почасови услуги – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности на хора в частична или пълна невъзможност за самообслужване или в риск от социална изолация.
Дейности: 1. Организация и управление на Проекта Сформиране на екип. Разпределение на задълженията и отговорностите. Организиране на дейностите по проекта. Информиране на обществеността за същността на проекта и предлаганите услуги.Разработване на Правилник за вътрешния ред с процедури. Осигуряване на всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта. Ежемесечен мониторинг и контрол върху качеството на предоставените услуги. Технически и финансови отчети за изпълнението на проекта.
2. Информиране и публичност. За популялизиране на проектната инициатива, дейностите, начините за кандидастване и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъдат организирани информационни дни във всички населени места на територията на Общината. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията за визуализация. За популяризиране и информиране на обществеността за дейностите и резултатите от изпълнението на проекта и получената безвъзмездна финансова помощ ще се направят публикации в медиите и в интернет. За запознаване с резултатите от извършените в рамките на Проекта дейности, както и с анализа на добрите практки ще се проведе заключителна конференция, на която на всеки участник ще се предостави информационна папка с постигнатите резултати. Ще бъдат поканени представители на Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, Община Ценово, ползватели на услугата, домашни санитари, медии.
3. Оборудване и обзавеждане на офиса на Звеното за услуги в домашна среда с необходимите мебели и техника за реализиране на дейностите по проекта. Обособяване на помещение за офис на Звеното и обзавеждането му с необходимите мебели и техника ще създаде по-добри условия за провеждане на организационните дейности.
4. Оценка и подбор на кандидати за потребители на социалната услуга „Домашен санитар” В настоящия проект ще се включат : - лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, вкл. И деца; - възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Процесът на кандидастване, оценка и класиране ще бъде реализиран съгласно разработената Методика за оценка на потребностите на кандидатите за ползване на почасови услуги, която е част от проектната документация. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условия на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Бенефициентът създава необходимата организация за набиране на кандидати за ползватели на услугите, като осигурява необходимите документи за кандидастване – заявления, към които се прилагат всички необходими документи от кандидатите. Бенефициентът изготвя искане до Директора на Дирекция „Социално подпомагате” за извършване на оценка на потребностите на всички лица подали заявление за ползване на услугите. Служители определен със Заповед на директора извършват оценки на потребностите на кандидат потребителите.Оценката се извършва в дома на заявителя, като се използва Формуляр за оценка ЧАСТ І, където се описват неговите проблеми, а също и необходимостта да ползва една или повече почасови услуги, предоставяни в домашна среда. Комисия подрежда кандидатите в списък по низходящ ред, въз основа на Общия брой точки от Таблицата „Оценка на потребностите” на Формуляра ЧАСТ ІІ. Приемо предаването на окомлектованите документи за всеки кандидат потребител от Дирекция „Социално подпомагане” на бенефициента се извършва чрез протокол.
5. Оценка и подбор на кандидатите за „Домашен санитар” В тази дейност ще бъдат включени : • Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране; Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условия на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Бенефициентът създава необходимата организация за набиране на кандидати за „Домашни санитари”, като осигурява необходимите документи за кандидастване – заявления, към които се прилагат всички необходими документи от кандидатите. Чрез провеждане на конкурс се извършва подбор на кандидатите и се оформя целевата група с мотивация за работа в Звеното за услуги в домашна среда.
6. Обучение на „Домашен санитар” Въвеждащо обучение ще преминат : - Всички кандидати преминали успешно конкурса, които не са преминали сходни обучения по други програми и проекти. Преминалите обучение по други програми при подаване на заявлението прилагат сертификат или удостоверение за преминат обучителен курс. Дейността ще се извърши от лицензирана обучаваща организация. Ще се проведе 5 дневно въвеждащо обучение (40 учебни часа) съгласно Методиката за предоставяне на услугата „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Домашен помощник”, за лицата, които ще работят като домашни санитари и нямат документ за преминато обучение. На етап реализация на проектните дейности ще се проведе надграждащо обучение на всички домашни санитари. Дейността ще бъде проведена при условия на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др.
7. Предоставяне на социалните услуги. Управление на риска и качеството на услугите за потребителите и наетите „Домашни санитари” в процеса на ползване на услугите. Предоставянето на услугите за потребителите стартира от датата регламентирана в Договора за предоставяне на социална услуга. Договорът се сключва между бенефициента и потребителя и/или негон законов представител.Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът включва дейности, водещи до подобряване на качеството на живот на съответния потребител. Разработва се на база на оценка на потребностите от Формуляра за оценка, с активното участие на потребителя или негов законов представител. Актуализира се на 6 месеца и при всяка промяна в обстоятелствата. Сцел предотвратяване на потенциални рискове за потребителите и домашните санитари в процеса на предоставяне на услугите, екипа на Проекта изготвя Оценка на риска и съответно План за намаляване на риска. С оглед на качественото предоставяне на услугите и намаляване на риска от инциденти ще бъдат разработени Правилник за вътрешния ред при предоставянето на услугите; Инсрукциа за защита на имуществото и финансовите средства на потребителя; Правила за осигуряване на безопастността и здравето на потребителите и домашните санитари; Правила за действие при възникване на кризисни ситуации; Правила за достъп до дома на потребителя; Процедура за разглеждане на жалби и сигнали. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугите за всеки потребител ще се води дневник. Записите се датират и всеки път се подписват от потребителя или неговия законов представител и от домашния санитар. Екипът на Проекта осигурява и безопастността и здравето на домашните санитари. При назначаване се провежда Инструктаж по безопастност и здраве, който се регистрира в Книгата за инструктаж, осигурява се работно облекло – престилка, чехли, маска и ръкавици. Осигурява се обслужване от служба Трудова медицина съгласно Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работещите. Реализирането на дейността по проверка на качеството на услугите се извършва чрез посещение в дома на потребителя. В процеса на проверката се изследва мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга. Резултатите от проверката се регистират в Дневника на потребителя и във Формуляра за проверка на място.
8. Мониторинг и контрол. Отчитане на извършените дейности и разходи по проекта във връзка с ежемесечния мониторинг с оценката на резултатите от изпълнението на дейностите по проекта. Екипът за управление създава и съхранява съгласно законодателството всички необходими документи за реализацията на проекта. Всички документи се изготвят, поддържат и използват съгласно Закона за защита на личните данни. Актуализират и се съхраняват подредени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта, знамето на ЕС и ЕСФ. Архивирането и съхранението на финасовит е документи се осъществява съгласно Закона за счетоводството. В хода на реализацията на дейностите ще се осъществява мониторинг и контрол на всички дейности по Проекта. Мониторинга върху качеството на предоставените услуги ще се осъществява ежемесечно. Изготвянето на техническите и финансовите отчети ще се извършва от екипа за управление. Чрез тях ще се отразява качеството на реализацията на проектните дейности, както и ефективното разходване на срествата за осъществянане на дейностите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 067 BGN
Общ бюджет: 183 697 BGN
БФП: 183 697 BGN
Общо изплатени средства: 165 279 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 183 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 036 BGN
2014 65 243 BGN
2015 0 BGN
165 279 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 85 031 BGN
2014 55 456 BGN
2015 0 BGN
140 487 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 555 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 005 BGN
2014 9 786 BGN
2015 0 BGN
24 792 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз