Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0073-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Помощ за вас
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Чрез проектното предложение ще бъде създадено звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Видин.Проектът ще осигури приемственост в обслужването на лицата, ползващи социални услуги след приключване на финансиращите ги проекти. Персоналът, нает в новосъздаденото социално предприятие ще извършва почасови услуги на лица с увреждания и възрастни хора с ограничения и/или невъзможност за самообслужване в ежедневието си.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на дейностите по проекта Със заповед на кмета на община Видин се определя екип за управление и изпълнение на проекта. Екипът организира дейностите по проекта, осигурява техническото им обезпечаване и следи за точното им изпълнение.
Дейност 2 Информиране и публичност. Организиране на пресконференции в началото и края на проекта; Рекламни съобщения в местните преса и телевизия; Изработване на рекламни материали (брошури, плакати) и разпространението им Изработване на постоянна обяснителна табела
Дейност 3 Приемане на заявления от потребители и изпълнители на услугите, предоставяни в Звеното за услуги в домашна среда Кандидат-потребителите и кандидат-изпълнителите на почасовите услуги подават заявления в офиса на проекта по предварително изготвени формуляри. Приемът на документи ще бъде еднократен в началото на дейностите по проекта. След изтичане на обявения срок няма да бъдат приемани документи за ползване и изпълнение на почасовите услуги.
Дейност 4 Разработване на индивидуални оценки на потребностите от почасови услуги на кандидатите за потребители. Кандидат-потребителите подават заявления за ползване на почасови услуги в офиса на проекта. Пълния пакет от документи се предава в Дирекция „Социално подпомагане”. Специалист разработва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, способността му за справяне с ежедневни дейности, социалната му активност и интереси, битови условия на живот, допълнителни потребности, опасности и рискове.
Дейност 5 Подбор на потребители на почасови услуги, предлагани в Звеното. Разработване на индивидуални планове на всеки потребител. Комисия, определена със заповед на Ръководителя на проекта разглежда подадените заявления и индивидуалните оценки на потребностите на всеки кандидат потребител. Приоритетно ще бъдат включвани лица с трайни увреждания и/или самотноживеещи възрастни лица. Комисията изготвя списък с класирането на потребителите и го поставя на видно място в сградата на общината и в сградата на офиса за изпълнение на проекта. Въз основа на изготвената индивидуална оценка се изготвят индивидуалните планове за доставка на услуги, съобразени с реалните нужди на потребителите. Всеки индивидуален план се актуализира от екипа за управление на проекта на всеки 6 (шест) месеца от стартирането на услугата за съответния потребител.
Дейност 6 Подбор на персонал на Звеното за услуги в домашна среда; Подбор на кандидатите за включване в обучителен модул. Комисия, определена със заповед на Ръководителя на проекта разглежда подадените заявления.След предварителен подбор се провежда интервю с определените кандидати. Съответният кандидат се оценява индивидуално от всеки член на комисията и се изготвя „Формуляр за индивидуална оценка на кандидата”. Комисията изготвя списък на оценените кандидати, подредени по низходящ ред. Списъкът с резултатите от проведения конкурс се излага на специално определено място в сградата на общината. В обучителен модул се включват лицата, които не притежават удостоверения за професионално обучение по сходни програми и/или проекти. За длъжността „Сътрудник социални дейности” ще бъде обявен конкурс по предварително зададени критерии в сайта на община Видин и в местните ежедневници. С кандидатите, подали заявления за тази длъжност, ще бъде проведено събеседване.
Дейност 7 Обучение на персонала, предоставящ почасовите услуги. Доставчикът осигурява въвеждащо 3 дневно обучение на одобрените кандидати за предоставяне на почасови услуги в домашна среда. Обучението включва следните теми: - Общи познания за домашните грижи и за спецификата на почасовите услуги; - Специфика на грижите за лица с увреждания и стари хора; - Зравословни и безопасни условия на труд.
Дейност 8 Сключване на договори с персонала на Звеното за услуги в домашна среда. Разяснителна дейност по договорите. С персонала на Звеното се подписват трудови договори, съответстващи на действащото законодателство в Република България.
Дейност 9 Сключване на тристранни договори между доставчик, изпълнител и потребител на почасови услуги. Разяснителна дейност по договора. Между страните се подписват тристранни договори, в които се изясняват правата и отговорности на бенефициента, правата и отговорностите на потребителя, правата и отговорностите на прекия изпълнител на почасовите услуги.
Дейност 10 Предоставяне на почасови услуги В зависимост от нуждите на потребителите се предоставят следните услуги - услуги за лична помощ, в това число и услуги с медико-социална насоченост; - услуги за социална подкрепа и социално включване; - комунално-битови услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Стоян Ценков Стоянов
"Лайф 04" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 245 753 BGN
Общ бюджет: 224 617 BGN
БФП: 224 617 BGN
Общо изплатени средства: 203 329 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 224 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 139 191 BGN
2014 64 138 BGN
2015 0 BGN
203 329 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 118 312 BGN
2014 54 517 BGN
2015 0 BGN
172 829 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 879 BGN
2014 9 621 BGN
2015 0 BGN
30 499 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз