Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0031-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Помощ и подкрепа
Бенефициент: Община Ивайловград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Ивайловград
Описание
Описание на проекта: Към съществуващия Домашен социален патронаж ще се създаде Звено за услуги в домашна среда, което ще предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги в домашна среда: за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности. За персонал ще бъдат наети, след подбор и обучение, безработни лица.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и контрол За организация и управление на проекта предвиждаме сформиране на екип, включващ: - Ръководител на проекта – определен при разработва-не на проектното предложение; - Координатор – 1 бр; - Технически сътрудник – 1 бр.; - Счетоводител – 1 бр. Всички длъжности лицата ще бъдат назначени съгласно приложимото законодателство Екипът ще разработи Правилник за вътрешен ред, процедури за предоставяне на услугите и система за вътрешен мониторинг. Ежемесечно ще посещава домовете на ползвателите за проверка качеството на предоставяните услуги и удовлетвореността на бенефициентите. Ще изготвя междинни и финални технически доклади и финансови отчети. Ще бъде сключен договор с одитор, който ще направи преглед на финансовите данни от изпълнението на проекта.
Дейност 2. Информационна кампания и популяризиране на проекта Информационната кампания ще бъде организирана по следния начин:  1 начална конференция за информиране на обществеността за дейностите по проекта и неговото финансиране, потенциалните потребители, начина на предоставяне на услугите в домашна среда ;  1 заключителна конференции за представяне на резултатите от проекта, "добри практики", възник-нали проблеми при реализирането му и начини за справяне със затрудненията;  3 бр. публикации в регионални медии;  Регулярна информация за реализираните дей-ности по проекта на сайта на община Ивайловград. За визуална идентификация ще се изработят:  Табела за помещението за Звено за социални услуги  дипляни с информация за проекта и финансиращите институции – 500 бр.;  плакати с информация за дейностите по проекта – 50 бр.  папки с презентация на проекта и химикалки – визуализирани - по 80 бр.  обозначителни етикети за закупеното оборудване – 27 бр.
Дейност 3. Подбор и обучение на персонал на Звеното и избор на експерти за обучителни и подкрепящи дейности За персонал на Звеното ще бъдат назначени 2 сътрудника социални дейности в социална услуга и 37 лица за предоставяне на почасови услуги в домашна среда, от които 7 лични асистенти и 30 домашни санитари. Персоналът на звеното ще бъде назначаван след извършване на подбор и ще включва само безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Подборът ще се извърши от комисия, в която ще бъде включен представител на Д”БТ” Свиленград, филиал Ивайловград. За одобрените лица, които не са преминали през идентично обучение по други програми или по друг ред (предвиждаме 20 лица), ще се проведе въвеждащо обучение за предоставяне на услуги в домашна среда в рамките на 3 дни по 8 учебни часа, за две групи (общо 48 уч. ч.). През 7-ми месец от началото на предоставянето на почасовите услуги в домашна среда, всички назначени лица, разделени в 3 групи, ще преминат двудневно надграждащо обучение. (общо 48 уч. часа) Обучението ще се извърши от избран по реда на ЗОП обучител, с който ще бъде сключен граждански договор (договор за услуга). По реда на ЗОП ще бъде избран психолог.
Дейност 4. Подбор на потребители Подборът на потребители ще се извърши на база изготвени оценки на потребностите от почасови услуги на всички лица, подали заявления. Оценките ще се изготвят от Дирекция „Социално подпомагане” Ивайловград, съгласно Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 «Помощ в дома». Оценките ще се разгледат от комисия, която ще изготви окончателни списъци на одобрените за включване в проекта потребители и на чакащите за включване.
Дейност 5: Оборудване на помещение и осигуряване на необходимите материали и консумативи за дейността на Звеното за услуги в домашна среда В помещението ще се съхраняват досиетата на наетите лица и на потребителите на почасовите услуги в до-машна среда, както и цялата документация, свързана с дейността. В помещението ще се провежда подборът и интервютата с лицата, кандидати за работа, обученията, работни срещи, консултации и конфиденциални разговори с потребители и техните близки (родители, настойници) и др. По реда на ЗОП ще бъде избран доставчик на обзавеждане и оборудване.
Дейност 6. Предоставяне на социалните услуги Звеното за услуги в домашна среда ще предоставя на потребителите три типа основни дейности: дейности за лична помощ; дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности. Ще бъдат сключени трудови договори с персонала на Звеното. Личните асистенти и домашните санитари ще предоставят почасовите услуги на един или няколко потребители, съгласно индивидуални графици за работа с отразени дни и часове за конкретна услуга при всеки потребител. Ще се извършват предимно дейности за лична помощ и комунално битови дейности, но при изразена нужда, описана в социалните оценки, ще се предоставят и дейности да подкрепа и социално включване. Потребители от населени места, където няма безработни лица, ще бъдат обслужвани от домашни санитари от съседни населени места, за които са предвидени разходни а пътни в бюджета. С одобрените потребители ще бъдат сключени договори и изготвени индивидуални планове за видовете почасови услуги, техния обхват и времетраене. Графиците за работа и плановете за грижа ще бъдат актуализирани шест месеца след започване предоставянето на услугите – след актуализиране на оценките на потребителите или по-рано при необходимост. На лицата, назначени на длъжност домашен санитар, ще бъде осигурено работно облекло и защитни средства – престилки, чехли и ръкавици, доставени от избран по реда на ЗОП изпълнител. Назначеният на граждански договор психолог, по предварително изготвен график ще посещава населе-ните места на общината, в които се предоставят услу-гите, и ще оказва психологическа подкрепа и консул-тиране на потребителите, техните семейства и на ли-цата, предоставящи почасовите социални услуги. Сътрудниците социални дейности (с работно място в звеното) ще поддържат връзка с потребителите и пер-сонала за предоставяне на услуги ище отговарят за изчисението и събирането на потребителските такси. Ще актуализират при нужда графиците за работа и плановете за грижа. Ще консултира кандидат-потребители и при нужда ще ги насочват към други програми и/или доставчици на услуги. Ще се сключи договор със служба по трудова медицина за изготвяне на оценка на риска за здравето и безопасността на наетия персонал. Необходимите за дейността на звеното канцеларски материали и консумативи ще бъдат доставени от избран по реда на ЗОП изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 239 825 BGN
Общ бюджет: 185 249 BGN
БФП: 185 249 BGN
Общо изплатени средства: 170 597 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 965 BGN
2014 122 632 BGN
2015 0 BGN
170 597 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 770 BGN
2014 104 237 BGN
2015 0 BGN
145 007 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 195 BGN
2014 18 395 BGN
2015 0 BGN
25 589 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Общ брой потребители на почасовите услуги /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - 0031
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата - 0031
Индикатор 6 Брой обслужвани потребители - 0031
Индикатор 7 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки - 0031


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз