Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0080-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подкрепа в дома и семейството”
Бенефициент: Община Пловдив - район Северен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда се цели въвеждането на нова услуга в общността, която да развие дейностите, предоставяни от Домашен социален патронаж за населението от район „Северен”, Община Пловдив и предоставяне помощ в ежедневието на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, за да бъдат подпомогнати процесите на тяхната социална адаптация и да бъде намален риска от бъдеща институционализация.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Административния екип по проекта ще се състои от ръководител на проекта, координатор, счетоводител и юрист. Разпределението на отговорностите между тях гарантира доброто ръководство на проекта и постигане на заложените резултати. 1. Ръководителят на проекта ще отговаря за: организациято, ръководството и контрола върху цялостното изпълнение на проекта; 2. Координаторът на проекта отговаря за осъществяването на координацията на проектните дейности и постигането целите на проекта. Той подпомага работата и се отчита на ръководителя на проекта във всичките му действия. 3. Счетоводителят ще бъде отговорен за: финансовата отчетност на проекта според националното законодателство и изискванията на финансиращата организация, спазването на финансовия график, контрола на събирането на потребителската такса, изготвянето на финансови доклади и друга отчетна документация. 4. Юристът ще бъде отговорен за подготовката на трудовите договори, за изготвянето на документацията за избора на външни изпълнители по дейности, в които това е предвидено. Кметът на района със своя заповед ще назначи 3-членна комисия по проекта, която ще включва един член на ръководния екип, член на екипа на звеното и представител на НПО. Екипът за управление на проекта подготвя образците на формуляри и други документи за целите на проекта; организира провеждането на обществените поръчки за обезпечаване на дейността на звеното; организира процедурите за подбор на екипа, както и кампанията за прием на документи на кандидат-потребители, обученията и пресконференциите.
Дейност 2. Подбор на персонал в звеното за услуги в домашна среда Ще бъдат наети двама сътрудници, които ще управляват и организират дейностите в звеното за услуги. Екипът от 18 човека, който ще предоставя услугите, ще се назначи на трудови договори с тримесечен изпитателен срок. Подборът на персонала ще се извърши чрез обяваване на конкурс. Лицата, които желаят да бъдат назначени трябва да бъдат регистрирани в Бюрото по труда и да представят в документите за кандидатстване медицинско и свидетелство за съдимост. Документи от кандидати за работа в звеното се приемат и след назначаване на персонала, като при освобождаване на работно място комисията, назначена от районния кмет, извършва подбор по документи и провежда интервю. При липса на кандидати в листата на чакащите се обявява в медиите и се търси съдействие от Бюрото по труда за насочване на подходящи лица. Желаещите да предоставят социалната услуга подават заявление придружено със съответната документация в районната администрация. Допуска се на едно работно място да се назначат почасово две лица, за да се отговори на нуждите на деца с увреждания /аутизъм, ДЦП и др./ и лица с ментални увреждания, които не приемат непознати лица. Дейностите за социално включване или комунално-битови дейности в тези случаи ще се допълват от други услуги в общността.
Дейност 3. Обучение на персонала в звеното за услуги в домашна среда Обучението ще се извърши в наета за целта зала. . Темите на обучението ще се разработят от наетите външни експерти. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на три дни. Надграждащото ще бъде след 2 месеца, когато в практиката възникнат въпроси, казуси и ще се проведе в рамките също на 3 дни под формата на семинар. Първото въвеждащо обучение ще се проведе в гр. Пловдив, а надграждащото обучение в гр. Хисар. Програмите за въвеждащо и надграждащо обучение ще бъдат съобразени с темите, посочени в методиките за предоставяне на услугите социален и личен асистент и домашен помощник и ще бъдат предварително съгласувани с ръководителя на проекта.
Дейност 4. Прием на документи, консултиране и подбор на кандидат – потребители. Приемът на документи ще се извършва в рамките на 3 работни седмици от началото на втория месец от действието на проекта от екипа за управление и екипа на звеното. Всеки кандидат –потребител сам или чрез упълномощено лице подава заявленние за кандидатстване, експертно решение или медицински документи, доказващи невъзможност да се самообслужва, декларация за ползването на подобни или други услуги. Представя се също копие от личната карта и същата за сверяване, както и деклараця за лични данни. Образците на документите ще се разработят от екипа за управление на проекта. Заявлението се завежда във входящ дневник. Предава се с протокол на дирекция „Социално подпомагане” за извършване на оценка на потребностите по Методиката утвърдена със заповед РД01-401/02.04.2012г. от Изп. Директор на АСП. В определените в Методиката срокове и след извършване на всички оценки се изготвя график за ползване на услугите от кандидат-потребителите, класирани на първите 40 места. Комисията утвърждава класираните лица чрез изготвяне на протокол, въз основа на който ръководителят на проекта изготвя заповед за ползване на услугите и последващи действия. Кандидат – потребителите се уведомяват писмено за резултатите от класирането. На определените за потребители лица се извършва оценка на риска и се изготвя индивидуален план за грижи.
Дейност 5. Закупуване на оборудване, канцеларски материали и лични предпазни средства за Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда За добрата организация на работата и правилното водене на отчетността се изисква екипът да разполага с подходящо работно място и офис техника – 2 бюра, ергономични офис столове към тях, посетителски столове и заседателна маса, на която да се провеждат срещи и заседания и служителите да си оформят документацията. Шкафове за подреждане на документи и шкафове за съхранение на досиетата. Необходимо условие е и закупуването на компютърна техника – компютър и мултифункционално устройство. С цел ефективност на ежедневната работа и водене на документация ще бъдат закупени канцеларски материали. За наетите сътрудници към Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат закупени лични предпазни средства – ръкавици, маски, престилки и др.
Дейност 6. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ Предоставянето на услуги за лична помощ се извършва от социалните асистенти, съгласно възложени в длъжностната им характеристика задължения. Посещенията в домовете на потребителите ще се извършват по седмичен график. Социалният асистент вписва всяко свое посещение в дневника на потребителя. За инциденти и предприетите дейности се докладва на мениджър екип. Спазването на качество на извършване на дейностите, работно време и правилата за работа и осигуряване безопастност и опазване на здравето на служителя подлежат на вътрешен контрол. Преходите между адресите са в рамките на половин час пеша или с градски транспорт.
Дейност 7. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности Дейността по предоставяне на комунално-битови услуги съгласно задължения вписани в длъжностната характеристика и по предварително изготвен седмичен график ще се извършва от служителите назначени на длъжност домашен санитар. За инциденти и предприетите дейности се докладва на мениджър екип. Спазването на качество на извършване на дейностите, работно време и правилата за работа и осигуряване безопастност, както и опазване на здравето на служителя подлежат на вътрешен контрол. Преходите между адресите са в рамките на половин час пеша или с градски транспорт.
Дейност 8. Предоставяне на почасови услуги за социално включване Дейностите за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване разписани в индивидуалния план за грижа и длъжностната характеристика се извършват от служителите, назначени на длъжност сътрудник социални дейности (в социално предприятие). За инциденти и предприетите дейности се докладва на мениджър екип. Спазването на качество на извършване на дейностите, работно време и правилата за работа и осигуряване безопастност и опазване на здравето на служителя, подлежат на вътрешен контрол. Преходите между адресите са в рамките на половин час пеша или с градски транспорт. За ползване на услугите потребителите заплащат такса, определена в общинска наредба.
Дейност 9. Дейности по информиране и публичност. Екипът за изпълнение на проекта ще разработи информационни материали и два вида информационни табели. При разработване на всички информационни материали ще бъдат спазени изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) №1828/2006, по отношение на изискванията за информация и публичност на изпълнявания проект. С предвидените дейности за публичност ще се информират, както потребителите на услугата, така и широката общественост, за изпълнението на проекта със средства по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”. За изпълнението на дейността ще се обяви процедура по реда и условията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за изработване на рекламни материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 216 BGN
Общ бюджет: 188 589 BGN
БФП: 188 589 BGN
Общо изплатени средства: 184 076 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 195 BGN
2014 114 882 BGN
2015 0 BGN
184 076 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 816 BGN
2014 97 649 BGN
2015 0 BGN
156 465 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 379 BGN
2014 17 232 BGN
2015 0 BGN
27 611 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз