Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0013-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разчитай на нас
Бенефициент: Община Брегово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Брегово
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение е насочено към лица с увреждания и стари хора от община Брегово, нуждаещи се от помощ в ежедневието си за водене на достоен живот. Наетите безработни лица ще бъдат обучени да окажат помощ на нуждаещите се потребители от социалната услуга почасово чрез оказване на подкрепа при лична помощ,при комунално –битови дейности и подкрепа при социално включване взависимост от потребностите им.
Дейности: 1.Организация на работата на екипа, набиране на персонал за управление и разпределение на отговорностите. За успешното реализиране на Проектното предложение предвиждаме да бъде сформиран екип за управление на Звеното за социални услуги на територията на община Брегово. Екипа ще включва: ръководител, счетоводител, координатор. Ръководителя съвместно с представители на община Брегово ще направи подбор на персонала, който ще работи в Екипа по Проектното предложение, след предоставени документи и интервю. След набиране на екипа, ще бъдат сключени договори с ще се наеме персонала, ще се разпределят отговорностите им по изпълнение на Проектното предложение с цел успешното му реализиране и финализиране. Ръководителя ще разпредели задачите на персонала и ще следи за тяхното навременно изпълнение. Съвместно с това се предвижда и оборудване на офис за дейността предвидена в Проектното предложение: 1бр.бюрo, 2бр.етажерка, 1бр.компютърна конфигурация, 1бр.лазерен принтер, 1 работeн стол. Спазване на българското законодателство и сключване на договор с фирма за трудова медицина .
2.Информиране на обществеността за Проекта Ще бъдат изработени две информационни табели – една за офиса, в който предвиждаме да се извършва техническата част от Проектното предложение и една за офиса на Звеното за услуги в домашна среда. Ще бъдат изработени 500 броя брошури, които да запознаят общественността и бъдещите кандидат потребители на Звеното за социални услуги като се акцентира на новите моменти на социалната услуга,която се различава от досега предоставените. Ще бъдат поръчани 100бр. химикалки с емблемата на Европейския съюз и ОП”Развитие на човешките ресурси” за информиране на бенефициентите на Проектното предложение. Предвиждаме 3бр. публикации в два вестника след назначаване на домашните санитари и определяне на потребителите и след завършване на дейността с цел информиране на широката общественост за дейността на проекта и постигнатите резултати и размера на финансовото подпомагане. Ще бъдат изработени 100 броя малки и 200 броя големи календари с логото на ЕС и ОП „Развитие на човешките ресурси”
3.Приемане на заявления за включване на лица в Проекта Всички желаещи или техните законни представители подават заявления в община Брегово.За целта е необходимо да се оборудва офис и експерт който да приема заявления –координатор.Необходими са компютър и принтер за разпечатването им.В тази дейност е необходимо закупуването на материали и консумативи. Приетите заявления ще бъдат предоставени на Дирекция ”Социално подпомагане” Брегово за изготвяне на социална оценка на потребностите на кандидат потребителите на социалната услуга.
4.Приемане на заявления за кандидатите за домашни санитари.Провеждане на интервю за нагласите им за работа с потребителите на социалната услуга и наемането им на работа. Всички желаещи безработни лица от община Брегово, които желаят да практикуват подават заявление за работа, придружено от автобиография,ксерокопие от диплома. С всички лица се провежда интервю и в 3-дневен срок от одобряването им предоставят медицинско свидетелство за работа, свидетелство за съдимост. Закупуване и предоставяне на работно облекло – чехли престилка,маски и ръкавици.
5.Обучение и консултиране на домашните санитари Обучителните програми за въвеждащо и надграждащо обучение се разработват от фирмата предоставяща обучението и ще утвърждават се ръководителя на Проектното предложение. Те трябва да включват следното съдържание: • общи познания за социалната услуга и за изграждане на необходими умения; • основни задължения; • специфика на грижите и целевите групи по Проекта; • етични стандарти в работата; • здравословни и безопасни условия на труд, включително оказване на услуги с физически контакт; • спазване на основните принципи, свързани със зачитане личното достойнство на потребителя; • поверителност на личните данни и информация, свързана с потребителя; • антидискриминационни практики, включително зачитане на различията; • недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба или експлоатация на потребителите, включително сексуален, расов/етнически и други форми на тормоз; • поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; • поведение при предложения за получаване на подаръци, завещания и др.; • злоупотреба с алкохол, цигари и други вредни за здравето вещества по време на работа. Обучението по здравословни и безопасни условия на труд включва: • оценка на рисковете, включително на опасностите в дома на потребителя; • избор на подходящо облекло и обувки, респективно използване на лични предпазни средства; • оказване на първа помощ и начин на действие в спешни случаи; • оказване на помощ при приемането на лекарства, правила и граници на отговорност; • основни правила за поддържане на лична хигиена и контролиране на опасностите от заразяване; • действия и поведение при случаи на насилие и предизвикателно поведение; • действия и поведение при потребители, пристрастени към вредни за здравето субстанции; • основни изисквания към съхраняването на храна; • опасности, произтичащи от битовите условия на живот на потребителя (неизправна електрическа инсталация, повредени домакински уреди и др.); • поведение спрямо домашни любимци; • правила и процедури за достъп до дома на потребителя; • правила за действие относно инциденти, случили се с потребителят или домашеният санитар. С оглед на извършваната работа се предвижда да се извърши и консултация на домашните санитари с оглед намаляване на стреса на работното място и при справяне с конфликтни ситуации с потребители с цел бързото им разрешаване и недопускане на напрежение.
6.Предоставяне на социалната услуга Предоставянето на социалната услуга става факт със сключването на договори за ползване на услугата. Предвиждаме тя да се предоставя за период 12 месеца за 60 броя потребители. Предвижда се договорите да се сключат между потребителя; ръководител на Проекта, както и домашния санитар. Целта на това е да се гарантират правата и задълженията на всички страни в процеса на предоставяне на услугата.Социалната услуга е насочена към самотни стари хора,които са затруднени в ежедневието си,лица с увреждания имащи нужда от подкрепа за водене на достоен живот. Те ще получат това единствено на база техните потребности при спазване на принципа на недопускане на дискриминация по пол, възраст, увреждане или етническа принадлежност.Предвиждаме закупуване на работно облекло престилка,чехли и предпазно –маски и ръкавици на наетият персонал за предоставяне на услугата. Предоставянето на социалната услуга е нова и не се предоставя от Домашен социален патронаж,същият приготвя и доставя храна на потребителите до дома им.Ще се предоставя лична помощ,социална подкрепа и комунално – битови дейности на потребителите в зависимост от техните потребности.
7.Организиране и водене на документация по Проекта Всички документи, необходими за ефективно управление на процеса по предоставянето на услугата се създават и се съхраняват в посочения от българското и общностното законодателство срокове прш спазване на Закона за личните данни Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на Регламентите на ЕО. Задължителна документация: • Дневник за кандидат – потребители • Дневник за кандидатите за работа • Лично досие за всеки потребител; • Регистър на потребителите; • Трудово досие за всички домашни патронажници и други лица, работещи по трудово правоотношение; • правилник за вътрешния ред; • присъствена форма на домашните патронажници назначени на трудов договор; • декларация за поверителност при изпълнение на служ.задължения от домашните патронажници • договори • други при необходимост. Финансови документи: • финансов отчет; • опис на платежни документи
8. Вътрешен контрол и анализ на дейностите на изпълнението на Проекта Екипа за управление на Проектното предложение предвижда тримесечна проверка на място от координатор при потребителите с цел осъществяване на контрол на извършваните дейности и гарантиране на качественна услуга.Така също се предвижда и ежемесечна проверка на място он сътрудник социални дейности с с оглед предоставяне на качествена услуга на потребителите и гарантиране на техните права и защита на достойнството им.Ще следи за изпълнение на индикаторите по Проектното предложение. Ще се изготвя тримесечен анализ за предоставяната услуга на база попълнена анкета от потребителите на услугата.Община Брегово чрез финансовия контрольор ще извършва проверка по усвояването на средствата и правилното изразходване на финансовите средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 420 BGN
Общ бюджет: 180 572 BGN
БФП: 180 572 BGN
Общо изплатени средства: 177 777 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 055 BGN
2014 111 722 BGN
2015 0 BGN
177 777 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 147 BGN
2014 94 964 BGN
2015 0 BGN
151 110 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 908 BGN
2014 16 758 BGN
2015 0 BGN
26 667 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой потребители на социалната услуга -0013
Индикатор 5 Общ брой на потребители в края на проектното предложение - 0013


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз