Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0043-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж Никопол"
Бенефициент: Община Никопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Никопол
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към разширяване дейността на Домашния социален патронаж в гр. Никопол чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда. Персоналът ще предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на нуждаещи се потребители от всички селища на Община Никопол. Ще има приемственост и гарантиране на обслужването на лица, ползвали услугите „домашен помощник” и „социален асистент”. Реализирането му ще бъде принос за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, за намаляване на безработицата и подобряване живота на населението в общината.
Дейности: Дейност № 1. Организация и управление на проекта Кметът на общината обявява условията, на които трябва да отговарят координаторът и счетоводителят на проекта. Със заповед утвърждава комисия от служители на общинската администрация за разглеждане документите на кандидатите и излизане с предложение. Кметът сключва, съгласно действащото законодателство трудови/граждански договори с членовете на екипа. Задълженията и отговорностите се разписват в длъжностни характеристики и/или в технически задания. Кметът утвърждава разработени от екипа документи: система за организация и управление; система за вътрешен контрол и мониторинг; задължителна документация: входящ дневник за кандидат – потребители; входящ дневник за персонала, предоставящ социалните услуги; лично досие на всеки потребител; регистър на потребителите; лично досие на всяко лице, работещо в Звеното; банка на лицата, желаещи да предоставят социалните услуги – регистър; правилник за вътрешния ред; процедура за жалби и сигнали; присъствена форма на лицата, предоставящи социалните услуги, назначени на трудов договор; декларация за поверителност; други документи – дневник на потребителя, отчетна форма за предоставена социална услуга, формуляр за проверка на място, анкета за обратна връзка и др.; Финансови документи: Финансов отчет и приложения; Ведомости за заплати и отчети за осигуровки; Други при необходимост. Всички документи се създават и съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Изготвят се, поддържат се и се използват съгласно Закона за личните данни и при спазване изискванията за визуализация на ЕС. Екипът прилага разпоредбите на ЗОП за доставка на: офис оборудване за нуждите на персонала в Звеното ( 2 офис бюра, 2 офис стола, 1 компютър, 1 преносим компютър, 1 мултифункционално устройство, два мобилни телефона, функционални шкафове и стилажи); интернет връзка; канцеларски материали за Звеното и екипа; работно облекло и помощни средства за персонала, предоставящ услугите; за услуги: избор на служба по трудова медицина за оценка работните места на персонала в Звеното; провеждане на въвеждащо и поддържащи обучения; отпечатване на информационни материали; извършване на одит. Екипът извършва вътрешен контрол по отношение качеството на договорените социални дейности, начина и времето на изпълнението им от персонала на Звеното, чрез ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график. Проверките се извършват в дома на потребителя на социалната услуга, като резултатите се писват в Дневника на потребителя. Отчитането на резултатите се осъществява с месечен отчет за извършен мониторинг от член на екипа и е неразделна част от отчетните документи за съответния месец, които се приемат от ръководителя на проекта. Счетоводна фирма, избрана в съответствие със ЗОП, ще извърши одит преди представяне на финалния отчет.
Дейност № 2. Подбор и наемане на персонал в Звеното за услуги в домашна среда Създаването на банка от лица, притежаващи знания и практически умения за почасово предоставяна на качествени социални услуги в домашни условия е процес, който включва безработни лица за работа в Звеното за социални услуги и въвеждащо обучение за тези от тях, които до момента не са преминали такова по други програми. Подборът е насочен към осигуряване на подходящи безработни хора в трудоспособна възраст, одобрени от потребителите, за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги в общността. Регистрираните безработни лица в отдел „Услуги по заетостта” - Никопол към Дирекция „Бюро по труда” - Левски, желаещи да предоставят обявените услуги, подават заявление по образец, разработен от екипа, с необходимите документи в обявените срокове. Кандидатите, завършили обучителен курс по сходна програма, представят копие от удостоверение/сертификат или декларация - свободен текст, с описание на завършения обучителен курс. Всеки кандидат има право да посочи позицията, на която желае да работи - „домашен санитар”, „социален работник” или „домашен помощник” или да ги степенува като постави на първо място най-желаната. В същия срок безработни лица могат да кандидатстват и за позицията „сътрудник социални дейности” в Звеното към ДСП. Подадените заявления се входират в „Дневник на заявления от кандидати за предоставяне на социални услуги” Кметът издава заповед за определяне на комисия за оценка и подбор на безработните лица за работа в Звеното за социални услуги. Комисията извършва оценяването на кандидатите на два кръга:  до 2 дни след крайния срок за подаване на заявленията - преглед на документите за допустимост на кандидатите. На табло в информационния център на общината се обявяват допуснатите до интервю кандидати;  до 5 дни след крайния срок за подаване на заявленията – интервю. Съответният кандидат се оценява индивидуално от всеки член на комисията по критерии, разработени от екипа и се изготвя „Формуляр за индивидуална оценка на кандидата за предоставяне на социални услуги”. Комисията изготвя списък на оценените кандидати с брой точки, според получената от формулярите средноаритметичната индивидуална оценка, подредени по низходящ ред. Списъкът с резултатите от проведения конкурс се излага в информационния център на общината. За лицата, които са одобрени за предоставяне на почасовите услуги и не са преминали през специализирано въвеждащо обучение, екипът организира 5 дневно обучение, 40 учебни часа, съгласно утвърдените методики за предоставяне на социални услуги от АСП, включващо теми по модулите: 1. Правна уредба и видове социални услуги. Общи познания за домашната грижа и необходимите знания и умения за предоставяне на почасови социални услуги; 2. Етични стандарти в работата на социалните асистенти, домашните санитари и домашните помощници. Права и задължения. Длъжностни характеристики; 3. Специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания. Умения за предоставяне на подкрепа, изискваща физически контакт; Умения за разпознаване на рискове и справяне с кризисни ситуации.; 4. Здравословни и безопасни условия на предоставяне на социални услуги. Действия и поведение при случаи на насилие или предизвикателно поведение; 5. Мерки за опазване на околната среда при предоставяне на социалните услуги. За провеждане на обучението Общината прилага ЗОП за избор на обучаваща организация с опит при обучението на възрастни за работа в социалната сфера. Сключва договор за външна услуга. Обучението се извърши в групов формат, но не повече от 12 души в група, по разработена обучителна програма като последният ден е профилиран за трите длъжности по отделно. Водят се присъствени списъци. Всяко обучено лице получава сертификат. Успешно преминалите курса на обучение безработни лица, както и тези, преминали предишни обучителни курсове, се включват в „Банка лица, предоставящи социални услуги”. За всяко лице се създава лично досие, което съдържа подадените от него документи и формуляра за индивидуалната му оценка. Екипът организира срещи между потребителите, нуждаещи се от определен вид социална услуга и одобрените лица за предоставяне на същата услуга. Резултатите от проведените срещи и изборът на конкретния потребител се отразяват в протокол, подписан от потребителя, избраното безработно лице и провеждащия срещата член на екипа. Копие от протокола се съхранява в досиетата на потребителя и безработното лице. Организираният по този начин подбор на безработни лица за предоставяне на социални услуги в домашни условия гарантира в най-пълна степен удовлетвореността на потребителите за тяхното обслужване от подходящи лица, които в повечето случаи са външни за съответното семейство. Общината сключва трудов договор с избраното от потребителя безработно лице в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Всяко назначено лице подписва декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. Всички назначени лица получават длъжността характеристика за съответната длъжност и копие на Правилника за вътрешния ред в Звеното за услуги към Домашния социален патронаж. По настоящия проект се наемат безработни лица в трудоспособна възраст за работа като „домашен санитар”, „социален асистент” и „домашен помощник”, които да предоставят почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови дейности и в подкрепа на социалното включване според нуждите на одобрените потребители. Приоритетно се набират кандидати, които вече са предоставяли подобни социални услуги на потребители от целевата група на проекта. Окончателното разпределение на лицата за назначаване на планираните три длъжности зависи от потребностите на одобрените потребители на социалните услуги. В хода на предоставяне на социалните услуги, при отсъствие на ангажирано лице повече от една седмица, Кметът сключва договор с лице от базата на потенциалните лица за предоставяне на социални услуги, което да замести титуляра в срока на отсъствие. Така ще се осигури непрекъснатост на социалната услуга, която ще се договори с дадения потребител. В рамките на проекта се назначават две лица на длъжност „сътрудник социални дейности” като персонал за управление на Звеното, които са ангажирани с преките дейности, свързани с организирането и предоставянето на почасови социални услуги на крайните потребители. Всички назначени лица към Звеното за социални услуги работят на трудов договор при пълен работен ден. Възнагражденията им за първите 12 месеца от срока на договора са за сметка на проекта.
Дейност № 3. Кандидатстване, класиране и подбор на кандидат – потребителите на социалните услуги, предоставяни в домашни условия. В проекта се включат: възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване и лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване. Предложението дава възможност да бъдат обхванати отпадналите лица, при реализирането на проекти на кандидата по схемите: BG 051PОО1/07/5.2-01; BG BG051PO001-5.2.07 и BG051PO001-5.2.09 на ОП „РЧР”; лица, необхванати до момента от други проекти и програми, но отговарящи на планираната целева група. Лицата, които желаят да ползват предлаганите услуги, подават заявление по образец – лично или изрично упълномощено лице по настоящ адрес в селище на територията на Общината като имат право да посочат името на предпочитано от тях безработно лице, което да ги обслужва. Заявленията се подават в Общината и се вписват в Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на социални услуги. Заявленията, които не са подадени в обявения срок и не отговарят на целевата група, не се подават за оценка. Заявителите се уведомяват писмено за причините, поради които не могат да бъдат включени в проектните дейности. За всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи. Процесът на кандидатстване и класиране се реализира съгласно утвърдените от Изпълнителния директор на АСП Методики за предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”в общността. Подборът на кандидатите се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждания, възраст, етническа принадлежност и др. Първоначалните оценки на потребностите на кандидатите се извършат от специалисти на Дирекция „Социално подпомагане” по утвърдена за нуждите на настоящата схема „Методика за оценка на потребностите от почасови услуги” по писмена заявка от страна на ръководителя на проекта, към която са приложени необходимите документи на кандидатите. Спазват се сроковете за извършване на оценките и попълването на необходимите документи съгласно Методиката. Попълват се съответните приемателно-предавателни протоколи между ръководителя на проекта и Дирекцията. Специалистите извършват индивидуалните оценки на потребностите с активното участие на кандидат-портебителя и/или негов законен представител, който заявява потребностите от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. Ръководителят на проекта излага получения списък с резултатите от оценките на кандидат-потребителите в Информационния център на общината. Екипът организира срещи между всеки класиран за включване кандидат за потребител и одобрените безработни лица за работа като „социални асистенти”, „домашни санитари” или „домашни помощници” според вида на определения тип услуга за потребителя и/или съобразно изразени предпочитания на потребителя за обслужване от посочено от него безработно лице. Резултатите от проведените срещи и изборът на конкретния потребител се отразяват в протокол, подписан от потребителя, избраното безработно лице и провеждащия срещата член на екипа. Копия от протоколите се съхраняват в досиетата на потребителя и на домашния санитар/ социалния работник/ домашния помощник. Видовете почасови услуги, техният обхват и времетраене се договарят от ръководителя на проекта в съответствие с личните потребности и предпочитания на потребителите и въз основа на извършената индивидуална оценка на потребностите от почасови услуги, предоставяни в домашни среда. След избора на домашен санитар/ социален асистент/ домашен помощник ръководителят предлага и Кметът сключва договор със съответния потребител, в който са регламентирани правата и задълженията на страните по договора, видовете почасови социални услуги, размера на месечната такса според личния доход на потребителя и Наредбата на Общинския съвет. След шест месеца от предоставянето на социалните услуги сътрудниците в Звеното актуализират първоначално направените индивидуални оценки на потребностите на включените потребители и при необходимост предлагат на ръководителя извършване на промяна в интензитета и формите на предоставяне на услугите.
Дейност № 4. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, комунално-битови дейности, подкрепа на социалното включване на обслужваните лица Почасовите услуги в домашна среда ще се предоставят на 73 потребители, живеещи в 14-те населени места на територията на Община Никопол в продължение на 12 месеца. Предоставянето на почасовите услуги стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между Кмета и потребителя и/или негов законен представител. Трите типа почасови услуги се предоставят съгласно утвърдените от АСП Методики за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” в общността. Различните почасови услуги могат да бъдат осъществявани с различна интензивност. Формите на подкрепа могат да се предоставят в комбинация като се допълват, за да се осигури интеграция и подкрепа на лицето. Интензивността и продължителността им се определят според резултатите от заключението на експертите от Дирекция „Социално подпомагане”, както и от желанието на кандидат-потребителя според неговите финансови възможности. Предоставянето на почасовите услуги се извършват по разработен индивидуален план за всеки потребител, подготвен от сътрудниците социални дейности в Звеното с активното участие на лицето, предоставящо почасовите услуги и потребителя, а когато това не е възможно – с участието на негов роднина или близък, и се утвърждава от ръководителя на Проекта. Планът се изготвя на база оценката на потребностите и включва дейности, които са договорени с лицето за предоставяне на определените почасови услуги за подобряване качеството му на живот. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове за предоставяне на услугата. Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване опасност за други хора. Всеки индивидуален план се актуализира от сътрудниците в Звеното чрез извършване на преглед на всеки шест месеца от стартирането на услугата и се утвърждава от ръководителя на проекта. Ръководителят утвърждава Правилник за вътрешния ред и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалните услуги. Екипът изготвя оценка на потенциалните рискове за потребителите и назначените безработни лица при предоставянето на услугите, включваща рисковете: помощ при вземане на лекарства; физическа подкрепа; предпоставки от битовите условия на живот на потребителя; от злополуки; рискове извън дома на потребителя и др. Въз основа на тази оценка в индивидуалния план се залагат дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. Екипът разработна процедура за действие при възникване на кризисни ситуации; осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя. С всеки потребител се договарят в писмен вид правилата за достъп на обслужващото го лице до дома му. Преди започване изпълнението на дейността назначеният персонал в Звеното преминава инструктаж съгласно Наредбана за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Инструктажът се регистрира в Книга за инструктаж. Екипът разработва правила за осигуряване безопасността и здравето на персонала за работа в Звеното и за предоставяне на услугите домашна среда. Осигурява се работно облекло и помощни средства за персонала, предоставящ услугите. Служба по трудова медицина, избрана според ЗОП, извършва оценка на риска работните места към Звеното преди стартиране предоставянето на услугите. За всеки потребител се води Дневник на потребителя, в който ежедневно ще се описват извършените дейности от обслужващото го лице. В него се записват и финансови и комунално-битови въпроси, извършвани от името на потребителя, промени във физическото му състояние, нови потребности, за инциденти или злополуки или друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. Всички дейности по предоставяне на почасовите услуги от назначените лица се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната характеристика и индивидуалния план на потребителя. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на назначения персонал за работа в Звеното, подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа. Екипът осигурява непрекъснатост на почасовите социални услуги, които е договорил с потребителя. При отсъствие на лицето, подпомагащо потребителя, за повече от една седмица, Кметът, по предложение на ръководителя, сключва договор с лице от банката на лицата, предоставящи социалните услуги по проекта, което да замести титуляра за срока на отсъствието му. Контролът по качеството на предоставяните услуги за всеки потребител се извършва от членове на екипа ежемесечно от стартиране на услугата чрез посещение на място. В процеса на проверката се изследва мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваните услуги. Попълва се формуляр за проверка на място, разработен от екипа, който се подписва от потребителя и проверяващия. Същият се съхранява в досието на потребителя. Ежемесечно назначените лица представят отчети за извършената от тях работа по образец в офиса на Звеното. Отчетите се приемат от ръководителя на проекта. На персонала, предоставящ услугите в населените места на Общината, се изплащат пътни разходи до Никопол и обратно срещу представени билети за междуградски транспорт. Сътрудниците социални дейности в Звеното посещават потребителите като ползват безвъзмездно транспорт на Общината до селищата.
Дейност № 5 „Поддържащо обучение на персонала, предоставящ почасови социални услуги” Поддържащото обучение се организира за две категории лица, предоставящи почасови социални услуги: І. За назначените лица, за които в рамките на изпълнение на проекта, е организирано въвеждащо обучение - през месец от стартиране предоставянето на социалните услуги, се провежда поддържащо обучение с консултации от външен изпълнител, в рамките на 6 учебни часа по следните примерни теми: 1. Усвояване на практически умения по водене на документацията за отчитане на извършените почасови социални услуги.; 2. Грижа за старите хора, лицата с увреждания и терминално болните; 3. Професионален стрес на хората, предоставящи социални услуги.; 4. Общуването с потребителите. Умения за решаване на конфликти.; 5. Действия за подпомагане емоционалното състояние на потребителите в старческа възраст и на хората с увреждания.; 6. Подкрепа в домашни условия на хора с увреждания.; 7. Подкрепа в домашни условия на лежащо болни потребители.; 8. Подкрепа в домашни условия на хора, прекарали инсулт, инфаркт, с диабет и други специфични заболявания.; 9. Подкрепа за здравословни и безопасни условия в дома на потребителя.; 10. Професионални умения в кризисна ситуация.; 11. Превенция и подкрепа в случаи на насилие.; 12. Подкрепа на тъгуващи потребители. Поддържащото обучение се провежда от експерти на избраната по ЗОП обучаващ организация, която организира въвеждащото обучение. На участниците в обученията се изплащат разходи за командировки въз основа на представени билети за ползване на междуградски транспорт. Времето за обучение се заработва в почивен ден, за да не се нарушава договорената месечна почасова работа с потребителите. ІІ. За останалите назначени лица за предоставяне на социалните услуги, се организират индивидуални консултации по тяхна заявка. Консултациите по специфични проблеми се предоставят от сътрудниците социални дейности в офиса на Звеното при представяне на месечните отчети или при посещение на място в селището на предоставяне на услугата.
Дейност № 6. Информиране и публичност. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване се организира информационна кампания. При стартирането на проекта се организирана пресконференция в град Никопол с участието на журналисти, кметове, кметски наместници, общински съветници, представители на Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Служба по заетостта” – Нисопол към Дирекция „Бюро по труда” - Левски, организации на хора с увреждания, клубове на пенсионерите и др. Извършва се дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Прилагат се разпоредбите на ЗОП за избор на изпълнител за изработване на информационните материали. Изработват се и се разпространяват: - в началото на изпълнение на проекта: 200 бр. информационни листовки, съдържащи основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие. Те се разпространяват в Дирекция „СП”, отдел „Услуги по заетостта” и кметствата; 30 броя плакати, които се разпространяват във всички населени места на Общината; - в края на проекта: 200 бр. цветни диплянки с основни моменти от изпълнение на проектните дейности и постигнатите резултати и изводи. Във всички кметства се предоставя информация за критериите за подбор и образци на заявления от потребители и от лица, желаещи да предоставят социални услуги с посочени срокове и места за подаване на необходимите документи за включване в проектните дейности. Периодично се публикуват интервюта и репортажи в местни печатни медии, излъчат се предавания за отчитане резултатите от изпълнението на проекта, постигнатия социален ефект. Предоставят се материали за 3 платени публикации в регионални вестники. Поддържа се рубрика на сайта на Общината. Поставят се стикери съгласно изискванията за визуализация върху офис оборудването и средствата за комуникация. В края на проекта се организира и провежда заключителна кръгла маса на тема „Звеното за социални услуги – перспективи за устойчиво развитие” и пресконференция. За представяне на постигнатите резултати се канят за участие представители на всички заинтересовани страни, потребители на социалните услуги, персонала на Звеното, неправителствени организации, ръководители на местни фирми. Раздават се папки и химикалки с надпис, диплянка и диск с резултатите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 220 055 BGN
Общ бюджет: 218 157 BGN
БФП: 218 157 BGN
Общо изплатени средства: 193 204 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 218 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 44 011 BGN
2013 40 950 BGN
2014 108 243 BGN
2015 0 BGN
193 204 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 185 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 409 BGN
2013 34 808 BGN
2014 92 007 BGN
2015 0 BGN
164 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 602 BGN
2013 6 143 BGN
2014 16 236 BGN
2015 0 BGN
28 981 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Потребители на социални услуги - 0043
Индикатор 5 Наети безработни лица като персонал за работа в Звеното за услуги към ДСП - 0043
Индикатор 6 Наети безработни лица за работа в Звеното за услуги към ДСП като персонал, предоставящ почасови услуги - 0043
Индикатор 7 Потребители на социални услуги - 043
Индикатор 8 Персонал, работещ в Звеното за услуги към ДСП - Никопол - 0043
Индикатор 9 Персонал, предоставящ почасови услуги в Звеното към ДСП - Никопол - 0043


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз