Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0025-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Звено за социални услуги в домашна среда –община Две могили
Бенефициент: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Две могили
Описание
Описание на проекта: Общинско предприятие „Обществено хранене”, с дейност Домашен социален патронаж се финансира като общинска структура и предоставя услугата „доставка на храна” на самотно живеещи възрастни хора, ветерани от войните, военно-инвалиди и лица с трайни увреждания. Дейността му ще се допълни и с предоставяне на новите услуги в дома на потребителите
Дейности: 1. Управление и реализация на проекта След стартиране на проекта, кмета на общината ще издаде заповед за сформиране на екипа за управление на проекта. Той ще се състои от: Ръководител, Координатор, Счетоводител Екипът за управление: 1. Изготвя и утвърждава график по Закона за ибществените поръчки 2. Провеждане на процедури за избор на изпълнител 3. Изготвя и утвържава на правила и процедури по стартиране на Звеното 4. Проследяване хода на проекта чрез тримесечен мониторинг. 5. Периодично провеждане на екипни срещи и водене на протоколи.
2. Информиране, приемане на заявления и подбор на кандидат-потребители Броят на желаещите и подадените заявления за достъп до услугите на домашен помощник може да надвиши броя на лицата, които ще бъдат обслужвани по настоящият проект. Оценката на потребностите на желаещите да ползват услугата ще се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” град Две могили по утвърдената методика за целите на настоящата процедура, като по този начин са въведени допълнителни контролни механизми за гарантиране на достъпа на действително нуждаещите се лица от услугите и от друга страна се гарантира приемственост в обслужването на лицата, които към настоящият момент ползват услугата на „личен асистент”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
3. Подбор и наемане на персонал Процесът на подбор и назначаване на персонал следва следните стъпки: 1.Определяне на комисисия за подбор на персонал, определени със Заповед на кмета на Община Две могили 2.Изготвяне и утвърждаване на правила и процедури за подбор 3.Обява за подбор на кандидати 4.Приемане и регистриране на кандидатури 5.Преглед и оценка на постъпилите кандидатури. 6.Създаване на листа от подходящи кандидатури. 7.Провеждане на интервюта. 8.Информиране на одобрените кандидати за решението на Комисията. 9.Сключване на трудов договор
4. Обучения на персонала Въвеждащо обучение за всички кандидати за „Социални работници” и „Домашни помощници, ще формира положителни нагласи към професията. Ще се въведат основни теоретични познания, работа с лица с трайни увреждания и възрастни хора и ще се осигури възможност за овладяване на умения, необходими за оказване на социални услуги на целевите групи. Обучението ще е съобразено с особеностите на обучаемите, както и с иновативността на професионалната роля. Ще се обучат повече лица с цел създаване на ресурс от специалисти за предоставяне на социални услуги в Община Две могили. Ще се сключат договори за обучение. Надграждащо обучение на социалните работиници и домашните помощници, което ще затвърди теоретичните познания и умения за работа с лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Ще се отчитат възникнали трудности и ще се търсят начини за отстраняването им. Въвеждащо обучение: 3 дни по 8 часа. Надграждащо обучение: 1 ден по 6 часа На всички обучавани лица от населените места извън общинския център ще бъдат заплащане пътни разноски;
5. Предаставяне на почасови услуги за лична помощ и за комунално-битови дейности Услугите, които Звеното за социални услуги в домашна среда ще предоставя са: 1. Персонал за управление на звеното – социални работници Изготвяне и актуализиране на индивидуални планове въз основа на индивидуалните оценки на потребностите на всеки потребител Отговарят пряко за качеството на услугата чрез извършване на ежемесечен вътрешен контрол на предоставената услуга Подкрепа цялостната организация по предоставяне на социалната услуга Ще бъдат на разположение на потребителите и техните близки, при възникване на въпроси и казуси Ежемесечно събиране на таксите за предоставяне на социалната услуга от потребителите. 2.Персонал за предоставяне на услугата „Домашен помощник”-помощ за поддържане на лична хигиена;помощ при хранене;помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя;придружаване до детско или учебно заведение или месторабота; пазаруване;поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателите; извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти; извършване на административни услуги и плащания; приготвяне на храна с продукти на потребителя. Ще се спазва Кодекса на труда и ще се проведе процедура за избор на изпълнител за предоставяне на услугата „Трудова медицина” Ще бъде проведена процедура за доставка на работно облекло с визуализация, ръкавици и маски за изпълняване на дейностите по предоставяне на услугата. Ще бъде проведена процедура за доставка на канцеларски материали, необходими за изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата
6. Мониторинг и контрол На база на изготвената процедура за мониторинг ще се осъществява пряк контрол на работата на назначения персонал в Звеното за социални услуги в домашна среда чрез ежемесечни проверки от социалните работници. Екипа за управление на проекта ще контролира работата на персонала чрез тримесечни проверки. Ще се сформира група за мониторинг, включваща представители на всички заинтересовани страни, ще следи за правилното изпълнение на дейностите и изразходването на финансови средства. Ще се извършва тримесечен мониторинг от екипа чрез изготвяне на финансови и технически доклади.
7. Информираност и публичност За постигане на целта на дейността ще бъдат използвани разнообразни подходящи форми: информация на сайта на общината; разпространяване на прессъобщения до печатните медии в региона – 3 броя; три пресконференции /стартова, междинна и заключителна/ през времетраенето на проекта; изработване и поставяне на информационна табела – 1 бр., обозначаваща сградата и предоставяните услуги; печат и разпространение на 100 бр. информационна брошура.; плакати – 20 бр.; необходимостта от изпълнението на тази дейност е свързано с устойчивостта и възможностите за мултиплициране на резултатите от проекта
8. Закупуване на оборудване и обзавеждане В съответствие с целите на проекта, за оборудване на офиса на кандидата ще бъдат закупени:– преносим компютър – 2 бр., метален шкаф – 1бр.;модулно бюро – 2 бр., офис столове – 2 бр, посетителски столове – 5 бр. мултифункционално устройство – 1 бр., шкаф за мултифункционално устройство – 1 бр.;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 156 700 BGN
Общ бюджет: 145 211 BGN
БФП: 145 211 BGN
Общо изплатени средства: 134 354 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 145 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 510 BGN
2014 49 844 BGN
2015 0 BGN
134 354 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 833 BGN
2014 42 368 BGN
2015 0 BGN
114 201 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 676 BGN
2014 7 477 BGN
2015 0 BGN
20 153 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой сключени договори с персонал за управление на звеното - 0025
Индикатор 5 Брой сключени договори с персонал за предоставяне на социалната услуга - 0025
Индикатор 6 Брой потребители на типовете услуги в домашна среда - 0025
Индикатор 7 Брой лица, включени в програмата за обучение за извършване на социалната услуга - 0025
Индикатор 8 Брой работни места за управление на звеното - 0025
Индикатор 9 Брой работни места за предоставяне на социалната услуга - 0025
Индикатор 10 Брой обслужени лица в домашна среда - 0025
Индикатор 11 Брой обучени лица да предоставят социалната услуга - 0025
Индикатор 12 Брой информирани лица за дейностите в Звеното - 025
Индикатор 13 Брой информирани лица за дейностите в Звеното - 25


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз