Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0116-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „С грижа към хората - Звено за услуги в домашна среда в община Бургас“
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Проектът предлага създаване и функциониране на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж при Община Бургас, което ще отговори на необходимостта от оказване на подкрепа и създаване на условия на лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване да получат грижи, основани на индивидуалните им потребности. Звеното за услуги в домашна среда ще осигури заетост на 30 безработни лица в трудоспособна възраст, които ще предоставят услугата „личен асистент“ и ще обслужват нуждаещите се на територията на община Бургас
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейноста по организация и управление, включва: 1.Сключване на договори и разпределение на задачите между екипа на проекта. 2.Ежемесечни работни срещи на екипа на проекта с цел установяване на регулярна комуникация и навременно разрешаване на възникнали проблеми. 3. Разработване и приемане на система за вътрешен мониторинг, контрол и отчитане на проекта; 4.Система за архивиране и съхраняване на документацията по проекта.
Дейност 2.Създаване на условия за работа на Звеното за услуги в домашна среда Проектът ще се изпълнява в сградата на Домашен социален патронаж гр. Бургас, като за обезпечаване дейността на Звеното за услуги в домашна среда по настоящата дейност са предвидени следните поддейности: 1.Подготовка и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за доставка на оборудване за нуждите на Звеното за услуги в домашна среда, както и доставка на материали и консумативи. Изборът на изпълнители за основните проектни дейности ще бъде извършен в съответствие с действащото българско законодателство Закон за обществените поръчки, при спазване на принципите на прозрачност и недискриминация. 2.Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на помещенията, предназначени за дейността на Звеното – в съответствие с неговата дейност, проектът предвижда доставка и монтаж на следното обзавеждане: компютърна конфигурация, климатик, мултифункционално устройство, офис мебели. 3.Доставка на необходимите материали и консумативи за обезпечаване дейността на Звеното за услуги в домашна среда. по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на материали Обособена позиция 2: Доставка на консумативи.
Дейност 3. Подбор и наемане на персонал в Звеното за услуги в домашна среда и последваща актуализация. Дейността включва: 1.Подбор и наемане на персонал. Наемането на персонала за Звеното за услуги в домашна среда ще бъде реализирано на конкурсен принцип, съобразно изискванията за подбор на мотивирани кадри, при спазване принципите за недискриминация. Информация за конкурса ще бъде разпространена и сред представители на целевата група, с цел насърчаване на тяхното участие. В създаденото Звено за услуги в домашна среда ще бъдат наети 33 - души, от които персонал за управление - 1 касиер, 2 социални работника и персонал за предоставяне на услуга в домашна среда - 30 лични асистенти. Провеждане на процедура по подбор на кандидати за лични асистенти: а/ подбор по документи, съдържащ: молба за участие в проекта, професионална автобиография, документи за завършено образование, медицинско и свидетелство за съдимост и попълване на специално разработен за целта въпросник, насочен към определяне мотивацията на кандидата за работа, нагласите към предоставянето на грижи за възрастни хора и лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и потребностите от обучение и квалификация; б/ интервю с кандидатите: Провежда се от членове на екипа по проекта, като има за цел да проучи нагласите и очакванията на кандидатите, както и да им предостави изчерпателна информация за ангажиментите и функциите на личния асистент. в/изготвяне и подписване на договори. Личните асистенти подписват трудов договор (при пълен работен ден), в който ясно са разписани задълженията и правата на страните, както и всички изискващи се съгласно националното трудово законодателство условия. Неразривна част от процеса на договаряне са изготвянето и подписването на длъжностна характеристика, провеждане на начален инструктаж.за здравословни и безопасни условия на труд и запознаване с правилника за вътрешния трудов ред и друди правила и процедури, свързани с работата на персонала и функционирането на Звеното за услуги в домаашна среда. 2. Подготовка и обучение на лични асистенти. Обучението ще бъде проведено от избран в съответствие с ЗОП външен изпълнител с опит в работата със социално уязвими групи. Избраният обучителен екип ще изготви: - Програма за въвеждащо обучение на личните асистенти; - Подготовка на обучителни материали – пакет от необходимите информационни материали съответно за предоставящите услугата „личен асистент”; - Осигуряване на подходяща обучителна среда; - Провеждане на двудневно въвеждащо или допълващо обучение за личните асистенти, което обхваща следните теми: а/ общи познания за социалните услуги в общността и грижите в домашни условия; б/ социално законодателство и практики; в/ функции и задължения на личния асистент; г/ проблеми и аспекти на старостта д/ специфика на работата с възрастни хора и лица с трайни увреждания; е/ методика на предоставяне на услугата „личен асистент”; ж/ умения за самопомощ и самостоятелно справяне з/ етични стандарти при предоставяне на социални услуги в домашна среда; и/ поведение в дома на потребителя й/ комуникативни умения, подкрепяща комуникация и поведение в условията на криза; к/ оказване на Първа помощ; л/ здравословни и безопасни условия на труд; м/ процедури за работа по проекта и водене на документация; - Периодична супервизия и подкрепа на личните асистенти: провеждане на срещи с екипа за упраление на Звеното с цел супервизия, консултация и оценка на нуждите от допълнително обучение на личните асистенти. Резултатите и наблюденията от тези срещи да послужат като основа за надграждащи и допълващи обучения, съобразени с потребностите на личните асистенти и спецификата на случаите, по които работят; - Провеждане на надграждащо обучение: провежда се три месеца след началото на предоставяне на услугите от страна на личните асистенти и включва три модула: мотивационен тренинг, управление на стреса, специализиран модул, съобразен с нуждите на доставчиците на социални услуги. 3.Изготвяне на вътрешни правила и процедури, регламентиращи дейността по функциониране на Звеното за услуги в домашна среда. Персоналът на звеното, съвместно с екипа за управление на проекта, ще участва в разработването на необходимите вътрешни документи, съгласно действащата нормативна уредба.
Дейност 4. Подбор на ползватели на услугата „личен асистент”. Дейността включва: - Подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциални потребители на услугата „личен асистент”: формуляр – заявление, придружени от документ за самоличност, копие от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК, копие от амбулаторен картон и др. актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето, декларация или друг документ, удостоверяващ доходите на бенефициента, подкрепяща документация, касаеща физическото и психическото състояние и социалния статус на бенефициента. Възрастните хора с ограничения или невъзможност за сомообслужване, които нямат актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние подават заявление за кандидатстване и представят документ за самоличност за справка; Кандидатите заявяват необходимостта от ползване на почасови услуги по настоящ адрес. - Подбор на потребителите в хода на изпълнение на проекта при спазване на Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома“ и изготвените от екипа за управление на проекта критерии и последваща актуализация. - Изготвяне и актуализация на индивидуален план и график за ползване на услугата за всеки попотребител.
Дейност 5. Изготвяне и актуализиране на индивидуални планове за грижа на потребителите, обхванати по проекта, сключване на договори за ползване на предоставяните услуги. Дейността включва: 1. Консултиране и подпомагане на социалните работници от персонала за управление на Звеното, от страна на екипа за управление на проекта, в процеса на разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услуги на всеки бенефициент, основаващи се на наличната вече документация и извършена оценка на потребностите от експерт на дирекция „Социално подпомагане” която представлява неразделна част от процедурата по подбор. Определяне на вида услуги, които ще ползва всеки бенефициент в рамките на проекта. 2. Разработване на индивидуални планове за предоставяне на услуги на всеки потребител, обхванат от проекта, с участието на определените лични асистенти, самия потребител и социален работник от персонала за управление на Звеното. Във всеки индивидуален план се съдържа: ясно формулирана цел на предоставяната услуга, видовете дейности, които ще бъдат извършвани в полза на потребителя и в съответствие с извършената оценка на нуждите, както и план за намаляване рисковете, свързани с опазване здравето и живота на потребителя; 3. Изготвяне, сключване, изменение и прекратяване на договори с крайните потребители за ползване на услугите, предоставяни от персонала на Звеното, които съдържат: описание на конкретните потребности на потребителя, услугите, които ще бъдат предоставяни в рамките на проекта, (тяхното времетраене и честота на предоставяне се отразяват в договорен график, приложение към договора), права и задължения на страните, размерът на потребителската такса и основанията за нейното определяне, взаимодействие и комуникация между изпълнителния екип по проекта и потребителя (оценка на предоставяната услуга, жалби и др.), взаимодействие и комуникация между потребителя и персонала за управление на Звеното, условия за актуализиране и/ или прекратяване на договора. 4. Преразглеждане и актуализиране на Индивидуалните планове за предоставяне на услуги след шести месец от началото на предоставяне на услугите или при промяна на състоянието и потребностите на потребителя.
Дейност 6. Функциониране на Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда на територията на Община Бургас. Продължителността на функциониране на Звеното за услуги в домашна среда в рамките на проекта ще бъде 12 месеца. Звеното за услуги в домашна среда ще предоставя комплекс от интегрирани социални услуги в общността, като реализира подкрепа в домашна среда на самотни възрастни хора, лица с различна степен на увреждане. Капацитетът на социалната услуга е за минимум 45 потребители от общинския център гр. Бургас и 13 съставни селища. В рамките на Звеното за услуги в домашна среда наетия персонал за лични аситенти ще предоставят почасово следните социални услуги в зависимост от установените индивидуалин потребности на потребителите: • за лична помощ – помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при рехабилитационни или други специализирни услуги, в дома на потребителя; • за комунално – битови дейности – пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя; • в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица – помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, организиране на игри и развлечения в и извън дома, придружаване при разходка, до работното място или учебно заведение, при посещение на кино, театър, изложби, концерти, и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции; За целта в рамките на дейността се включва: - Изготвяне на работни графици за предоставяне на услугата „личен асистент”: личните асистенти предоставят услуги средно на минимум 1,5 потребители почасово на пълен работен ден, според конкретните нужди на потребителя, като един потребител може да ползва услуги за не повече от 8 часа дневно. Услугата се предоставя в работните дни. - Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услуги: досиета на потребителя, лични асистенти и домашни помощници, регистър на трудови злополуки и необичайни ситуации, жалби и оплаквания, месечни формуляри за отчитане на посещенията в дома на бенефициента, дневници на потребителите; - Предоставяне на услугата „личен асистент” по график: всеки бенефициент ползва услугата „личен асистент” според предварително договорен график и установени потребности. В рамките на предоставяните услуги са интегрирани елементи за усвояване на умения за самопомощ и самостоятелно справяне с ежедневните потребности, съобразени с възможностите на всеки конкретен бенефициент; - Подготовка и предоставяне на необходимото работно облекло, санитарни материали и отличителни знаци; - Преразглеждане и актуализиране на Индивидуалните планове за предоставяне на услуги след шести месец от началото на предоставяне на услугите.
Дейност 7. Информация и публичност Дейността обхваща изпълнение на мерки за информация и публичност в съответствие с правилата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския Социален Фонд. Дейностите по информация и публичност ще бъдат възложени за изпълнение на външна фирма в съответствие с Рамковата процедура на Община Бургас за изработване на информационни материали. Дейностите по информация и публичност включват следните под-дейности: 1. Организиране на две пресконференции по повод стартирането и финализирането на проекта с поне 20 участника в тях. За участие в пресконференцията ще бъдат поканени представители на местната власт, медии, заинтересовани институции - местни структури на АСП, НПО и други доставчици на услуги, както и други действащи лица на место ниво. 2. Периодични публикации в местните и регионални медии, включително и публикуване на обява за подбор на персонал за предоставяне на услуга в домашна среда към звеното – 3 броя. 3.Отпечатване и разпространение на информационна брошура за представяне на целите и дейносттите по проекта – 250 броя. 4. Подготовка и отпечатване на плакати на проекта – 50 броя. 5. Изработване на постоянна информационна табела на Звеното за услуги в домашна среда– 1 брой. 6. Отпечатване на стикери за маркиране на оборудването, закупено със средства на програмата – 50 бр. 7. Изработване на транспарант – 1 бр. 8. Организиране на публично събитие по повод откриването на Звеното за услуги в домашна среда.
Дейност 8. Отчетност и одит на проекта Регулярната техническа и финансова отчетност за напредъка по проекта е основен ангажимент на екипа за управление на проекта. Подготовката на междинни и окончателен технически доклади и финансови отчети ще бъде извършвана съобразно изискванията на Управляващия орган на ОП «РЧР». Независимият финансов одит ще бъде възложен на избрана линцензирана одиторска фирма. Одитът има за цел чрез съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, да изрази независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство при осъществяването на проекта. Проектното предложение предвижда изготвянето на един междинен и един финален одиторски доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 529 BGN
Общ бюджет: 212 130 BGN
БФП: 212 130 BGN
Общо изплатени средства: 195 384 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 706 BGN
2014 12 068 BGN
2015 135 610 BGN
195 384 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 550 BGN
2014 10 258 BGN
2015 115 269 BGN
166 076 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 156 BGN
2014 1 810 BGN
2015 20 342 BGN
29 308 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз