Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0005-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМА
Бенефициент: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Летница
Описание
Описание на проекта: Чрез създаването в община Летница на Звено за услуги в домашна среда като социално предприятие и с дейността му ще се подпомагат лица с трайни увреждания и възрастни хора при самообслужване, осъществяване на социални контакти и поддържане своя бит и хигиена Почасовите социални услуги в домашна среда - лична помощ в самообслужването, подкрепа за социално включване и комунално-битови услуги ще осигурят по-високо качество на живот на потребителите
Дейности: Обзавеждане и оборудване на офис на Звеното за услуги в домашна среда За осъществяване на цялостната дейност на Звеното за услуги в домашна среда като социално предприятие е необходимо офиса на персонала за управление на Звеното да бъде подходящо оборудван и обзаведен За целта е необходимо да бъдат закупени климатик, компютри, мултифункционално устройство, бюра, информационни шкафове, столове и каса за документи.
Подбор и назначаване на персонал на Звеното за услуги в домашна среда За стартиране дейността на Звеното за услуги в домашна среда е необходимо да бъде подбран персонал за управление на Звеното и персонал за предоставяне на услуги в домашна среда Подборът на персонала включва - обявяване на конкурс за набиране на персонал; определяне на комисия; провеждане на събеседване с кандидатите Предвижда се да бъде нает персонал от 17 души: социален работник, технически сътрудник, социален асистент, домашни санитари и домашни помощници.
Провеждане на информационна кампания в общността чрез издаване на информационни материали и консултиране на кандидат - потребители на услугите Отпечатване на информационни брошури, плакати, листовки, стикери, изработване на табели, публикации в периодична преса и интернет сайта на Община Летница за представяне на проекта и запознаване с предлаганите услуги. Провеждане на заключителна конференция за отчитане на резултатите от реализацията на проекта и споделяне на добри практики Новосъздаденото Звено за услуги в домашна среда ще предложи един нов подход при предоставянето на услугите и задоволяване конкретните нужди на потребителите. Това изисква подготовка и разпространение на информация за подробно запознаване на обществеността и кандидат - потребителите с дейността на Звеното и възможностите за ползване на услугите
Обучение на персонала Необходимост от формиране на познания и умения у новоназначения персонал за предоставяне на услуги в домашна среда Провеждане на въвеждащо и надграждащо обучение на всички новоназначения лица - персонал за предоставяне на услугите в домашна среда по предварително разработена програма, в съответствие с Методиките за предоставяне на социални услуги в общността Предвижда се въвеждащото обучение да проведе в 2 модула по 3 дни по 4 сесии на ден (всяка сесия по 2 учебни часа) за запознаване с философията, целите и обхвата на услугите, с организацията на работа, функциите, отговорностите и задълженията на всеки един от персонала Надграждащото обучение ще се провежда периодично след стартирането на услугите до края на Проекта – общо 3 модула по 2 дни по 4 сесии (всяка сесия по 2 учебни часа) и има за цел надграждане на придобитите професионални умения и знания и развитие на екипни принципи на работа Първият модул на надграждащото обучение ще се проведе извън община Летница с цел запознаване с добри практики по предоставяне на социалните услуги в общността
Оценка на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Необходимост от оценяване на индивидуалните потребностите на кандидат-потребителите с оглед определяне вида на почасовата услуга Извършване на социална анкета в дома на всеки кандидат-потребител и изготвяне на оценка на потребностите от почасови услуги
Организиране и предоставяне на почасови услуги на потребителите в домашна среда Необходимост от помощ и подкрепа за задоволяване на ежедневните потребности на лица с трайни увреждания и възрастни хора, затруднени в самообслужването си Услугите се предоставят със стремеж към повишаване качеството на живот на потребителите Изготвяне на индивидуални планове на потребителите и графици за ползване на услугите в домашна среда Изготвяне на работни графици за предоставяне на на почасови услуги Предоставяне на почасови услуги в домашна среда, съобразно индивидуалните потребности на потребителите Периодично актуализиране на информацията за потребностите на всеки потребител и изготвяне на актуализирани оценки на потребностите. Планиране на необходимостта от почасови услуги.
Методическа подкрепа и супервизия на персонала Дейностите по осъществяване на лична помощ, оказване на подкрепа и съдействие за социално включване и извършване на комунално-битовите дейности на потребителите в домашна среда са в групата на помагащите професии и носят висок риск от емоционално прегаряне Дори и в начална фаза това крие рискове за качеството на предоставяните услуги – риск от поемане на чужди роли, синдром на зависимост, неудовлетвореност от работата. Това налага включването на супервизията като средство за професионална подкрепа с оглед предоставяне на услуги с високо качество Предвижда се провеждане на индивидуална супервизия 4 месеца по 15 часа на месец за даване на възможност на всеки от персонала да прегледа своята работа, да провери усещания и чувства, да изясни ролята и очакванията си във връзката с потребителите Груповата супервизия ще се проведе в 4 месеца по 10 часа на месец с цел повишаване професионалната компетентност, снемане на напрежението в трудни работни моменти за гарантиране на по-голяма удовлетвореност от работата
Организация и управление на проекта, контрол и наблюдение на качеството на предоставените социални услуги Реализация на проекта изисква оптимална организация и управление на дейностите Извършване на ежемесечни проверки и периодични оценки за качеството на предоставените услуги от Звеното за услуги в домашна среда Поддържане на високо ниво на качеството на почасовите услуги в дома на потребителите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 326 BGN
Общ бюджет: 114 500 BGN
БФП: 114 500 BGN
Общо изплатени средства: 92 686 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 865 BGN
2014 68 820 BGN
2015 0 BGN
92 686 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 285 BGN
2014 58 497 BGN
2015 0 BGN
78 783 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 580 BGN
2014 10 323 BGN
2015 0 BGN
13 903 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой включени лица с увреждания и възрастни хора за почасови услуги в домашна среда - 005
Индикатор 5 Брой лица включени във въвеждащо и надграждащо обучение - 0005
Индикатор 6 Брой лица с увреждания и възрастни хора ползвали почасови услуги в домашна среда - 0005
Индикатор 7 Брой обучени, подкрепени и консултирани лица, предоставящи услуги в домашна среда - 0005


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз