Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0085-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Живей пълноценно”
Бенефициент: Община Пловдив,Район "Централен"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда се цели да се създаде нова услуга в общността, която да развие дейностите предоставяни от Домашен социален патронаж за населението от район „Централен” на Община Пловдив и да предостави необходима помощ в ежедневието на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, с което да подпомогне процесите на тяхната социална адаптация и намали риска от институционализация.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Административният екип по проекта ще се състои от Ръководител, координатор, счетоводител и юрист. Разпределението на отговорностите между тях гарантира доброто ръководство на проекта и постигане на заложените резултати. 1. Ръководителят на проекта ще отговаря за организацията, ръководството и контрола върху цялостното изпълнение на проекта; 2. Координаторът на проекта ще отговаря за осъществяването на координацията на проектните дейности и постигането целите на проекта. Подпомага работата и се отчита на ръководителя на проекта във всичките му действия. 3. Счетоводителят ще бъде отговорен за финансовата отчетност на проекта според националното законодателство и изискванията на финансиращата организация, спазването на финансовия график, контрол на събирането на потребителската такса, изготвяне на финансови доклади и друга отчетна документация. 4. Юристът ще отговаря за подготовката на трудовите договори и изготвянето на документацията за избора на външни изпълнители по дейности, в които това е предвидено.
Дейност 2. Подбор на персонал в звеното за услуги в домашна среда Ще бъдат наети двама сътрудници които ще управляват и организират дейностите в Звеното. Екипът от 21 човека, който ще предоставя услугите ще се назначи на трудови договори с тримесечен изпитателен срок. Подборът на персонала ще се извърши чрез обяваване на конкурс. Лицата, които желаят да бъдат назначени, трябва да бъдат регистрирани в Бюрото по труда. Срокът за подаване на документи и изискванията към кандидатите посочени в обосновката на длъжностите (т.4.4), ще бъдат обявени в конкурсната документация. Желаещите да предоставят социалната услуга, ще подават заявление /придружено със съответната документация/ в районната администрация. Допуска се на едно работно място /дома на потребителя/ да се назначат почасово две или три лица, за да се отговори на нуждите на деца с увреждания /аутизъм, ДЦП и др./ и лица с ментални увреждания, които не приемат непознати лица. Дейностите за социално включване или комунално-битови дейности в тези случаи ще се допълват от други услуги в общността.
Дейност 3. Обучение на персонала в звеното за услуги в домашна среда Обученията ще бъдат 2 вида: въвеждащо и надграждащо и ще бъдат тридневни. Темите ще бъдат разработени от наетите външни експерти, като програмите ще бъдат съобразени с темите, посочени в методиките за предоставяне на услугите социален и личен асистент и домашен помощник и ще бъдат предварително съгласувани с ръководителя на проекта.
Дейност 4. Прием на документи, консултиране и подбор на кандидат – потребители. Приемът на документи ще се извършва в рамките на 3 седмици през втория месец от проекта. Всеки кандидат-потребител, ще може сам или чрез упълномощено лице да подава заявленние за кандидатстване, придружено от експертно решение и необходимите документи за включване на услугите. Комисията ще утвърди класираните лица чрез изготвяне на протокол, въз основа на който ръководителя на проекта ще изготви заповед за ползване на услугите и последващи действия. Одобрените лица /потребители/ ще се уведомят писмено за резултатите от класирането.
Дейност 5. Закупуване на оборудване, канцеларски материали и лични предпазни средства за Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда За добрата организация на работата и правилното водене на отчетността, се изисква екипа да разполага с подходящо работно място и офис техника: бюра; шкафове за съхранение на документи; офис столове; посетителски столове; заседателна маса, за провеждане на срещи и за улеснение при попълване на документация. Необходимо условие е и закупуването на компютърна техника – компютър и мултифункционално устройство. С цел ефективност на ежедневната работа и водене на документация ще бъдат закупени канцеларски материали. За наетите сътрудници към Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат закупени лични предпазни средства – ръкавици, маски, престилки и др.
Дейност 6. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ Предоставянето на услуги за лична помощ ще се извършва от социалните асистенти, съгласно възложени в длъжностната им характеристика задължения. Посещенията в домовете на потребителите ще се извършват по седмичен график. Социалният асистент ще вписва всяко свое посещение в дневника на потребителя. Дейността ще окаже помощ и положителен ефект в ежедневните нужди на потребителя и ще се предоставя в удобно за него време.
Дейност 7. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности Предоставянето на услуги за лична помощ ще се извършва от социалните асистенти, съгласно възложени в длъжностната им характеристика задължения. Посещенията в домовете на потребителите ще се извършват по седмичен график. Социалният асистент ще вписва всяко свое посещение в дневника на потребителя. Дейността ще окаже помощ и положителен ефект в ежедневните нужди на потребителя и ще се предоставя в удобно за него време.
Дейност 8. Предоставяне на почасови услуги за социално включване Предоставянето на услуги за лична помощ ще се извършва от социалните асистенти, съгласно възложени в длъжностната им характеристика задължения. Посещенията в домовете на потребителите ще се извършват по седмичен график. Социалният асистент ще вписва всяко свое посещение в дневника на потребителя. Дейността ще окаже помощ и положителен ефект в ежедневните нужди на потребителя и ще се предоставя в удобно за него време. За ползване на услугите потребителите заплащат такса, определена в общинска наредба.
Дейност 9. Дейности по информиране и публичност. През целия период на изпълнение на проекта, обществеността ще бъде информирана за развитието му, чрез местни и регионални медии. Екипът за изпълнение на проекта ще разработи информационни материали и табели, съобразно изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) №1828/2006, по отношение на публичност на изпълнявания проект. С предвидените дейности за публичност относно изпълнението на проекта по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, ще се информират, както потребителите на услугата, така и широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 210 015 BGN
Общ бюджет: 195 542 BGN
БФП: 195 542 BGN
Общо изплатени средства: 190 970 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 138 BGN
2014 139 832 BGN
2015 0 BGN
190 970 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 468 BGN
2014 118 857 BGN
2015 0 BGN
162 325 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 671 BGN
2014 20 975 BGN
2015 0 BGN
28 646 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой лица, ползващи социалната услуга - 85
Индикатор 5 Брой лица, подготвени за предоставяне на услугите заложени в проекта и създаване на банка с лични асистенти - 85
Индикатор 6 Брой лица, започнали работа вследствие на осигуряване грижа в семейна среда за техни близки - 85


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз