Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0095-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на Център за услуги в домашна среда в община Съединение
Бенефициент: Община Съединение
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Съединение
Описание
Описание на проекта: Развиване на социални услуги на общинско ниво, чрез създаване на Общинско социално предприятие „Център за услуги в домашна среда в община Съединение”, което да управлява и планира услугите за всеки конкретен потребител. Проектът е насочен към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на нуждаещите се лица. Осигуряване на заетост за безработни лица.
Дейности: 1. Създаване и функциониране на Център за услуги в домашна среда Екипа за организация и управление на проекта изготвя Правилник за вътрешния ред на Центъра и Процедура за подбор на персонал. Подава Заявка към Дирекция „Бюро по труда” за свободни работни места, за насочване към бенефициента на безработни лица, кандидати за персонал за управление. Извършва подбор на кандидатите по критерии /квалификация, опит, мотивация, нагласи за работа с лицата от целевата група и др./. Показалите удовлетворителни резултати, се назначават на трудов договор, подписват декларация за спазване поверителността на личните данни и информация. На назначените се предоставя длъжностна характеристика и Правилник за вътрешния ред в Центъра. Персоналът за управление на Центъра ще бъде ангажиран с всички преки дейности, свързани с организирането и предоставянето на почасови услуги на крайните потребители. Персоналът за управление на Центъра изготвя Процедура за вътрешен мониторинг на функционирането на цетъра, включваща: текущо наблюдение върху изпълнението на индивидуалните планове, оценка качеството на работа на персонала за предоставяне на услугите, посещения на потребителите на три месеца и при сигнали. Разработване на Процедура за подаване на жалби, Вътрешна процедура за недопускане на двойно финансиране на дейности и др. документи за функциониране на Центъра. Разработване от Служба по трудова медицина на: план за поведение при инциденти, злополуки и други критични ситуации; инструкции за безопасна работа при обслужване на потребителя; оценка на риска и паспорти на работните места на персонала; план за намаляване на риска; правила за своевременно информиране и предприемане на действия при възникване на нови рискове. Бенефициентът запознава персонала с горепосочените документи и му предоставя копие от тях. При промяна в извършваните дейности СТМ актуализира документите.
2. Информиране и публичност Организиране и провеждане на пресконференции при стартиране и приключване на проекта; изготвяне и разпространение на брошури за отчитане резултатите по проекта; изготвяне и поставяне на информационна табела; изготвяне на баджове за персонала по проекта и изготвяне на стикери за оборудване и обзавеждане.
3. Закупуване на оборудване и обзавеждане За реализиране на дейностите по проекта се предвижда закупуване на следното оборудване и обзавеждане: компютърна конфигурация – 4 бр., лаптоп – 1 бр., мултифункционално устройство – 1 бр., фотоапарат – 1 бр., флаш памет – 4 бр, картотека – 1 бр., работни столове – 4 бр., посетителски столове – 10 бр., маси – 2 бр., бюра – 4 бр. и секция – 2бр.
4. Подбор на потребители Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на кандидатите и списък на кандидат-потребителите с препоръчаните социални услуги от Дирекция „Социално подпомагане”. За определяне на пакета услуги бенефициента изготвя измерител за извършване на отделните видове услуги. Крайният подбор на потребителите, които ще бъдат включени в проекта се извършва от комисия сформирана от Кандидата. На основата на изготвената индивидуална оценка, специфичните потребности на лицето, степента на неотложност на включването му в обгрижване, възможността за най-пълно удовлетворяване на желанието му, както и ефективното разпределение на персонала, комисията изготвя окончателен списък на ползателите на услуги. В хода на изпълнение на проекта Кандидатът прилага собствен механизъм за актуализиране на първоначалната информация.
5. Подбор и назначаване на персонал за предоставяне на услуги Подаване на Заявка за свободни работни места в Дирекция „Бюро по труда” за насочване към бенефициента на безработни лица, кандидати за персонал за предоставяне на социални услуги. Подборът ще се извърши по еднакви за кандидатите критерии /квалификация, опит, мотивация, нагласи за работа с лицата от целевата група и др./. Показалите удовлетворителни резултати, се назначават на трудов договор, подписват декларация за спазване поверителността на личните данни и информация. На назначените се предоставя длъжностна характеристика и Правилник за вътрешния ред в Центъра.
6. Обучение на персонала Всички назначени лица за предоставяне на услуги в семейна среда, които не са преминали идентично обучение се включват във въвеждащо обучение, преди стартиране на самата дейност. Обучението включва следните теми: общи познания за домашните грижи и необходимите умения, основни задължения, специфика на грижите за стари хора, лица и деца с увреждания, методика за предоставяне на услугата, работа с клиентите и техните семейства, етични стандарти, справяне в кризисна ситуация, процедури за осигуряване на качество на услугата. Обучението включва теоретични и практически модули. За проведеното обучение, ще бъдат издадени сертификати от обучаващата организация. Надграждащо обучение за придобиване на специализирани знания и умения за работа с различни групи потребители. Обучението включва теми като: Работа с възрастни хора и терминално болни – старостта като феномен; специфика на общуване със стари хора; умения за справяне със състоянията при стари хора. Работа с деца и възрастни с увреждания: характеристика на уврежданията; специфика на работа при физически и интелектуални увреждания.
7. Предоставяне на услуги от домашен санитар Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като: пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти от потребителя и др.
8. Предоставяне на услуги от социален асистент Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване, като: Помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, помощ при писане на писма, заявления и подаването им в институции, и други социални дейности. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, занимания в дома и извън него. Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа за семействата на деца с трайни увреждания с цел социално включване и развитие потенциала на детето. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ при хранене, помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, и други услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение, месторабота и др.
9. Организация и управление на проекта Ефективното и своевременно организиране, координиране, контрол и отчитане на цялостната дейност на проекта ще доведе до постигане на заложените цели. Дейността включва техническата подготовка за стартиране на дейностите по проекта, съгласно план-графика, сформиране на екипа за управление на проекта, подготовка на график на тръжните процедури, изготвяне на информационен материал с описание на обхвата на социалните услуги, условията и реда за тяхното предоставяне. Подготовка на график за провеждане на процедури за избор на изпълнители за осигуряване на публичност, обучителна организация и др. Екипа за организация и управление на проекта провежда работни срещи, които се протоколират. Изготвя оценка потребностите от обучение на социални асистенти и домашни санитари. Извършване на външен одит при приключване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 491 BGN
Общ бюджет: 164 799 BGN
БФП: 164 799 BGN
Общо изплатени средства: 160 668 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 164 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 999 BGN
2014 104 669 BGN
2015 0 BGN
160 668 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 599 BGN
2014 88 968 BGN
2015 0 BGN
136 567 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 400 BGN
2014 15 700 BGN
2015 0 BGN
24 100 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз