Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0047-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОДКРЕПА ЗА ПО - ДОБЪР ЖИВОТ
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Перущица
Описание
Описание на проекта: От Звено за услуги в домашна среда на Домашен социален патронаж обучени безработни лица ще предоставят по определен график почасови услуги на хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и на възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Услугите ще се договарят и предоставят в зависимост от личните потребности и предпочитания на нуждаещите се от избраните от тях лица в определено от тях време
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Със заповед на кмета ще се сформира екип, който ще бъде отговорен за изпълнението и доброто управление на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори с екипа на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими - Ръководител, който да ръководи изпълнението на дейностите и подготвя междинните и финалния отчет на проекта; Счетоводител, изпълняващ финансовата част от управлението на проекта, подготвя трудовите договори на персонала на звеното и събира таксите от потребителите и Координатор, организиращ приемането на документите от кандидат-потребителите и от кандидатите, желаещи да работят в звеното за услуги, подготовка и провеждане на обучението, визуализацията на дейностите, изготвя досиета на потребителите и обслужващият персонал, осъществява текущия мониторинг на дейностите. За да се създадат условия за непрекъснато наблюдение върху хода на проекта и своевременно вземане на решение с оглед адекватност на ситуацията и доброто му протичане, в началото на проекта екипът ще обсъди и приеме своя система за управление и контрол, включваща: - въвеждане на „стандарти“, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта, такива стандарти ще бъдат определени за всяка дейност; - определяне на допустимото отклонение (толеранс) от стандартите, което не би довело до нужда от промяна; - комплект документи, които трябва да предоставят потребители и обслужващ персонал при кандидатстване за участие в проекта; - процедура за класиране на кандидат-потребители за почасови услуги; - процедура за класиране на лица, желаещи да работят в звено за услуги към домашен социален патронаж; - процедура за избор на експерти – обучители; - отчитане на резултатите от предоставяне на почасови услуги на ежемесечни срещи на екипа с обслужващия персонал
Дейност 2 : Информиране и публичност Дейността по проекта ще се популяризира съгласно изискванията на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като част от тези инициативи. Ще се организира изготвянето на информационните материали общо. Ще се поддържат работни взаимоотношения с местните медии, обществени организации и НПО -то на и за хора с увреждания за популяризиране на дейностите по проекта. С изготвените информационни материали ще се популяризира предоставянето на услугите в домашна среда от персонала на Звеното за услуги в общността. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели и начин на участие. Информационните материали ще се разпространяват доброволно от членове на местното НПО. Обществеността ще бъде информирана чрез местните медии за стартирането и реализацията на проекта. В рамките на настоящата дейност ще се организират и проведат 2 конференции – в началото на проекта за представянето му и заключителна конференция за отчитане на резултатите. В тях ще вземат участие представители на местната общност, медии и др. Предвидени са презентации.. Предвидени са информационни материали, които ще се предоставят по време на обучението на кандидатите за персонал на звеното.
Дейност 3 : Кандидатстване, оценка и класиране на кандидати за ползване на социални услуги в домашна среда. Ще се осигури равен достъп за кандидатстване на желаещи да ползват почасови социални услуги от обслужващия персонал на звеното, които отговарят на описанието на целевата група, определена по проекта. Кандидатите, желаещи да получават почасовите социални услуги, подават заявление – лично или чрез упълномощено от тях друго лице. Подадените заявленията ще се описват в Книга на заявленията. След приемане на съответните документи от лицата за всеки един от тях се създава лично досие, в което се съхраняват всички негови документи. Оценката на потребностите им ще бъде изготвена съгласно Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома“. След професионалното оценяване на служителите от Д“Социално подпомагане“ по приета процедура Комисия назначена със заповед на ръководителя в съответствие с нуждите и мотивацията на кандидат-потребителите и техните близки ще класира кандидат-потребителите. Подборът на кандидатите и класирането от Комисия ще бъде извършено при условия на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. С уведомителни писма ще се предостави информация на кандидат-потребителите за класирането им и последващи действия.
Дейност 4 : Кандидатстване и подбор на кандидати за персонал в Звеното за услуги Лицата желаещи да предоставят почасови услуги на нуждаещи се подават заявление, придружено с определени документи по настоящ адрес. Подадените заявления се описват в Книга на заявленията. По приета процедура Комисия назначена със заповед на ръководителя ще оцени и класира кандидатите желаещи да предоставят почасови грижи в домашна среда След класирането с уведомително писмо се предоставя информация за класирането им и последващи процедури.
Дейност 5 : Обучение на кандидати за обслужващ персонал на Звеното за услуги Сформиране на Комисия за подбор на експерти - обучители по документи. Подбор на обучители по проекта. Сключване на граждански договори с обучителите, за периода на обучението. Програмата за обучение се утвърждава от Ръководителя на проекта. Организиране и провеждане на въвеждащо обучение, в рамките на 6 дни. Предвижда се обучение на 25 лица като се има предвид, че ще има голям брой кандидати за работа в Звеното макар, че някои от тях вече да са преминали обучения по предишни програми за предоставяне на подобни услуги – личен и социален асистент и домашен помощник. Така ще се избегне двойното финансиране и ще се даде възможност да се обучат по-голям брой кандидати, за да се осигурят резерви при напускане, продължителен отпуск, или други причини за освобождаване на работно място в Звеното. Организиране и провеждане на надграждащо обучение в рамките на 2 дни за всички служители и/или одобрени кандидати за персонал на Звеното за услуги. Надграждащото обучение ще се провежда на шестия месец, след стартиране на предоставянето на услугите. Предвижда се обучение на 25 лица като се има предвид, че част от наетите в Звеното служители може вече да са преминали обучения по предишни програми. В такъв случай, за да се избегне двойното финансиране, ще се даде възможност да се обучат определена част от резервите (кандидати за работа) до допълване на бройката. За преминалите два курса на обучение, кандидатите за работа в Звеното, получават сертификати
Дейност 6 : Изготвяне на индивидуални планове, график за обслужване и предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда на потребителите от персонала на звеното. За да се покрият максимално очакванията на потребителите и обслужващият персонал за всеки един потребител се изготвя индивидуален план. За тази цел координатора ще се срещне със всеки един потребител или негов законен представител. На тази среща ще се установят видовете почасови услуги, времето за предоставянето им, ще се изберат и лицата, които ще ги предоставят. След изготвяне на индивидуалните планове и избора на лицата, които ще предоставят услугите екипът на проекта ще изготви графици за обслужване, съобразени с нуждите на всеки от потребителите и заетостта на всеки от персонала. Екземпляр от тях ще има в дома на потребителя, в обслужващото лице и в помещението на проекта за осъществяване на постоянен мониторинг. С избора на потребителите ще се подготвят и сключат договори с тях за предоставяне на услугите. С избора на предоставящите почасови услуги ще се подготвят длъжностни характеристики и ще се подпишат трудови договори в съответствие с разпоредбите на КТ. Лицата от обслужващият персонал ще подписват Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. Назначените лица ще предоставят услугите съгласно индивидуалния план на потребителите, подписаните с потребители договори и изготвените графици. За тях е предвидено работно облекло, маски и ръкавици. Координаторът ще организира провеждането на инструктаж за безопасна работа на обслужващия персонал. Ежемесечно ще се извършва контрол по предоставяне на услугите в домовете на потребителите. На края на месеца при среща на екипа за управление на проекта и обслужващият персонал ще се получава обратна връзка за предоставените услуги.
Дейност 7 : Счетоводна отчетност По време на проекта ще се води стриктна отчетност относно планираните и направените разходи. Освен месечните справки ще бъдат изготвени междинните и финалния финансов отчет. Счетоводителят ще бъде отговорен за прецизното осчетоводяване на разходите и информиране на екипа за тях. Пълната финансова документация ще бъде съхранена съгласно определения в нормативните документи срок.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 277 BGN
Общ бюджет: 170 359 BGN
БФП: 170 359 BGN
Общо изплатени средства: 161 288 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 170 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 309 BGN
2014 93 979 BGN
2015 0 BGN
161 288 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 213 BGN
2014 79 882 BGN
2015 0 BGN
137 095 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 096 BGN
2014 14 097 BGN
2015 0 BGN
24 193 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - 0047
Индикатор 5 Брой назначени лица предоставящи услуги в семейна среда - 0047
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугите - 0047
Индикатор 7 Брой хора с увреждания с ограни-чения и невъзможност за самообслужване - 0047
Индикатор 8 Брой възрастни хора с ограничения и невъзможност за самообслужване - 0047
Индикатор 9 Брой лица назначени за предоставяне на услуги в домашна среда - 0047
Индикатор 10 Брой обучени лица - 0047
Индикатор 11 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за близките им - 0047


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз