Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0044-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА АРДИНО
Бенефициент: Община Ардино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Ардино
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект се реализира в отговор на необходимостта от развитие на социални услуги за лица от рискови групи на територията на община Ардино, с цел гарантиране на тяхното равноправно положение и преодоляване на социалната им изолация. Предвижда се създаването на социално предприятие „Център за услуги в домашна среда”, което ще осъществява дейността си на територията на община Ардино. Дейността на този тип социално предприятие ще гарантира по висока ефективност на предоставяните услуги /за оказване на лична помощ, социална подкрепа и комунално-битови дейности/, при използване на значително по малък финансов ресурс, чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните потребности на всеки нуждаещ се.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Спецификата на Проекта налага изграждането на управленски екип с опит, който ще гарантира успешната реализация на проекта. Конкретните ангажименти и обхватът на управленската отговорност ще бъдат детайлно разписани в договорите, които ще се подпишат с членовете на екипа при стратиране изпълнението на дейностите по Проекта. Екипът за управление ще бъде определен от Кмета на общината, в съответствие с неговата оценка на спецификата на общината, определения бюджет в часове и човешките ресурси, при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. Екипът за управление ще включва Ръководител, счетоводител и координатор. Ръководител на проекта - отговаря за цялостното управление, организация и координация на дейностите по проекта. Организира и контролира работата на останалите членове на екипа. Разпределя задачите в рамките на екипа и осъществява комуникацията с Кмета на общината, Общинския съвет и Договарящия орган на ОП „РЧР”. Отговаря за предаването на отчетните документи от страна на бенефициента до Управляващия орган на ОП „РЧР”. Счетоводител - отговаря за финансовата отчетност на проекта, съгласно изискванията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и националното законодателство. Прилага механизми за контрол върху изпълнението на възложените дейности, по отношение на финансовите му аспекти. Координатор - осигурява административна подкрепа на проектния ръководител и групата от експерти за периода на изпълнение на проекта, в частност за организиране на обучения, екипни срещи, за отчитането по проекта и др., под прякото ръководство на ръководителя на проекта. Подпомага екипа на проекта при подготовка и провеждане на обученията. Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на техническите и финансови отчети по проекта. Изпълнява други задачи, възложени му от ръководителя. За нуждите на екипа ще бъде осигурен офис за администриране на проекта, който ще бъде обезпечен с необходимите материали и консумативи /офис консумативи, канцеларски материали/ и др. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни щe се създават и съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Всички документи щe се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипа за управление на проекта. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява мониторинг на всички дейности от Екипа, контрол по отношение на качеството на предоставянето на услугата от специалисти, както и вътрешен контрол по предоставянето на социалната услуга. При констатиране на пропуски или проблеми, се предприемат необходимите действия за отстраняването им.
Дейност 2: Оборудване, обзавеждане и доставка на материали и консумативи за нуждите на Центъра за услуги в домашна среда. За нуждите на Центъра се предоставят две помещения в Административната сграда на бившето БКС в гр. Ардино, ул. „Пирин” № 20, която е общинска собственост. Необходимо е закупуването на оборудване и обзавеждане, с цел оптимално му функциониране при предоставяне на почасовите услуги на целевите групи в Центъра за услуги в домашна среда. Осигуряването на подходящо оборудване и обзавеждане на помещенията ще се извърши чрез покупка и доставка на предвидените в остойностената спецификация дълготрайните материални активи: компютърна конфигурация /Компютърна конфигурация/; мултифункционално устройство; бюра канцеларски и работни столове. Предвиждат се и материали и консумативи за воденето на документацията във връзка с изпълнение на заложените дейности за предоставяне на услуги на целевите групи в Центъра. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни щe се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Всички документи щe се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи щe се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Задължителна документация: • документация за проведена тръжна процедура. • фактури с приемо предавателен протокол за доставка. • гаранционни карти където е приложимо. • други при необходимост; Във връзка с изискването за спазване на принципите за екологична устойчивост с цел намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, необходимите оборудване, обзавеждане, материали и консумативи ще бъдат доставени на принципа „зелена” обществена поръчка. Принципът за „зелени” обществени поръчки, съобразени с околната среда, е подход, чрез който се включват екологични критерии във всички етапи на процеса на провеждане на обществената поръчка, като по този начин насърчават разпространението на екологични технологии и разработването на екологосъобразни продукти. Този подход също така спомага за търсене и подбор на резултати и решения, които през целия си жизнен цикъл оказват най-малко въздействие върху околната среда. Посочените по-долу изисквания ще се прилагат при избор на изпълнител както по реда на Закона за обществените поръчки и свързаната подзаконова нормативна уредба. 1. Закупуване на оборудване и обзавеждане. В случаите на избор на изпълнител за доставка на оборудване и/или обзавеждане екологичните критерии, които следва да бъдат заложени в техническите спецификации, когато е приложимо са: икономично потребление на енергия (висок енергиен клас), ниско ниво на шум, ниски допълнителни разходи, наличие на резервни части за дълъг период след доставката на продукта, ниски емисии и замърсяване, икономични критерии по отношение на отпадъците (дълъг живот, повторна употреба, използваемост и възможност за ремонт). 2. Закупуване на консумативи и материали. В случаите на възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали е необходимо в технически спецификации да бъдат заложени екологични критерии, а именно: доставка на рециклирана хартия и пликове, опаковане в рециклирани картонени кутии, коректор без съдържание на трихлороетан, лепило без съдържание на разтворители. Ако е приложимо, при закупуване на материали и консумативи, същите следва да подлежат на рециклиране и след употребата им да не водят до замърсяване на околната среда. Отбелязаните критерии трябва да бъдат доказани като носят символ за опазване на околната среда или по друг подходящ начин: - продуктът е в съответствие с общите предписания за здравето, безопастност и защита на околната среда, посочени в директивите на СЕ маркировката; - продуктът е произведен в съответствие с изискванията, определени от Генерална дирекция „Околна среда” на Европейската комисия за използване на символа „Европейски еко-етикет; - продуктът е произведен от рециклирани материали или подлежи на рециклиране; - продуктът е произведен от материали, които подлежат на рециклиране.
Дейност 3: 3.1. Набиране на персонал за управление на центъра и персонал за предоставяне на услуги в Центъра за услуги в домашна среда. Подбор. 3.2. Назначаване на персонал за управление на Центъра и персонал за предоставяне на услугите в Центъра Съгласно одобрения с Решение на Общински съвет- Ардино Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда”, за персонал на същото ще бъдат наети на трудови договори безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране в следните две направления: І. Персонал за управление на „Центъра за услуги в домашна среда”. За персонал за управление на Центъра се предвиждат две позиции: Управител и Касиер- домакин. Ще бъдат назначени безработни лица на пълен работен ден. ІІ. Персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. За персонал за предоставяне на почасови услуги в домашна среда за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите, за извършване на дейности за лична помощ и за извършване на комунално- битови дейности се предвиждат следните длъжности: Болногледач и Домашен санитар. Ще бъдат назначени безработни лица на пълен работен ден. Ще бъде извършена оценка на работните места и професионалния риск на наетите лица по Трудова медицина. Публикуване на обява за набиране на безработни лица за персонал за управление и персонал за предоставяне на услуги в „Центъра за услуги в домашна среда” в регионален вестник и в сайта на общината. Издаване на заповед на кмета на общината за сформиране на комисия за извършване на подбор. Подборът се провежда на два етапа:1) проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; 2) интервю с кандидатите. Подборът на персонала ще се извършва от комисия по подбора в съответствие с българското трудово и антидискриминационно законодателство и осигуряване на защита на потребителите. Комисията по подбора ще работи следвайки следната процедура: • Разработване на критерии за подбор; • Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; • Провеждане на интервюта; • Изготвяне на протокол за подбора на персонала. Избор на кандидати; • Уведомяване на кандидатите; • Изготвяне на длъжностни характеристики за съответните длъжности; • Сключване на договор с избраните кандидати; • Назначаване и инструктаж. Изпълнението на длъжностите се възлага с трудов договор, сключен по Кодекса на труда, след провеждане на подбор. Договорите на болногледача и домашния санитар ще съдържат описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работното място и работното време, условия за наблюдение и контрол на услугите и други. На всеки болногледач и домашен санитар ще се изготви работен график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой на болногледача или домашния санитар при всеки потребител, видовете почасови услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици ще се изготвят в 2 екземпляра и ще се подписват от доставчика и болногледача или домашния санитар.
Дейност 4: Провеждане на обучения. 4.1. Разработване на план за обучение и развитие на персонала за предоставяне на услугите в Центъра за услуги в домашна среда за въвеждащо обучение. Провеждане на въвеждащо обучение; 4.2. Разработване на план за о По 4.1.: Планът за обучение и развитие на персонала за услуги следва следните стъпки: - Анализ на нуждите от обучение; - Разработване на тематичен и времеви план за обучение; - Провеждане на обучението – извършва се съобразно предвидения план и времеви график за изпълнение; Въвеждащо обучение: Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на персонала за предоставяне на услуги в Центъра за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с физически и умствени увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще бъде насочено към кандидати, които не са преминали курс на обучение през идентично по други програми или по друг ред. За тази цел екипът за управелние на проекта изготвя списък с лицата, които следва да бъдат включени във въвеждащото обучение. Обучението ще се проведе в рамките на три дена. По 4.2. Надграждащо обучение: Ще се проведат две надграждащи обучения на болногледачите и домашните санитари. Темите на първото надграждащо обучение ще се определят от обратната връзка, дадена от болногледачите и домашните санитари по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи за предоставяне на почасови услуги. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. Темите на второто надграждащо обучение ще се определят от иновативните методи приложени по време на изпълнение на дейностите при предоставянето на почасовите услуги. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи за предоставяне на почасови услуги. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали.
Дейност 5: 5.1. Набиране на заявления от кандидатите за ползване на услугите в Центъра за услуги в домашна среда. Извършване на оценки и класиране на кандидатите. Подбор. 5.2. Сключване на договори за предоставяне на почасови услуги в дома. Изготв В настоящия проект ще се включат хора с трайни увреждания, нуждаещи се от грижа /обслужване, отговарящи на едно от следните изисквания: - лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; - лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; - лица с различни видове трайни увреждания, с намалена работоспособност 50 и над 50 %, които поради здравословното си състояние са в невъзможност сами да организират социалния и битовия си живот и/или са социално изолирани; - лица в тежко здравословно състояние, не освидетелствани от медицинските органи, но с оглед моментното си състояние се нуждаят от персонални грижи в домашна среда; - възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще бъде реализиран съгласно разработена Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Проектът ще даде възможност да бъдат обхванати отпадналите лица, обслужвани по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, ОП „Развитие на човешките ресурси” – „Личен асистент”, отпадналите лица, обслужвани по ОП „Развитие на човешките ресурси” дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”-Фаза 3, както и лица, необхванати до момента от други програми и проекти, но отговарящи на целевата група на Проекта. Приемането и регистрирането на заявленията ще се извършва от екипа на проекта. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице до кмета на общината, придружено от документ за самоличност /за справка/, копие на ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон /ако има такъв/, други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето /епикризи и други/, документ удостоверяващ представителството и други. Възрастните хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, които нямат актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние подават заявление за кандидатстване и представят документ за самоличност за справка. Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на социалната услуга”. Заявленията от лица, неотговарящи на определената по проекта целева група не се подават за оценка, като заявителите се уведомяват писмено за причините, поради които не могат да бъдат включени в проектните дейности. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат-потребител се създава лично дело, в което се съхраняват подадените документи (архивира се след приключване на проекта). До 3 (три) работни дни след подаване на всяко заявление личните дела на кандидат-потребителите ще се предоставят на определените специалисти от Дирекция ”Социално подпомагане” за изготвяне на оценка на потребностите на желаещите да ползват услугата по утвърдената за целите на настоящата процедура Методика, като по този начин ще бъде въведен допълнителен механизъм за гарантиране на достъпа на действително нуждаещи се лица до услугите и от друга страна ще се гарантира приемственост в обслужването на лицата, които са ползвали услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” по предходни проекти и програми. Делата се предоставят с протокол за предаване и приемане. Специалистите извършват индивидуална оценка на потребностите на кандидатите до 15 (петнадесет) работни дни след получаване на делото на кандидат-потребителя. Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. Специалистът консултира потребителя и професионално оценява видовете услуги и брой часове за тях. Комисията за оценка и подбор в общината, получава от оценителите личните дела на кандидатите за потребители и попълнените карти за оценка (с протокол за предаване и приемане). Комисията за оценка и подбор заседава, води протокол и се произнася с Решение по оценка на потребностите за всеки кандидат-потребител. Комисията изготвя списък с резултатите от оценката и подбора на кандидатите за потребители, подредени по низходящ ред на оценката. Списъкът с резултатите се излага на специално определено място в сградата на общината. На одобрените за потребители на услугата ще се връчат уведомителни писма. Уведомителни писма се изпращат и на кандидатите, които няма да бъдат включени в проекта. В 7-дневен срок от получаване на уведомителното писмо с решението на Комисията по оценка и подбор, всеки потребител може да подаде възражение до Кмета на общината. Жалбите и сигналите се разглеждат по реда, начина и сроковете, разписани в Процедурата за приемане и разглеждане на жалби и сигнали. Екипът на проекта води Дневник за жалби и сигнали. Комисията за жалби и сигнали, сформирана от Кмета, разглежда жалбата и отговаря писмено на кандидат-потребителя. След избора на болногледач или домашен санитар се сключва договор със съответния потребител, в който са регламентирани правата и задълженията на страните по договора между бенефициента, наетото лице и потребителя: - името на бенефициента, на болногледача или домашния санитар, който ще предоставя услугите и на потребителя; - видовете почасови услуги, които ще се предоставят; - честота и продължителност на предоставяне на почасовите услуги; - размер на дължимата потребителска такса и срок на внасяне от потребителя; - общи задължения на болногледача или домашния санитар относно достъп и напускане на дома на потребителя; - условия за контрол и мониторинг на изпълнението на услугите; - адрес и телефон за връзка с доставчика на услугите; - условия за прекратяване на договора с потребителя.
Дейност 6: Предоставяне на услуги в Центъра за услуги в домашна среда. Предмета на дейност на Общинското предприятие „Център за услуги в домашна среда” ще бъде предоставяне на услуги в домашна среда за хора в частична или пълна невъзможност за самообслужване и в риск от социална изолация: - Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до болнично заведение или месторабота и др.; - Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. - Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група. Социалните услуги ще се предоставят от назначените болногледачи и домашни санитари на потребители, живеещи на територията на община Ардино в продължение на 12 месеца. За ползване на услугите, потребителите ще заплащат потребителски такси. Таксите ще се събират ежемесечно, съгласно приетата с Решение на Общински съвет- Ардино тарифа за изчисляване на потребителската такса при предоставяне на услугите в „Център за услуги в домашна среда и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предоставянето на услугите стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на почасовите услуги. Договорът се сключва между общината, наетото лице и потребителя и/или негов законен представител. Услугата ще се предоставя съгласно методическите указания, разработени от екипа за управление на проекта. Предоставянето на почасовите услуги ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя и включва конкретни дейности. Изготвя се с участието на потребителя (или законен представител). В плана се описват: - Всички потребности и/или проблеми на клиента, свързани с ежедневния му живот и неговото самообслужване, емоционален и психически комфорт, общуване с близки и други хора от общността; - Конкретните договорени почасови услуги, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; - Честота на оказване на услугата; - Име и телефон на болногледача или домашния санитар; - Други обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. - Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на почасовите услугите се подписва от потребителя (или негов законен представител), наетото лице и управителя на Центъра. Планът се актуализира на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план се съгласува с потребителя. Управлението на основните рискове за потребителите е предпоставка за опазване на здравето, спазване на принципите, зачитане и защита на интересите и правата на хората с увреждания и възрастни хора. На база направената оценка на риска в индивидуалния план се залагат дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. Екипът за управление на проекта ще разработи и процедура за действие при възникване на кризисни ситуации. Инцидентите, предприетите действия и последващото развитие на всеки случай ще се протоколират и документите ще се съхраняват в личните дела на потребителя и болногледача или домашния санитар. Екипът за управление на проекта ще разпише подробна инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя, която включва и изрични забрани за болногледача или домашния санитар, които минимизират риска от злоупотреба и експлоатация на потребителя и/или неговата собственост. В хода на предоставяне на социалната услугата на всеки болногледач или домашен санитар са осигурени възможности за осъществяване на контакт в случай на нужда с организации, които реагират в спешни ситуации - спешна медицинска помощ, болница, полиция и др., както и с лица, които имат отговорност за здравето на потребителя (лекар, законен представител, роднини и др.). За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугите за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Дневникът на потребителя се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, което е посочено от него или негов законен представител, близки или роднини, като в него болногледача или домашния санитар регистрира посещението и описва дейностите, които е извършил. В дневника се записват и: действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя; промени във физическото състояние на потребителя, нови потребности и др.; за инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. Записите в Дневника се датират (в т.ч. час от ... до ...), и всеки път се подписват от предоставящия услугата и потребителя (или негов представител). След преустановяване ползването на услугата Дневникът на потребителя се архивира в личното му дело в Центъра. Всички дейности по предоставяне на социалните услуги от болногледача или домашния санитар се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната му характеристика (или в договора за услуги), и в индивидуалния план на потребителя. Болногледачът или домашният санитар спазват стриктно договореното работно време или обем работа. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на болногледача или домашния санитар, подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа за управление. Екипът за управление разработва правила за осигуряване безопасността и здравето на болногледача и домашните санитари. При извършване на проверки за качеството на предоставяната услуга, се отчита и ползването на предпазните средства от болногладочите и домашните санитари, които им са осигурени по проекта. При сигнали за действия от страна на болногледач или домашен санитар, които уронват достойнството и/или увреждат физическото здраве на потребителя, екипът за управление незабавно изяснява случая и при необходимост уведомява компетентните органи (полиция, прокуратура, др.). В делото на болногледача или домашния санитар се вписват и съхраняват всички данни за негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени дисциплинарни наказания. От екипа на проекта ще се извършва вътрешен мониторинг за оценяване на качественото предоставяне на почасовите услуги. Реализирането на дейността по проверка на качеството на услугата се извършва, чрез посещение в дома на потребителя. В процеса на проверката се изследва мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга. Резултатите от извършената проверка се попълват във „Формуляр за проверка на място”, като формулярът се подписва от потребителя и от проверяващия. С цел гарантиране на качество и ефективност при предоставяне на социалната услуга, в рамките на проекта ще се осъществява мониторинг по отношение на всички дейности на проекта. Всички услуги в „Центъра за услуги в домашна среда” ще се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. Болногледачът и домашният санитар ще гарантират поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. Персонала за управление на Центъра за услуги в домашна среда ежемесечно ще изготвят отчетни доклади за извършените дейности и отработените часове с приемо предавателен протокол. Болногледачите и домашните санитари ежемесечно ще изготвят и представят на Управителя на Центъра отчетни доклади за извършените дейности и отработените часове с приемо предавателен протокол.
Дейност 7: 7.1. Консултиране на персонала за предоставяне на услуги. 7.2. Консултиране на потребителите на услугата. По 7.1.: През периода на предоставяне на услугата ще се извършват консултации на болногледачи и домашни санитари. Консултациите ще са индивидуални и/или групови, като акцентът се поставя върху методологията на работа. След всяка консултация, съответният експерт, който е отговорен за нейното провеждане, представя в едноседмичен срок отчетни доклади за извършените дейности и отработените часове и отчет за дейността. Експертът по консултиране ще извършва месечно консултации на болногледачите и домашните санитари. При кризисни ситуации ще се осигурява психологическа подкрепа на болногледачите и домашните санитари. По 7.2.: На потребителите на услугите се осигурява социално, психологическо и здравно консултиране и информиране. Хората трябва да бъдат стимулирани като съавтори и собственици на личните си стратегии за развитие, за да възстановяват самоувереността си, за да се чувстват сигурни и защитени в домашната си среда, подкрепяни от специалисти. Експертът по консултиране ще извършва месечно консултации на потребителите на почасовите услуги.
Дейност 8: Информиране и публичност При изпълнение на операциите, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и на мерки по информация и публичност задължително се спазват изискванията, посочени в Регламент (ЕО) №1828/2006 и Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „развитие на човешките ресурси”. Като бенефициент по настоящата схема, Община Ардино ще бъде отговорна за информирането на широката общественост за финансовото подпомагане, което и е отпуснато от ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд. Община Ардино ще предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта. Основните методи предвидени за информиране и публичност на проектното предложение са: 1. Провеждане на две конференции за популяризиране на проекта- при стартирането на проекта ще бъде организирана пресконференция с участието на всички заинтересовани страни, на която ще се представи проектната инициатива, целите и дейностите в нея. В рамките на настоящата дейност ще се организира и проведе заключителна конференция, на която ще бъдат представени добрите практики, организацията, управлението и предоставянето на услугите в Центъра, както и отчитане на резултатите от реализацията на проекта; 2. Публикации в местните и регионалните медии за напредъка по проекта- в рамките на информационната кампания ще бъдат публикувани тематични статии, които да представят проекта и информацията свързана с него; 3. Издаване на дипляни, брошури и информационни плакати за промотиране на проектните дейности - в рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на 150 бр. дипляни и 150 бр. брошури и 50 бр. информационни плакати за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на община Ардино /в Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Услуги по заетостта”, кметствата и др./. 4. Изработване и поставяне на информационна табела на видно място пред сградата, в която са предоставени помещенията за нуждите на Центъра за услуги в домашна среда. 5. Публикуване на обяви и публикации свързани с дейностите по проекта. 6. Технически и финансови доклади до Договарящия орган. Настоящата дейност ще бъде организирана и ще се извършва от екипа за управление на проекта със заложените за тази цел средства в бюджета на Проекта
Дейност 10: Провеждане на конференции. 10.1. Провеждане на встъпителна конференция. 10.2. Провеждане на заключителна конференция. При изпълнение на операциите, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и на мерки по информация и публичност задължително се спазват изискванията, посочени в Регламент (ЕО) №1828/2006 и Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „развитие на човешките ресурси”. Като бенефициент по настоящата схема, Община Ардино ще бъде отговорна за информирането на широката общественост за финансовото подпомагане, което и е отпуснато от ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд. Община Ардино ще предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта. При стартирането на проекта ще бъде организирана пресконференция с участието на всички заинтересовани страни, на която ще се представи проектната инициатива, целите и дейностите в нея. В рамките на настоящата дейност ще се организира и проведе заключителна конференция, на която ще бъдат представени добрите практики, организацията, управлението и предоставянето на услугите в Центъра, както и отчитане на резултатите от реализацията на проекта; Връзка с медиите – изпращане на обяви до местни и регионални медии за провеждане на конференции. Идентифициране на участниците, изпращане на покани. Присъствени списъци с участниците. Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и други заинтересовани лица със целите, дейностите и резултатите по проекта.
9. Одит на проекта Изпълнението на тази дейност се налага от необходимостта за независима външна преценка на допустимостта и правилността на направените по проекта разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 239 934 BGN
Общ бюджет: 231 120 BGN
БФП: 231 120 BGN
Общо изплатени средства: 218 422 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 231 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 183 BGN
2014 114 239 BGN
2015 0 BGN
218 422 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 556 BGN
2014 97 103 BGN
2015 0 BGN
185 659 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 627 BGN
2014 17 136 BGN
2015 0 BGN
32 763 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой потребители на почасовите услуги/брой сключени договори с потребители на почасови услуги за целия период на проекта/ - 0044
Индикатор 5 Брой безработни лица назначени за предоставяне на почасови услуги - 0044
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на почасови услуги - 0044
Индикатор 7 Брой обслужвани потребители на почасови услуги/брой лица от целевата група включени в проекта съгласно раздел ІІІ от формуляра за кандедятсване/ - 0044


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз